Uniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu
Pobierz 1.24 Mb.
NazwaUniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu
strona17/35
Data konwersji15.10.2012
Rozmiar1.24 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   35SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU


Nazwa przedmiotu / zakres treści kształcenia
Prawo

Typ przedmiotu oraz rodzaj przedmiotu/treści kształcenia

Grupa treści podstawowych-Kształcenie w zakresie prawa

Katedra Zdrowia Publicznego

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Rok studiów, semestr

Rok studiów: I

Semestr studiów: II

Studia:

Studia licencjackie - pierwszego stopnia stacjonarne

Kierunek:

Pielęgniarstwo

Realizowana forma zajęć - metody nauczania wraz z ECTS:

Zajęcia teoretyczne w tym:

wykłady

seminaria

samokształcenie

Liczba godzin dydaktycznych

30

10

5

15

Liczba punktów ECTS


2

1

0, 5

0, 5

Język wykładowy:

język polski

Imię i nazwisko stopień/tytuł naukowy osoby odpowiedzialnej/ osoby prowadzącej / osób  prowadzących

dr n. praw. Jolanta Pacian

Wymagania wstępne (określenie  przedmiotów wprowadzających):

Zakres wiadomości/umiejętności/kompetencji, jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu, a także specyfikacja innych przedmiotów lub programów, które należy zaliczyć wcześniej:

Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy oraz prawa medycznego.

Założenia i cele przedmiotu / określonego  zakresu treści kształcenia:

Opis zakładanych kompetencji i umiejętności, jakie student nabywa w wyniku zaliczenia przedmiotu

Student potrafi: analizować i interpretować przepisy prawne dotyczące zawodów pielęgniarki oraz wykorzystywać te przepisy w praktyce.

Zastosowane metody dydaktyczne:

 • metody podające (wykład informacyjny, prelekcja i wyjaśnienie)

 • metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatorium)

 • metody eksponujące (film, projekcja multimedialna)

Treści programowe przedmiotu / określonego zakresu treści kształcenia:

(PROGRAM SZCZEGÓŁOWY w rozbiciu na poszczególne formy zajęć dydaktycznych: zajęcia teoretyczne /wykłady, ćwiczenia, seminaria, samokształcenie/, zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa), z uwzględnieniem podziału treści na - klinikę i pielęgniarstwo - w grupie treści kierunkowych.

Wykłady:

 • system prawa, struktura aktów prawnych, wykładnia praw

 • ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej, samorząd zawodowy

 • prawa pacjenta, odpowiedzialność w zawodach medycznych- cywilna, karna i pracownicza

 • organizacje pielęgniarskie krajowe i zagraniczne


Seminaria:

 • ustawodawstwo w systemie ochrony zdrowia

 • Kodeks pracy

 • wybrane zagadnienia prawa cywilnego i postępowania administracyjnego


Samokształcenie:

 • tworzenie, likwidacja oraz przekształcanie publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotne

 • komercjalizacja i konsolidacja zakładów opieki zdrowotnej

 • odpowiedzialność zawodowa pracowników systemu ochrony zdrowia

 • system ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce oraz w Unii Europejskiej

 • system ubezpieczeń społecznych w Polsce oraz w Unii Europejskiej

 • prawne podstawy leczenia osób chorych psychicznie

 • prawne podstawy leczenia osób uzależnionych

Efekty kształcenia – umiejętności wynikowe i  kompetencje (zgodnie ze standardem kształcenia), w tym: szczegółowo określić co  student na danym poziomie kształcenia powinien - znać, rozumieć i umieć

Student potrafi analizować i interpretować przepisy

prawne oraz rozwiązywać kazusy z wykorzystaniem

zdobytej wiedzy z różnych gałęzi prawa

Metody oceny

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu określonego zakresu treści kształcenia:

 • obecność na wszystkich zajęciach

 • zaliczenie z oceną

 • pisemny – test pytań zamkniętych.

Wykaz literatury podstawowej:

 1. M. Nesterowicz: Prawo medyczne, Toruń 2008r.

 2. T. Filipiak, E. Niezbecka, J. Mojak: Zarys prawa cywilnego, Lublin 2008r.

 3. Z. Tobor, J. Nowacki: Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2007r.

Wykaz literatury uzupełniającej:

     1. Ustawa z dnia 30.08.1991r. o zakładach opieki zdrowotnej

     2. Ustawa z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

     3. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu / zakres treści kształcenia
Promocja zdrowia

Typ przedmiotu oraz rodzaj przedmiotu/treści kształcenia

obowiązkowy

kierunkowy

Katedra Środowiskowej Opieki Zdrowotnej

Poziom przedmiotu:

średniozaawansowany

Rok studiów, semestr

Rok studiów: I

Semestr studiów: II

Studia:

pierwszego stopnia

Kierunek:

pielęgniarstwo

Realizowana forma zajęć - metody nauczania wraz z ECTS:

Zajęcia teoretyczne w tym:

wykład

samokształcenie

zajęcia praktyczne

Liczba godzin dydaktycznych

60

30

30

20

Liczba punktów ECTS


2

1

1

1

Język wykładowy:

język polski

Imię i nazwisko stopień/tytuł naukowy osoby odpowiedzialnej/ osoby prowadzącej / osób  prowadzących

dr n. med. Marianna Charzyńska-Gula

mgr Danuta Kapica

mgr Jan Kachaniuk

mgr Wioletta Błaszczyk

Siostra mgr Urszula Żołna

Wymagania wstępne (określenie  przedmiotów wprowadzających):

Wymagane zaliczenie semestru I i przedmiotów przewidzianych w tym semestrze w planie studiów. Szczególnie przydatne dla realizacji przedmiotu są zaliczenia otrzymane z:

Filozofii i etyki zawodu i Podstaw pielęgniarstwa

Założenia i cele przedmiotu / określonego  zakresu treści kształcenia:

Student powinien:

znać:

 • źródła i istotę promocji zdrowia i profilaktyki

 • metodykę i strategie promocji zdrowia i profilaktyki

 • wybrane programy promocji zdrowia i profilaktyki (ze szczególnym uwzględnieniem programów angażujących pielęgniarkę)

rozumieć:

 • związki pielęgniarstwa z promocją zdrowia i profilaktyką

 • istotę działania w zakresie promocji zdrowia

 • istotę działania podejmowanego w procesie profilaktyki


umieć:

 • opisać sposób wdrożenia elementów programu promocji zdrowia/profilaktyki w wybranych realiach praktyki pielęgniarskiej

 • - mieć przekonanie o ogromnym znaczeniu:

 • indywidualnych wyborów związanych ze zdrowiem dla stanu zdrowia człowieka

 • działań pielęgniarskich w obszarze promocji zdrowia

Metody dydaktyczne:

 • metody podające (wykład informacyjny, pogadanka, opowiadanie, opis, prelekcja, odczyt, objaśnienie lub wyjaśnienie)

 • metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, klasyczna metoda problemowa, metody aktywizujące /metoda przypadków, metoda sytuacyjna, inscenizacja; gry dydaktyczne: symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne; seminarium; dyskusja dydaktyczna)

 • metody eksponujące (film, sztuka teatralna, ekspozycja, pokaz połączony z przeżyciem)

 • metody programowane (z użyciem komputera, z  użyciem maszyny dydaktycznej, z użyciem podręcznika programowanego)

 • metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia produkcyjne, metoda projektów, metoda przewodniego tekstu, seminarium, symulacja)

Stosowane metody:

 • metody podające: wykład

 • metody problemowe: wykład konwersatoryjny, klasyczna metoda problemowa, metody aktywizujące /metoda przypadków, metoda sytuacyjna

 • metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, seminarium, symulacja

Treści programowe przedmiotu / określonego zakresu treści kształcenia:

(PROGRAM SZCZEGÓŁOWY w rozbiciu na poszczególne formy zajęć dydaktycznych: zajęcia teoretyczne /wykłady, ćwiczenia, seminaria, samokształcenie/, zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa), z uwzględnieniem podziału treści na - klinikę i pielęgniarstwo - w grupie treści kierunkowych.

Wykłady:

 1. Źródła idei promocji zdrowia;

 2. Zachowania zdrowotne i czynniki kształtujące stan zdrowia – analiza uwzględniająca uwarunkowania zdrowia Polaków na tle kolejnych wersji Narodowego Programu Zdrowia;

 3. Definiowanie zdrowia na tle historii promocji zdrowia; paradygmaty zdrowia; rozwój promocji zdrowia (główne konferencje, dokumenty);

 4. Salutogeneza A. Antonowsky′ego jako teoretyczna podstawa promocji zdrowia;

 5. zdrowie w różnych okresach życia człowieka;

 6. diagnostyka „potencjału zdrowotnego człowieka”;

 7. potencjał zdrowotny osób chorych przewlekle;

 8. „zdrowie pełne i zdrowie warunkowane” – analiza pojęć;

 9. Promocja zdrowia i jej związki ze zdrowiem publicznym, higieną, epidemiologia;

 10. Profilaktyka jako szczególna procedura działania w obliczu zjawisk społecznych ocenianych jako szkodliwe i niepożądane i jej związki z promocją zdrowia;

 11. Metody promocji zdrowia; Edukacja zdrowotna; modele, poziomy i tory edukacji zdrowotnej;

 12. Marketing społeczny w promocji zdrowia; Polityka w zakresie zdrowia (skala mikro- i makro);

 13. Siedliskowe podejście w promocji zdrowia; charakterystyka wybranych programów promocji zdrowia opartych na podejściu siedliskowym (Szpital Promujący Zdrowie, Szkoła Promująca Zdrowie, Zakład Pracy Promujący Zdrowie, Zdrowe Miasto, Zdrowa Gmina);

 14. Miejsce promocji zdrowia w systemie ochrony zdrowia – ze szczególnym uwzględnieniem pielęgniarstwa jako elementu tego systemu;

 15. Role zawodowe w promocji zdrowia;

 16. Promocja zdrowia a proces pielęgnowania;

 17. Charakterystyka odbiorcy usług promocyjnych świadczonych w obrębie pielęgniarstwa;

 18. Kompetencje i zadania pielęgniarki w promocji zdrowia i w profilaktyce;

 19. Podstawowe zagadnienie z organizacji promocji zdrowia na różnych poziomach systemu ochrony zdrowia i poza tym systemem;

 20. Klasyczne strategie konstruowania programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej


Samokształcenie:

 1. Rodzina jako źródło zdrowia;

 2. Rodzinne uwarunkowania zdrowia – pozytywne i negatywne;

 3. Systemy wspomagające rodzinę w realizowaniu podstawowych funkcji;

 4. Zasady rodzinnej edukacji zdrowotnej;

 5. Strategie minimalnej interwencji edukacyjnej jako propozycja edukacyjnego wsparcia rodziny przez pielęgniarkę w procesie promocji zdrowia


Zajęcia praktyczne:

 1. diagnozowanie różnych uwarunkowań zdrowia i związanych z nimi potrzeb podopiecznych w zakresie edukacji zdrowotnej;

 2. organizowanie różnych działań w obszarze promocji zdrowia i profilaktyki;

 3. ocena i krytyczna analiza różnych przedsięwzięć mających na celu promocję zdrowia Polaków (system ochrony zdrowia, media, grupy laickie)

Efekty kształcenia – umiejętności wynikowe i  kompetencje (zgodnie ze standardem kształcenia), w tym: szczegółowo określić co  student na danym poziomie kształcenia powinien - znać, rozumieć i umieć

 • Zdobycie informacji o mechanizmach warunkujących zachowania jednostki (system wartości, motywacje, itp. )

 • Ocena czynników występujących w środowisku życia warunkujących negatywne zachowania zdrowotne jednostki

 • Ocena czynników występujących w środowisku życia warunkujących pozytywne zachowania zdrowotne jednostki

 • Kompetencja: Ocenienie zagrożenia problemami zdrowotnymi jednostki (grupy społecznej, rodziny)

 • Rozpoznanie istniejących problemów zdrowotnych jednostki/grupy

 • Rozpoznanie czynników szkodliwych dla zdrowia występujące w środowisku jednostki/grupy

 • Wykazanie nasilenia zagrożenia problemami zdrowotnymi

 • Kompetencja: Opracowanie i wdrożenie indywidualnych programów promocji zdrowia

 • Rozpoznanie problemów zdrowotnych, zagrożeń zdrowia oraz potencjału zdrowotnego jednostki

 • Określenie celu i zadań programu promocji zdrowia dla jednostki

 • Zastosowanie zasad opracowywania indywidualnego programu promocji zdrowia

 • Zastosowanie procedur wdrażania programu promocji zdrowia dla wybranej osoby

 • Kompetencja: Kształtowanie pozytywnych postaw wobec zdrowia, jego promocji poprzez kształtowanie prozdrowotnego stylu życia

 • Określenie konsekwencji zdrowotnych określonego stylu życia wybranej jednostki/grupy

 • Nauczenie rozróżniania prozdrowotnych elementów stylu życia od szkodliwie działających na zdrowie

 • Motywowanie do korzystnego dla zdrowia stylu życia

Efekty kształcenia:

 • przeprowadza wywiad z pacjentem/podopiecznym dotyczący jego stylu życia

 • dokonuje oceny i interpretacji zachowań zdrowotnych podopiecznego przy pomocy poznanych narzędzi pomiaru (np. Kwestionariusza IZZ; (Inwentarz Zachowań Zdrowotnych)).

 • dokonuje wspólnie z pacjentem analizy i oceny podstawowych elementów stylu życia (stres, dieta, używki, ruch itd. )

 • na podstawie uzyskanych wyników opracowuje – współpracując z pacjentem/podopiecznym - wskazówki dotyczące ewentualnych zmian w jego stylu życia.

 • podejmuje właściwe działania zmierzające do budowania „koalicji na rzecz zdrowia” (wsparcie w zachowaniu i poprawie zdrowia; poszukiwanie sojuszników) dostosowując je do realiów życia pacjenta/podopiecznego, jego środowiska i własnych możliwości zawodowych.

 • przewiduje konieczność zmian w swoim przygotowaniu – w kontekście zadań związanych z promocją zdrowia

 • nawiązuje współpracę z „sojusznikami” w promocji zdrowia

 • określa własne kompetencje w zakresie działania na rzecz promocji zdrowia, profilaktyki i edukacji zdrowotnej

 • modyfikuje elementy gotowego programu promocji zdrowia/profilaktyki w celu dostosowania go do potrzeb odbiorcy usług świadczonych przez pielęgniarkę na danym stanowisku pracy

 • modyfikuje wybrany program edukacji zdrowotnej do potrzeb swojego podopiecznego (pacjenta, klienta)

 • łączy program edukacji zdrowotnej z innymi działaniami w zakresie promocji zdrowia

 • wybiera najbardziej optymalny sposób własnego działania w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia i edukacji na rzecz zdrowia w warunkach szpitala i poza nim i wdraża go do własnej praktyki zawodowej.

 • ocenia efekty prowadzonych przez siebie działań promocyjnych/profilaktycznych

Metody oceny

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu określonego zakresu treści kształcenia:

Ocena wiedzy obejmująca treści wykładów:

 • zaliczenie pisemne, test


Ocena z zajęć praktycznych:

 • I część: przygotowanie schematu porady zdrowotnej skierowanej do podopiecznego

 • II część: przygotowanie pomocy wzbogacających przekaz zaplanowany w poradzie

 • III część zrealizowanie porady (ćwiczenie praktyczne)eseje/wypracowania

 • Ocena ciągła: realizowana podczas zajęć praktycznych w wybranej placówce zajęć


Ocena samokształcenia:

 • zaliczenie wybranej literatury z listy literatury uzupełniającej

 • przygotowanie pisemnej pracy na temat powiązany z treściami samokształcenia (rodzinna edukacja zdrowotna realizowana [przez pielęgniarkę)

Wykaz literatury podstawowej:

 1. Promocja zdrowia dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo, Tom I, Teoretyczne podstawy promocji zdrowia, Wyd.. Czelej, Lublin 2008

 2. „Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna” Grossmann R., Scala K., Promocja zdrowia a rozwój organizacyjny. Tworzenie siedlisk dla zdrowia, Warszawa 1997

 3. Pike S., Forster D., Promocja zdrowia dla wszystkich, Lublin 1998

 4. Podstawowe dokumenty dotyczące promocji zdrowia i profilaktyki w kontekście zadań pielęgniarstwa (Deklaracja Wiedeńska i Monachijska, Dyrektywy Unii Europejskiej)

 5. Promocja zdrowia, red. J.B. Karski, Warszawa 1999

 6. Profilaktyka w środowisku lokalnym, Warszawa 2002

 7. Bibliografia edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w Polsce w latach 1990-2000, Warszawa 2001

 8. Charońska E., Zarys wybranych problemów edukacji zdrowotnej. Warszawa 1997

 9. Demel M., Z dziejów promocji zdrowia w Polsce (t. I-III), Kraków 2000

 10. Śliwa M., Słownik oświaty zdrowotnej, Katowice 1996

 11. Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej. Stan i oczekiwania, red. B. Woynarowska, M. Kapica, Warszawa 2001

Wykaz literatury uzupełniającej:

 1. Fetlińska J., Współpraca pielęgniarek z miediami – wskazówki praktyczne, „Pielęgniarstwo i My” 1995, maj, s.

 2. Charzyńska-Gula M., Edukacja zdrowotna rodziny, Lublin 2002

 3. Kawczyńska-Butrym Z., Rola pielęgniarki w promocji zdrowia – przygotowanie i zakres roli, „Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna”, 1994, 1-2, s. 88-96

 4. Włodarczyk C., Sieć ekspertów w dziedzinie zdrowia i strategii finansowania opieki zdrowotnej, czyli o zaletach sąsiedzkiej współpracy w dziedzinie reformowania opieki zdrowotnej, „Antidotum” 1993, 9-9, s. 5-19

 5. Leowski J., Czy zdrowie jest towarem, czy dobrem publicznym? W: Procesy przekształceń w ochronie zdrowia – bariery i możliwości, red. Putz, J., IPiS, Warszawa 2002, s. 11-27

 6. Szymańska J., Przegląd programów profilaktycznych, w: Profilaktyka w środowisku lokalnym. Warszawa 2002, s. 139-160
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu / zakres treści kształcenia
Podstawowa opieka zdrowotna

Typ przedmiotu oraz rodzaj przedmiotu/treści kształcenia

obowiązkowy

kierunkowy

Katedra Środowiskowej Opieki zdrowotnej

Poziom przedmiotu:

Średnio zaawansowany

Rok studiów, semestr

Rok studiów: I, II, III

Semestr studiów: II, III, IV, V

Studia:

pierwszego stopnia

Kierunek:

pielęgniarstwo

Realizowana forma zajęć - metody nauczania wraz z ECTS:

Zajęcia teoretyczne w tym:

wykłady

samokształcenie

zajęcia praktyczne

praktyki zawodowe

Liczba godzin dydaktycznych

75

45

30

120

200

Liczba punktów ECTS


2

1

1

4

7

Język wykładowy:

język polski

Imię i nazwisko stopień/tytuł naukowy / osoby odpowiedzialnej osoby prowadzącej / osób  prowadzących

dr n. med. Hanna Kachaniuk

dr n. med. Renata Domżał-Drzewicka

dr n. med. Anna Irzmańska-Hudziak

dr n. med. Alina Deluga

dr n. med. Elżbieta Stasiak

dr n. med. Katarzyna Kocka

mgr Katarzyna Muzyczka

mgr Beata Biernacka

mgr Dorota Kulina

mgr Beata Tabor

mgr Barbara Kulisz

mgr Barbara Kramek

mgr Anna Madej-Kąkol

mgr Kuklińska Ewa

mgr Teresa Ślusarska

mgr Dorota Bydler

mgr Bożena Borowińska

mgr Elżbieta Przystupa

mgr Iwona Tkaczyk

mgr Elżbieta Rogozińska

mgr Małgorzata Breś

mgr Grażyna Tokarz

mgr Maria Puszka
Wymagania wstępne (określenie  przedmiotów wprowadzających):

Zakres wiedzy i umiejętności z zakresu kształcenia: anatomia, fizjologia człowieka;

Pediatria, pielęgniarstwo pediatryczne, Interna, Pielęgniarstwo internistyczne, podstawy pielęgniarstwa i badania fizykalne, promocja zdrowia, dietetyka, farmakologia, rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, higiena, komunikowanie interpersonalne, pedagogika,

Założenia i cele przedmiotu / określonego  zakresu treści kształcenia:

Cel główny:

Przygotowanie studenta do podjęcia opieki na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej nad człowiekiem funkcjonującym w naturalnym środowisku bytowania i aktywności w różnych okresach życia i fazach rozwoju zdrowia.

Cele dydaktyczno-wychowawcze przedmiotu- zajęcia praktyczne:

Rozwijanie umiejętności samodzielnego sprawowania opieki pielęgniarskiej w środowisku poprzez działania praktyczne (próba pracy) w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej i domu podopiecznego

Cele dydaktyczno-wychowawcze przedmiotu- praktyki zawodowe:

 • Zapoznanie studentów ze specyfiką pracy w różnych formach organizacyjnych podstawowej opieki zdrowotnej i rolą pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej w zespole środowiskowym.

 • Doskonalenie umiejętności profesjonalnego działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i opieki pielęgniarskiej wobec pacjenta i jego rodziny.

 • Kształtowanie odpowiedzialności za jakość świadczeń/usług pielęgniarskich w samodzielnej pracy z pacjentem w różnych środowiskach jego życia.

 • Przygotowanie studenta do realizacji zadań z zakresu współpracy pielęgniarki z różnymi instytucjami i agendami w organizowaniu środowiskowej pomocy opieki w zdrowiu i chorobie w wybranych grupach osób
Metody dydaktyczne:

 • podająca

 • metody podające:

 • wykład informacyjny z elementami pogadanki, pogadanka, opis objaśnienie, wyjaśnienie

 • metody problemowe:

 • klasyczna metoda problemowa, metody aktywizujące /metoda przypadków, metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna

 • metody praktyczne:

 • pokaz, metoda projektów, metoda przewodniego tekstu

Treści programowe przedmiotu / określonego zakresu treści kształcenia:

(PROGRAM SZCZEGÓŁOWY w rozbiciu na poszczególne formy zajęć dydaktycznych: zajęcia teoretyczne /wykłady, ćwiczenia, seminaria, samokształcenie/, zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa), z uwzględnieniem podziału treści na - klinikę i pielęgniarstwo - w grupie treści kierunkowych.

Wykłady (POZ):

 1. Podstawowa opieka zdrowotna w Polsce – założenia, cele, zadania.

 2. Zakres zadań lekarza POZ.

 3. Zakres zadań pielęgniarki i położnej w realizacji celów określonych dla POZ, wynikających z programów polityki zdrowotnej.

 4. System rejestrowania i informowania pacjentów POZ oraz dokumentowania udzielanych im świadczeń.

 5. Jakość opieki w Zakładach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.


Wykłady (Opieka domowa, pielęgniarstwo środowiskowo - rodzinne):

 1. Źródła, podstawy i modele opieki środowiskowej.

 2. Miejsce współczesnego pielęgniarstwa w realizacji zadań wyznaczanych w podstawowej opiece zdrowotnej (zespół terapeutyczny).

 3. Różne formy organizacyjne pielęgniarstwa funkcjonującego w ramach POZ (różnice zakresu działań, odpowiedzialności i samodzielności, zasady finansowania świadczeń).

 4. Pielęgniarstwo środowiskowe (perspektywa historyczna).

 5. Pielęgniarstwo rodzinne (historia, cele, zadania, zakres kompetencji).

 6. Teorie pielęgniarskie i definicje zdrowia w pielęgniarstwie rodzinnym.

 7. Modele pracy pracowników ochrony zdrowia z rodziną. Metody pracy pielęgniarki rodzinnej.

 8. Proces pielęgnowania w pielęgniarstwie rodzinnym. Pielęgniarska diagnoza rodzinna dla celów profilaktyki i promocji zdrowia oraz w sytuacji choroby i niepełnej sprawności.

 9. Standardy pielęgnowania w piel. rodzinnym.


Tezy programowe samokształcenia

 1. Organizacja podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce i innych krajach.

 2. Miejsce pielęgniarstwa w podsystemie podstawowej opieki zdrowotnej

 3. Wybrane zagadnienia opieki nad zdrowiem pracujących:

 • Zagrożenie bezrobociem jako przyczyna stresu w miejscu pracy

 • Kobieta ciężarna pracująca zawodowo-ochrona prawna, czynniki negatywne

 • wpływające na przebieg i wynik ciąży, stres zawodowy

 • Najczęstsze zagrożenia zdrowotne w pracy zawodowej pielęgniarki

 • środowiskowo/rodzinnej

 • Zespół wypalenia zawodowego wśród pracowników POZ – przyczyny, czynniki predysponujące do jego powstania, sposoby zapobiegania

 1. Opieka pielęgniarska nad rodziną:

 • Promocja zdrowia w środowisku rodzinnym /domowym pacjenta; doradztwo zdrowotne w wybranych sytuacjach zdrowotnych i fazach życia rodziny

 • Wybrane problemy środowiskowej opieki pediatrycznej, wytyczne i procedury postępowania pielęgniarskiego wobec dziecka zdrowego, zagrożonego chorobą i chorego; przygotowanie dziecka i rodziny/opiekunów do samoopieki

 • Wybrane problemy psychospołeczne osób przewlekle i obłożnie chorych w różnym wieku, obciążenia opiekunów, pomoc i wsparcie profesjonalistów w realizacji opieki

 • Specyfika opieki nad umierającym w domu, opieka nad rodziną w żałobie.


Zajęcia praktyczne

 1. Opieka pielęgniarska nad rodziną w środowisku zamieszkania:

 • Typy i rodzaje diagnoz pielęgniarskich opiece środowiskowej

 • Zakres danych do diagnozy pielęgniarskiej dla celów promocji zdrowia, profilaktyki i opieki

 • Techniki pozyskiwania i rejestrowania danych w Karcie Środowiskowej Rodziny

 • Cele i zasady pracy z rodziną zdrową, zagrożoną chorobą, z przewlekłym problemem zdrowotnym

 • Metody pracy pielęgniarki z rodziną – metoda indywidualnego przypadku, metoda pracy grupowej, proces pielęgnowania)

 • Zasady przeprowadzania wywiadu w środowisku. Posługiwanie się torbą pielęgniarską

 • Organizacja pracy w POZ – poradnie dla osób dorosłych, poradnie dla dzieci – specyfika pracy pielęgniarki w różnych formach organizacyjnych opieki podstawowej (samodzielna praktyka pielęgniarska, pielęgniarka praktyki)

 • Standardy postępowania pielęgniarskiego i procedury pielęgniarskie dla potrzeb POZ

 • Postępowanie pielęgniarki środowiskowo/rodzinnej w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu chorób

 • Konstruowanie planów całościowej opieki dla rodziny z uwzględnieniem programu samoopieki dla podopiecznego i programu opieki nieprofesjonalnej dla rodziny na przykładzie wybranych sytuacji zdrowotnych w rodzinie (rodzina zdrowa, rodzina planująca dziecko, pacjent ze stomią, dziecko, osoba dorosła z cukrzycą, pacjent po udarze mózgowym, z odleżynami, pacjent po zawale mięśnia sercowego, z chorobą nadciśnieniową, pacjent ze stwardnieniem rozsianym, z choroba nowotworową)

 • Diagnozowanie w sytuacjach szczególnych (dziecko maltretowane, przemoc w rodzinie, problem alkoholowy, problem nikotynowy, problem narkomanii, pacjent z upośledzeniem umysłowym, z zaburzeniami zdrowia psychicznego, niewidzący, głuchy, z zaburzoną mową)

 • Zagrożenia zdrowotne w środowisku – Raport o stanie środowiska
 1. Opieka pielęgniarska w środowisku nauczania i wychowania:

 • Czynniki warunkujące zdrowie ucznia

 • Zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży

 • Główne problemy zdrowotne uczniów na wsi i w mieście

 • Metodyka pracy pielęgniarki w szkole

 • Diagnozowanie sytuacji zdrowotnej uczniów i środowiska szkolnego

 • Specyfika działalności edukacyjnej realizowanej przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania

 • Standard działań profilaktycznych realizowanych wobec dzieci i młodzieży szkolnej

 • Współpraca pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania z rodzicami, wychowawcą i pedagogiem szkolnym

 • Dokumentacja pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania

 • Program pracy z wybraną grupą dzieci/ młodzieży
 1. Opieka pielęgniarska w środowisku pracy:

 • Zagrożenia zdrowia występujące w środowisku pracy

 • Choroba zawodowa

 • Badania wstępne i okresowe – udział pielęgniarki

 • Specyfika pracy pielęgniarki zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej

 • Zakres danych do diagnozy pielęgniarskiej w aspekcie profilaktyki i promocji zdrowia pracowników w środowisku pracy

 • Dokumentacja pielęgniarki w medycynie pracy

 • Program pielęgniarskiej opieki nad pracującymi w wybranym środowisku pracy


Praktyka zawodowa:

 1. Specyfika i organizacja pracy pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej w placówkach POZ. Zapoznanie ze strukturą organizacyjną przychodni/poradni i jej personelem.

 2. Standard wyposażenia gabinetu pielęgniarki środowiskowej/ rodzinnej (zapoznanie ze sprzętem i innymi środkami potrzebnymi pielęgniarce przy realizacji jej zadań).

 3. Zapoznanie ze specyfiką pracy pielęgniarki w poszczególnych gabinetach: Rejestracja, wybrane poradnie specjalistyczne, Gabinet zabiegowy Poradnia D (poradnia dzieci zdrowych), Poradnia D (poradnia dzieci chorych)Praktyka Lekarza Rodzinnego, Praktyka Pielęgniarki Środowiskowej/rodzinnej Gabinet pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania (szkoła, żłobek)

 4. Sposoby prowadzenia dokumentacji pielęgniarskiej w placówce.

 5. Zakres zadań i metody pracy pielęgniarki w opiece nad zdrowiem jednostki /rodziny z różnymi problemami zdrowotnymi - stosowane standardy i procedury pielęgniarskie dla potrzeb POZ.

 6. Przygotowanie do wizyty w środowisku. Zasady przeprowadzania wywiadu środowiskowego, obserwacji, pomiarów i analiza dokumentacji medycznej. Przypomnienie zasad prawidłowej komunikacji z osobami w poszczególnych grupach wiekowych

 7. Podstawowe badania i pomiary w ocenie stanu zdrowia podopiecznego – badanie dziecka i badanie osoby dorosłej. Badania przesiewowe

Efekty kształcenia – umiejętności wynikowe i  kompetencje (zgodnie ze standardem kształcenia), w tym: szczegółowo określić co  student na danym poziomie kształcenia powinien - znać, rozumieć i umieć

Student powinien znać:

 1. strukturę i organizację pielęgniarstwa w podstawowej opiec zdrowotnej.

 2. istotę, koncepcji pielęgniarstwa środowiskowego /rodzinnego, środowiska nauczania i wychowania, medycyny pracy oraz domowej długoterminowej opieki pielęgniarskiej

 3. modele pracy pracowników ochrony zdrowia z rodziną oraz metody pracy pielęgniarki rodzinnej.

 4. standardy pielęgnowania w pielęgniarstwie środowiskowym

 5. podstawowe programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób opracowane dla potrzeb POZ

 6. zasady konstruowania programów zgodnie z zapotrzebowaniem konkretnego adresata

Student powinien rozumieć:

 1. związek między poziomem świadczeń zdrowotnych w POZ a stanem zdrowia społeczeństwa,

 2. cele opieki środowiskowej,

 3. potrzebę pogłębiania wiedzy teoretycznej, rozwijania kreatywności i doskonalenia umiejętności praktycznych w opiece pielęgniarskiej

 4. Celowość pozyskiwania podopiecznych do partnerskiego działania w procesie pielęgnowania

Student powinien umieć:

 1. przedstawić różne formy organizacyjne pielęgniarstwa funkcjonującego w POZ.

 2. zastosować w praktyce specyfikę procesu pielęgnowania w pielęgniarstwie środowiskowym. Nawiązywać kontakt z pacjentem i podejmować współpracę z lekarzem w zakresie organizowania opieki zdrowotnej na poziomie POZ

 3. realizować zadania wobec pacjenta POZ, wynikające z lokalnych i ogólnopolskich programów polityki zdrowotnej, a w szczególności:

 • diagnozować sytuację zdrowotną jednostki, rodziny, społeczności

 • identyfikować i rozwiązywać swoiste problemy zdrowotne podopiecznych na poziomie POZ

 • planować i realizować pielęgniarską opiekę środowiskową

 • uczestniczyć w leczeniu, rehabilitacji osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych

 • prowadzić edukację zdrowotną, doradztwo i poradnictwo zdrowotne

Metody oceny

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu określonego zakresu treści kształcenia:

 • Wykłady - egzamin pisemny (test)

 • Zajęcia praktyczne - bieżąca kontrola i ocena studentów prowadzona w czasie trwania zajęć – ocena przygotowania do zajęć, zaliczenie w formie ustnej lub pisemnej, prace semestralne

 • Praktyki zawodowe-- okresowe hospitacje zajęć prowadzone przez opiekunów merytorycznych przedmiotu

- ocena pracy studentów realizowana podczas hospitacji przez opiekunów merytorycznych,

- kontrola dokumentacji prowadzonej podczas realizacji praktyk zawodowych przez opiekunów

- sprawozdania kończące i podsumowujące realizację praktyk zawodowych składane przez opiekunów praktyk

kontrola obecności na zajęciach kształcenia praktycznego(listy obecności)

Warunki zaliczenia:

Obowiązkowa obecność studenta na zajęciach

Uzyskanie pozytywnych ocen z wiadomości i umiejętności wynikających ze szczegółowego programu kształcenia praktycznego w danej placówce,

Przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz tajemnicy służbowej dotyczącej tożsamości, leczenia i pielęgnacji pacjentów

Pozytywna ocena postawy studenta (postawa w stosunku do pacjenta, wobec zespołu terapeutycznego, wobec zawodu i nauki, wobec regulaminu)

Wpis pozytywnej oceny przez opiekuna zajęć w karcie zaliczeń studenta

Wykaz literatury podstawowej:

 1. Kilańska D. : Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej, t.1, Wydawnictwo Makmed, Lublin 2008

 2. Brosowska B., Mielczarek-Pankiweicz E. : Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej, t.2, Wydawnictwo Makmed, Lublin 2008

 3. Kawczyńska -Butrym Z. : Rodzina – zdrowie – choroba. Koncepcje i praktyka pielęgniarstwa rodzinnego, Wydawnictwo „Czelej” Lublin 2001.

 4. Kawczyńska -Butrym Z. : Podstawy pielęgniarstwa rodzinnego, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 1996.

 5. Kawczyńska -Butrym Z. : Diagnoza pielęgniarska, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 1999.

 6. Obłocińska A., Ostręga W., Standardy i metodyka pracy pielęgniarki i higienistki szkolnej, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2003.

 7. Aktualne Ustawy i Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Wykaz literatury uzupełniającej:

 1. Bożkowa K., Sito A. : Opieka zdrowotna nad rodziną, wydanie II, PZWL Warszawa 2005.

 2. Sztembis B., Kontraktowanie usług pielęgniarskich, CEM, Warszawa 1997.

 3. Sztembis B., Ślusarska B., Zarzycka D. i In. : Kwalifikacja Procedur Pielęgniarskich dla Potrzeb POZ. Projekt „Klasyfikacja procedur pielęgniarskich i ich zastosowanie do polskiego systemu opieki zdrowotnej http://www.igichp.edu.pl/pracprof.htm

 4. Wybrane aktualne pozycje z czasopism krajowych i zagranicznych związane z tematyką wykładową
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   35

Powiązany:

Uniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu iconUniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu

Uniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu iconUniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu

Uniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu iconPracownia Ratownictwa Medycznego Wydział Pielęgniarstwa I Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu iconPomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Wydział Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu iconUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wydział Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu iconUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wydział Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu iconKatedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydział Pielęgniarstwa I Nauk o Zdrowiu, um w Lublinie

Uniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu iconWydział Pielęgniarstwa I Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu iconWarszawski uniwersytet medyczny wydział Nauki o Zdrowiu

Uniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu iconWarszawski uniwersytet medyczny wydział nauki o zdrowiu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom