Uproszczone zasady rozliczania kosztów ogrzewania. 1
Pobierz 37.07 Kb.
NazwaUproszczone zasady rozliczania kosztów ogrzewania. 1
Data konwersji15.10.2012
Rozmiar37.07 Kb.
TypDokumentacja
Uproszczone zasady rozliczania kosztów ogrzewania.


1. Koszty związane z dostawą energii cieplnej do budynku można podzielić na koszty dostarczonej energii (określonych na podstawie wskazań licznika w budynku) i koszty gotowości dostawy (abonament; koszty mocy zamówionej; usługi przesyłowej) w okresie rozliczeniowym rozliczane są w dwóch grupach :

K1=koszty dzielone wg wskazań podzielników (związane z dostawą energii), które są dzielone proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów (ciepła). W większości budynków jest to od 50 do 70% całości kosztów.

K2=koszty dzielone wg powierzchni mieszkań (związane z mocą zamówioną, abonament ale również z nie rejestrowaną przez podzielniki częścią energii), które rozliczane są proporcjonalnie do powierzchni zajmowanego mieszkania. Jest to udział w koszcie opłat za gotowość dostawy ciepła -bywa od 50 do 30% całości kosztów.

Uwaga! Regulaminowy podział kosztów ogrzewania przyjęto mając na uwadze fakt, że ograniczanie zużycia ma wpływ na wielkość mocy zamówionej, natomiast koszty ciepła zużytego do ogrzewania powierzchni użytku ogólnego budynku jak klatki schodowe, pralnie itp. oraz koszt ciepła dostarczonego do mieszkania przez instalacje c.o. (piony) i wskutek przenikania przez przegrody stanowią energię cieplna nie rejestrowaną przez podzielniki również mają wpływ na koszty dzielone wg powierzchni mieszkania.

2. Odczyty podzielników odbywają się w obecności mieszkańca. Druk odczytów wykonywany jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje lokator. Kapilara z ubiegłego okresu rozliczeniowego zostaje zabezpieczona przed dalszym odparowaniem i umieszczona po lewej stronie podzielnika i pozostawiona na następny okres w mieszkaniu lokatora do ewentualnego odczytu kontrolnego w przypadku wystąpienia wątpliwości w zakresie poprawności odczytu.

3. Odczytane jednostki zostają przeliczone za pomocą systemu BRUNATA, zgodnie z współczynnikami redukcyjnymi uwzględniającymi różne straty ciepła w pomieszczeniu o tej samej powierzchni w zależności od jego położenia w budynku (pomieszczenia zewnętrzne, położone na parterze lub ostatnim piętrze). Z uwagi na dzielenie części kosztów przez sumę jednostek w budynku w mieszkaniach nie posiadających podzielników bądź nie udostępnionych do odczytu w czasie do regulaminowego terminu rozliczenia ilość jednostek jest szacowana.

4. Koszt K1 dzielony jest przez sumę zredukowanych jednostek i otrzymujemy wynikowy koszt zużycia ciepła przypadający na jednostkę obliczeniową.

5. Koszt K2 dzielony jest przez łączną powierzchnię lokali i otrzymujemy koszt przypadający na jeden m2.

6. Suma iloczynu sumarycznej ilości jednostek obliczeniowych (odczytanych lub oszacowanych) przypadających na lokal i kosztu jednostkowego oraz iloczynu powierzchni mieszkania i kosztu przypadającego na jeden m2 tworzy koszt ogrzewania przypadający na dane mieszkanie. Do tego doliczany jest koszt eksploatacji systemu rozliczeniowego "BRUNATA" oraz podzielników.

7.Oblicza się sumę zarachowanych zaliczek, w okresie obliczeniowym, na poczet kosztów ogrzewania.

8. W przypadku nadwyżki wpłaconych zaliczek nad udziałem przypadającym na lokal w koszcie ogrzewania budynku następuje zwrot nadpłaconej kwoty, a w przypadku nadwyżki kosztów nad zaliczkami wymagana jest dopłata.

9. Dodatkowego wyjaśnienia wymaga stosowanie przeliczników korygujących. Obliczeń współczynników korygujących (redukcyjnych) dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w systemie BRUNATA, na podstawie projektu instalacji c.o. , a dokładnie na podstawie jednostkowego zapotrzebowania ciepła potrzebnego do ogrzania pomieszczeń danego budynku o identycznej lub porównywalnej powierzchni i do rozdziału kosztu przyjmuje się jednostki po skorygowaniu. Ten sposób rozkłada zwiększone zapotrzebowanie ciepła do ogrzania tej samej powierzchni pomieszczeń niekorzystnie usytuowanych odpowiednio na wszystkie mieszkania. Wynika to z zasady rozłożenia nieuniknionych strat ciepła do otoczenia równomiernie na wszystkie mieszkania budynku wielorodzinnego (współczynniki są umieszczane na karcie odczytowej w wierszu poniżej opisu pomieszczenia).

Przykładowo gdy zapotrzebowanie ciepła w danym pomieszczeniu wynosi Qn = 1600 W , a najmniejsze zapotrzebowanie ciepła dla pomieszczenia odniesienia w tym budynku wynosi Qod = 1000 W to współczynnik redukcyjny wynosi:

kn = (1600-1000) x 100% / 1600 = 37,5%


Zapewnienie w obu pomieszczeniach tej samej temperatury spowoduje np. odparowanie odpowiednio 16 i 10 jednostek. Po zastosowaniu redukcji do rozliczenia kosztów dla obu pomieszczeń przyjmuje się tą samą ilość jednostek zredukowanych.

jR = 16 x (1- kn/100) = 16 x ( 1 - 37,5/100 ) = 10

Uwaga:

Koszty ogrzewania całych lokali lub ich części z grzejnikami bez podzielników kosztów lub nie udostępnionych do odczytu ustalane są zgodnie z „Regulaminem rozliczania kosztów oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI” w Bydgoszczy” tj. w oparciu o najwyższe zużycia zarejestrowane w danym budynku.


Wyjaśnienie wątpliwości najczęściej sygnalizowanych przez mieszkańców:


1.System rozliczania za pomocą podzielników kosztu ogrzewania nie gwarantuje indywidualnych oszczędności niezależnie od postępowania użytkowników zaworów termostatycznych, jest bardziej sprawiedliwy od systemu, gdzie koszt ogrzewania jest dzielony proporcjonalnie do powierzchni mieszkania. Każdy ma możliwość ograniczyć własne wydatki na ten cel ograniczając pobierane przez jego mieszkanie ciepło lub uzyskać większą temperaturę w mieszkaniu, ale na własny koszt, a nie kosztem sąsiadów.


2. Wprowadzenie całorocznych opłat za gotowość dostawy ciepła (za moc zamówioną) wymaga zamawiania ilości będącej kompromisem między maksymalną ilością ciepła możliwego do pobrania przez dany budynek, a kosztem tej gotowości. Spółdzielnia zamawia w KPEC ilość mocy odpowiadającej przeciętnemu poborowi energii. Takie postępowanie pozwala na ograniczenie kosztu niezależnego wprost od ilości pobranej energii cieplnej. Niestety niesie również zagrożenie, że w przypadku gdy wszyscy mieszkańcy będą mieli jednocześnie otwarte zawory, bądź gdy wystąpi bardzo niska temperatura zewnętrzna wydajność instalacji c.o. może pozwolić na uzyskanie niższych temperatur w budynku (rzędu 16-18 0 C). Jednak zagwarantowanie dostawy wystarczającej ilości energii w takich okresach wymagałoby ponoszenia dodatkowych opłat przez cały rok. Znacznie tańsze, chociaż bardziej uciążliwe, jest okresowe podgrzewanie pomieszczeń grzejnikami elektrycznymi. Jednakże gdy mieszkańcy danego budynku są gotowi solidarnie ponieść wyżej wspomniane koszty Spółdzielnie na pisemny wniosek dokona korekty zamówienia i przeprowadzi wraz z KPEC regulację umożliwiając mieszkańcom uzyskiwanie, nawet w tych okresach, temperatur około 20-21 0 C.


2. Przy przeciętnym postępowaniu mieszkańców uzyskuje się mniejsze średnie zapotrzebowanie ciepła do ogrzanie 1 m2 mieszkania w budynkach z zaworami termostatycznymi jest niż w budynkach bez zaworów termostatycznych. Głównie przez ograniczenie zużycia ciepła w okresie wiosenno-jesiennym, pozwalającym wykorzystać wzrost temperatury w ciągu dnia.

Potwierdzeniem tego może być zestawienie zużycia na poszczególnych osiedlach porównujące średnie i ekstremalne jednostkowe zużycie w grupach budynków przed i po modernizacji.

Roczne średnie zużycie w GJ/m2

Osiedle

BEZ ZAWORÓW

Z ZAWORAMI
IX96-V97

I97-XII97

MAX

MIN

IX96-V97

I97-XII97

MAX

MIN

1

2

3

IX96-V97

4

5

IX96-V97

CENTRUM

1,0421

0,9663

1,94

0,76

0,7263

0,6894

1,16

0,52

WYŻYNY - 1

0,9679

0,8653

1,20

0,82

0,7169

0,6574

0,83

0,68

WYŻYNY - 2

1,1893

1,0701

1,68

0,86

0,7874

0,7341

1,35

0,49


Analiza powyższego zestawienia wskazuje, że w budynkach nie wyposażonych w zawory termostatyczne i podzielniki kosztów zużycie ciepła jest wyższe przeciętnie o około 30 -40 % niż w budynkach z zaworami i podzielnikami (w analizowanym okresie porównywano grupy po około 100 budynków - zmodernizowanych było około 50% zasobów Sp-ni.).


3. Każdy podzielnik posiada nadmiar cieczy powyżej "0" na swobodne odparowanie w okresie letnim lub w czasie, gdy grzejnik jest wyłączony. Jak nieznaczne jest odparowanie cieczy w temperaturze otoczenia w porównaniu z szybkością parowania w temperaturze jaką posiada grzejnik w sezonie grzewczym, może uzmysłowić proste doświadczenie. Szklanka wody wlana do nawilżacza umieszczonego na grzejącym grzejniku odparowuje w czasie krótszym niż 24 godziny. Ta sama ilość wody umieszczona w temperaturze otoczenie odparuje w ciągu doby w tak niewielkiej ilości, że aż trudnej do zaobserwowania.


4. Podzielnik służy do podziału kosztów (energii cieplnej) ogrzewania ustalonego na podstawie zużycia zarejestrowanego przez ciepłomierz (grupę ciepłomierzy) danego budynku i w związku z tym nie jest możliwe określenie na podstawie odczytu jednostkowego kosztu przypadającego na mieszkanie lub ustalenie „ceny” jednostki. „Cena” jednostkowa w zł/jednostkę jest jednostkowym kosztem wynikowym, możliwym do wyliczenia w budynku w danym okresie rozliczeniowym po dokonaniu wszystkich odczytów.


5. Miejsce montowania podzielnika wyparkowego (jego środka) na standardowym grzejniku określono na 25% (elektroniczne 33 %) wysokości grzejnika od jego góry (wlotu) i jest jednakowe u wszystkich użytkowników. Dla grzejników nietypowych miejsce zamocowania jest określane dla każdego typu indywidualnie przez firmę BRUNATA w formie szczegółowego rysunku. Miejsce to zostało ustalone na podstawie wieloletnich doświadczeń oraz badań firmy BRUNATA i jest stosowana od 1976 r jako zapewniające najbardziej optymalne warunki pomiaru tj. zapewniające najwyższą dokładność rozdziału ciepła.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Uproszczone zasady rozliczania kosztów ogrzewania. 1 iconRegulamin rozliczania kosztów ogrzewania oraz kosztów centralnej ciepłej wody

Uproszczone zasady rozliczania kosztów ogrzewania. 1 iconRegulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania

Uproszczone zasady rozliczania kosztów ogrzewania. 1 iconRegulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania I ciepłej wody

Uproszczone zasady rozliczania kosztów ogrzewania. 1 iconRegulamin rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej I gazu dla ogrzewania lokali, podgrzania wody

Uproszczone zasady rozliczania kosztów ogrzewania. 1 iconRegulamin rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej I gazu dla ogrzewania lokali, podgrzania wody

Uproszczone zasady rozliczania kosztów ogrzewania. 1 iconRegulamin określający zasady rozliczania przychodóW L kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasady ustalania opłat za lokale w spóŁdzielni

Uproszczone zasady rozliczania kosztów ogrzewania. 1 iconZarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "jas-mos" informuje, że został zatwierdzony podział kosztów centralnego ogrzewania na okres rozliczeniowy

Uproszczone zasady rozliczania kosztów ogrzewania. 1 iconRegulamin rozliczania kosztów zużycia ciepła w budynku przy ulicy kościuszkowców nr 5/2 w starej łubiance

Uproszczone zasady rozliczania kosztów ogrzewania. 1 iconZielonka: przedmiot zamówienia na: wykonanie I wdrożenie systemu informatycznego do planowania, ewidencji I rozliczania kosztóW

Uproszczone zasady rozliczania kosztów ogrzewania. 1 iconRegulamin rozliczania kosztów dostawy wody I odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych I użytkowych sm "jas-mos"

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom