Wymagania edukacyjne z fizyki I astronomii zakres rozszerzony
Pobierz 148.6 Kb.
NazwaWymagania edukacyjne z fizyki I astronomii zakres rozszerzony
strona2/4
Data konwersji15.10.2012
Rozmiar148.6 Kb.
TypWymagania
1   2   3   4

Szczególna teoria względności

 • definiuje prędkość światła jako maksymalną szybkość przesyłania informacji

 • wymienia podstawowe założenia szczególnej teorii względności

 • wie, że dla szybkości bliskich szybkości światła nie można stosować transformacji Galileusza

 • wie, że szybkość światła jest jednakowa dla wszystkich obserwatorów niezależnie od ich ruchu oraz ruchu źródła światła

 • omawia jakościowo dylatację czasu i paradoks bliźniąt

 • omawia jakościowo relatywistyczne skrócenie odcinka

 • wie, co nazywamy energią wiązania układu

 • wie co nazywamy deficytem masy

 • wie, że wszystkie źródła energii używane przez ludzkość pochodzą z energii spoczynkowej

 • stosuje poznane prawa/wzory do rozwiązywania typowych zadań

 • stosuje poznane prawa do wyjaśniania zjawisk występujących w przyrodzie i technice

 • omawia jakościowo relatywistyczne prawo składania prędkości

 • dokonuje obliczeń prędkości z zastosowaniem wzoru relatywistycznego

 • dokonuje analizy pomiaru czasu i odległości, w przypadku gdy obserwator znajduje się zarówno w spoczywającym jak i poruszającym się układzie odniesienia

 • omawia jakościowo relatywistyczny wzrost masy poruszającego się ciała

 • omawia jakościowo związek między masą i energią w szczególnej teorii względności

 • potrafi uzasadnić, że całkowita energia układu związanego jest mniejsza od sumy energii rozdzielonych składników układu

 • oblicza masę w ujęciu relatywistycznym

 • oblicza energię całkowitą poruszającej się cząstki

 • oblicza pęd i energię w ujęciu relatywistycznym

 • stosuje poznane prawa do rozwiązywania zadań problemowych

 • omawia doświadczenie Michelsona - Morleya

 • potrafi zapisać transformację Lorentza i zna wnioski z niej wynikające

 • potrafi rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności, wymagające niekonwencjonalnych pomysłów i metod.

Zjawiska hydrostatyczne i aerostatyczne

 • potrafi definiować ciśnienie, zna jednostkę ciśnienia

 • potrafi objaśniać prawo Pascala,

 • potrafi objaśniać prawa naczyń połączonych,

 • potrafi podać i objaśnić prawo Archimedesa,

 • potrafi objaśnić znaczenie grawitacji dla istnienia atmosfery,

 • potrafi podać wartość przybliżoną ciśnienia przy powierzchni Ziemi
 • potrafi objaśnić zjawisko paradoksu hydrostatycznego

 • potrafi objaśnić zasadę działania urządzeń, w których wykorzystano prawo Pascala,

 • potrafi objaśnić sposób wykorzystania prawa naczyń połączonych do wyznaczania gęstości cieczy,

 • potrafi objaśnić warunki pływania ciał,

 • potrafi wykorzystać prawo Archimedesa do wyznaczania gęstości cieczy i ciał stałych.

 • potrafi rozwiązywać zadania z hydrostatyki.

 • rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności, wymagające niekonwencjonalnych pomysłów i metod

 • analizuje wyniki eksperymentu fizycznego

 • określa niepewność pomiarową wyznaczanej wielkości
Drgania i fale mechaniczne

 • potrafi wymienić przykłady ruchu drgającego oraz zdefiniować pojęcia służące do opisu ruchu drgającego,

 • wie, że ruch harmoniczny odbywa się pod wpływem siły proporcjonalnej do wychylenia,

 • potrafi opisać ruch wahadła matematycznego,

 • zna wzór na okres drgań wahadła,

 • potrafi opisywać ruch ciężarka na sprężynie

 • zna wzór na okres drgań ciężarka na sprężynie

 • potrafi wyjaśniać na czym polega rozchodzenie się fali,

 • potrafi objaśnić wielkości charakteryzujące falę,

 • potrafi podać przykłady fal poprzecznych i podłużnych,

 • podaje przykłady źródeł fali mechanicznej

 • omawia mechanizm rozchodzenia się fali mechanicznej

 • dokonuj podziału fal ze względu na kierunek drgań cząsteczek ośrodka

 • podaje i omawia podstawowe parametry fali

 • omawia własności fali mechanicznej

 • omawia zjawiska falowe: dyfrakcję, interferencję, polaryzację

 • definiuje falę jako sposób przesyłania informacji

 • omawia mechanizm rozchodzenia się fali akustycznej

 • potrafi opisywać fale akustyczne

 • definiuj próg bólu

 • definiuj próg słyszalności

 • podaje definicję natężenia dźwięku

 • definiuje poziom natężenia dźwięku

 • potrafi obliczyć współrzędne położenia, prędkości, przyśpieszenia i siły w ruchu harmonicznym,

 • potrafi obliczać pracę i energię w ruchu harmonicznym,

 • potrafi wyjaśniać zjawisko rezonansu,

 • sprawnie oblicza parametry fali

 • stosuje w obliczeniach związek miedzy długością, prędkością rozchodzenia się w danym ośrodku i częstotliwością fali

 • potrafi interpretować funkcję falową,

 • potrafi matematycznie opisać zjawisko interferencji dwóch fal o jednakowych amplitudach i częstotliwościach,

 • potrafi opisać fale stojące,

 • rozumie pojęcie spójności fal

 • potrafi objaśnić zasadę Huygensa

 • potrafi wyjaśniać zjawisko Dopplera

 • potrafi rozwiązywać problemy i zadania dot. ruchu harmonicznego i fal mechanicznych.
 • potrafi wyprowadzić wzór na okres drgań wahadła matematycznego

 • potrafi wyprowadzać warunki wzmocnienia i wygaszenia w przypadku interferencji fal harmonicznych wysyłanych przez dwa identyczne źródła

 • rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności, wymagające niekonwencjonalnych pomysłów i metod

 • analizuje wyniki eksperymentu fizycznego

 • określa niepewność pomiarową wyznaczanej wielkości: okresu drgań i przyśpieszenia
Podstawy termodynamiki

 • podaje treść pierwszej zasady termodynamiki

 • omawia jakościowo pracę wykonaną przez gaz podczas rozprężania

 • wykorzystuje I zasadę termodynamiki do rozwiązywania prostych zadań

 • formułuje podstawowe założenia modelu gazu doskonałego

 • przedstawia zależność między energią kinetyczną cząsteczek gazu a jego temperaturą

 • zapisuje równanie Clepeyrona

 • posługuje się równaniem stanu gazu do prostych obliczeń parametrów gazu

 • omawia jakościowo przemiany gazu doskonałego (izotermiczną, izobaryczną, izochoryczną, adiabatyczną)

 • doświadczalnie bada jedną z przemian gazu

 • przedstawia graficznie przemiany gazowe w układzie współrzędnych p-V

 • omawia jakościowo pracę wykonaną przez gaz w przemianach gazowych

 • omawia zasadę zachowania energii w przemianach izotermicznej i adiabatycznej

 • oblicza zmianę energii cieplnej w przemianach : izobarycznej i izochorycznej oraz pracę w przemianie izobarycznej

 • omawia jakościowo przemiany gazowe stanowiące zamknięty cykl termodynamiczny

 • omawia cykl Carnota

 • przedstawia schemat przepływu energii w silniku cieplnym

 • zapisuje wzór na sprawność silnika Carnota

 • omawia procesy odwracalne i nieodwracalne i podaje przykłady

 • wskazuje na statystyczny charakter praw termodynamicznych

 • stosuje poznane prawa/wzory do rozwiązywania typowych zadań

 • stosuje poznane prawa do wyjaśniania zjawisk występujących w przyrodzie i technice

 • estetycznie wykonuje rysunki

 • oblicza zmianę energii wewnętrznej gazu na skutek ogrzania i wykonanej pracy

 • wykorzystuje I zasadę termodynamiki do rozwiązywania zadań o średnim stopniu trudności

 • jakościowo przedstawia analizę podstawowego wzoru teorii kinetyczno-molekularnej gazu

 • stosuje równanie Clapeyrona i równanie stanu gazu do wyznaczania parametrów gazu doskonałego

 • przedstawia wykresy przemian gazowych w układach współrzędnych (p, V), (V, T), (p, T)

 • podaje interpretację energetyczną przemian gazowych

 • potrafi posługiwać się pojęciami ciepła właściwego i molowego

 • omawia ilościowo przemiany gazowe stanowiące zamknięty cykl termodynamiczny

 • wykreśla cykl przemian w układzie p-V

 • oblicza zmianę energii wewnętrznej

 • potrafi obliczać pracę objętościową i ciepło w różnych przemianach gazu doskonałego

 • omawia zasadę działania silnika czterosuwowego

 • omawia drugą zasadę termodynamiki jako jakościowe prawo wzrostu stopnia nieuporządkowania układu

 • definiuje pojęcie entropii

 • stosuje poznane prawa/wzory do rozwiązywania zadań o średnim stopniu trudności

 • wykazuje dociekliwość poznawczą

 • opracowuje wyniki doświadczalnego badania przemiany gazowej

 • rozumie co oznacza że energia jest funkcją stanu

 • oblicza niepewność pomiarową mierzonej wielkości fizycznej w doświadczalnym badaniu przemiany gazowej

 • analizuje wpływ odkrycia silników cieplnych na rozwój cywilizacji

 • stosuje poznane prawa/wzory do rozwiązywania zadań problemowych

 • potrafi rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności, wymagające niekonwencjonalnych pomysłów i metod.Elektrostatyka

 • omawia sposoby elektryzowania ciał i przeprowadza proste doświadczenie

 • formułuje prawo Coulomba

 • formułuje zasadę zachowania ładunku elektrycznego

 • wyznacza wartość siły oddziaływania elektrostatycznego dwóch ładunków punktowych

 • charakteryzuje pole elektryczne centralne i jednorodne

 • omawia zachowawczość pola elektrycznego

 • opisuje kształt linii sił pola elektrycznego

 • omawia doświadczalną demonstrację linii sił pola elektrostatycznego

 • wyznacza natężenie pola elektrycznego, którego źródłem jest pojedynczy ładunek

 • omawia działanie pola elektrostatycznego na poruszający się ładunek elektryczny

 • jakościowo omawia zasadę superpozycji pól

 • definiuje wektor indukcji elektrostatyczne

 • definiuje strumień indukcji elektrostatycznej

 • formułuje prawo Gaussa

 • definiuje pracę [przeniesienia ładunku w polu elektrostatycznym

 • opisuje ruch cząstki wzdłuż linii pola

 • omawia na czym polega zachowawczość pola elektrostatycznego

 • stosuje prawo zachowania energii do opisu ruchu cząstki

 • definiuje pojęcia: napięcie elektryczne, praca wykonana przy przesunięciu ładunku

 • podaje zależność między natężeniem a potencjałem

 • definiuje pojemność elektryczną przewodnika i układu przewodników

 • definiuje pojemność kondensatora

 • zapisuje wzory na łączenie kondensatorów szeregowe i równoległe

 • rozumie pojęcie przenikalności elektrycznej ośrodka i stałej dielektrycznej

 • potrafi sporządzać wykresy E( r)

 • potrafi korzystać z zasady superpozycji pól

 • omawia pole elektryczne dipola

 • analizuje pola od ładunków na podstawie prawa Gaussa

 • wyprowadza wzory na pracę w polu jednorodnym i centralnym

 • wyprowadza wzór na energię potencjalną ładunku w polu oraz wyznacza potencjał pola

 • sporządza wykresy V( r)

 • potrafi obliczyć pracę wykonaną przy przesuwaniu ładunku przez siłę dowolnego pola

 • zna i potrafi wyjaśniać wzór wiążący natężenie pola jednorodnego z potencjałem

 • oblicza energię układu ładunków

 • omawia doświadczenie ilustrujące wzór na pojemność kondensatora płaskiego

 • opisuje kondensatory kuliste i walcowe

 • opisuje zachowanie dielektryka w polu elektrycznym

 • wyprowadza wyrażenia na pojemność układu kondensatorów

 • stosuje poznane prawa do rozwiązywania zadań

 • wykazuje się dociekliwością poznawczą

 • wyjaśnia na podstawie prawa zachowania ładunku sposoby elektryzowania ciał oraz wyjaśnia zjawiska występujące w technice i przyrodzie

 • wyprowadza wzór na pracę w polu elektrostatycznym centralnym

 • rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności, wymagające niekonwencjonalnych pomysłów i metod

 • analizuje wyniki eksperymentu fizycznego-

 • określa niepewność pomiarową wyznaczanej wielkości

 • stosuje zasadę superpozycji pól w zadaniach

 • potrafi rozwiązywać problemy dotyczące łączenia kondensatorów
Prąd elektryczny

 • określa warunki przepływu prądu elektrycznego w obwodzie

 • definiuje natężenie prądu i jego jednostkę

 • charakteryzuje źródło napięcia w obwodach elektrycznych

 • buduje prosty obwód elektryczny

 • mierzy napięcie, natężenie, wyznacza wartość oporu

 • formułuje prawo Ohma dla odcinka obwodu

 • formułuje I i II prawo Kirchhoffa

 • zapisuje wyrażenia na opór zastępczy układów oporników połączonych szeregowo i równolegle

 • definiuje SEM źródła i opór wewnętrzny

 • wyznacza SEM źródła

 • przestrzega przepisów BHP i regulaminu pracowni

 • podaje wzory na pracę i moc prądu stałego

 • formułuje prawo Joula-Lenza

 • jakościowa omawia przemiany energii w obwodach prądu stałego

 • wykazuje się dokładnością obliczeń

 • omawia mikroskopowy model przewodnictwa

 • określa niepewności pomiarowe wyznaczanych wielkości

 • wyprowadza wyrażenia na opory zastępcze dla połączeń szeregowych i równoległych

 • oblicza parametry obwodu, stosując poznane prawa

 • omawia sprawność przetwarzania energii w obwodach prądu stałego

 • charakteryzuje opór wewnętrzny ogniwa

 • potrafi zapisać i objaśnić prawo Ohma dla całego obwodu

 • ustala zależność SEM i oporu wewnętrznego baterii od liczby ogniw i sposobu połączenia

 • wykazuje się dokładnością obliczeń i wykonywanych doświadczeń

 • stosuje poznane prawa do rozwiązywania zadań rachunkowych i problemowych

 • analizuje wyniki eksperymentu fizycznego

 • określa niepewność pomiarową wyznaczanej wielkości

 • potrafi rozwiązywać problemy związane z przepływem prądu stałego w zamkniętych obwodach1   2   3   4

Powiązany:

Wymagania edukacyjne z fizyki I astronomii zakres rozszerzony iconWymagania edukacyjne z fizyki I astronomii zakres podstawowy

Wymagania edukacyjne z fizyki I astronomii zakres rozszerzony iconWymagania edukacyjne z fizyki I astronomii

Wymagania edukacyjne z fizyki I astronomii zakres rozszerzony iconWymagania edukacyjne z fizyki I astronomii

Wymagania edukacyjne z fizyki I astronomii zakres rozszerzony iconWymagania edukacyjne z fizyki I astronomii dla klas I lo I i zsz

Wymagania edukacyjne z fizyki I astronomii zakres rozszerzony iconWymagania edukacyjne zakres rozszerzony

Wymagania edukacyjne z fizyki I astronomii zakres rozszerzony iconWymagania edukacyjne z biologii szczegóŁowe wymagania – zakres rozszerzony

Wymagania edukacyjne z fizyki I astronomii zakres rozszerzony iconWymagania edukacyjne z matematyki zakres rozszerzony

Wymagania edukacyjne z fizyki I astronomii zakres rozszerzony iconWymagania edukacyjne z matematyki zakres podstawowy I rozszerzony

Wymagania edukacyjne z fizyki I astronomii zakres rozszerzony iconWymagania edukacyjne wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony jacek jendraszczyk

Wymagania edukacyjne z fizyki I astronomii zakres rozszerzony iconWymagania edukacyjne wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony jacek jendraszczyk

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom