Temat Wymagania podstawowe
Pobierz 273.55 Kb.
NazwaTemat Wymagania podstawowe
strona2/2
Data konwersji16.10.2012
Rozmiar273.55 Kb.
TypWymagania
1   2

WŁASNOŚCI FIGUR PŁASKICH

Lp.

Temat

Podstawowe

Ponadpodstawowe

Ewaluacja

Podst. prog.

1

Podstawowe figury geometryczne i ich własności

-kreśli odcinki o danej długości

-mierzy odcinki i zapisuje ich długości

-kreśli proste (odcinki) równoległe i prostopadle i zapisuje ich położenie

-mierzy odległość między punktami, prostymi i odcinkami

-stosuje własności podstawowych figur w typowych i złożonych zadaniach

Ocena zadań wykonywanych w zeszycie ćwiczeń

Ocena aktywności ucznia8

2

Łamana. Kąty.

-kreśli łamaną otwartą i zamkniętą, zwyczajną i wiązaną i mierzy jej długość

-kreśli kąt ostry, prosty, rozwarty, półpełny, wklęsły i wypukły

-rysuje kąt o danej mierze

-oblicza miary kątów przyległych i wierzchołkowych

-rozpoznaje i kreśli kąty wierzchołkowe, przyległe, odpowiadające, naprzemianległe

-wykrywa na rysunkach kąty o różnych miarach z zastosowaniem twierdzenia o kątach: przyległych, wierzchołkowych, naprzemianległych, odpowiadających.

Ocena zadań wykonywanych w zeszycie ćwiczeń

Ocena zadań domowych.

Ocena zadań wykonywanych przy tablicy.

Ocena aktywności ucznia8

3

Wielokąty wypukłe i wklęsłe.

-rozpoznaje i kreśli wielokąty wypukłe i wklęsłe

-rozpoznaje kąty wewnętrzne i zewnętrzne wielokąta

-oblicza obwód wielokąta

-wyjaśnia słownie, co to jest kąt zewnętrzny wielokąta

-kreśli konstrukcyjnie trójkąt, czworokąt, sześciokąt foremny

Ocena zadań wykonywanych w zeszycie ćwiczeń

Ocena zadań domowych.

Ocena zadań wykonywanych przy tablicy.

Ocena aktywności ucznia8

4

Wielokąty przystające

-rozpoznaje dwa wielokąty przystające

-rozpoznaje w dwóch wielokątach przystających odpowiednie punkty, odcinki, kąty

-kreśli figury przystające (proste przykłady)

-kreśli figury przystające

-wyjaśnia słownie , jakie dwie figury są przystające

-wykrywa na rysunkach figury przystające

Ocena zadań wykonywanych w zeszycie ćwiczeń

Ocena zadań domowych.

Ocena zadań wykonywanych przy tablicy.

Ocena aktywności ucznia8

5

Trójkąty. Własności trójkątów.

-wyróżnia rodzaje trójkątów ze względu na boki i kąty

-kreśli różne rodzaje trójkątów

-oblicza obwód trójkąta, gdy dane są długości boków

-stosuje własności trójkątów w rozwiązywaniu zadań tekstowych.

Ocena zadań wykonywanych w zeszycie ćwiczeń

Ocena zadań domowych.

Ocena zadań wykonywanych przy tablicy.

Ocena aktywności ucznia8,

10

6

Wysokości trójkątów.

-kreśli wysokości w trójkącie

-stosuje niektóre własności wysokości w trójkącie równoramiennym i równobocznym do rozwiązywania prostych zadań

-stosuje własności wysokości w trójkątach do rozwiązywania zadań

-proponuje i uzasadnia sposób rozwiązania zadania z wykorzystaniem własności trójkątów

Ocena zadań wykonywanych w zeszycie ćwiczeń

Ocena zadań domowych.

Ocena zadań wykonywanych przy tablicy.

Ocena aktywności ucznia8,

10

7

Czworokąty

-wyróżnia różne rodzaje czworokątów

-kreśli za pomocą linijki i ekierki czworokąty

-kreśli czworokąty o podanych warunkach

-wymienia własności czworokątów

Ocena zadań wykonywanych w zeszycie ćwiczeń

Ocena zadań domowych.

Ocena aktywności ucznia8

8,9

Rozwiązywanie zadań o czworokątach

-oblicza obwód czworokąta mając dane długości boków

-rysuje wysokości czworokątów

-rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem własności czworokątów

-stosuje własności czworokątów do rozwiązywania zadań tekstowych

-proponuje sposób rozwiązania złożonego zadania

Ocena zadań wykonywanych w zeszycie ćwiczeń

Kartkówka.

Ocena zadań domowych.

Ocena zadań wykonywanych przy tablicy.

Ocena aktywności ucznia8,

10

10

Przykłady figur podobnych

-rozpoznaje figury podobne

-zapisuje symbolicznie podobieństwo figur

-kreśli trójkąty i prostokąty w skali

-wyjaśnia słownie, co to znaczy , że figury są podobne

-kreśli figury podobne

Ocena zadań wykonywanych w zeszycie ćwiczeń

Ocena zadań domowych..

Ocena aktywności ucznia8

11

Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem własności figur płaskich

-rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem własności figur płaskich

-rozwiązuje typowe zadania z zastosowaniem własności figur płaskich

-proponuje sposób rozwiązania złożonego zadania zastosowaniem własności figur płaskich

Ocena zadań wykonywanych w zeszycie ćwiczeń

Ocena zadań domowych.

Ocena zadań wykonywanych przy tablicy.

Ocena aktywności ucznia8,

10

12

Podsumowanie wiadomości.

j. w.

j. w.

.Ocena aktywności ucznia.

j. w.

13,14

Sprawdzian wiadomości.

j. w.

j. w.

Ok. 30 marca

j. w.

PRZYKŁADY FIGUR SYMETRYCZNYCH

Lp.  

Temat  

Wymagania podstawowe

Wymagania ponadpodstawowe
Podst. Progr.

1 2

Powtórzenie wiadomości o polach figur płaskich

-podaje wzory na pola wielokątów

-oblicza pola kwadratu, prostokąta i trójkąta

-oblicza pola figur płaskich

-oblicza pola figur złożonych z różnych figur

Ocena zadań wykonywanych w zeszycie ćwiczeń

Ocena aktywności ucznia

10

3

Figury symetryczne

-wyjaśnia jak powstają figury symetryczne w wyniku odbicia lustrzanego

 

Ocena zadań wykonywanych w zeszycie ćwiczeń

Ocena zadań domowych.

Ocena aktywności ucznia

10,

11

3

Rysowanie figur symetrycznych

-rysuje proste figury symetryczne względem danej prostej

 -rysuje osie symetrii prostych figur geometrycznych

Kartkówka.

Ocena zadań domowych.

Ocena aktywności ucznia

10,

11

4

Oś symetrii figury, rysowanie osi symetrii figury

 -rysuje oś symetrii deltoidu, trójkąta równobocznego i równoramiennego, figur foremnych

-znajduje oś symetrii figury przez zginanie

-rysuje oś symetrii prostych figur geometrycznych

Ocena zadań wykonywanych w zeszycie ćwiczeń.

Ocena zadań tekstowych.

Ocena aktywności ucznia.

11

5,

6

Podsumowanie wiadomości.

Sprawdzian wiadomości

 j. w.

 j. w.


Ok.20 kwietnia

j. w.

POLA FIGUR PŁASKICH

Lp.
Podstawowe

Ponadpodstawowe

Ewaluacja

P.P.

1

Powtórzenie wiadomości o polach figur płaskich

-wymienia wzory na pole trójkąta, prostokąta, równoległoboku, rombu, trapezu i deltoidu.

-przedstawia zależności między jednostkami długości i pola

-oblicza pole i obwód wielokąta wg wzoru

-oblicza pole wielokąta złożonego z kilku różnych znanych figur płaskich

-wyjaśnia sposób obliczania obwodów i pól wielokątów.

Ocena zadań wykonywanych w zeszycie ćwiczeń

Ocena zadań domowych.

Ocena zadań wykonywanych przy tablicy.

Ocena aktywności ucznia8,

10

2,3,4

Obliczanie pól figur płaskich

-stosuje wzory na pola figur płaskich w rozwiązywaniu prostych zadań

-stosuje wzory na pola figur płaskich w rozwiązywaniu typowych zadań

-proponuje sposób rozwiązania zadania z wykorzystaniem przekształcania wzorów na pola wielokątów

Ocena zadań wykonywanych w zeszycie ćwiczeń

Kartkówka.

Ocena zadań domowych.

Ocena zadań wykonywanych przy tablicy.

Ocena aktywności ucznia8,

10

5

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o figurach płaskich

-rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem wzorów na pola i obwody figur płaskich

-porównuje jednostki długości i pola

-rozwiązuje typowe i złożone zadania tekstowe z zastosowaniem wzorów na pola i obwody wielokątów

-rozwiązuje zadania „na uzasadnienie” z wykorzystaniem wiadomości o figurach płaskich

Ocena zadań wykonywanych w zeszycie ćwiczeń

Kartkówka.

Ocena zadań domowych.

Ocena zadań wykonywanych przy tablicy.

Ocena aktywności ucznia


8,

10

6

Sprawdzian wiadomości

j.w.

j.w.

Ok. 10 maja

j.w.

GRANIASTOSŁUPY

Lp.  

Temat  

Wymagania podstawowe

Wymagania ponadpodstawowe
Podst. Progr.

1 2

Graniastosłup prosty i prawidłowy

-wskazuje na modelu elementy graniastosłupa

-rozróżnia graniastosłupy proste wśród innych figur przestrzennych

-zna rodzaje graniastosłupów

Ocena zadań wykonywanych w zeszycie ćwiczeń

Ocena aktywności ucznia

12

3

Modele graniastosłupów prostych i ich  siatki

-podaje przykłady przedmiotów, które są graniastosłupami prostymi

-kreśli siatkę graniastosłupa prostego o podanych wymiarach

-kreśli siatki graniastosłupów

Ocena zadań wykonywanych w zeszycie ćwiczeń

Ocena wykonanego modelu.

Ocena zadań domowych.

Ocena aktywności ucznia

12

4 5 6

Obliczanie pól powierzchni graniastosłupów prostych

-opisuje sposób obliczania pola i oblicza pole graniastosłupa o podanych wymiarach (jednakowe jednostki)

-zna jednostki pola powierzchni

-oblicza pola powierzchni graniastosłupów

-rozwiązuje zadania tekstowe

Ocena zadań wykonywanych w zeszycie ćwiczeń

Kartkówka.

Ocena zadań domowych.

Ocena zadań wykonywanych przy tablicy.

Ocena aktywności ucznia

12

7 8 9

 Obliczanie objętości graniastosłupów prostych

-opisuje sposób obliczania objętości i oblicza objętość graniastosłupa o podanych wymiarach (jednakowe jednostki)

-zna jednostki objętości

-oblicza objętości     graniastosłupów -rozwiązuje zadania tekstowe

Ocena zadań wykonywanych w zeszycie ćwiczeń

Ocena zadań domowych.

Ocena aktywności ucznia

12

10

Utrwalenie wiadomości

Jw.

Jw.

Ocena zadań tekstowych.

Ocena aktywności ucznia.

  j. w.

11 12

Praca klasowa Omówienie i poprawa

j. w.

j. w. 

10 czerwca

j. w.

OSTROSŁUPY

Lp.  

Temat  

Wymagania podstawowe

Wymagania ponadpodstawowe
Podst. Progr.

1

Rodzaje i własności ostrosłupów

-rozpoznaje ostrosłupy wśród brył -podaje przykłady przedmiotów mających kształt ostrosłupa

-wskazuje różnice między graniastosłupem i ostrosłupem

Ocena zadań wykonywanych w zeszycie ćwiczeń

Ocena aktywności ucznia

12

2

Rysowanie ostrosłupów

-rysuje rzut ostrosłupa o podstawie kwadratu

-rysuje rzuty ostrosłupów

Ocena zadań wykonywanych w zeszycie ćwiczeń

Ocena zadań domowych..

Ocena aktywności ucznia

12

3

4

Rysowanie siatek ostrosłupów i sklejanie z nich modeli

-kreślenie siatek o podanych wymiarach

-rozpoznaje siatki ostrosłupów wśród siatek innych brył

-kreśli siatki ostrosłupów w skali

-projektuje siatki ostrosłupów

Ocena zadań wykonywanych w zeszycie ćwiczeń.

Ocena zadań domowych.

Ocena zadań wykonywanych przy tablicy.

Ocena aktywności ucznia

12

5

6

Podsumowanie wiadomości

j. w.

j. w.

Kartkówka.

Odpowiedz ustna.

Rozwiązywanie zadań przy tablicy

j. w.


1   2

Powiązany:

Temat Wymagania podstawowe iconTemat Wymagania podstawowe

Temat Wymagania podstawowe iconTemat Wymagania podstawowe

Temat Wymagania podstawowe iconTemat: Wymagania podstawowe

Temat Wymagania podstawowe iconTemat Wymagania podstawowe

Temat Wymagania podstawowe iconTemat: Wymagania podstawowe

Temat Wymagania podstawowe iconBlok tematyczny Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

Temat Wymagania podstawowe iconWymagania edukacyjne z podziałem na wymagania podstawowe I ponadpodstawowe dla zespołu klasowego oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności umysłowej

Temat Wymagania podstawowe iconWymagania podstawowe

Temat Wymagania podstawowe iconWymagania podstawowe

Temat Wymagania podstawowe iconWymagania podstawowe

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom