Protokół obrad 39 Sesji Rady Dzielnicy Śródmieście
Pobierz 63.67 Kb.
NazwaProtokół obrad 39 Sesji Rady Dzielnicy Śródmieście
strona1/2
Data konwersji04.09.2012
Rozmiar63.67 Kb.
TypProtokół
  1   2
Protokół obrad 39 Sesji Rady Dzielnicy Śródmieście

m. st. Warszawy

w dniu 22 kwietnia 2009 r.


Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.

Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Dzielnicy Śródmieście, pani Agnieszka Gierzyńska-Zalewska.


Rada jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu obrad 38 Sesji Rady w dniu 9 kwietnia 2009 r.

 3. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Śródmieście w sprawie zaopiniowania nadania nazwy Stanisława Jankowskiego „Agaton” skwerowi w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 4. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Śródmieście w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy za 2008 rok.

 5. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Śródmieście w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy za 2008 r.

 6. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Śródmieście w sprawie zaopiniowania okresowego obniżenia czynszu za najem lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 201,83 m2 usytuowanego w budynku przy ul.Emilii Plater 47, którego najemcą jest „IKEBANA” sp. z o.o.

 7. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Śródmieście w sprawie zaopiniowania okresowego obniżenia czynszu za najem lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 117,71 m2 usytuowanego w budynku przy ul.Kruczej 41/43, którego najemcą jest „Intergate Poland” sp. z o.o.

 8. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Śródmieście w sprawie zaopiniowania okresowego obniżenia czynszu za najem lokalu użytkowego o powierzchni 30,68 m2 usytuowanego w budynku przy ul.Wspólnej 27, którego najemcą jest Bożena Kupiszewska.

 9. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Śródmieście w sprawie wyrażenia opinii w sprawie projektu wykazu Nr 2/L/09 lokali mieszkalnych położonych na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie przy ul.Chmielnej nr 32 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

 10. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Śródmieście w sprawie wyrażenia opinii w sprawie projektu wykazu Nr 3/L/09 lokali mieszkalnych położonych na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie przy ul.Karmelickiej nr 3 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

 11. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Śródmieście w sprawie zaopiniowania projektu wykazu Nr 5/2009 lokalu użytkowego (lu 5/lok. nr 14) położonego przy ul.Dobrej 5 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

 12. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Śródmieście w sprawie zaopiniowania projektu wykazu Nr 6/2009 lokalu użytkowego (lu 1) położonego przy ul.Chmielnej 32 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

 13. Projekty stanowisk Rady Dzielnicy zgłaszane przez kluby radnych, komisje Rady i radnych.

 14. Interpelacje i zapytania radnych.

 15. Oświadczenia radnych, wolne wnioski i informacje.

 16. Ustalenie terminu następnej sesji.Ad.2

Protokół obrad 38 Sesji Rady w dniu 9 kwietnia 2009 r. przyjęto jednogłośnie.


Ad.3

Komisja Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 358/39/2009 pozytywnie opiniującą nadanie nazwy Stanisława Jankowskiego „Agatona” skwerowi w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (oryginał uchwały stanowi załącznik do protokołu).


Ad.4

Komisja Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami.

Radny Marcin Wawrzyniak poprosił o udzielenie dodatkowych wyjaśnień, poza przedstawionymi na posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego. Zauważył, że 160 wspólnot jeszcze jest administrowane przez ZGN. W związku z powyższym pytanie o czasową perspektywę zaprzestania tej praktyki.

Dyrektor ZGN, pani Małgorzata Mazur wyjaśniła, że dane ujęte w sprawozdaniu dotyczą ubiegłego roku. Obecnie administrowane są jedynie trzy budynki wspólnotowe.

Pan Marcin Wawrzyniak zwrócił się z kolejnym pytaniem – z porównania podanej w sprawozdaniu powierzchni pustostanów mieszkalnych i ogólnej powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych, wynika że pustostany stanowią ok. 18 % tej powierzchni. Czy rzeczywiście prawie co piąty lokal stoi pusty i ile z nich jest remontowanych? Podobna sytuacja ma miejsce również w przypadku lokali użytkowych. Kolejną kwestią są spotkania dotyczące negocjowania umów najmu lokali użytkowych. Zgodnie ze sprawozdaniem odbyło się 918 takich spotkań. W 61 % doszło do zawarcia porozumień z najemcami. Z jakich powodów nie osiągnięto porozumienia w pozostałych przypadkach? Ze sprawozdania wynika również, że do najmu wystawiono 197 lokali użytkowych. 40 lokali zostało wycofane z konkursu w trakcie procedury, 85 wynajęto - co stało się zatem z 73 lokalami? Kolejne pytanie dotyczy zaległości z tytułu najmu komunalnych lokali użytkowych. Wzrosło ono o 3 mln. zł czyli 6,7 % w stosunku do roku poprzedniego. Z czego ten wzrost wynika? W sprawozdaniu napisano także, iż „ZGN podejmował dodatkowe czynności mające na celu podniesienie skuteczności dochodzenia należności, w tym wdrożono procedurę umorzenia nieściągalnych oraz przedterminowych należności co pozwoliło na znaczne obniżenie zadłużenia wskazywanego na kontach księgowych, które tak naprawdę jest nieściągalne i zawyża statystyki”. Dlaczego zobowiązania te są nieściągalne i czemu uzasadnieniem takiego ich kwitowania jest to, że mogłyby negatywnie wpłynąć na statystyki? Kolejne pytanie dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz utrzymania ZGN. Mowa jest tu o kwocie 51 552 000 zł. Wykonanie wyniosło prawie 49 mln. zł. W związku z przekazywaniem administrowania budynkami wspólnotowymi liczba etatów w ZGN zmniejszyła się o 180 tj. o ok. 20 %. Brak jest natomiast informacji czy wpłynęło to na koszt utrzymania ZGN. Wydaje się, że mimo zmniejszenia liczby etatów nie uległ on zmianie. Następną kwestią jest wykonanie inwestycji remontowych. W sprawozdaniu jest mowa o 77 % wykonania na kwotę 9 800 000 zł. Pan Marcin Wawrzyniak zwrócił się z pytaniem jak wygląda wykonanie remontów we wspólnotach, w których Miasto jest udziałowcem. Kolejne pytanie dotyczy zamówień publicznych. W sprawozdaniu jest informacja, że w roku 2008 przeprowadzono 644 postępowania o udzielenie zamówień publicznych, w tym 400 postępowań do kwoty 14 tys. euro. Jaka jest globalna kwota postępowań poniżej 14 tys. euro i w jakim trybie ich udzielano? Ostatnie pytanie dotyczy zaległości czynszowych wobec Dzielnicy. Jest to 27 mln. zł z tytułu najmu lokali mieszkalnych, z czego 14 mln. są to odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali. Czy są to kwoty wpłacane na bieżąco przez byłych najemców, czy też powstała zaległość? Zadłużenie z tytułu najmu lokali użytkowych i garaży wynosi 69 mln. zł, z czego 30 mln. za bezumowne korzystanie z lokali. Prośba o analogiczne wyjaśnienie jak w przypadku lokali mieszkalnych. Na zakończenie pan Marcin Wawrzyniak poruszył kwestię, do której sprawozdanie się nie odnosi. Mianowicie wspólnoty mieszkaniowe bardzo często narzekają na współpracę z ZGN, choćby w przypadku budynku przy ul.Moniuszki 10, gdzie pracownicy ZGN wdarli się do urządzeń wspólnych bez poinformowania o tym wspólnoty. W przyszłości byłoby zatem warto uzupełnić sprawozdanie czysto finansowe o część merytoryczną uwzględniającą współpracę ze wspólnotami mieszkaniowymi.

Dyrektor ZGN, pani Małgorzata Mazur zauważyła, że pytania zadane przez pana Marcina Wawrzyniaka poza tym, że dość liczne, były przede wszystkim bardzo szczegółowe. Nie podejmuje się zatem odpowiedzieć na większość z nich na bieżąco. Prosi o ich pisemne sformułowanie a wówczas bezzwłocznie się do nich ustosunkuje w taki sam sposób. Wyraziła również żal, że pan Marcin Wawrzyniak nie przedstawił tych kwestii na posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego, które odbywało się przedwczoraj – wówczas odpowiedzi na pytania byłyby gotowe na dzisiejszą sesję.

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, pan Grzegorz Walkiewicz również wyraził ubolewanie, iż mimo, że sprawozdanie było znane z dość dużym wyprzedzeniem i było także wiadomo, że będzie omawiane na posiedzeniu Komisji, nie zostało przeanalizowane przez radnych na tyle dokładnie aby sformułować wszelkie wątpliwości, tak aby na sesji nie pojawiały się już nowe kwestie.

Przewodnicząca Rady, pani Agnieszka Gierzyńska-Zalewska stwierdziła, że pan Marcin Wawrzyniak ma oczywiście rację mówiąc, że do rozpoczęcia głosowania można zadawać wszelkie pytania i formułować wątpliwości, trzeba jednak wziąć także pod uwagę, że odpowiedź może wymagać wcześniejszego przygotowania.

Wiceprzewodniczący Rady, pan Paweł Puławski zwrócił się z pytaniem o działającą przy ZGN komisję ds. umarzania i rozkładania na raty zaległości czynszowych. Czy w 2008 roku doszło do umorzenia długu na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej?

Zastępca Dyrektora ZGN, pan Marcin Iskra poinformował, że posiedzenia komisji odbywają się średnio co trzy tygodnie. Są na niej rozpatrywane gównie sprawy podopiecznych OPS. W 90 % dochodzi do umorzenia lub rozłożenia długu na raty.

Pan Paweł Puławski zauważył, że na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Przeciwdziałania Patologii, OPS inaczej przedstawił tę kwestię.

Pan Marcin Iskra stwierdził, że nie zawsze dochodzi do umorzenia długu, nie jest to reguła, ale dzieje się tak w większości przypadków co potwierdzają stosowne dokumenty.

Zastępca Burmistrza, pani Katarzyna Osowiecka zauważyła, że nie zawsze ZGN ma świadomość czy rozpatruje sprawę podopiecznego OPS, tak samo jak OPS nie musi wiedzieć, że jego klient zwrócił się do ZGN o umorzenie długu.

Pan Paweł Puławski poprosił o informację w ilu przypadkach ZGN pozytywnie ustosunkował się do wniosku o umorzenie długu w roku 2008.

Pani Małgorzata Mazur stwierdziła, że w chwili obecnej nie może podać konkretnej liczby ale przygotuje odpowiedź na to pytanie. Wyraziła natomiast przekonanie, że przypadków takich było znacznie więcej niż w latach wcześniejszych.

Radny Piotr Kazimierczak zwrócił się z pytaniem o rozliczenia z ZOZ-ami. Czy ZGN ma zamiar podjąć jakieś działania w kierunku wyjaśnienia tej kwestii?

Pani Katarzyna Osowiecka poinformowała, że kwestia ZOZ-u soleckiego, jedynego publicznego w Śródmieściu, jest rzeczywiście nierozstrzygnięta. Dług jest tak duży, że nie leży w gestii Dzielnicy tylko Skarbnika Miasta. Jeżeli chodzi o ZOZ-y niepubliczne, to nie są one traktowane odmiennie od innych podmiotów. Problem istnieje natomiast z tymi, które powstały z przekształcenia Solca.

Pan Marcin Iskra poinformował, że kompetencje dyrektora ZGN sięgają tylko długów poniżej 20 tys. zł. ZGN może w praktyce tylko monitować dłużników, co też robi.

Pani Małgorzata Mazur dodała, że ZGN na bieżąco pisemnie informuje władze Miasta o stanie zadłużenia. Na dzień dzisiejszy wynosi on ok. 1,5 mln. zł.

Pan Piotr Kazimierczak zauważył, że należałoby podjąć jakieś działania aby Miasto zmieniło cały system rozliczania ZOZ-ów ponieważ doraźne działania i tak nie będą skuteczne jeżeli system się nie zmieni.

Pani Małgorzata Mazur zapewniła, że ZGN naprawdę wielokrotnie zwracał uwagę na ten problem i wciąż prowadzi obfitą korespondencję z Miastem.

Wobec braku dalszych pytań ze strony radnych, Przewodnicząca Rady udzieliła głosu pani Marii Ryczywolskiej ze Stowarzyszenia Prywatnych Przedsiębiorców Warszawskiego Traktu Królewskiego.

Pani Maria Ryczywolska stwierdziła, że radni muszą sobie uświadomić czym działanie ZGN jest dla najemców lokali. Większość najemców jest w trakcie negocjacji czynszowych. Nie wiadomo dlaczego ZGN wyznacza tak wysokie czynsze. Z punktu widzenia potrzeb mieszkańców są one niezrozumiałe. ZGN realizuje tylko jeden punkt z katalogu swoich zadań – pobieranie czynszów i opłat z tytułu najmu i eksploatacji lokali. Tak działalność ZGN widzą przedsiębiorcy z Traktu Królewskiego. W Śródmieściu jest ponad 28 529 m2 pustych lokali użytkowych. Tymczasem wszystkie uchwały mówią o tym, że celem jest racjonalne gospodarowanie zasobem. Są to ogromne ilości metrów zważywszy, że niektórzy najemcy walczą o prawo pozostania w 30 metrach lokalu bądź ich wykupienia. Czynsze z lokali użytkowych ZGN wykonał w 114 %, znacznie gorzej sprawa wygląda w remontach – tylko 60-70 %. Negocjacje prowadzone z najemcami nie są negocjacjami tylko dyktatem. Niedługo działalność gospodarcza stanie się drogim hobby ponieważ dany lokal gwarantuje tylko określony poziom zysku i nie da się go zwiększyć tak aby pokrył niewiarygodnie wysokie kwoty czynszu proponowane przez ZGN. W zeszłym roku Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców Traktu Królewskiego chciało podjąć strajk. Doszło do porozumienia ile w określonym rejonie ma wynosić najwyższy czynsz. Obecnie te właśnie najwyższe stawki są wyznaczane – bez stosowania żadnych obniżek bez względu na okoliczności. W trakcie negocjacji pada stwierdzenie, że najemca może oddać lokal jeżeli nie odpowiada mu stawka. Nikt nie patrzy na to, że pracuje on tam trzydzieści lat i przeprowadził w tym czasie wiele kosztownych remontów. ZGN nie przeprowadza żadnych remontów w budynkach niebędących 100 % własnością Miasta, najemcy nie mają z jego strony żadnej pomocy a płacą ogromne pieniądze. Wspólnoty nie mają środków na remont budynków. Celem najemców lokali użytkowych jest ich wykupienie i udział w finansowaniu remontów budynków, w których lokale te się mieszczą. Zdaniem najemców dano im promesę zakupu. ZGN chwali się, że w drodze negocjacji uzyskał satysfakcjonujące go stawki czynszu w 61 %. Pozostali wycofywali się z negocjacji. Piszący sprawozdanie urzędnik wyraża radość, że o 35 % wzrosła ilość użytkowników, którzy oddali wynajmowane lokale, ponieważ ZGN nie będzie musiał płacić kosztów sądowych i egzekucyjnych. Ludzie, którzy wynajmują lokale użytkowe starają się je utrzymać – tak długo dopóki nie zabraknie im pieniędzy na dokładanie do lokalu. W miejscach takich jak Stare czy Nowe Miasto działalność np. gastronomiczna ma charakter sezonowy – przez pół roku najemcy dopłacają do lokali. A tymczasem, dziwnym sposobem niektórym podmiotom umarza się długi. Polskiej Unii Gospodarczej umorzono dług w wysokości 477 tys zł. za lokal przy Krakowskim Przedmieściu 16/18. Ciekawe czym było to uzasadnione i czy przypadkiem nie wynajęli oni już innego lokalu. Wymuszanie wysokich czynszów powoduje drożenie cen produktów. Nie chodzi o produkowanie statystyk tylko o zadowolenie mieszkańców a przy takiej polityce niedługo nie będzie ich stać, żeby kupić na Starym Mieście podstawowe produkty. Miasto mogłoby uzyskać ogromne pieniądze ze sprzedaży lokali użytkowych a jednocześnie dotychczasowi najemcy weszliby do wspólnot mieszkaniowych i współfinansowali remonty budynków, w których prowadzą działalność.

Pani Agnieszka Gierzyńska-Zalewska zwróciła się z pytaniem o przyczyny wykonania przez ZGN remontów znacznie poniżej 100 %.

Pani Małgorzata Mazur poinformowała, że umowy wynikające z planu remontów były podpisane w 100 %. Niewykonanie ich spowodowane było albo tym, że wykonawca nie poradził sobie z wykonaniem remontu w terminie albo zerwaniem umowy przez ZGN z uwagi na to, że remont był wykonywany niewłaściwie. Stąd wykonanie brutto kształtuje się na poziomie 80 %. W 2008 roku ZGN zawarł ogólnie 561 umów na kwotę prawie 50 mln. zł. Jeżeli chodzi o umowy remontowe, to zawarto je na około 31 mln. Dziewięć umów, w kwocie 3 438 000 zł, przeszło na rok następny. Umowy można było zawrzeć tylko do kwoty ujętej w planie remontów. Nie można, niestety, wcześniej przewidzieć, że z różnych powodów na koniec roku zostaną jakieś środki do wykorzystania. Niemniej ZGN postara się podjąć działania zmierzające do poprawy ubiegłorocznego wyniku.

Pani Agnieszka Gierzyńska-Zalewska poprosiła o bliższe wyjaśnienie dotyczące odpowiedzi na złożoną interpelację w sprawie stosowanych obniżek stawki czynszu za najem lokali użytkowych – z uwagi położenie lokalu, dostęp itp.

Pani Małgorzata Mazur zauważyła, że może się zdarzyć, że coś co dla przedsiębiorcy wydaje się utrudnieniem nie jest tak postrzegane przez ZGN. ZGN bazuje głównie na audytach wykonanych w ubiegłym roku na zlecenie Miasta gdzie zostały oszacowane wartości najmu lokali w danym rejonie. Oprócz tego z przedsiębiorcami wypracowano zasady przyznawania obniżek. Są to obniżki z różnego tytułu – np. wieloletniego użytkowania lokalu, rzetelności najemcy, położenia lokalu czy dostępności do lokalu. Negocjatorzy wywiązują się z przyjętych ustaleń.

Pani Agnieszka Gierzyńska-Zalewska zwróciła uwagę na konieczność rozpowszechnienia wśród mieszkańców informacji o możliwości zamiany mieszkania w przypadku narastającego zadłużenia.

Pani Małgorzata Mazur poinformowała, że ogłoszenia na ten temat wywieszane były na klatkach schodowych, najemcy są też indywidualnie informowani o takiej możliwości gdy zwracają się np. o rozłożenie długu na raty. Obecnie planuje się ponowienie akcji informacyjnej – również poprzez ogłoszenia na klatkach a także dołączanie ulotek do korespondencji kierowanej do mieszkańców.

Pani Agnieszka Gierzyńska-Zalewska zwróciła się z pytaniem czy Miasto dysponuje bazą dłużników.

Pani Małgorzata Mazur poinformowała, że istnieje możliwość sprawdzenia czy dany podmiot nie jest zadłużony w innych dzielnicach. Pani Mazur dodała również, odnosząc się do podnoszonej przez przedmówców kwestii pustostanów, że są to głównie lokale, których nie można zasiedlić bądź wynająć – w budynkach wykwaterowanych, z zagrożeniem budowlanym. Są to także lokale w budynkach wspólnotowych, w których nie można wykonać remontu ze względu na brak środków. Przy czym Miasto pokrywa wszystkie składki na fundusz remontowy wskazane uchwałami wspólnot i nigdy nie protestuje przeciwko wzrostowi stawki na fundusz.

Radny Piotr Kazimierczak zwrócił się z pytaniem czy w ZGN istnieje system nadzoru nad prowadzeniem negocjacji stawek za najem lokali.

Pani Małgorzata Mazur poinformowała, że przebieg negocjacji jest dokładnie opisany w protokole i w przypadku wątpliwości są one na bieżąco wyjaśniane. Monitorowane są także pomieszczenia, w których prowadzone są negocjacje.

Radny Marcin Wawrzyniak złożył na piśmie pytania, które zadał na początku dyskusji i poprosił o ustosunkowanie się do tej ich części, w której możliwe jest udzielenie odpowiedzi bez dodatkowego przygotowania.

Pani Małgorzata Mazur kolejno ustosunkowała się do złożonych pytań:

 • pustostany znajdują się głównie w budynkach wykwaterowanych bądź z zagrożeniami; liczba pustostanów możliwa jest do sprawdzenia na stronie internetowej ZGN – zamieszczone są tam listy pustostanów przeznaczonych do wynajęcia w konkursie bądź poza nim. Różnica między ogólną liczbą pustostanów i umieszczonych na listach daje liczbę lokali, które nie mogą być wynajęte;

 • wzrost zaległości z tytułu najmu lokali wynika głównie z odsetek od zaległości, które narastały od lat. Najwięksi dłużnicy zalegali na kwotę 35 mln. zł. Tego typu zadłużenia znacznie obecnie zmalały, jeżeli są to do dwóch miesięcy, ponieważ dłuższe grożą wypowiedzeniem umowy najmu;

 • co do należności nieściągalnych, odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym. Odpowiadając na dodatkowe pytania, pani Małgorzata Mazur poinformowała, że postanowienie komornika, który stwierdza, że dane zobowiązanie nie jest ściągalne nie jest podstawą do uznania należności za nieściągalną. ZGN po jakimś czasie powtórnie występuje do komornika i postępowanie wszczynane jest ponownie. ZGN nie ma możliwości sprzedawania długów, które mają ryzyko nieściągalności; dwa lata temu wnioskował do Miasta o wyposażenie w taką możliwość;

Pan Paweł Puławski zwrócił się z pytaniem o koszt windykacji 35 mln. zł długu.

Pan Marcin Iskra poinformował, że koszt jest stały bez względu na wysokość długu. ZGN nie korzysta z firm zewnętrznych, windykację prowadzą jego pracownicy.

Pani Małgorzata Mazur zauważyła, że pytanie pana Pawła Puławskiego może także obejmować koszty procesowe, które też w jakimś sensie można nazwać kosztami windykacji.

Pan Paweł Puławski, precyzując pytanie, poprosił o informację ile w ciągu 2008 roku wydano z budżetu ZGN na windykację długu.

Pani Małgorzata Mazur stwierdziła, że wymaga to wyliczenia pensji pracowników i w tej chwili nie dysponuje potrzebnymi danymi. Ustalono, że informacja zostanie przekazana pisemnie. Następnie pani Małgorzata Mazur powróciła do odpowiedzi na pytania zadane przez radnego Marcina Wawrzyniaka:

 • w 2008 roku spadek kosztów utrzymania ZGN w związku ze zmniejszeniem liczby etatów nie jest widoczny z dwóch powodów – po pierwsze zwolnienia nie miały miejsca jednocześnie tylko rozłożyły się na cały rok a po drugie zwolnieniom towarzyszyło wypłacenie odpraw pieniężnych w wysokości sześciu pensji;

 • zamówienia do 14 tys. euro traktowane są jeśli chodzi o wyłanianie wykonawców w prawie identyczny sposób jak zamówienia, w których są wymagane przetargi; informacje są publikowane w internecie, wywieszane we wszystkich placówkach ZGN, odpowiednią informację przekazuje się także radnym;

Radny Marcin Wawrzyniak podniósł jeszcze jedną kwestię. ZGN w toku negocjacji uznaje proponowaną przez siebie stawkę czynszu za stawkę rynkową. Jest jednak pewien problem – ZGN jest bardzo dużym graczem na rynku wynajmu lokali użytkowych. Jeżeli udział w rynku przekraczałby 50 % ZGN byłby faktycznie monopolistą. Nie można zatem traktować tych cen jako rynkowe bo ZGN sam w znacznym stopniu je kształtuje.

Pani Małgorzata Mazur stwierdziła, że nie może się odnieść do tej kwestii, nie zna bowiem ilości lokali wynajmowanych przez inne podmioty.

Pan Marcin Wawrzyniak wystąpił z wnioskiem aby przy następnym zleceniu badania ceny rynkowej postawić wykonawcy zlecenia wymóg zbadania udziału ZGN w rynku wynajmu lokali użytkowych.

Kontynuując udzielanie odpowiedzi na pytania złożone na piśmie, pani Małgorzata Mazur poinformowała, że:

 • w kwestii faktycznego zadłużenia obecnych i byłych najemców nie może w tej chwili udzielić odpowiedzi; jeżeli chodzi o kwoty podane w załączniku nr 6 to należy je zsumować dla uzyskania rzeczywistej kwoty zaległości.

Zastępca Burmistrza, pan Jerzy Majewski uzupełniając odpowiedź w sprawie zadłużenia zwrócił uwagę na niektóre podmioty mające dług np. w wysokości kilku milionów złotych a w jednym przypadku nawet 21 mln.

Pan Marcin Wawrzyniak zwrócił się z pytaniem ile należności się umarza.

Pani Małgorzata Mazur poinformowała, że w przypadku lokali użytkowych rzadko stosuje się umorzenia. Przy wysokich zaległościach należy to do Skarbnika Miasta. Bada on bardzo wnikliwie każdy przypadek i niezmiernie trudno jest uzyskać zgodę na umorzenie jakiegokolwiek długu.

Pani Agnieszka Gierzyńska-Zalewska zauważyła, że trzeba oddać zarówno Zarządowi Dzielnicy jak i obecnej dyrekcji ZGN, że pod ich kierownictwem udaje się eksmitować kolejnych największych dłużników.

Następnie Przewodnicząca Rady udzieliła głosu pani Marii Ryczywolskiej.

Pani Maria Ryczywolska poprosiła o interwencję w sprawie polityki lokalowej ZGN. Kilka sesji wstecz, gdy była dyskutowana kwestia czynszów za lokale mieszkalne, pan Marcin Iskra prywatnie udzielał mieszkańcom wyjaśnień dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych. Twierdził, że jest uchwała o tym, aby na Starym Mieście i Trakcie Królewskim nie sprzedawać lokali. Nie potrafił jednak podać numeru tej uchwały.

Zastępca Burmistrza, pan Jerzy Majewski stwierdził, że z całą pewnością nie ma uchwały zabraniającej prowadzenia sprzedaży lokali mieszkalnych na Starym Mieście czy gdziekolwiek indziej. Jeśli ktokolwiek wyraża chęć wykupu lokalu mieszkalnego Urząd rozpoczyna procedurę. O ile nie występują przeciwwskazania prawne, przede wszystkim roszczenia, zagrożenia i brak samodzielności, lokale są sprzedawane.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, pani Anna Lutek poinformowała, że Klub Radnych PiS nie będzie głosował za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami. Komisja Rewizyjna prowadziła prace kontrolne w ZGN, w protokole podniosła pewne kwestie merytoryczne, na które nie otrzymała odpowiedzi a przedstawione sprawozdanie ZGN ma charakter jedynie finansowy, trudno jest się zatem ustosunkować do całości jego działalności. Dlatego też Klub Radnych PiS zdecydował jak wyżej.

Pani Agnieszka Gierzyńska-Zalewska przypomniała, że protokół z prac podkomisji wszyscy radni otrzymali jako materiał dodatkowy, pomocniczy.

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, pan Grzegorz Walkiewicz zauważył, że temat oceny pracy ZGN nie kończy się na zaopiniowaniu dzisiejszego sprawozdania. Komisja Ładu Przestrzennego również zajmuje się tą sprawą. Zaproponował aby, po ustosunkowaniu się ZGN do protokołu przedstawionego przez Komisję Rewizyjną, dokonać merytorycznej oceny jego działalności na wspólnym posiedzeniu obu Komisji – z udziałem zainteresowanych wspólnot i rad osiedli.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Rada trzynastoma głosami, przy trzech przeciw i trzech głosach wstrzymujących, podjęła
  1   2

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Protokół obrad 39 Sesji Rady Dzielnicy Śródmieście iconProtokół obrad 12 Sesji Rady Dzielnicy Śródmieście

Protokół obrad 39 Sesji Rady Dzielnicy Śródmieście iconProtokół obrad 42 Sesji Rady Dzielnicy Śródmieście

Protokół obrad 39 Sesji Rady Dzielnicy Śródmieście iconProtokół obrad 23 Sesji Rady Dzielnicy Śródmieście

Protokół obrad 39 Sesji Rady Dzielnicy Śródmieście iconProtokół obrad 23 Sesji Rady Dzielnicy Śródmieście

Protokół obrad 39 Sesji Rady Dzielnicy Śródmieście iconProtokół obrad 17 Sesji Rady Dzielnicy Śródmieście

Protokół obrad 39 Sesji Rady Dzielnicy Śródmieście iconProtokół obrad 17 Sesji Rady Dzielnicy Śródmieście

Protokół obrad 39 Sesji Rady Dzielnicy Śródmieście iconProtokół obrad 8 Sesji Rady Dzielnicy Śródmieście

Protokół obrad 39 Sesji Rady Dzielnicy Śródmieście iconProtokół obrad 20 Sesji Rady Dzielnicy Śródmieście

Protokół obrad 39 Sesji Rady Dzielnicy Śródmieście iconProtokół obrad 31 Sesji Rady Dzielnicy Śródmieście

Protokół obrad 39 Sesji Rady Dzielnicy Śródmieście iconProtokół obrad 9 Sesji Rady Dzielnicy Śródmieście

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom