Zakres materiału pomocny w zaliczeniu egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego przy wyrównaniu poziomu
Pobierz 175.13 Kb.
NazwaZakres materiału pomocny w zaliczeniu egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego przy wyrównaniu poziomu
strona4/5
Data konwersji15.10.2012
Rozmiar175.13 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5
LitosferaDzieje Ziemi (wybór należy do nauczyciela)

Wybrane wymagania z poziomu rozszerzonego z działów LitosferaDzieje Ziemi (wybór należy do nauczyciela)

Wybrane wymagania z poziomu kompletnego z działów LitosferaDzieje Ziemi (wybór należy do nauczyciela)

Temat 46. Wielkie formy ukształtowania powierzchni Ziemi

Uczeń rozróżnia formy ukształtowania pionowego i poziomego, wskazuje na mapie fizycznej kontynenty, główne półwyspy, wyspy, archipelagi, oceany, morza, zatoki i cieśniny, podaje ich nazwy, posługuje się terminem depresja, odróżnia niziny od wyżyn i gór, wskazuje na mapie hipsometrycznej oraz podaje nazwy największych nizin i wyżyn, wybranych pasm górskich oraz głównych półwyspów, wysp i archipelagów na Ziemi, wskazuje na mapie batymetrycznej wielkie formy den morskich i oceanicznych: szelfy, skłony kontynentalne, dna basenów morskich i oceanicznych, łuki wysp, grzbiety śródoceaniczne i rowy oceaniczne, wskazuje na mapie i podaje nazwy najgłębszych rowów oceanicznych na Ziemi, opisuje przebieg granic między częściami świata, w szczególności między Europą i Azją, porównuje stosunki wysokościowe poszczególnych części świata, opisuje cechy ukształtowania powierzchni Polski

Uczeń wskazuje na mapie hipsometrycznej oraz podaje nazwy najwyższych szczytów, wybranych kotlin i najgłębszych depresji w poszczególnych częściach świata (wybór zależy od nauczyciela), wykazuje zależność wielkich form rzeźby od budowy skorupy ziemskiej na przykładach ze świata, Europy i Polski

Uczeń kreśli krzywą hipsograficzną wybranego obszaru lub profil topograficzny wzdłuż wybranej linii (wybór zależy od nauczyciela)

Temat 47. Wietrzenie – proces przygotowujący do przekształcania rzeźby powierzchni Ziemi

Uczeń wymienia rodzaje wietrzenia, opisuje proces wietrzenia fizycznego pod wpływem zamrozu, wymienia przykłady wietrzenia chemicznego i biologicznego, posługuje się terminem zwietrzelina

Uczeń opisuje proces wietrzenia fizycznego pod wpływem nasłonecznienia, opisuje przykłady wietrzenia chemicznego

Uczeń opisuje proces wietrzenia fizycznego pod wpływem krystalizacji soli i wysychania skał ilastych, wykazuje zależność intensywności poszczególnych rodzajów wietrzenia od klimatu

Temat 48. Rola grawitacji w rozwoju rzeźby powierzchni Ziemi

Uczeń wymienia czynniki i procesy rzeźbotwórcze, rozpoznaje na ilustracji: żleb, stożek usypiskowy, piarg, prawidłowo stosuje terminy: denudacja, akumulacja

Uczeń wymienia rodzaje ruchów masowych w obrębie stoków młodych i dojrzałych, posługuje się terminami: obryw, osuwisko, spływ błotny, odróżnia odpadanie od obrywania oraz osuwanie od spełzywania, wyjaśnia powstawanie osuwisk, wymienia skutki odpadania i obrywania, osuwania i spełzywania, wymienia zagrożenia dla działalności człowieka spowodowane osuwaniem, spełzywaniem i spływaniem

Uczeń wymienia przykłady katastrof spowodowanych ruchami masowymi, wykazuje na przykładach zależność ruchów masowych od budowy geologicznej, rzeźby, klimatu i warunków wodnych

Temat 49. Rzeźbotwórcza działalność wiatru

Uczeń wskazuje na mapie i podaje nazwy największych pustyń na Ziemi, wymienia rodzaje pustyń, opisuje warunki sprzyjające działalności rzeźbotwórczej wiatru, wymienia przykłady niszczącej i budującej działalności wiatru, wyjaśnia za pomocą rysunku rozwój wydmy, wymienia rodzaje wydm, wymienia przykłady wydm w okolicy miejsca swojego zamieszkania, wskazuje na mapie Polski obszary występowania wydm ruchomych

Uczeń wykazuje zależność kształtu wydm od klimatu, wymienia zagrożenia dla działalności człowieka spowodowane deflacją, objaśnia powstawanie lessu, wskazuje na mapie Polski obszary występowania lessu

Uczeń opisuje skutki procesu wywiewania oraz niszczenia skał przez piasek niesiony z wiatrem

Temat 50. Rzeźbotwórcza działalność wód deszczowych

Uczeń rozpoznaje less, posługuje się terminami: spłukiwanie i erozja gleb, opisuje budowę wąwozu i parowu, wskazuje na mapie Polski obszary występowania wąwozów i parowów, wymienia przykłady wąwozów i parowów w okolicy miejsca swojego zamieszkania

Uczeń posługuje się terminem sufozja, opisuje za pomocą rysunku fazy powstawania wąwozów i parowów, wymienia zagrożenia dla działalności człowieka spowodowane sufozją, spłukiwaniem i erozją gleb

Uczeń wyjaśnia powstawanie żłobków deszczowych i piramid ziemnych, wykazuje zależność rozwoju form erozji wąwozowej od budowy geologicznej, szaty roślinnej i niewłaściwego użytkowania ziemi

Temat 51. Rzeźbotwórcza działalność wód płynących

Uczeń wymienia i opisuje sposoby działania wody płynącej: erozja, transport, akumulacja, posługuje się terminem erozja, odróżnia erozję wgłębną, wsteczną i boczną, porównuje cechy rzeki w biegu górnym, środkowym i dolnym, wymienia przykłady form powstałych w wyniku erozji i akumulacji, odróżnia dolinę wciosową od płaskodennej, wskazuje na mapie delty i ujścia lejkowate, wskazuje na mapie i podaje nazwy najbardziej znanych wodospadów na Ziemi

Uczeń posługuje się terminem baza erozyjna, wyjaśnia przyczyny zróżnicowania procesów rzeźbotwórczych (erozji, akumulacji) na poszczególnych odcinkach rzeki, odróżnia rzeki roztokowe od meandrujących, opisuje fazy rozwoju zakola rzecznego, wyjaśnia za pomocą rysunku powstawanie starorzecza

Uczeń odróżnia szypoty od wodospadów, odróżnia na rysunku bystrza od plosa, oblicza przeciętny spadek rzeki

Temat 52. Rozwój dolin rzecznych

Uczeń posługuje się terminami: terasa, koryto i łożysko rzeki, ławica i mielizna, przełom i kanion, wymienia i rozpoznaje na ilustracji rodzaje dolin rzecznych, odróżnia terasę zalewową od terasy nadzalewowej, wskazuje możliwości ich zagospodarowania

Uczeń opisuje powstawanie różnych rodzajów przełomów rzecznych, wyjaśnia powstawanie teras rzecznych

Brak

Temat 53. Rzeźbotwórcza działalność wód w skałach rozpuszczalnych

Uczeń wymienia skały rozpuszczalne przez wodę, posługuje się terminem kras, odróżnia formy krasu powierzchniowego i podziemnego, wyjaśnia powstawanie jaskiń, wymienia i rozpoznaje składniki szaty naciekowej w jaskiniach

Uczeń wymienia etapy rozwoju form krasu powierzchniowego, wymienia formy jaskiń pionowych i poziomych, wyjaśnia powstawanie kilku poziomów jaskiniowych, wyjaśnia powstawanie szaty naciekowej w jaskiniach, odróżnia wywierzysko od ponoru, wskazuje na mapie najbardziej znane na świecie, w Europie i w Polsce obszary krasowe (wybór zależy od nauczyciela), podaje ich nazwy

Uczeń wskazuje na mapie i podaje nazwy najdłuższych i najgłębszych jaskiń świata, Europy i Polski

Temat 54. Rzeźbotwórcza działalność fal i prądów morskich

Uczeń wymienia przykłady niszczącej i budującej działalności fal i prądów morskich, posługuje się terminem abrazja, odróżnia wybrzeże strome od płaskiego, opisuje elementy wybrzeża płaskiego i stromego, opisuje poszczególne części składowe wybrzeża mierzejowo-zalewowego, wymienia zagrożenia dla działalności człowieka spowodowane rzeźbotwórczą działalnością fal i prądów morskich

Uczeń opisuje stadia rozwoju wybrzeża, rozpoznaje i wskazuje na mapie poszczególne typy wybrzeży

Brak

Temat 55. Rzeźbotwórcza działalność śniegu i lodowców

Uczeń wymienia przykłady niszczącej i budującej działalności lodowców, posługuje się terminami: morena, wysoczyzna, rozpoznaje na ilustracji dolinę polodowcową, odróżnia skutki działalności lądolodów i lodowców górskich, wymienia w kolejności chronologicznej polskie nazwy zlodowaceń czwartorzędowych, wskazuje na mapie geologicznej zasięgi zlodowaceń czwartorzędowych w Polsce, wymienia pozostałości zlodowaceń czwartorzędowych w Polsce

Uczeń posługuje się terminami: żłób i cyrk lodowcowy, wymienia i odróżnia rodzaje moren, odróżnia rzeźbę staroglacjalną od młodoglacjalnej, wyjaśnia powstawanie wygładów i rys lodowcowych, wymienia pozostałości zlodowacenia Tatr i Karkonoszy

Uczeń wyjaśnia pochodzenie drumlinów, opisuje działalność rzeźbotwórczą lawin śnieżnych

Temat 56. Rzeźbotwórcza działalność wód z topniejącego lodowca

Uczeń wymienia przykłady niszczącej i budującej działalności wód polodowcowych, wyjaśnia za pomocą rysunku powstawanie kotłów i rynien podlodowcowych, oczek wytopiskowych, sandrów i pradolin, wskazuje na mapie Polski przykłady rynien jeziornych i pradolin, wymienia ślady zlodowaceń czwartorzędowych w Polsce

Uczeń opisuje etapy rozwoju Morza Bałtyckiego

Uczeń wyjaśnia powstawanie kemów i ozów

Temat 57. Cykle rozwojowe rzeźby powierzchni Ziemi

Uczeń wymienia fazy obiegu skał w przyrodzie Ziemi, opisuje stadia rozwoju rzeźby: młodociane, dojrzałe, zgrzybiałe, opisuje przebieg odmłodzenia rzeźby, wykrywa na przykładach zależność rozwoju form rzeźby od budowy geologicznej i klimatu, posługuje się terminami: góry rusztowe, peneplena, ostaniec i twardziel

Uczeń opisuje cechy osadów morskich, jeziornych, rzecznych, lodowcowych i eolicznych, opisuje cykle rozwoju rzeźby na obszarach o budowie: płytowej, monoklinalnej, zrębowej, fałdowej, wulkanicznej, opisuje cykl rozwoju rzeźby: krasowej, opisuje stadia rozwoju linii brzegowej

Uczeń opisuje cykle rozwoju rzeźby: pustynnej, fluwialnej, glacjalnej i peryglacjalnej, wymienia przykłady powierzchni zrównań na wyżynach i w górach Polski

Temat 58. Przegląd form rzeźby powierzchni Ziemi

Uczeń wymienia czynniki i procesy rzeźbotwórcze – wewnętrzne i zewnętrzne, rozpoznaje poszczególne rodzaje form terenu, opisuje zróżnicowanie rzeźby powierzchni Polski

Ponadto – wybrane wymagania z poziomu podstawowego z działu Rzeźba powierzchni Ziemi (wybór należy do nauczyciela)

Uczeń wymienia rodzaje form terenu ze względu na pochodzenie, wyjaśnia za pomocą rysunku powstawanie poszczególnych form terenu, opisuje przykłady wpływu procesów rzeźbotwórczych na życie i działalność człowieka

Ponadto – wybrane wymagania z poziomu rozszerzonego z działu Rzeźba powierzchni Ziemi (wybór należy do nauczyciela)

Wybrane wymagania z poziomu kompletnego z działu Rzeźba powierzchni Ziemi (wybór należy do nauczyciela)

Temat 59. Czynniki i procesy kształtujące rzeźbę powierzchni Ziemi

Zgodne z planem sprawdzianu

Zgodne z planem sprawdzianu

Zgodne z planem sprawdzianu

Temat 60. Zróżnicowanie szaty roślinnej na Ziemi

Uczeń posługuje się terminem flora, wymienia przykłady przystosowania się roślin do warunków środowiska przyrodniczego, rozpoznaje na ilustracjach i opisuje strefowe formacje roślinne: las równikowy wilgotny, sawannę, półpustynię, las twardolistny, step, tajgę, tundrę, objaśnia terminy: makia, lasostep i lasotundra, opisuje przykłady astrefowych i śródstrefowych formacji roślinnych, opisuje typy siedliskowe lasów w Polsce

Uczeń odróżnia endemit od reliktu, wymienia przykłady endemitów i reliktów w Polsce, wykazuje na przykładach zależność szaty roślinnej od budowy geologicznej, klimatu, warunków wodnych i gleby, opisuje następujące formacje roślinne: namorzyny, las galeriowy, las świetlisty, wrzosowisko, opisuje roślinność wodną i torfowiskową, objaśnia terminy: epifit, kserofit, sukulent, wyjaśnia przyczyny odrębności szaty roślinnej niektórych regionów świata, w szczególności Australii, analizuje, korzystając z mapy fitogeograficznej Polski i Europy, zasięgi występowania wybranych gatunków drzew, wymienia i opisuje typy zbiorowisk leśnych na niżu w Polsce

Uczeń wykazuje zależność zasięgów wybranych gatunków drzew od klimatu (wybór zależy od nauczyciela), opisuje przykłady regionalnych odmian głównych formacji roślinnych Ziemi, charakteryzuje poszczególne regiony fitogeograficzne na Ziemi
1   2   3   4   5

Powiązany:

Zakres materiału pomocny w zaliczeniu egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego przy wyrównaniu poziomu iconZakres Zagadnień do Egzaminu Klasyfikacyjnego I Poprawkowego z Technologii Informacyjnej

Zakres materiału pomocny w zaliczeniu egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego przy wyrównaniu poziomu iconZagadnienia do egzaminu klasyfikacyjnego I poprawkowego klasa 1 TŻ

Zakres materiału pomocny w zaliczeniu egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego przy wyrównaniu poziomu iconZagadnienia do egzaminu klasyfikacyjnego I poprawkowego klasa 2 zsk

Zakres materiału pomocny w zaliczeniu egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego przy wyrównaniu poziomu iconZagadnienia do egzaminu klasyfikacyjnego I poprawkowego klasa 1 zsk

Zakres materiału pomocny w zaliczeniu egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego przy wyrównaniu poziomu iconZagadnienia do egzaminu poprawkowego I klasyfikacyjnego z języka polskiego dla kl. 1 Zsm

Zakres materiału pomocny w zaliczeniu egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego przy wyrównaniu poziomu iconPrzewodnik dla nauczyciela, pomocny w realizacji materiału nauczania

Zakres materiału pomocny w zaliczeniu egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego przy wyrównaniu poziomu iconZakres materiału obowiązującego do egzaminu z języka angielskigo na poziomie b2

Zakres materiału pomocny w zaliczeniu egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego przy wyrównaniu poziomu iconCentrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 Zakres materiału powtórzeniowego do egzaminu dojrzałości

Zakres materiału pomocny w zaliczeniu egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego przy wyrównaniu poziomu iconEgzamin z przedmiotu prawo ochrony środowiska dla IV roku studiów niestacjonarnych (zakres materiału I zasady egzaminu)

Zakres materiału pomocny w zaliczeniu egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego przy wyrównaniu poziomu iconZestaw zagadnień obowiązujących przy zaliczeniu przedmiotu „materiały konstrukcyjne w budowie maszyn”

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom