Program nauczania dla szkoły podstawowej
Pobierz 382.4 Kb.
NazwaProgram nauczania dla szkoły podstawowej
strona7/8
Data konwersji16.10.2012
Rozmiar382.4 Kb.
TypProgram nauczania
1   2   3   4   5   6   7   8

5. Opis założonych osiągnięć ucznia


Zastosowanie przez nauczyciela wcześniej opisanych metod nauczania, form pracy i środków dydaktycznych oraz korzystanie z tego programu nauczania umożliwi uczniom zdobycie założonych osiągnięć niezbędnych na kolejnym etapie kształcenia.Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym

klasa

Uczeń potrafi:

IV

V

VI

odczytywać i zapisywać liczby naturalne wielocyfrowe

x

x
interpretować liczby naturalne na osi liczbowej

xporównywać liczby naturalne

xzaokrąglać liczby naturalnex

przedstawiać liczby w zakresie od 1 do 30 zapisane w systemie rzymskim systemem dziesiątkowym, a zapisane w systemie dziesiątkowym przedstawiać w systemie rzymskim

x


Działania na liczbach naturalnych

klasa

Uczeń potrafi:

IV

V

VI

dodawać i odejmować w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe, liczby wielocyfrowe w wypadkach takich, jak np. 230 + 80 lub 4600 – 1200; liczbę jednocyfrową dodawać do dowolnej liczby naturalnej i odejmować od dowolnej liczby naturalnej

x

x

x

dodawać i odejmować liczby naturalne wielocyfrowe pisemnie oraz za pomocą kalkulatora

x

x

x

mnożyć i dzielić liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową, dwucyfrową lub trzycyfrową pisemnie, w pamięci (w najprostszych przykładach) i za pomocą kalkulatora (w trudniejszych przykładach)

x

x

x

wykonywać dzielenie z resztą liczb naturalnych

xstosować wygodne dla siebie sposoby ułatwiające obliczenia, w tym przemienność i łączność dodawania i mnożenia

x

x

x

porównywać różnicowo i ilorazowo liczby naturalne

xrozpoznawać liczby naturalne podzielne przez 2, 3, 5, 9, 10, 100

xrozpoznawać liczbę złożoną, gdy jest ona jednocyfrowa lub dwucyfrowa, a także, gdy na istnienie dzielnika wskazuje poznana cecha podzielności

xrozkładać liczby dwucyfrowe na czynniki pierwsze

xobliczać kwadraty i sześciany liczb naturalnych

xstosować reguły dotyczące kolejności wykonywania działań

x

x

x

szacować wyniki działań

x

x

x
Liczby całkowite

klasa

Uczeń potrafi:

IV

V

VI

podawać praktyczne przykłady stosowania liczb ujemnych
x
interpretować liczby całkowite na osi liczbowej
x

x

obliczać wartość bezwzględną
x
porównywać liczby całkowite
x

x

wykonywać proste rachunki pamięciowe na liczbach całkowitych
x

x
Ułamki zwykłe i dziesiętne

klasa

Uczeń potrafi:

IV

V

VI

opisywać część danej całości za pomocą ułamka

xprzedstawiać ułamek jako iloraz liczb naturalnych, a iloraz liczb naturalnych jako ułamek

x

x
skracać i rozszerzać ułamki zwykłe

x

x
sprowadzać ułamki zwykłe do wspólnego mianownika

x

x
przedstawiać ułamki niewłaściwe w postaci liczby mieszanej i odwrotnie

x

x
zapisywać wyrażenia dwumianowane w postaci ułamka dziesiętnego i odwrotnie

x

x
zaznaczać ułamki zwykłe i dziesiętne na osi liczbowej oraz odczytywać ułamki zwykłe i dziesiętne zaznaczone na osi liczbowej

x

x

x

zapisywać ułamek dziesiętny skończony w postaci ułamka zwykłego

x

x

x

zamieniać ułamki zwykłe o mianownikach będących dzielnikami liczb 10, 100, 1000 itd. na ułamki dziesiętne skończone dowolną metodą (przez rozszerzanie ułamków zwykłych, dzielenie licznika przez mianownik w pamięci, pisemnie lub za pomocą kalkulatora)

x

x

x

zapisywać ułamki zwykłe o mianownikach innych niż ułamki zwykłe o mianownikach będących dzielnikami liczb 10, 100, 1000 itd. w postaci rozwinięcia dziesiętnego nieskończonego (z użyciem trzech kropek po ostatniej cyfrze), dzieląc licznik przez mianownik w pamięci, pisemnie lub za pomocą kalkulatorax

zaokrąglać ułamki dziesiętnex

porównywać ułamki (zwykłe i dziesiętne)

x

x

x
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych

klasa

Uczeń potrafi:

IV

V

VI

dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić ułamki zwykłe o mianownikach jedno- lub dwucyfrowych, a także liczby mieszane

x

x

x

dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić ułamki dziesiętne w pamięci (w najprostszych przykładach), pisemnie i za pomocą kalkulatora (w trudniejszych przykładach)

x

x

x

wykonywać nieskomplikowane rachunki, w których występują jednocześnie ułamki zwykłe i dziesiętne

x

x

x

porównywać różnicowo ułamki
x
obliczać ułamek danej liczby naturalnej

x

x
obliczać kwadraty i sześciany ułamków zwykłych i dziesiętnych oraz liczb mieszanychx

obliczać wartości prostych wyrażeń arytmetycznych, stosując reguły dotyczące kolejności wykonywania działań

x

x

x

wykonywać działania na ułamkach dziesiętnych, używając własnych, poprawnych strategii lub z pomocą kalkulatora

x

x
szacować wyniki działań
x

x
Elementy algebry

klasa

Uczeń potrafi:

IV

V

VI

korzystać z nieskomplikowanych wzorów, w których występują oznaczenia literowe, zamieniać wzór na formę słownąx

stosować oznaczenia literowe nieznanych wielkości liczbowych i zapisywać proste wyrażenie algebraiczne na podstawie informacji osadzonych w kontekście praktycznymx

rozwiązywać równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą występującą po jednej stronie równania (poprzez zgadywanie, dopełnianie lub wykonanie działania odwrotnego)x
Proste i odcinki

klasa

Uczeń potrafi:

IV

V

VI

rozpoznawać i nazywać punkt, prostą, półprostą, odcinek

xrozpoznawać odcinki i proste prostopadłe i równoległe

x

x
rysować pary odcinków prostopadłych i równoległych

x

x

x

mierzyć długość odcinka z dokładnością do 1 milimetra

x

x

x

znaleźć odległość punktu od prostej, czyli długość odpowiedniego odcinka prostopadłego

Kąty

klasa

Uczeń potrafi:

IV

V

VI

wskazywać w kątach ramiona i wierzchołek

xmierzyć kąty mniejsze od 180 stopni z dokładnością do 1 stopnia

x

x

x

rysować kąt o mierze mniejszej niż 180 stopni

x

x

x

rozpoznawać kąt prosty, ostry i rozwarty

x

x

x

porównywać kąty
x

x

rozpoznawać kąty wierzchołkowe i kąty przyległe oraz korzystać z ich własności
xWielokąty, koła, okręgi

klasa

Uczeń potrafi:

IV

V

VI

rozpoznawać i nazywać trójkąty ostrokątne, prostokątne i rozwartokątne, równoboczne i równoramienne
x

x

konstruować trójkąt o trzech danych bokach; ustalać możliwość zbudowania trójkąta (na podstawie nierówności trójkąta)
x

x

stosować twierdzenie o sumie kątów trójkąta
x

x

rozpoznawać i nazywać kwadrat, prostokąt, romb, równoległobok, trapez

x

x

x

wymienić najważniejsze własności kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trapezu

x

x

x

wskazywać na rysunku i rysować cięciwę, średnicę, promień koła i okręgu

x
x
Bryły

klasa

Uczeń potrafi:

IV

V

VI

rozpoznawać graniastosłupy proste, ostrosłupy, walce, stożki i kule w sytuacjach praktycznych i wskazywać je wśród innych modeli bryłx

wskazywać wśród graniastosłupów prostopadłościany i sześciany oraz uzasadniać swój wybór

x

x
rozpoznawać siatki graniastosłupów prostych i ostrosłupów
x

x

rysować siatki prostopadłościanów

x

x

x
Obliczenia w geometrii

klasa

Uczeń potrafi:

IV

V

VI

obliczać obwód wielokąta o danych długościach boków

x

x

x

obliczać pola kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trójkąta, trapezu przedstawionych na rysunku (w tym na własnym rysunku pomocniczym) oraz w sytuacjach praktycznych

x

x

x

stosować jednostki pola: metr kwadratowy, centymetr kwadratowy, kilometr kwadratowy, milimetr kwadratowy, decymetr kwadratowy, ar, hektar (bez zamiany jednostek w trakcie obliczeń)

x

x

x

obliczać objętość i pole powierzchni prostopadłościanu przy danych długościach krawędzi

x

x

x

stosować jednostki objętości i pojemności: litr, mililitr, decymetr sześcienny, metr sześcienny, centymetr sześcienny, milimetr sześcienny
x

x

obliczać miary kątów, stosując poznane własności kątów i wielokątów
x

x
Obliczenia praktyczne

klasa

Uczeń potrafi:

IV

V

VI

interpretować 100% danej wielkości jako całość, 50% – jako połowę, 25% – jako jedną czwartą, 10% – jako jedną dziesiątą, a 1% – jako setną część danej wielkości liczbowejx

obliczać procent danej wielkości w stopniu trudności typu 50%, 10%, 20% w przypadkach osadzonych w kontekście praktycznymx

wykonywać proste obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i sekundach

x
x

wykonywać proste obliczenia kalendarzowe na dniach, tygodniach, miesiącach, latach

x
x

odczytywać temperaturę (dodatnią i ujemną)
x
zamieniać i prawidłowo stosować jednostki długości: metr, centymetr, decymetr, milimetr, kilometr

x

x

x

zamieniać i prawidłowo stosować jednostki masy: gram, kilogram, dekagram, tonę

x

x

x

obliczać rzeczywistą długość odcinka, gdy dana jest jego długość w skali, oraz długość odcinka w skali, gdy dana jest jego rzeczywista długość

x
x

obliczać w sytuacji praktycznej: drogę przy danej prędkości i danym czasie, prędkość przy danej drodze i danym czasie, czas przy danej drodze i danej prędkości; stosować jednostki prędkości: km/h, m/sx
Elementy statystyki opisowej

klasa

Uczeń potrafi:

IV

V

VI

gromadzić i porządkować danex

odczytywać i interpretować dane przedstawione w tekstach, tabelach, diagramach i na wykresachx
Zadania tekstowe

klasa

Uczeń potrafi:

IV

V

VI

czytać ze zrozumieniem prosty tekst zawierający informacje liczbowe

x

x

x

wykonywać wstępne czynności ułatwiające rozwiązanie zadania, w tym rysunek pomocniczy lub wygodne dla siebie zapisanie informacji i danych z treści zadania

x

x

x

dostrzegać zależności między podanymi informacjami

x

x

x

dzielić rozwiązanie zadania na etapy, stosując własne, poprawne, wygodne dla siebie strategie rozwiązania

x

x

x

stosować poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym

x

x

x

weryfikować wynik zadania tekstowego, oceniając sensowność rozwiązania

x

x

x
1   2   3   4   5   6   7   8

Powiązany:

Program nauczania dla szkoły podstawowej iconProgram nauczania dla szkoły podstawowej nr 90

Program nauczania dla szkoły podstawowej iconProgram nauczania dla szkoły podstawowej

Program nauczania dla szkoły podstawowej iconProgram nauczania dla szkoły podstawowej

Program nauczania dla szkoły podstawowej iconProgram nauczania dla szkoły podstawowej

Program nauczania dla szkoły podstawowej iconProgram nauczania dla szkoły podstawowej

Program nauczania dla szkoły podstawowej iconProgram nauczania dla szkoły podstawowej

Program nauczania dla szkoły podstawowej iconProgram nauczania dla szkoły podstawowej

Program nauczania dla szkoły podstawowej iconProgram nauczania dla szkoły podstawowej

Program nauczania dla szkoły podstawowej iconProgram nauczania dla szkoły podstawowej

Program nauczania dla szkoły podstawowej iconProgram nauczania dla szkoły podstawowej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom