Uniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu
Pobierz 1.24 Mb.
NazwaUniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu
strona25/35
Data konwersji15.10.2012
Rozmiar1.24 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   35
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu / zakres treści kształcenia
Interna i pielęgniarstwo internistyczne

Typ przedmiotu oraz rodzaj przedmiotu/treści kształcenia

obowiązkowy

kierunkowy

Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego

Poziom przedmiotu:

 • podstawowy

Rok studiów, semestr

Rok studiów: II, III

Semestr studiów: III, IV, VI

Studia:

pierwszego stopnia

Kierunek:

pielęgniarstwo

Realizowana forma zajęć - metody nauczania wraz z ECTS:

Zajęcia teoretyczne w tym:

wykłady

ćwiczenia

samokształcenie

żajęcia praktyczne

praktyki zawodowe

Liczba godzin dydaktycznych

90

50

10

30

120

160

Liczba punktów ECTS


2, 5

1

0, 5

1

4

8

Język wykładowy:

język polski


Imię i nazwisko stopień/tytuł naukowy osoby odpowiedzialnej/ osoby prowadzącej / osób  prowadzących

Osoby prowadzące wykłady:

 • klinika- prof. dr hab. Jadwiga Daniluk, dr n. med. Iwona Jastrzębska, dr n. med. Michał Tomaszewski, dr n. med. Agnieszka Zwolak

 • pielęgniarstwo-dr n. med. Alicja Wierzbicka, dr n. med. Beata Kropornicka, dr n. med. Bożena Baczewska

Osoby prowadzące ćwiczenia kliniczne:

 • klinika- prof. dr hab. Jadwiga Daniluk, dr n. med. Iwona Jastrzębska, dr n. med. Michał Tomaszewski, dr n. med. Agnieszka Zwolak

Osoby prowadzące zajęcia praktyczne:

 • dr n. med. Alicja Wierzbicka, dr n. med. Beata Kropornicka, dr n. med. Bożena Baczewska, dr n. med. Ewa Krzyżanowska, mgr Cecylia Olszak, mgr Elżbieta Nowicka, mgr Agnieszka Wawryniuk

Opiekun merytoryczny praktyk zawodowych –dr n. med. Bożena Baczewska

Wymagania wstępne (określenie  przedmiotów wprowadzających):

Przed rozpoczęciem nauki przedmiotu student powinien posiadać wiadomości z zakresu przedmiotów podstawowych określonych w planach studiów pierwszego stopnia

Założenia i cele przedmiotu / określonego  zakresu treści kształcenia:

 • Zapoznanie studenta z: metodami diagnozowania i leczenia chorób wewnętrznych, udziałem pielęgniarki w diagnostyce, etiologią, patogenezą i obrazem klinicznym chorób układu krążenia, układu oddechowego, pokarmowego, moczowego, układu dokrewnego, chorób krwi i tkanki łącznej.

 • Zapoznanie studenta ze specyfiką opieki pielęgniarskiej sprawowanej nad chorymi leczonymi z powodu chorób narządów wewnętrznych i zasadami dokumentowania.

 • Kształtowanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w opiece nad chorym z chorobą przewlekłą narządów wewnętrznych.

Metody dydaktyczne:

 • metody podające (wykład informacyjny, pogadanka, opowiadanie, opis, prelekcja, odczyt, objaśnienie lub wyjaśnienie)

 • metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, klasyczna metoda problemowa, metody aktywizujące /metoda przypadków, metoda sytuacyjna, inscenizacja; gry dydaktyczne: symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne; seminarium; dyskusja dydaktyczna)

 • metody eksponujące (film, sztuka teatralna, ekspozycja, pokaz połączony z przeżyciem)

 • metody programowane (z użyciem komputera, z  użyciem maszyny dydaktycznej, z użyciem podręcznika programowanego)

 • metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia produkcyjne, metoda projektów, metoda przewodniego tekstu, seminarium, symulacja)

 • metody podające - wykład informacyjny, pogadanka, opis, objaśnienie, wyjaśnienie
 • metody problemowe - wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metody aktywizujące - metoda przypadków, metoda sytuacyjna, seminarium
 • metody eksponujące - film, ekspozycja
 • metody praktyczne - pokaz, ćwiczenia przedmiotowe

Treści programowe przedmiotu / określonego zakresu treści kształcenia:

(PROGRAM SZCZEGÓŁOWY w rozbiciu na poszczególne formy zajęć dydaktycznych: zajęcia teoretyczne /wykłady, ćwiczenia, seminaria, samokształcenie/, zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa), z uwzględnieniem podziału treści na - klinikę i pielęgniarstwo - w grupie treści kierunkowych.


Wykłady:

Klinika ogólnie:

 • Diagnostyka chorób internistycznych.

 • Etiologia, patogeneza i obraz kliniczny chorób układu krążenia, serca, naczyń, układu oddechowego, pokarmowego, moczowego, kostno-mięśniowo-stawowego, dokrewnego i chorób krwi.

Szczegółowo:

 • Choroba wieńcowa i ostre zespoły wieńcowe – etiopatogeneza, objawy kliniczne oraz zasady rozpoznawania i postępowania leczniczego.

 • Przyczyny, objawy kliniczne, diagnostyka oraz leczenie przewlekłej niewydolności krążenia.

 • Nadciśnienie tętnicze-etiologia, obraz kliniczny, zasady rozpoznawania i leczenie. Powikłania nadciśnienia tętniczego.

 • Zaburzenia rytmu serca - podział, symptomatologia

 • Ostra niewydolność krążenia - wstrząs kardiogenny i kardiogenny obrzęk płuc.

 • Symptomatologia chorób układu oddechowego. Przyczyny, objawy i diagnostyka zapaleń płuc.

 • Przewlekła obturacyjna choroba płuc – przyczyny, objawy kliniczne, powikłania i leczenie.

 • Astma oskrzelowa – etiologia, objawy kliniczne, zasady rozpoznawania i postępowania terapeutycznego.

 • Ostra i przewlekła niewydolność oddechowa - obraz kliniczny, rozpoznanie i postępowanie lecznicze.

 • Przyczyny, objawy kliniczne i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

 • Etiologia, symptomatologia, diagnostyka i zasady leczenia krwotoku z przewodu pokarmowego.

 • Choroba refluksowa przełyku-etiologia, objawy kliniczne i diagnostyka.

 • Przyczyny, obraz kliniczny, diagnostyka oraz leczenie ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki.

 • Marskość wątroby – etiopatogeneza, obraz kliniczny, postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne i powikłania.

 • Obraz kliniczny, diagnostyka, leczenie i powikłania nieswoistych zapaleń jelit- Wrzodziejące zapalenie jelita grubego i Choroba Leśniowskiego-Crohna.

 • Cukrzyca – klasyfikacja, objawy kliniczne oraz ostre i przewlekłe powikłania. Zasady leczenia dietą, lekami doustnymi i insuliną. Zespół metaboliczny-definicja i rozpoznanie.

 • Etiologia, objawy kliniczne i diagnostyka chorób tarczycy przebiegających z nadczynnością i niedoczynnością.

 • Ostra niewydolność nerek –etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie.

 • Przewlekła niewydolność nerek-przyczyny, obraz kliniczny, diagnostyka i postępowanie lecznicze. Powikłania dializoterapii.

 • Zakażenia układu moczowego-etiologia, objawy kliniczne oraz leczenie.

 • Symptomatologia chorób układu ruchu. Etiopatogeneza, objawy kliniczne, diagnostyka i leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów.

 • Choroba zwyrodnieniowa stawów-etiologia, obraz kliniczny i leczenie.

 • Układowe choroby tkanki łącznej – (SLE, Scl) obraz kliniczny oraz postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne.

 • Choroby układu czerwonokrwinkowego. Przyczyny, podział, objawy kliniczne i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w niedokrwistościach.

 • Choroby układu białokrwinkowego-leuko i limfocytozy odczynowe. Zespoły limfo i mieloproliferacyjne-obraz kliniczny, diagnostyka i metody leczenia.

 • Etiopatogeneza, objawy kliniczne i podział skaz krwotocznych.


Pielęgniarstwo ogólnie:

 • Udział pielęgniarki w diagnostyce i leczeniu chorób internistycznych.

 • Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobami narządów wewnętrznych. Opieka pielęgniarska nad chorymi leczonymi w oddziale internistycznym.


Pielęgniarstwo szczegółowo:

Zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z chorobą niedokrwienną serca.

Udział pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta z nadciśnieniem tętniczym do samoopieki.

Opieka pielęgniarska nad chorym z zapaleniem płuc.

Zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z astmą oskrzelową.

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z przewlekłą obturacyjna chorobą płuc.

Zadania pielęgniarki wobec chorego z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy.

Problemy opiekuńcze pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.

Udział pielęgniarki w leczeniu dietetycznym, farmakologicznym i obarczającym pacjentów z marskością wątroby.

Problemy pielęgnacyjne pacjentów z nadczynnością tarczycy.

Zasady postępowania diagnostycznego, leczniczego i opiekuńczego wobec chorego na cukrzycę.

Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentem z nieurazową chorobą narządu ruchu i osteoporozą.

Opieka pielęgniarska nad chorym z chorobą zapalną dróg moczowych.

Zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z ostrą i przewlekłą niewydolnością nerek.

Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z niedokrwistością.

Opieka pielęgniarska nad chorym ze skazą krwotoczną.

Problemy pielęgnacyjne chorych na białaczkę.


Ćwiczenia Kliniczne:

Zaznajomienie studentów z pacjentem, etiologią, metodami diagnostycznymi, rozpoznawaniem, powikłaniami i leczeniem następujących jednostek chorobowych:

 • choroba wieńcowa

 • zaburzenia rytmu serca

 • nadciśnienie tętnicze

 • ostra i przewlekła niewydolność krążenia

 • astma oskrzelowa

 • POCHP

 • zapalenie płuc

 • ostra i przewlekła niewydolność oddechowa

 • cukrzyca

 • nadczynność i niedoczynności tarczycy

 • choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

 • ostre i przewlekłe zapalenie trzustki

 • przewlekłe choroby wątroby

 • nieswoiste zapalenia jelit

 • zakażenia dróg moczowych

 • ostra i przewlekła niewydolność nerek

 • niedokrwistość

 • skaza krwotoczna

 • reumatoidalne zapalenie stawów

 • choroba zwyrodnieniowa stawów


Zajęcia praktyczne ogólnie:

 • Ocena stanu zdrowia pacjenta na podstawie wyników badania podmiotowego i przedmiotowego.

 • Rozpoznawanie czynników ryzyka chorób i zagrożeń zdrowotnych.

 • Rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych chorego objętego opieką.

 • Planowanie, realizacja i ocena postępowania pielęgniarskiego nad chorym z chorobą narządów wewnętrznych.

 • Ocena wydolności psychofizycznej chorego i jego rodziny w zakresie samoopieki.

 • Przygotowanie chorego i jego rodziny do życia z chorobą przewlekłą.

 • Udział pielęgniarki w diagnostyce i leczeniu chorób narządów wewnętrznych.


Zajęcia praktyczne szczegółowo:

 • Ocena stanu funkcji układu krążenia na podstawie wyników badania podmiotowego i przedmiotowego.

 • Opieka pielęgniarska nad pacjentami z chorobą niedokrwienną serca i nadciśnieniem tętniczym.

 • Planowanie, realizacja i ocena postępowania opiekuńczego nad pacjentem z chorobą układu krążenia.

 • Udział pielęgniarki w specjalistycznych badaniach diagnostycznych wykonywanych w chorobach krążenia.

 • Zadania pielęgniarki w leczeniu pacjenta z chorobą układu krążenia. Ocena terapeutycznych i ubocznych skutków stosowanej farmakoterapii.

 • Badanie podmiotowe i przedmiotowe układu oddechowego wykonywane przez pielęgniarkę dla potrzeb diagnozy pielęgniarskiej.

 • Diagnoza i planowanie opieki pielęgniarskiej wobec pacjentów z zapaleniem płuc, astmą oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.

 • Opieka pielęgniarska nad chorymi z ostrymi i przewlekłymi chorobami układu oddechowego.

 • Zadania pielęgniarki w przygotowaniu pacjentów do specjalistycznych badań diagnostycznych układu oddechowego, asystowanie w czasie badań i opieka nad pacjentem po badaniach.

 • Udział pielęgniarki w tlenoterapii i fizjoterapii płuc. Podawanie leków drogą wziewną.

 • Udział pielęgniarki w przygotowaniu chorych z astmą oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc do zachowań prozdrowotnych.

 • Rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych pacjentów: z nadczynnością tarczycy, niedoczynnością tarczycy, cukrzycą. Obliczanie wskaźnika masy ciała BMI i należnej masy ciała.

 • Planowanie, realizacja i ocena skuteczności opieki nad pacjentem z chorobą endokrynną.

 • Udział pielęgniarki w wykonywaniu specjalistycznych badań diagnostycznych w chorobach endokrynnych.

 • Zadania pielęgniarki w farmakoterapii chorych na cukrzycę.

 • Udział w leczeniu dietetycznym chorych na cukrzycę i z chorobami tarczycy.

 • Ocena stanu funkcji układu moczowego.

 • Udział pielęgniarki w prowadzeniu bilansu płynów.

 • Diagnoza pielęgniarska u pacjentów z chorobą zapalną nerek i dróg moczowych oraz ostrą i przewlekłą niewydolnością nerek.

 • Planowanie, realizacja i ocena działań pielęgniarskich nad pacjentem z chorobą nerek.

 • Zadania pielęgniarki w przygotowaniu pacjentów do badań specjalistycznych w chorobach układu moczowego oraz w opiece nad pacjentem w czasie i po badaniach.

 • Zadania pielęgniarki w leczeniu farmakologicznym i dietetycznym pacjentów z chorobami nerek.

 • Udział pielęgniarki w przygotowaniu chorych z chorobami układu moczowego do zachowań prozdrowotnych.

 • Zakres informacji niezbędnych do sformułowania diagnozy pielęgniarskiej wobec pacjenta z chorobą układu pokarmowego.

 • Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, marskością wątroby, wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.

 • Pielęgniarskie zabiegi ułatwiające wydalanie gazów i stolca.

 • Udział pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta do badań specjalistycznych wykonywanych w chorobach układu pokarmowego, asystowanie w czasie badań i opieka nad chorym po badaniach.

 • Udział pielęgniarki w leczeniu dietetycznym i odbarczającym chorego z niewydolnością wątroby.

 • Ocena stopnia samodzielności pacjenta z nieurazową chorobą narządu ruchu.

 • Problemy opiekuńcze pacjentów z nieurazową chorobą narządu ruchu.

 • Udział pielęgniarki w leczeniu farmakologicznym, usprawniającym, dietetycznym pacjentów z chorobami narządu ruchu.

 • Ocena stanu zdrowia pacjentów z niedokrwistością, skazą krwotoczną, białaczką w oparciu o badanie podmiotowe i przedmiotowe.

 • Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobami układu krwiotwórczego (niedokrwistości, białaczki i skazy krwotoczne).

 • Wsparcie emocjonalne pacjenta z chorobą rozrostową układu krwiotwórczego.

 • Udział pielęgniarki w wykonywaniu specjalistycznych badań diagnostycznych u pacjenta z chorobą układu krwiotwórczego.

 • Udział pielęgniarki w leczeniu dietetycznym i farmakologicznym pacjentów z białaczką.

 • Zasady podawania cytostatyków.


Praktyka zawodowa:

Sprawowanie całościowej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą narządów wewnętrznych pod kierunkiem pielęgniarki będącej opiekunem praktyk w oddziale zgodnie z programem zajęć praktycznych a obejmująca następujące umiejętności:

 • organizowanie stanowiska pracy,

 • komunikowanie się z chorym, jego rodziną i zespołem terapeutycznym,

 • ocenę stanu funkcji układu krążenia, oddechowego, moczowego, pokarmowego, krwiotwórczego, narządów zmysłu, ruchu, gruczołów wewnętrznego wydzielania poprzez pomiar, obserwację, wywiad, analizę dokumentacji, analizę wyników badań,

 • pobieranie materiałów do badań diagnostycznych,

 • przygotowanie chorego do badań endoskopowych,

 • przygotowanie chorego do badań obrazowych,

 • podawanie leków różnymi drogami,

 • podawanie tlenu,

 • wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych,

 • utrzymywanie higieny osobistej i otoczenia chorego,

 • wykonywanie zabiegów ułatwiających wydalanie,

 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych na skórze i błonach śluzowych,

 • dokumentowanie działań pielęgniarskich.


Samokształcenie

Cele samokształcenia:

 • aktywizowanie studentów do poszukiwania nowych rozwiązań problemów opiekuńczych pacjentów wynikających z chorób narządów wewnętrznych,

 • kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy z anatomii, fizjologii, kliniki chorób wewnętrznych oraz nauk humanistycznych w rozwiązywaniu problemów chorego,

 • poszerzenie wiedzy w zakresie metod i środków wykorzystywanych w opiece nad pacjentem i jego rodziną.
Efekty kształcenia – umiejętności wynikowe i  kompetencje (zgodnie ze standardem kształcenia), w tym: szczegółowo określić co  student na danym poziomie kształcenia powinien - znać, rozumieć i umieć

Student powinien:

znać

 • nowoczesną diagnostykę chorób internistycznych,

 • etiologię, patogenezę i obraz kliniczny chorób układu krążenia, serca, naczyń, układu oddechowego, pokarmowego, moczowego, kostno-stawowego, mięśni, układu dokrewnego, chorób krwi,

 • typowe problemy pielęgnacyjne i opiekę pielęgniarską nad chorymi leczonymi z powodu chorób narządów wewnętrznych,

 • procedury pielęgnowania, procedury diagnostyczne, metody gromadzenia danych o pacjencie hospitalizowanym stosowane w oddziałach internistycznych, metody leczenia, procedury sanitarne, higieniczne i medyczne, prawa pacjenta.

Rozumieć:

 • mechanizmy zaburzeń w chorobach przewlekłych narządów wewnętrznych,

 • celowość doboru metod i środków do realizacji zadań pielęgniarki w opiece nad chorym w czasie hospitalizacji,


Umieć:

 • zgromadzić dane do diagnozy pielęgniarskiej, sformułować diagnozę pielęgniarską, dobierać metody postępowania pielęgniarskiego do rozpoznanych problemów opiekuńczych, ocenić wyniki wykonanych działań, dokumentować opiekę nad pacjentem, realizować zadania wynikające z udziału pielęgniarki w procesie diagnostyczno-leczniczym,

 • ocenić stan zdrowia pacjenta i rozpoznać czynniki ryzyka choroby i inne zagrożenia zdrowotne,

 • organizować opiekę pielęgniarską zgodnie z aktualną wiedzą pielęgniarską,

 • ocenić wydolność psychofizyczną chorego i jego rodziny w zakresie samoopieki,

 • zorganizować czas wolny pacjentom objętym opieką,

 • przestrzegać zasad etyki, uznanych norm kulturowych i praw człowieka,

 • właściwie komunikować się z chorym,

 • właściwie komunikować się w zespole terapeutycznym,

 • udzielić właściwej pomocy i wsparcia podopiecznemu i jego rodzinie w czasie choroby,

 • przygotować chorego i jego rodzinę do życia z chorobą.

Metody oceny

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu określonego zakresu treści kształcenia:

Metody oceny pracy studenta w ramach danego przedmiotu:

 • wykłady– obecność, egzamin testowy,

 • ćwiczenia kliniczne – obecność, zaliczenie bez oceny,

 • zajęcia praktyczne – obecność, opanowanie umiejętności określonych w programie nauczania, zaliczenie z oceną,

 • praktyki zawodowe – obecność, uzyskanie wymaganego stopnia wprawy w wykonywaniu czynności określonych w programie, postawa zgodna z cechami sylwetki zawodowej, zaliczenie z oceną,

 • samokształcenie - praca pisemna w wersji elektronicznej, zaliczenie bez oceny,

 • na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych student uzyskuje zaliczenie umiejętności pielęgniarskich w Dzienniczku umiejętności praktycznych w zawodzie pielęgniarki.
Wykaz literatury podstawowej:


 1. Daniluk J., Jurkowska G. (red. ): Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa. Wyd. Czelej, Lublin 2005

 2. Talarska D., Zozulińska-Ziółkiewicz D. (red. ): Pielęgniarstwo internistyczne. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, W-wa 2009

 3. Kokot F. (red. ): Choroby wewnętrzne tom I i II. Podręcznik dla studentów. PZWL Warszawa 2005. Wydanie VIII.

 4. Szczeklik A. (red): Choroby wewnętrzne tom 1 i 2. Medycyna Praktyczna, Kraków 2006, Wydanie 1.

Wykaz literatury uzupełniającej:


 1. Szewieczek J. (red. ): Ćwiczenia z chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego. Dział Wydawnictw ŚAM, Katowice 1999

 2. Hunt P., Sendell B. : Pielęgniarstwo dorosłych z określonymi zaburzeniami fizjologicznymi, PZWL, W-wa 1990

 3. Górajek-Jóźwik J., Ciechaniewicz W. : Zasady postępowania pielęgniarskiego w wybranych stanach klinicznych, Wyd. OVO, W-wa 1999
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   35

Powiązany:

Uniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu iconUniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu

Uniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu iconUniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu

Uniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu iconPracownia Ratownictwa Medycznego Wydział Pielęgniarstwa I Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu iconPomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Wydział Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu iconUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wydział Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu iconUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wydział Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu iconKatedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydział Pielęgniarstwa I Nauk o Zdrowiu, um w Lublinie

Uniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu iconWydział Pielęgniarstwa I Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu iconWarszawski uniwersytet medyczny wydział Nauki o Zdrowiu

Uniwersytet medyczny wydział pielęgniarstwa I nauk o zdrowiu iconWarszawski uniwersytet medyczny wydział nauki o zdrowiu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom