Hospitacja diagnozująca scenariusz lekcji matematyki w klasie II
Pobierz 86.96 Kb.
NazwaHospitacja diagnozująca scenariusz lekcji matematyki w klasie II
Data konwersji16.10.2012
Rozmiar86.96 Kb.
TypDokumentacja
HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA


SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI W KLASIE II


Temat lekcji: Rozwiązywanie zadań za pomocą równań.


Poziom nauczania: gimnazjum, klasa II


Czas: dwie jednostki lekcyjne – 90 minutOgólne cele nauczania: rozwiązywanie równań, rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą równań,


Cele operacyjne:


Uczeń potrafi:

- czytać informacje ze zrozumieniem, selekcjonować je,

- rozwiązywać różne typy zadań za pomocą równań,

 • przeprowadzić analizę zadania,

 • zapisać związki między wielkościami występującymi w zadaniu za pomocą wyrażeń algebraicznych,

 • ułożyć równanie,

 • rozwiązać równanie,

 • sprawdzić warunki zadania, podać odpowiedź,

 • współdziałać w zespole,

 • przedstawić rozwiązanie zadania na tablicy,

 • zastosować wiedzę matematyczną do rozwiązywania problemów z różnych

dziedzin życia,

 • samodzielnie ocenić swoją pracę,

 • przyjąć aktywną postawę wobec problemów.Uczeń zna:

- pojęcia dotyczące równań,

- twierdzenia o równaniach równoważnych,

- sposoby rozwiązywania zadań tekstowych za pomocą równań,


Środki dydaktyczne:

- koperty z rozsypanką,

- siedem zestawów zadań (po 10 zadań w każdym zestawie),

- tabela – zestawienie zdobytych przez uczniów punktów,

- arkusz ewaluacyjny (karta samooceny ucznia),

- plansze wiszące na ścianach.

Metody pracy:

- pogadanka tematyczna,

- rozwiązywanie zadań,

- prezentacja rozwiązań zadań tekstowych na tablicy,


Formy pracy:

- praca z całą klasą,

- praca w grupach,


UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWE

Zastosowanie równań do rozwiązywania zadań tekstowych.


UMIEJĘTNOŚCI SKŁADOWE

Rozwiązywanie równań. Czytanie i rozumienie tekstów sformułowanych w języku matematyki. Matematyzowanie.


UMIEJĘTNOŚCI OPERACYJNE („drobne” umiejętności dające w sumie umiejętności składowe)

Uczeń:

- wyszukuje informacje w tekście,

- segreguje informacje,

- przetwarza informacje, zapisuje wielkości i związki między nimi za pomocą symboli matematycznych,

- układa równanie,

- rozwiązuje równanie stosując twierdzenia o równaniach równoważnych,

- wykonuje działania na wyrażeniach algebraicznych,

- wykonuje działania na liczbach,

- sprawdza poprawność rozwiązania równania,

- sprawdza poprawność rozwiązania zadania tekstowego,

- redaguje odpowiedź.

WSKAŹNIKI (co świadczy o tym, że dane umiejętności zostały przez uczniów osiągnięte?)

Uczeń:

- rozumie pojęcia związane z równaniem (równanie, liczba spełniająca równanie, równanie sprzeczne i tożsamościowe, równania równoważne),

- zna twierdzenia o równaniach równoważnych, poprawnie stosuje je do rozwiązywania równań,

- rozumie pojęcia: procent, próba stopu, stężenie procentowe roztworu,

- w pamięci oblicza % liczby x (np. 10%, 25% liczby)

- zna zasady zapisywania liczb w systemie pozycyjnym, poprawnie zapisuje liczby w przypadku, gdy cyfry zastąpione są literami,

- rozumie podział wielkości w danym stosunku,

- szybko i trafnie oznacza literą niewiadomą wielkość,

- w razie potrzeby wykonuje rysunek pomocny w analizie zadania,

- prawidłowo określa i zapisuje związki między wielkościami za pomocą wyrażeń algebraicznych,

- układa równanie zgodnie z warunkami danymi w zadaniu,

- sprawnie i bezbłędnie rozwiązuje równania,

- wykonując obliczenia korzysta z praw działań (m.in. łączność, przemienność)

- sprawdza, czy liczba spełniająca równanie, spełnia warunki zadania,

- redaguje odpowiedzi ściśle na zadane pytanie.


TOK LEKCJI:

 1. Podział uczniów na cztery pięcioosobowe grupy. Powołanie „komisji d/s równań”.

 2. Sprawdzenie listy obecności.

 3. Przedstawienie uczniom celu lekcji.

 4. Lekcja właściwa:

 • Powtórzenie wiadomości o równaniach

- Co nazywamy równaniem?

- Co to znaczy rozwiązać równanie?

- Kiedy o liczbie mówimy, że spełnia równanie?

Sprawdź, czy liczba 2 spełnia równanie 4 x – 1 = 11

Rozwiąż to równanie w pamięci.

Czy zawsze rozwiązaniem równania I stopnia z jedną niewiadomą jest dokładnie jedna liczba?

- Ile rozwiązań może mieć równanie I stopnia z jedną niewiadomą?

- Jak nazywamy równanie, które ma nieskończenie wiele rozwiązań?

- Dopisz po prawej stronie znaku „=” takie wyrażenie, aby otrzymać równanie

tożsamościowe.

3x + 6 = ....................

- Dopisz takie wyrażenie, aby otrzymać równanie sprzeczne

3x + 6 = ....................

- Kiedy dwa równania są równoważne?

- Jakie znamy twierdzenia o równaniach równoważnych.

 • Przedstawienie warunków pracy w grupach oraz obowiązków „komisji d/s. równań” - zał.1,

 • Praca w grupach.

  1. Zabawa na dobry początek (grupy nie otrzymują za to zadanie punktów).

Uporządkuj etapy rozwiązywania zadań tekstowych za pomocą równań.

- zał. 2.

  1. Losowanie zadania z zestawu nr 1 - zadania łatwe -zał. 3. (Każda grupa ma do rozwiązania inne zadanie. Prezentacja rozwiązań na tablicy). Ocena

rozwiązań przez „komisję”.

  1. Losowanie zadania z zestawu zadań nr 2 - zał. 3. (Każda grupa ma do rozwiązania inne zadanie. Prezentacja rozwiązań na tablicy), Ocena rozwiązań przez „komisję”.

 • Praca równym frontem. Grupy ustalają , z którego zestawu chcą rozwiązać zadanie nie w grupach, lecz wspólnie z całą klasą. Losowanie i rozwiązywanie zadania.

 • Praca w grupach.

 1. Dwaj obserwatorzy lekcji losują po jednym zadaniu z następnego zestawu – zał. 3. Uczeń podejmuje decyzję, który z losujących ma przekazać grupom do rozwiązania wylosowane przez siebie zadanie. Rozwiązywanie zadania. Prezentacja rozwiązania na tablicy. Ocena rozwiązania przez „komisję”.

 2. Sytuacja powtarza się do wyczerpania zestawów zadań.

 • Komisja zestawia zdobyte przez uczniów punkty w tabeli – zał. 4,

 • Ewaluacja zajęć. Uczniowie wypełniają arkusz ewaluacyjny - kartę samooceny.


Załącznik 1:


Grupa, która jako pierwsza rozwiąże zadanie, sygnalizuje to podniesieniem ręki.

Pozostałe grupy mają od tego momentu co najwyżej 5 minut na dokończenie pracy nad zadaniem. O czasie pracy decyduje nauczyciel. Grupy przekazują swoje rozwiązania „komisji”. Przedstawiciel wyznaczonej grupy przedstawia rozwiązanie na tablicy. „Komisja” ocenia rozwiązania i przyznaje punkty według następujących kryteriów:

 1. Poprawnie rozwiązane zadanie ze sprawdzeniem i odpowiedzią – 5 punktów

 2. Poprawne rozwiązanie bez sprawdzenia i odpowiedzi - 4 punkty

 3. Poprawna analiza zadania, dobrze ułożone równanie, ale nie

rozwiązane lub rozwiązane źle - 3 punkty

 1. Poprawna analiza zadania, związki między wielkościami

zapisane za pomocą wyrażeń algebraicznych, równanie nie zostało

ułożone lub ułożone źle - 1 punkt


Załącznik 2:

- Czytam uważnie treść zadania.

- Jeśli to możliwe sporządzam rysunek pomocniczy lub tabelkę. Ilustrują one treść

zadania i w znacznym stopniu ułatwiają jej zrozumienie.

- Niewiadome wielkości oznaczamy literami ( najczęściej literą oznaczamy tę

wielkość, o której nic nie wiemy).

- Sprawdzamy, czy wielkości mianowane mają te same jednostki, jeśli nie to je

zamieniamy.

- Pozostałe niewiadome opisujemy za pomocą wyrażeń algebraicznych.

- W treści zadania znajdujemy warunek do ułożenia równania.

- Układamy równanie.

- Rozwiązujemy równanie.

- Sprawdzamy, czy otrzymane rozwiązanie spełnia wszystkie warunki zadania.

- Udzielamy odpowiedzi.

Załącznik 3:


Zestaw zadań


I Zadania bardzo proste


1. Obwód trójkąta równoramiennego wynosi 26 cm. Jego ramię jest o 1 cm dłuższe od podstawy. Oblicz długości boków tego trójkąta.

2. Skrzynia i worek wypełnione są jabłkami. Skrzynia waży o 2kg więcej niż 2 worki. Ile waży skrzynia, a ile worek, jeżeli razem ważą 38 kg?

3. Suma długości dwóch desek wynosi 5 m, a różnica ich długości jest równa 2m. Oblicz długość każdej deski.

4. Pan Kwiatkowski zarabia miesięcznie o 300 zł więcej niż jego żona. Łącznie państwo Kwiatkowscy mają miesięcznie 2100 zł. Ile złotych zarabia pani Kwiatkowska?

5. Lekarz przyjął dzisiaj o 15 pacjentów mniej niż wczoraj. Wiadomo, że w tych dwóch dniach przyjął łącznie 65 pacjentów. Oblicz, ilu pacjentów przyjął dzisiaj, a ilu wczoraj?

6. W bibliotece w Gródkach jest 425 książek, a w bibliotece w Niechłoninie jest 4 razy więcej książek niż w bibliotece w Przełęku. We wszystkich trzech bibliotekach jest łącznie 1325 książek. Ile książek jest w Niechłononie?

7. Wzrost Luizy stanowi ¾ wzrostu Hanki. Różnica ich wzrostów wynosi 40 cm. Oblicz wzrost każdej z dziewcząt.

 1. Uczniowie poszli na wycieczkę i w ciągu 3 dni przeszli 39 km. Pierwszego dnia przeszli dwa razy tyle kilometrów co trzeciego dnia, drugiego dnia o 6 km mniej niż pierwszego. Ile kilometrów przeszli uczniowie każdego dnia?

 2. Na zajęcia karate zapisało się 3 razy więcej chłopców, niż dziewcząt. Dzisiaj jest 35 osób, a jedna osoba jest nieobecna. Ilu chłopców zapisało się na karate?

 3. Trzy klasy mają razem 89 uczniów. W jednej z tych klas jest o 5 uczniów więcej niż w każdej z pozostałych. Ilu uczniów jest w każdej z tych klas?II Zadania dotyczące podziału w danym stosunku


1. Deskę długości 1, 75 m przecięto na dwie części w stosunku 2 : 3. Oblicz długość każdej części.

2. Do uzyskania brązu potrzeba miedzi, cynku i ołowiu odpowiednio w stosunku 17 : 2 : 1.

Ile kg każdego ze składników należy wziąć, aby otrzymać 160 kg stopu?

3. Stosunek dwóch liczb jest równy 3 : 2. Jeśli od każdej z tych liczb odejmiemy 6, to pierwsza liczba będzie 3 razy większa od drugiej. Znajdź te liczby.

4. Oblicz boki trójkąta o obwodzie 38 cm, jeżeli stosunek długości boków jest równy stosunkowi 4 : 6 : 9.

5. Zosia zrobiła gulasz, który składał się z wołowiny, wieprzowiny i cielęciny w stosunku wagowym 2 : 2 : 1. Ile zużyła mięsa każdego rodzaju, jeżeli łącznie zużyła 2 kg mięsa?

6. Wspólnicy postanowili podzielić swoje dochody w stosunku 2 : 5. Ile zarobił każdy z nich, jeżeli łącznie zarobili 2100 zł?

7. Tłuszcz składa się z węgla, wodoru i tlenu w stosunku 19 : 3 : 3. Ile węgla, ile wodoru i ile tlenu znajduje się w 12,25 kg tłuszczu?

8. Trzej pracownicy A, B, C zarobili 17640 zł, które rozdzielili pomiędzy siebie proporcjonalnie do przepracowanych dni. A pracował 5 dni, B – 7 dni, C – 9 dni. Ile złotych otrzymał każdy?

9. Trzy wsie miały pokryć koszty naprawy w stosunku 5 : 6 : 4. Ile zapłaciła każda wieś, jeżeli pierwsza i trzecia zapłaciły razem 6300 zł?

10. Właściciel sklepu kupił w hurtowni 200 kg jabłek i rozwiózł je do swoich trzech sklepów proporcjonalnie do liczb 2, 3 i 5. Ile kg jabłek otrzymał każdy sklep?


III Zadania o cyfrach


 1. W liczbie dwucyfrowej cyfra dziesiątek jest 3 razy większa niż cyfra jedności. Jeśli przestawimy cyfry, to otrzymamy liczbę mniejszą o 54. Znajdź tę liczbę.

 2. Suma cyfr pewnej liczby dwucyfrowej wynosi 14. Znajdź tę liczbę jeżeli wiadomo, że jest ona o 36 mniejsza od liczby otrzymanej po przestawieniu cyfr.

 3. W liczbie dwucyfrowej cyfra dziesiątek jest o 2 większa od cyfry jedności. Jeżeli przestawimy cyfrę dziesiątek z cyfrą jedności, to otrzymamy liczbę o 18 mniejszą. Jaka to liczba?

4. Suma cyfr liczby dwucyfrowej wynosi 9. Jeżeli przestawimy cyfry tej liczby, to otrzymamy liczbę równą 4/7 liczby początkowej. Znajdź liczbę początkową.

 1. Suma cyfr liczby dwucyfrowej wynosi 11. Jeżeli cyfry tej liczby przestawimy, to otrzymamy liczbę o 9 większą od początkowej. Znajdź liczbę początkową.

 2. Suma cyfr pewnej liczby dwucyfrowej wynosi 12. Jeżeli zamienimy cyfry tej liczby miejscami, to otrzymamy liczbę o 18 mniejszą od początkowej. Jaka to liczba?

 3. Cyfra dziesiątek liczby dwucyfrowej jest dwa razy mniejsza od cyfry jedności. Jeżeli cyfry tej liczby przestawimy, to otrzymamy liczbę o 27 większą od szukanej. Znajdź tę liczbę.

 4. Suma cyfr pewnej liczby dwucyfrowej wynosi 12. Jeżeli do tej liczby dodamy 18, to otrzymamy liczbę utworzoną z tych samych cyfr, ale napisanych w odwrotnej kolejności. Jaka to liczba?

 5. Różnica cyfry dziesiątek i cyfry jedności pewnej liczby dwucyfrowej wynosi 4. Gdy do szukanej liczby dodamy liczbę utworzoną z jej cyfr, ale napisanych w odwrotnej kolejności, to otrzymamy 132. Jaka to liczba?

 6. Suma cyfr liczby dwucyfrowej wynosi 6. Jeśli przestawimy cyfry tej liczby, to otrzymamy liczbę, która stanowi 4/7 szukanej liczby. Jaka to liczba.IV Zadania z procentami


 1. Jeśli pewną liczbę podwoimy, to otrzymamy o 28 więcej niż 25% tej liczby. Znajdź tę liczbę.

 2. Turysta w ciągu trzech dni przebył 684 km. Pierwszego dnia przebył dwa razy więcej drogi niż drugiego, a trzeciego o 20% mniej niż drugiego. Ile km przebył turysta każdego dnia?

 3. Za dwie książki zapłacono 30 zł. Jeżeli cena pierwszej książki wzrosłaby o 60%, a cena drugiej zmalała o 20%, to za obie książki razem zapłacono by tyle samo. Ile wynosiła cena każdej książki?

 4. Suma dwóch liczb wynosi 24. Jeżeli jedną z nich zwiększymy o 40%, a drugą zmniejszymy o 4, to ich suma zwiększy się dwa razy. Jakie to liczby?

 5. Podczas pierwszej jazdy samochodem zużyto 20% benzyny znajdującej się w zbiorniku. W czasie drugiej jazdy zużyto 10% pozostałej benzyny. W baku pozostało 9 litrów. Ile litrów benzyny było przed pierwszą jazdą?

 6. W klasach II a i II b było razem 66 uczniów. W wycieczce zorganizowanej w końcu roku szkolnego wzięło udział 80% uczniów klasy II a i 75% uczniów klasy II b, co stanowiło razem 51 uczniów. Ilu uczniów było w każdej klasie?

 7. W zakładzie pracowało dzisiaj 171 osób. Ile osób zatrudnionych jest w tym zakładzie, jeżeli wiadomo, że 5% liczby pracowników było nieobecnych?

 8. W sadzie rosły śliwy i grusze – razem 180 drzew. Podczas zimy zmarzło 10% śliw i 15% grusz, to jest 21 drzew. Ile śliw i grusz rosło w sadzie?

 9. 30% oszczędności Kasi to tyle samo, co 50% oszczędności Krzysia. Krzyś ma o 36 z mniej niż Kasia. Ile oszczędności ma każde z nich?

 10. Na lekcji matematyki 12% uczniów nie rozwiązało zadania, 32% uczniów rozwiązało je z błędami, a pozostałych 14 uczniów rozwiązało zadanie poprawnie. Ilu uczniów było w klasie?V Zadania o latach


 1. Ojciec i syn mają razem 50 lat. Pięć lat temu ojciec był dziewięć razy starszy od syna. Ile lat ma każdy z nich?

 2. Ojciec ma 30 lat, syn 7 lat, a córka 3 lata. Za ile lat ojciec będzie miał tyle lat, ile syn i córka razem?

 3. Ojciec ma 36 lat, a syn 8. Za ile lat ojciec będzie 5 razy starszy od syna?

 4. Magda ma 15 lat, a Krzyś 18 lat. Po ilu latach Krzyś będzie dwa razy starszy od Magdy?

 5. Przed 10 laty ojciec był 4 razy starszy od syna. Za 10 lat obaj będą mieli razem 100 lat. Ile lat ma obecnie każdy z nich?

 6. Ojciec i córka mają razem 62 lata. Cztery lata temu ojciec był 8 razy starszy od córki. Ile lat ma każdy z nich?

 7. Za 6 lat ojciec będzie trzy razy starszy od syna. Ile lat ma teraz każdy z nich, jeżeli 4 lata temu ojciec był 8 razy starszy od syna?

 8. Ojciec przed trzema laty był 4 razy starszy od syna, a po trzech latach będzie 3 razy starszy. Ile lat ma ojciec, a ile syn?

 9. Dwaj chłopcy mają razem 22 lata Za rok jeden z nich będzie dwa razy starszy od drugiego. Ile lat ma każdy chłopiec?

 10. Jacek jest o 8 lat starszy od Zbyszka. Za 3 lata Jacek będzie dwa razy starszy od Zbyszka. Ile lat ma każdy z chłopców teraz?VI Zadania o mieszaninach procentowych

 1. Chcemy uzyskać 120 litrów 10% roztworu soli. Mamy do dyspozycji roztwory 20% i 5%. Ile litrów każdego tych roztworów należy wziąć?

 2. Ile litrów wody należy dodać do jednego litra 10% octu, aby otrzymać 2% roztwór octu?

 3. Ile dekagramów soli należy dodać do 2 kg roztworu 10% soli, aby otrzymać roztwór 25%?

 4. Ile litrów sześćdziesięcioprocentowego roztworu soli należy dodać do dwóch litrów trzydziestoprocentowego roztworu soli, aby otrzymać czterdziestoprocentowy roztwór soli?

 5. Ile trzeba zmieszać roztworu soli kuchennej o stężeniu 26% z roztworem soli kuchennej o stężeniu 4%, żeby otrzymać 11 kg roztworu o stężeniu18%?

 6. Sztabka o masie 340 g jest zrobiona ze srebra próby 0,900. Ile g miedzi trzeba dodać, żeby obniżyć próbę do 0, 680?

 7. Do marynowania ogórków potrzebny jest 2 – procentowy roztwór zalewy octowej. Ile octu 10 – procentowego i ile wody trzeba zmieszać, żeby otrzymać 7, 5 litra zalewy octowej?

 8. Ile trzeba wziąć gramów złota próby 960, a ile próby 375, aby otrzymać stop wagi 200g złota próby 750?

 9. Ile należy zmieszać osiemdziesięcioprocentowego roztworu kwasu octowego, a ile czterdziestoprocentowego, aby otrzymać 20 litrów roztworu pięćdziesięcioprocentowego?

 10. Dwa kawałki złota: jeden o próbie 950, a drugi 800, stopiono z dwoma gramami czystego złota. Otrzymano w ten sposób 25 g złota próby 906. Ile ważył każdy z kawałków?


VII Zadania różne


1 Kurczęta i króliki znajdujące się w zagrodzie mają razem 21 głów i 64 nogi. Ile jest kurcząt, a ile królików?

2. Na parkingu stały motocykle i samochody osobowe – 19 pojazdów. Wojtek policzył, że przy wszystkich pojazdach są 54 koła, bez kół zapasowych. Ile motocykli i ile samochodów stało na parkingu?

3. Na początkowym przystanku do autobusu wsiadło kilku pasażerów. Na następnym wsiadło trzy razy więcej pasażerów, niż na początku, a wysiadły 2 osoby. Jazdę kontynuowały 22 osoby. Ilu pasażerów wsiadło na początkowym przystanku?

4. Kasia zbiera monety dwuzłotowe i pięciozłotowe. Pięciozłotówek ma dwa razy więcej niż dwuzłotówek. Razem ma 36 złotych. Ile monet każdego rodzaju ma Kasia?

5. W dwóch naczyniach znajdują się 34 litry mleka. Gdyby z jednego naczynia przelać 4 litry mleka do drugiego, to w obydwu naczyniach byłoby tyle samo mleka. Ile mleka jest w każdym naczyniu?

6. Przywieziono 37 ton towaru jedenastoma samochodami o ładowności trzech i czterech ton. Ile było samochodów mniejszych, a ile większych, jeśli każdy został wykorzystany maksymalnie?

 1. W jednym magazynie jest dwa razy więcej węgla niż w drugim. Jeśli do pierwszego magazynu dostarczymy 80 t, a do drugiego 145 t węgla, to w obu magazynach będzie tyle samo. Ile ton węgla jest w każdym magazynie?

 2. Obwód prostokąta wynosi 120 cm. Jeśli jeden z boków zwiększymy o 12 cm, a drugi zmniejszymy o 15 cm, to otrzymamy kwadrat. Oblicz pole prostokąta.

 3. Na półrocze 1/5 uczniów klasy II miała bardzo dobre oceny z matematyki, a uczniów z ocenami dobrymi było dwa razy więcej niż z bardzo dobrymi. Reszta uczniów tej klasy, tj. 14, miała oceny dostateczne. Ile było uczniów w tej klasie?

 4. Dawid i Tomek mieli razem przed rozpoczęciem gry 87 żetonów. Dawid wygrał 8 żetonów i ma teraz dwa razy więcej żetonów niż jego kolega. Ile żetonów miał każdy z nich początkowo?Załącznik 4


Zadanie

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupa IV

Razem

1


2

3

4

5

6
RazemZałącznik 5


ARKUSZ EWALUACYJNY DLA UCZNIA


Część I


L.p.

Wykaz umiejętności

Ocena

1.

Znam pojęcia z zakresu równań

2.

Rozumiem pojęcia z zakresu równań
3.

Potrafię sprawdzić, czy liczba spełnia równanie

4.

Potrafię utworzyć równanie równoważne i tożsamościowe
5.

Znam twierdzenia o równaniach równoważnych

6.

Rozwiązuję równania
7.

Rozumiem treść rozwiązywanych dzisiaj zadań
8.

Wiem, którą niewiadomą wielkość oznaczyć literą
9.

Umiem zapisać symbolami związki między wielkościami danymi w zadaniu
10.

Potrafię znaleźć warunek do ułożenia równania

i na jego podstawie ułożyć równanie
11.

Umiem sprawdzić, czy liczba , spełniająca równanie, spełnia jednocześnie warunki zadania
12.

Umiem sformułować odpowiedź na pytanie zawarte w treści zadania

Skala ocen:

1 – nic nie umiem, prawie nic nie umiem

2 – bardzo słabo (trochę się orientuję, ale bez pomocy kolegów nie dałbym sobie rady)

3 – przeciętnie (czasami radzę sobie sam, a czasami z pomocą kolegów)

4 – dobrze (radzę sobie dobrze i nie mam większych braków)

5 – bardzo dobrze (nie muszę się długo zastanawiać nad odpowiedzią, liczę szybko, dokładnie i bezbłędnie)

6 – wyjątkowo świetnie (to wszystko jest dla mnie banalnie proste, nie muszę się wcale zastanawiać nad odpowiedzią)


Część II

W następujących zdaniach pokreśl wyrazy:

1. Na lekcji pracowało mi się:

- dobrze,

- tak sobie,

- źle.

2. Na lekcji pracowałem:

- intensywnie,

- zbytnio się nie wysilałem,

- nie pracowałem wcale.

3. Porównując dzisiejszą lekcję z pozostałymi stwierdzam, że lekcja dzisiejsza była:

- bardziej stresująca,

- taka jak zwykle,

- bardziej swobodna

4.Pracując w grupie czułem się:

- dobrze,

- normalnie,

- źle.


5. Napisz, co nie podobało ci się na dzisiejszej lekcji.


.......................................................................................................


...........................................................................................................


...........................................................................................................


Załącznik 6


Arkusz ewaluacyjny dla obserwatora lekcji diagnozującej


Cel hospitacji:

Ocena poziomu osiągniętych przez uczniów umiejętności z zakresu równań i ich zastosowania do rozwiązywania zadań tekstowych.

Data hospitacji: 8. 12. 2003r.


Nauczyciel: Krystyna Bielska


Przedmiot i klasa: matematyka, klasa II d


Temat lekcji: Rozwiązywania zadań tekstowych za pomocą równań.


PLAN OCZEKIWANYCH REZULTATÓW


L.p.

Wykaz umiejętności opanowanych przez uczniów

Skala

1.

Uczeń rozumie pojęcia dotyczące równań. Operuje pojęciami.
2.

Uczeń sprawdza, czy liczba spełnia równanie.

Tworzy równania sprzeczne i tożsamościowe.
3.

Uczeń stosuje twierdzenia o równaniach równoważnych do rozwiązywania równań.
4.

Uczeń czyta i rozumie treść zadań. Wyszukuje i selekcjonuje informacje.
5.

Uczeń zna algorytm rozwiązywania zadań za pomocą równań.
6.

Uczeń matematyzuje. Wprowadza symbole matematyczne, za pomocą symboli zapisuje związki między wielkościami.
7.

Uczeń układa równanie.

8.

Uczeń rozwiązuje równanie i sprawdza, czy rozwiązanie równania spełnia warunki zadania.
9.

Uczeń redaguje odpowiedź

10.

Uczeń właściwie posługuje się słownictwem, prezentuje rozwiązanie na tablicy.

Przyjęta skala: 1 – brak (ewidentny brak danej umiejętności)

2 – słabo (wiele braków)

3 – przeciętnie (występują pewne uchybienia w ważnych obszarach)

4 – dobrze (poprawnie i nie ma większych braków)

5 – bardzo dobrze ( bardzo dobrze, ale nie wybitnie)

6 – wyjątkowo świetnie

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Hospitacja diagnozująca scenariusz lekcji matematyki w klasie II iconScenariusz zajęĆ – hospitacja diagnozująCA

Hospitacja diagnozująca scenariusz lekcji matematyki w klasie II iconHospitacja diagnozująca na zajęciach języka angielskiego w klasie czwartej

Hospitacja diagnozująca scenariusz lekcji matematyki w klasie II iconKonspekt lekcji historii dla II klasy gimnazjum hospitacja diagnozująCA

Hospitacja diagnozująca scenariusz lekcji matematyki w klasie II iconKonspekt lekcji języka angielskiego dla klasy trzeciej "b" gimnazjum. Hospitacja diagnozująca

Hospitacja diagnozująca scenariusz lekcji matematyki w klasie II iconScenariusz lekcji matematyki w klasie czwartej szkoły podstawowej Temat lekcji: Okrąg I koło

Hospitacja diagnozująca scenariusz lekcji matematyki w klasie II iconScenariusz lekcji matematyki w klasie III a Temat lekcji

Hospitacja diagnozująca scenariusz lekcji matematyki w klasie II iconScenariusz lekcji matematyki w klasie V

Hospitacja diagnozująca scenariusz lekcji matematyki w klasie II iconScenariusz lekcji matematyki w klasie I l

Hospitacja diagnozująca scenariusz lekcji matematyki w klasie II iconScenariusz lekcji matematyki w klasie VI temat zajęć

Hospitacja diagnozująca scenariusz lekcji matematyki w klasie II iconScenariusz lekcji matematyki w klasie III „D” liceum ogólnokształcącego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom