Dkos-4015-164/02
Pobierz 66.59 Kb.
NazwaDkos-4015-164/02
Data konwersji16.10.2012
Rozmiar66.59 Kb.
TypDokumentacja
Rozkład materiału do klas pierwszych w roku szkolnym 2006/2006 opracowany na podstawie programu nauczania : DKOS-4015-164/02Lp.

Tematy zajęć

Liczba godzin

Od początku roku

Uwagi

1

BHP i organizacja pracy na zajęciach, zasady oceniania i tematyka zajęć.

1

1
2

Czym zajmuje się technologia informacyjna, źródła informacji, aspekty prawne.


1


2


Rozumienie, na czym polega korzystanie z technologii

informacyjnej.

Poznanie różnych źródeł informacji.

Klasyfikacja źródeł informacji według różnych kryteriów.

Związki i zależności między informacją, technologią informacyjną a informatyką.

Kierunek rozwoju źródeł informacji.

Pojęcia: media, technologia informacyjna, informatyka.

Poznanie podstawowych przepisów prawa autorskiego.

Prawo autorskie.

Rodzaje licencji na programy komputerowe.

Prawne aspekty korzystania z cudzych materiałów pochodzących z różnych źródeł informacji, w tym z Internetu.

Przykłady przestępstw komputerowych.

Pojęcia: prawo autorskie, utwór, licencja.

Źródła informacji i metody komunikacji

3

Internet jako „ocean” informacji

1

3

Rozumienie metod szukania informacji.

Stosowanie właściwych metod szukania i selekcjonowania

informacji.

Rozumienie kierunków rozwoju źródeł informacji na

przestrzeni wieków.

Internet jako źródło informacji.

Historia powstania i rozwój Internetu.

Metody wyszukiwania informacji w różnych źródłach, np.

w programach multimedialnych, podręcznikach, książ-

kach, czasopismach, encyklopediach.

Wyszukiwanie informacji w Internecie.

Zawężanie zbioru poszukiwań.

Korzystanie z różnych narzędzi internetowych do wyszukiwania informacji.

Pojęcia: strona WWW, adres internetowy, przeglądarka

internetowa, katalog stron, porozumiewanie się na odległość.

Poznanie znaczenia szybkiego przekazu informacji.

Działanie poczty elektronicznej.

Metody przygotowania i wysyłania listów (m.in. załączniki,

książka adresowa, kopia listu). Rozmowy „na żywo”:

czat, komunikatory, IRC. Udział w grupie dyskusyjnej.

Bezpieczeństwo poczty elektronicznej.

Zasady neetykiety.

Rozwój metod komunikacji.

Komunikowanie się z wykorzystaniem nowoczesnych

urządzeń i technologii, m.in. połączenie telefonu (w tym

komórkowego) i Internetu, wideokonferencje.

Rozwój urządzeń do komunikacji.

Pojęcia: adres e-mail, poczta elektroniczna, grupa dyskusyjna.

4

Zasady funkcjonowania Internetu

1

4

5

Przykłady podłączeń do Internetu

1

5

6

Metody wyszukiwania informacji w Internecie

1

6

7

Zasady korzystania z poczty elektronicznej i redagowania listów

2

8

Poznanie elementów życia w społeczeństwie informacyjnym.

Dostrzeganie zalet i wad korzystania z usług opartych

na technologii informacyjnej.

Poruszanie się w świecie zastosowań TI.

Usługi i formy działania oparte na technologii informacyjnej

(e-formy):

– działanie banków elektronicznych (metody zabezpieczeń),

– praca i nauka na odległość,

– zakupy i aukcje w Internecie,

– książki elektroniczne.

Wpływ nowoczesnych możliwości TI na życie przeciętnego

człowieka – zalety i wady.

Przykłady zastosowań technologii informacyjnej i komunikacyjnej

do przesyłania informacji (np. różnych comiesięcznych

sprawozdań wysyłanych przez poczty, urzędy,

szkoły, zakłady pracy).

Pojęcia: podpis elektroniczny, hasło, klucz, identyfikator,

szyfrowanie.

8

Konfiguracja programów pocztowych

2

10

9

Sposoby komunikowania się z wykorzystaniem TI

1

11

10

Rozmowy i dyskusje w Internecie

1

12

11

Rozwój i korzystanie z nowych „e-form”?

2

14

Środki i narzędzia technologii informacyjnej

12

Klasyfikacja urządzeń i środków TI

1

15

Rozróżnianie przeznaczenia poszczególnych środków TI.

Rozumienie wszechstronności ich zastosowań.

Zauważanie podobieństw w działaniu programów

(zwłaszcza ich nowych wersji).

Dobieranie odpowiednich środków i narzędzi TI do rozwiązania danego problemu.

Klasyfikacja urządzeń TI, ze względu na ich przeznaczenie,

do wprowadzania informacji, jej przechowywania,

przetwarzania, przesyłania.

Ogólna charakterystyka, funkcje i podstawowe parametry

urządzeń TI.

Nośniki przechowywania danych.

Podział oprogramowania ze względu na zastosowanie:

systemy operacyjne, programy użytkowe (edytory tekstu

i grafiki, arkusze kalkulacyjne, gry), programy narzędziowe

(systemowe, antywirusowe), języki programowania.

Pojęcia: środki TI, narzędzia TI, mikroprocesor, pamięć,

nośniki pamięci, karty rozszerzeń, partycje dyskowe.


13

Wykonujemy czynności obsługowe na komputerze

1

16

14

Szkolna sieć komputerowa,

udostępnianie zasobów i ochrona danych

1

17

środkami TI – m.in. drukarką, skanerem, modemem.

Rozumienie przeznaczenia praktycznego i działania podstawowych

urządzeń TI.

Dbanie o własny sprzęt komputerowy i w podstawowym

zakresie o inne urządzenia.

Rozumienie potrzeby wykonywania podstawowych operacji porządkujących zasoby komputera.

Stosowanie podstawowych zasad ochrony własnych dokumentów i zasobów komputera.

Praktyczne czynności służące poprawieniu jakości pracy

na komputerze – porządki, skanowanie dysku, przyspieszanie pracy komputera.

Sposoby przechowywania informacji.

Instalowanie i odinstalowywanie programów komputerowych oraz sterowników urządzeń.

Zabezpieczanie danych zgromadzonych na dysku twardym,

archiwizacja danych, kopie zapasowe.

Ochrona antywirusowa, ochrona zasobów w sieci.

Pojęcia: instalacja, kompresja, dekompresja, skanowanie

i defragmentacja dysku.


15

Archiwizacja i kompresja plików

1

18

Metody opracowywania złożonych dokumentów tekstowych

16

Elementy typografii w edytorach tekstu

2

20

Zalety komputerowego redagowania tekstów.

Podstawowe elementy typografii (krój, atrybuty czcionki,

wielkość znaków).

Zasady redagowania i formatowania tekstu, m.in.:

– dzielenie tekstu na akapity,

– wcięcia,

– spacja nierozdzielająca,

– wbudowany słowniczek,

– synonimy,

– szukanie i zastępowanie znaków i ciągów znaków,

w tym znaków specjalnych,

– wyrównywanie tekstu, dzielenie wyrazów, odstępy

między wierszami,

– stosowanie wyróżnień w tekście,

– tabulatory, ich rodzaje i zastosowanie.

Pojęcia: akapit, tabulator, twarda spacja, znaki specjalne,

twardy podział wiersza i strony, krój i atrybuty czcionki.

17

Wyszukujemy błędy redakcyjne w tekście

1

21

18

Wzory matematyczne

2

23

Edycja wzorów z wykorzystaniem edytora równań.

19

Tabele w dokumencie

2

25

Metody pracy z tabelami:

– wstawianie (rysowanie),

– modyfikowanie,

– formatowanie,

– wykonywanie obliczeń w tabeli,

– sortowanie danych.

Wstawianie do tekstu tabel z arkusza kalkulacyjnego.

Konwersja tekstu na tabelę i odwrotnie.

Odszukiwanie w Internecie informacji w tabeli i przenoszenie

jej do dokumentu tekstowego.

Wykorzystanie automatycznego numerowania i wypunktowania;

stosowanie list numerowanych.

20

Praca z dokumentem wielostronicowym

2

27

Metody pracy nad długim i złożonym tekstem:

– strona dokumentu tekstowego (parametry formatowania

strony),

– szybkie poruszanie się po tekście,

– style tekstu, tworzenie własnych stylów,

– redakcja stopki i nagłówka,

– wykonywanie spisu treści,

– wstawianie przypisów,

– umieszczanie tekstu w kolumnach,

– tworzenie makra.

Pojęcia: makro, styl tekstu, stopka, nagłówek.

21

Metody umieszczania dowolnych obiektów w tekście

1

28

Rodzaje elementów, które można umieszczać w plikach

komputerowych: gotowe rysunki z galerii obrazów, rysunki

przygotowane w programach graficznych, zdjęcia

ze skanera, klipy filmowe, dźwiękowe, animacje itp.

Metody umieszczania obrazów i innych elementów

w tekście: przez schowek, wstawianie z pliku. Mechanizm

OLE.

Pobieranie grafiki i tekstu z Internetu i umieszczanie ich

w dokumentach elektronicznych.

Metody opracowania dokumentu o rozbudowanej strukturze

(na przykładzie tworzenia gazety).

22

Projekt grupowy – nasza gazetka komputerowa

2

30

Metody stosowania TI w rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin nauki i życia codziennego

23

Metody adresowania w arkuszu kalkulacyjnym

2

32

Budowa tabeli arkusza.

Rodzaje wprowadzanych danych. Format danych.

Sposoby nadawania i zmiany formatów.

Zasady budowania formuł. Odwoływanie się do innych

komórek. Operatory podstawowych działań matematycznych.

Metody adresowania komórek – zasada adresowania

względnego, bezwzględnego i mieszanego.

Sposoby zaznaczania bloków komórek. Zakres komórek.

Dodawanie i usuwanie wierszy i kolumn.

Przykłady podstawowych działań: autosumowanie,

zaokrąglanie liczb, zapisywanie dużych liczb, obliczenia

walutowe i procentowe.

Pojęcia: komórka, adres, format danych, arkusz, skoroszyt,

formuła.

Praca z dużym arkuszem. Automatyczne numerowanie

i formatowanie list. Sortowanie list.

Blokowanie okienek.

Zastosowanie filtrów. Możliwości selekcjonowania danych.

Tworzenie rozbudowanych warunków sortowania.

Przeglądanie dużych tabel przy użyciu filtrów.

Selekcjonowanie informacji.

Pojęcia: autofiltr, kryteria filtrowania, listy.

Tworzenie wykresów dla jednej oraz kilku serii danych.

Kreator wykresów.

Dobór typu wykresu do rodzaju danych.

Formatowanie wykresów, dodawanie etykiet osi, zmiany

kolorów.

Pojęcia: seria danych, typ wykresu.

Funkcje standardowe arkusza.

Dobieranie funkcji do rozwiązywanego zadania.

Przykłady funkcji matematycznych. Funkcje logiczne.

Funkcje trygonometryczne. Rozwiązywanie równań.

Wykresy funkcji. Opracowywanie zestawień statystycznych, np. z geografii.

Tworzenie arkusza wykonującego określone obliczenia

z fizyki na podstawie danych parametrów. Prezentacja

zależności fizycznych na wykresie.

Prezentacja danych finansowo-księgowych lub innych,

zgodnych z kierunkiem kształcenia.

Pojęcia: funkcje, parametr (argument) funkcji.

Zastosowanie makr.

Względy bezpieczeństwa podczas otwierania dokumentów

zawierających makra.

Zasady korzystania z dokumentów zawierających makra.

Wstawianie elementów formularzy do przygotowywanych

arkuszy.


24

Wykonywanie obliczeń w arkuszu

2

34

25

Dopasowanie wykresu do danych

1

35

26

Korzystanie z funkcji arkusza do rozwiązywania zadań

2

37Opracowanie: mgr Ryszard Solecki

Wrzesień 2005


Klasy pierwsze str.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Dkos-4015-164/02 iconRozkład materiału do klas pierwszych w roku szkolnym 2007/2008 opracowany na podstawie programu nauczania: dkos-4015-164/02

Dkos-4015-164/02 iconNumer dopuszczenia dkos-4015-89/02

Dkos-4015-164/02 iconPrzedmiot – Biologia w zakresie rozszerzonym wg dkos – 4015–5/02

Dkos-4015-164/02 iconDo Programu nauczania (dkos-4015-39/02) I Podręcznika do liceów I techników

Dkos-4015-164/02 iconSzczegóŁowe kryteria ocen z geografii dla klasy I lo ( opracowane do programu dkos – 4015 – 78/02)

Dkos-4015-164/02 iconProgram nauczania dla liceum ogólnokształcącego., Wsip (nr dopuszczenia: dkos-4015-200/02)

Dkos-4015-164/02 iconZakres materiału nauczania kształcenie w zakresie podstawowym (nr programu: dkos-4015-33/02) Klasa I (Liceum Zaoczne)

Dkos-4015-164/02 iconPlan wynikowy z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do programu nauczania dkos-4015-139 (autorstwa r. Sobieckiego)

Dkos-4015-164/02 iconWymagania edukacyjne z chemii dla klas II liceum Ogólnokształcącego zakres podstawowy wynikające z realizowanego programu nauczania (nr dkos-4015-33/02)

Dkos-4015-164/02 iconStandardy wymagań na oceny szkolne (pso), na rok szkolny 2011/12. Nr programu: dkos-4015-70/02; podręcznik: Andrzej Kornaś, Małgorzata Kłyś, Robert Konieczny

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom