Instrukcja bhp przy pracach administracyjno- biurowych
Pobierz 104.26 Kb.
NazwaInstrukcja bhp przy pracach administracyjno- biurowych
Data konwersji16.10.2012
Rozmiar104.26 Kb.
TypDokumentacja
INSTRUKCJA BHP

PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH

UWAGI OGÓLNE


Do pracy administracyjno- biurowej może być skierowany pracownik, który posiada:

 • Wymagane kwalifikacje do pracy na wyznaczonym stanowisku,

 • Właściwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim.

Bezpieczne warunki pracy w biurze są zapewnione, gdy:

 • Zapewniona jest dostatecznie duża powierzchnia stanowiska pracy (co najmniej 2m2 wolnej powierzchni

podłogi)

 • Jest właściwe oświetlenie (w zależności od charakteru pracy min. 300 lx)

 • Jest dostateczna wentylacja pomieszczenia (naturalna lub mechaniczna); wilgotność względna powietrza

nie powinna być mniejsza niż 40%;

 • Jest wystarczające ogrzewanie w okresie jesienno- zimowym (min.+18C)

Są dostępne i w dobrym stanie urządzenia higieniczno- sanitarne oraz dobry stan techniczny mebli,

sprzętu i innych urządzeń.


PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Pracownik powinien:

 • Zapoznać się ze stanowiskiem pracy, ze sprzętem, miejscem umieszczenia apteczki pierwszej pomocy,

z urządzeniami higieniczno- sanitarnymi,

 • Sprawdzić stan techniczny mebli, sprzętu, urządzeń, stan oświetlenia stanowiska pracy,

 • Zapoznać się z instrukcją ppoż., z urządzeniami alarmowymi i podręcznymi środkami gaśniczymi,

kierunkami i trasami ewakuacji oraz poznać numery telefonów alarmowych,

 • Zaznajomić się dokładnie z instrukcją obsługi i instrukcją bezpiecznej pracy sprzętu elektrycznego

i elektronicznego będącego w dyspozycji biura (ksero, komputer, niszczarka dokumentów, itp.)

 • Odpowiednio dla siebie dopasować krzesło ergonomiczne i przygotować stanowisko pracy.


CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY

Pracownik powinien :

 • Utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy,

 • Przestrzegać zakazu palenia,

 • Zachować ostrożność przy używaniu urządzeń elektrycznych,

 • Nie tarasować przejść i tras ewakuacyjnych,

 • Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim

stanie, w jakim wydarzył się wypadek

.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

Pracownikowi zabrania się:

 • Używania niesprawnych bądź uszkodzonych urządzeń, względnie instalacji elektrycznej (np. zniszczona

izolacja na przewodach, stłuczone wtyczki lub gniazdka, prowizorycznie połączone przewody),

 • Samodzielnego naprawiania uszkodzonego sprzętu lub instalacji elektrycznej,

 • Używania krzeseł, stołów lub wchodzenia na parapety w celu sięgnięcia rzeczy umieszczonych wyżej,

 • Palenia w miejscach niedozwolonych i wrzucania niedopałków papierosów do koszy na śmieci,

 • Zmiany usytuowania podręcznych środków gaśniczych.

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

Pracownik powinien:

 • Uporządkować dokumentację i sprzątnąć stanowisko pracy,

 • Zamknąć okna, wyłączyć spod napięcia sprzęt elektroniczny, elektryczny i oświetlenie.

W razie wątpliwości co do zachowania warunków bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu poleconych

czynności, pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji.


Zaakceptował:

..........................................................................

INSTRUKCJA BEZPIECZNEJ PRACY

PRZY MONITORACH EKRANOWYCH

UWAGI OGÓLNE

1. Do pracy przy elektronicznych monitorach komputerowych mogą być dopuszczone osoby

posiadające orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań.

2. Kobieta w ciąży nie może pracować przy obsłudze monitorów dłużej niż 4 godziny na dobę.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNEJ OBSŁUGI

1. Zabrania się spożywania posiłków na stanowiskach pracy z komputerem.

2. Zabrania się przebywania na stanowisku pracy osób nieupoważnionych.

3. Pracownik obsługujący sprzęt biurowy zobowiązany jest do sprawdzenia kompletności wyżej sprzętu.

4. Przy pracach z komputerem należy:

– dostosować biurko, krzesło do wymiarów swojego ciała,

– włączyć komputer oraz drukarkę do sieci elektrycznej,

– wyregulować jasność, kontrast między znakami i tłem w zależności od potrzeb i aktualnych

warunków otoczenia,

– ustawić zadania do wpisywania do komputera w ten sposób, aby nie było potrzeby

manewrowania ciałem.

5. Obsługującym komputer zaleca się przerwy w pracy (po każdej godzinie 5 minut przerwy)

lub łączenie prac nie obciążających wzroku i wykonywanych w innej pozycji przy nie

przekraczaniu godziny pracy przy obsłudze monitora.

6. Zabrania się napraw elektrycznych lub mechanicznych urządzenia przez osoby nie

posiadające do tego uprawnień.

7. Zobowiązuje się obsługujących urządzenie do przestrzegania przepisów ochrony p.poż.,

a zwłaszcza zabrania się palenia tytoniu przy obsłudze komputera.

8. Za stan czystości i porządku na stanowisku pracy i wokół niego oraz za utrzymanie

urządzenia w dobrym technicznie i bezpiecznym stanie odpowiedzialny jest jego

użytkownik.

Uwaga – zabrania się stosowania do czyszczenia obudowy komputera cieczy, gdy

urządzenie jest pod napięciem.

Zabrania się stosowania środków chemicznych do czyszczenia ekranu.


UWAGI KOŃCOWE

1. Zawsze wyłączaj lub odłączaj wtyczkę zasilania z gniazdka sieciowego przed

przesuwaniem, konserwacją, myciem lub inną czynnością niż normalna obsługa urządzenia możesz zostać poważnie zraniony!

2. W razie zaistnienia wypadku przy pracy zgłoś to swojemu przełożonemu, a stanowisko

pracy zostaw w takim stanie, w jakim zdarzył się wypadek.

3. Palenie tytoniu w pomieszczeniach pracy jest zabronione. Odbywać się ono może

wyłącznie w miejscu oznakowanym i wyznaczonym.


Zaakceptował:

..........................................................................

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Instrukcja bhp przy pracach administracyjno- biurowych iconInstrukcja bhp dotycząca zasad bezpiecznego postępowania przy pracach transportowych oraz pracach magazynowych w Bibliotece uz

Instrukcja bhp przy pracach administracyjno- biurowych iconInstrukcja bhp I ochrony p. Poż. Przy ręcznych pracach transportowych

Instrukcja bhp przy pracach administracyjno- biurowych iconInstrukcja bhp dotycząca zasad bezpiecznego postępowania przy ręcznych pracach transportowych

Instrukcja bhp przy pracach administracyjno- biurowych iconZasady bhp przy pracach uprawowych, siewie I sadzeniu

Instrukcja bhp przy pracach administracyjno- biurowych iconInstrukcja bezpieczeństwa I higieny pracy oraz przeciwpożarowa przy ręcznych pracach transportowych

Instrukcja bhp przy pracach administracyjno- biurowych iconSpecjalisty ds administracyjno – biurowych

Instrukcja bhp przy pracach administracyjno- biurowych iconInstrukcja bhp przy obsłudze komputera I drukarki

Instrukcja bhp przy pracach administracyjno- biurowych iconInstrukcja bhp przy obsłudze komputera I drukarki

Instrukcja bhp przy pracach administracyjno- biurowych iconInstrukcja bhp przy obsłudze sprężarek powietrznych

Instrukcja bhp przy pracach administracyjno- biurowych iconInstrukcja bhp przy wykonywaniu pracy z kobietą

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom