Wykład 3 Technologia I organizacja wykonania robót ziemnych trb sem. 5
Pobierz 36.16 Kb.
NazwaWykład 3 Technologia I organizacja wykonania robót ziemnych trb sem. 5
Data konwersji15.10.2012
Rozmiar36.16 Kb.
TypDokumentacja


Wykład 3
Technologia i organizacja
wykonania robót ziemnych

TRB sem.5Technologia wykonania budowlanych robót ziemnych 1. Przepisy dotyczące prowadzenia robót ziemnych

 2. Normy dotyczące robót ziemnych: badań gruntu, technologii prowadzenia robót i ich odbioru

 3. Technologia i organizacja prowadzenia robót ziemnych:
 1. Transport w robotach ziemnych

 2. Sposoby wzmacniania podłoży gruntowych


Technologia wykonania budowlanych robót ziemnych 1. Przykłady realizacji robót ziemnych
 1. Maszyny i urządzenia stosowane w robotach ziemnych
 1. Nowoczesne technologie prowadzenia robótTechnologia wykonania budowlanych robót ziemnych

Technologia wykonania budowlanych robót ziemnych

Klasyfikacja gruntów wg Widery

Technologia wykonania budowlanych robót ziemnych

Technologia wykonania budowlanych robót ziemnych

Wg KNR201

Technologia wykonania budowlanych robót ziemnych

Technologia wykonania budowlanych robót ziemnych

Ustalenie pochylenia skarpy wykopu wg Martinka

Pochylenie skarpy wykopu Widera

Współczynnik spulchnienia

Technologia wykonania budowlanych robót ziemnych

Technologia wykonania budowlanych robót ziemnych

Technologia wykonania budowlanych robót ziemnych

Technologia wykonania budowlanych robót ziemnych

Technologia wykonania budowlanych robót ziemnych
Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia


Technologia wykonania budowlanych robót ziemnych
Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia


Technologia wykonania budowlanych robót ziemnych
Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia


Technologia wykonania budowlanych robót ziemnych
Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia


 1. Przykład dokumentacji geotechnicznej
 1. dokumentacja_geotechniczna_1.pdf

Technologia wykonania budowlanych robót ziemnych

Technologia wykonania budowlanych robót ziemnych

 1. Rodzaje wykopów

 2. Zasady wykonywania

 3. - nad zwierciadłem wody

 4. - pod zwierciadłem wody

 5. podparcie ścian wykopu

 6. - deskowania

 7. - ścianki szczelneOdwadnianie wykopów

 1. POWIERZCHNIOWE

 2. Poniżej zwierciadła wód gruntowych

 3. Obniżenie zwierciadła wód gruntowychOdwadnianie wykopów

 1. Odwodnienie powierzchniowe

 2. Odwodnienie wykopu poniżej zwierciadła wód gruntowych,

 3. Obniżenie zwierciadła wód gruntowych


Odwadnianie wykopów

 1. Zwierciadło wody gruntowej należy obniżyć gdy z tego powodu niemożliwe jest wykonanie wykopu stosowanymi na budowie maszynami lub utrudnia ono posadowienie przewidzianych w projekcie budowli i urządzeń.

 2. Obniżenie poziomu wód gruntowych należy przeprowadzać w taki sposób aby nie została naruszona struktura gruntu w podłożu wykonywanej budowli a także w podłożach budowli sąsiednich i na skutek wytworzonej depresji nie wystąpiły nadmierne osiadania podłoża istniejących w sąsiedztwie budowli.


Odwadnianie wykopów

ODWODNIENIE PODŁOŻA BUDOWLI wykonuje się w celu:

 1. Poprawienia warunków w jakich znajdować się będzie podłoże w czasie eksploatacji budowli, np. odprowadzenie wód filtracyjnych, przyspieszenie osiadania itp. – jest to odwodnienie konstrukcyjne i powinno być wykonane zgodnie z odrębnym projektem

 2. Poprawienia warunków wykonania budowli, np. dla umożliwienia poruszania się po podłożu sprzętu budowlanego – jest to odwodnienie robocze i powinno być dostosowane do warunków wodno – gruntowych oraz do rodzaju maszyn i sprzętu przewidzianych na budowieOdwadnianie wykopów

 1. Odwodnienie powierzchniowe

 2. Wody opadowe i powierzchniowe odprowadza się z wykopu rynnami lub drenami do studzienek zlokalizowanych w najniższej części wykopu. Stąd odprowadzane są do kanalizacji lokalnej lub budowy. Wymagany minimalny spadek rur odprowadzenia winien wynosić 1-2 %


Odwadnianie wykopów

 1. Odwodnienie wykopu poniżej zwierciadła wód gruntowych z pompowaniem ,

 2. Odwodnienie powierzchniowe z pompowaniem możliwe jest w sytuacji małego poziomu wody w odniesieniu do dna wykopu i wykonywania wykopu w ściankach szczelnych dal gruntów jednorodnych i zwięzłych.


Odwadnianie wykopów

 1. Obniżenie zwierciadła wód gruntowych

za pomocą igłofiltrów czy studni depresyjnych


BHP roboty ziemne 1. Dodatkowo należy miejsca takie oznakować tablicami ostrzegawczymi “głębokie wykopy”, “osobom postronnym wstęp wzbroniony”.

 2. Wykopy w miejscach dostępnych dla osób postronnych należy zabezpieczyć ustawiając poręcze ochronne o wysokości 1,1 m, licząc od poziomu terenu, w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu.

 3. Niejednokrotnie wykopy wąskoprzestrzenne niedozorowane przez obsługę budowy należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający wpadnięcie osób postronnych.


BHP roboty ziemne 1. Przed rozpoczęciem robót ziemnych na terenie uzbrojonym w instalacje należy ustalić z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami odległości (w pionie i w poziomie) bezpiecznego używania maszyn roboczych na tym terenie.

 2. Kopanie rowów poszukiwawczych na głębokości mniejszej niż 40 cm od przewidywanego poziomu posadowienia instalacji należy wykonywać wyłącznie w sposób ręczny, bez użycia kilofów. W przypadku odkrycia lub naruszenia wymienionych instalacji należy niezwłocznie przerwać pracę, zawiadomić i ustalić z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy sposób wykonywania robót.


BHP roboty ziemne 1. Zabronione jest wykonywanie urobku koparką bezpośrednio pod liniami napowietrznymi, a także w odległości bliższej od skrajnych przewodów niż: 2 m – w przypadku linii NN, 5 m – w przypadku linii WN do 15 kV, 10 m – w przypadku linii WN do 30 kV, 15 m – w przypadku linii WN powyżej 30 kV – licząc w poziomie do najdalej wysuniętego punktu ruchomego wysięgnika koparki.


Roboty ziemne w okresie zimowym 1. Odspojenie gruntu zmarzniętego może wymagać wykonania dodatkowych zabiegów, np. użycia młotów pneumatycznych, prądu elektrycznego lub materiału wybuchowego.
  Elektryczne rozmrażanie gruntu może być przeprowadzane wyłącznie na podstawie instrukcji uwzględniającej warunki miejscowe stanowiącej część projektu organizacji robót. Eksploatacja instalacji elektronagrzewu powinna odbywać się pod całodobowym nadzorem fachowych pracowników. Obsługa powinna mieć zapewnioną dobrą widoczność podgrzewanego terenu i możliwość natychmiastowego wyłączenia napięcia z punktu obserwacyjnego.Roboty ziemne w okresie zimowym 1. Po każdym przesunięciu instalacji elektronagrzewu na nowe miejsce należy sprawdzić stan izolacji przewodów, środków ochronnych i ogrodzenia. Teren, na którym odbywa się elektryczne podgrzewanie gruntu, należy ogrodzić i dodatkowo oznakować tablicami ostrzegawczymi. O zmroku i w porze nocnej ogrodzony teren powinien być oświetlony.Technologia wykonania budowlanych robót ziemnych

Technologia wykonania budowlanych robót ziemnych

Technologia wykonania budowlanych robót ziemnych

Technologia wykonania budowlanych robót ziemnych

Technologia wykonania budowlanych robót ziemnych

Technologia wykonania budowlanych robót ziemnych

Technologia wykonania budowlanych robót ziemnych 1. Wozidła przegubowe,

Poj. 13 do 23 m3 1. Sztywno ramowe

Poj. 24 do 65 m3

Technologia wykonania budowlanych robót ziemnych

 1. Minikoparko – ładowarki, ładowarki

Technologia wykonania budowlanych robót ziemnych


Technologia wykonania budowlanych robót ziemnych

Technologia wykonania budowlanych robót ziemnych

 1. Spycharki

Technologia wykonania budowlanych robót ziemnych

 1. Spycharki

Technologia wykonania budowlanych robót ziemnych

Spycharki charakter pracy

Technologia wykonania budowlanych robót ziemnych

Technologia wykonania budowlanych robót ziemnych

Technologia wykonania budowlanych robót ziemnych

 1. Koparki

 2. Schematy pracy

 3. Czołowy, boczny,

 4. Jednoetapowy, wieloetapowy

Technologia wykonania budowlanych robót ziemnych

 1. Koparki – kołowe i gąsienicowe – schematy paramatrów

Parametry koparek podsiębiernych

Technologia wykonania budowlanych robót ziemnych

 1. Koparki normalne, o zwiększonym zasięgu i do wyburzeń

Technologia wykonania budowlanych robót ziemnych

TECHNOLOGIA METOD BEZWYKOPOWYCH W BUDOWIE I REHABILITACJI INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

TECHNOLOGIA METOD BEZWYKOPOWYCH W BUDOWIE I REHABILITACJI INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

TECHNOLOGIA METOD BEZWYKOPOWYCH W BUDOWIE I REHABILITACJI INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

TECHNOLOGIA METOD BEZWYKOPOWYCH W BUDOWIE I REHABILITACJI INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
MIKROTUNELE

Mikrotuneling


Od czego zacząć ???

 1. Rozpoznanie warunków geologicznych

 2. Uzyskanie informacji o zagospodarowaniu terenu i sposobie jego wykorzystania


Z punktu widzenia doboru maszyn, badane grunty należy zakwalifikować do następujących czterech :

 1. grunty luźne (żwir, piasek, rumowisko morenowe),

 2. grunty spoiste (gliny, iły, gliny zgrubne, margiel. kajper),

 3. warstwy organiczne (torf, sapropel - ciemny muł denny),

 4. formacje skalne.
 1. Dobór głowicy

 2. Dobór materiału rur


Dobór głowicy

Głowice do mikrotunelingu

Dobór materiału rur

Rury do mikrotunelingu

Mikrotuneling –
technologia wykonania


Dobór materiału i średnicy rur odbywa się na podstawie analiz wymienionych warunków brzegowych. Wytrzymałościowe parametry rur, a przede wszystkim grubości ich ścianek, określa się na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymalościowych uwzględniających:

 1. siły wywierane przez zespół siłowników podczas pchania.

 2. obciążenia pionowe od gruntu i obciążeń naziomu.

Wykonawstwo

Wykonastwo

Mikrotuneling –
technologia wykonania


Podobnie jak inne technologie bezwykopowe, mikrotunelowanie wymaga niewielkiej przestrzeni roboczej. Elementami determinującymi rozmiary tej przestrzeni są przede wszystkim: długość odcinków pomiędzy komorami, średnice przewodów oraz warunki geologiczne.

Całkowity wymiar stanowiska po stronie szybu startowego zamyka się zazwyczaj w wymiarach 30 m x 20 m, a w przypadku potrzeby użycia płuczni (dla formacji gruboziarnistych) 30 m x 50 m. Podstawowym elementem placu budowy jest komora startowa. Typowe wymiary takiej komory dla rur o długości 6 m wynoszą 4-5 m x 12 m, a dla rur o długości 3 m 4-5 m x 8 m

Po stronie komory końcowej, powierzchnia placu budowy ogranicza się do wymiarów 15 m x 20 m, a szybu od 3-4 m x 5-6 m. Do obszaru lego musi zostać zapewniony dojazd drogą technologiczną w celu umożliwienia wydobycia i transportu głowicy po zakończeniu tunelowania.

Plac budowy

Podsumowanie

Zalety MIKROTUNELINGU:

 1. praktycznie nie niszczenie powierzchni terenu i ograniczenie jego osiadań,

 2. możliwość prowadzenia prac bez obniżania zwierciadła wody gruntowej wzdłuż trasy tunelu,

 3. możliwość zmechanizowania robót, eliminującego konieczność pracy ludzi na przodku,

 4. możliwość stosowania w dowolnych warunkach gruntowych, od gruntów luźnych do formacji skalnych.

Wymagania normowe

 1. PN-EN 12889:2003- rozdział 7 – Wymagania

MIKTOTUNELING

- kierunek + pochylenie

- maksymalna siła przyciskowa

- szybkość / dystans przeciskania

- ilość urobku oraz środka smarnego

- odchylenie trasy

- korekta sterowania

Przykłady realizacji

Przykłady realizacji

Przykłady realizacji

Przykłady realizacji

Poszerzanie otworu pilotowego i montaż przewodu

Montaż przewodu

Ostatnim etapem wykonania przewiertu jest przeciąganie rury.

Montaż przewodu

W celu udokumentowania wykonanego przewiertu, powykonawczo wykonywany jest jego profil podłużny

Etapy wykonywania przewiertów sterowanych

Etapy wykonywania przewiertów sterowanych

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wykład 3 Technologia I organizacja wykonania robót ziemnych trb sem. 5 iconTechnologia robót budowlanych rok III sem. 5 Wykład 1 Dr inż. Marek Sawicki

Wykład 3 Technologia I organizacja wykonania robót ziemnych trb sem. 5 iconZasady pomiaru robót ziemnych Zasady pomiaru robót ziemnych określone są we wstępie do katalogu 2-01

Wykład 3 Technologia I organizacja wykonania robót ziemnych trb sem. 5 iconWykład2: technologia I organizacja transportu I robóT Ładunkowych w budownictwie

Wykład 3 Technologia I organizacja wykonania robót ziemnych trb sem. 5 iconSpecyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych w zakresie robót elektrycznych I akpiA

Wykład 3 Technologia I organizacja wykonania robót ziemnych trb sem. 5 iconW sprawie bezpieczeństwa I higieny pracy podczas eksploatacji maszyn I innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych I drogowych

Wykład 3 Technologia I organizacja wykonania robót ziemnych trb sem. 5 iconNazwa zawodu: Operator sprzętu do robót ziemnych Opis zawodu

Wykład 3 Technologia I organizacja wykonania robót ziemnych trb sem. 5 iconTechnologia robót budowlanych II

Wykład 3 Technologia I organizacja wykonania robót ziemnych trb sem. 5 iconOrganizacja reklamy, sem. 2

Wykład 3 Technologia I organizacja wykonania robót ziemnych trb sem. 5 iconWykonania I odbioru robót budowlanych

Wykład 3 Technologia I organizacja wykonania robót ziemnych trb sem. 5 iconTechnologia Metali Laboratorium Wydział Mechaniczny sem. 2 Mech I Bm r akad. 2011/2012

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom