Program kóŁka matematycznego „MAŁy matematyk”
Pobierz 142.17 Kb.
NazwaProgram kóŁka matematycznego „MAŁy matematyk”
Data konwersji17.10.2012
Rozmiar142.17 Kb.
TypDokumentacja


PROGRAM KÓŁKA MATEMATYCZNEGO


MAŁY MATEMATYK”


DLA KLAS I - III NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO


REALIZOWANEGO W RAMACH ZAJĘĆ POZALEKCYJNUCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KAMESZNICY.


Program ten powstał z myślą o uczniach uzdolnionych matematycznie i zainteresowanych matematyką, którzy dostrzegają piękno rozumowań matematycznych, a w rozwiązywaniu zadań znajdują przyjemność. Zasadniczym warunkiem sukcesu jest trening i wytrwałość w dążeniu do celu. Takie możliwości treningu daje kółko matematyczne, na którym uczniowie mają możliwość odkrywania pojęć, problemów matematycznych, rozwiązywania zadań trudnych, złożonych oryginalnych wykraczających poza program danej klasy. Treści zawarte
w programie pozwalają przygotować uczniów do konkursów z zakresu matematyki. Program ten adresowany jest do uczniów klasy I - III nauczania zintegrowanego. Oparty jest na standardach wymagań matematycznych w edukacji wczesnoszkolnej. Polega on na utrwaleniu, poszerzeniu wiedzy zdobytej w szkole oraz przekazaniu uczniom w nowy atrakcyjny sposób treści matematycznych spoza podstawy programowej. Ma wdrożyć uczniów do samodzielnego, logicznego myślenia, rozwinąć ich zdolności i zainteresowania, a także przygotować do dalszej edukacji matematycznej. Aby wspomóc ich rozwój należy: zadbać o odpowiednią atmosferę gwarantującą im spokój i poczucie bezpieczeństwa, zadbać o „bazę” do rozwijania zainteresowań, zachęcić do odkrywania i wymyślania, pozwalać na eksperymentowanie , nie odnosić się zbyt krytycznie do dziecięcych prób samodzielnego rozwiązywania problemów, naprowadzać je na właściwe rozwiązania, chwalić z powodu ich osiągnięć, podnosić poprzeczkę, ale nie ponad siły. Program ten przeznaczony jest dla uczniów kl. I – III Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamesznicy. Napisany jest zmyślą o wykorzystaniu go na zajęciach pozalekcyjnych wymiarze trzech godzin tygodniowo. Realizowany będzie: od 14 września 2010 r.
w grupach po 10 uczniów.

 • Grupa I - ( uczniowie klasy I)

 • Grupa II - (uczniowie klasy II)

 • Grupa III - ( uczniowie klasy III)Cele ogólne:


- rozwijanie zainteresowań matematycznych;

- zapoznanie ucznia z zastosowaniami matematyki;

- rozwijanie wyobraźni ucznia, umiejętności twórczego i logicznego myślenia;

- wdrażanie ucznia do samodzielnej pracy i doskonalenie własnych metod uczenia się;

- rozbudzenie ciekawości ucznia i jego zainteresowań;

- zachęcanie do dalszego badania własności liczb;

- uczenie sposobów osiągania pewności w rozwiązywaniu zadań tekstowych.


Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • zna i potrafi korzystać z pojęć i własności matematycznych ujętych
  w programie nauczania i wykraczających poza program;

 • dostrzega i opisuje związki i zależności przyczynowo – skutkowe, czasowe;

 • poszukuje nowych sposobów rozwiązań zadań;

 • potrafi zaplanować i zorganizować własną pracę oraz współpracować
  w zespole;

 • potrafi krytycznie odnieść się do własnego i cudzego rozumowania;

 • posiada niezbędną wiedzę i umiejętności oraz motywację do wzięcia udziału w konkursach matematycznych;

 • rozwija własne zdolności i umiejętność twórczego myślenia;

 • kształtuje wartościowe cechy swego charakteru, takie jak: systematyczność, dokładność, wytrwałość, inicjatywę, samodzielność.

Procedury osiągania celów

Realizacja treści i osiąganie celów odbywa się poprzez:

- rozwiązywanie zadań tekstowych różnymi sposobami,

- rozwiązywanie zadań tekstowych niestandardowych,

- rozwiązywanie zadań złożonych,

- korzystanie z potrzebnych do rozwiązywania zadania pomocy dydaktycznych,

- rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą grafów, drzewek matematycznych, tabelek

funkcyjnych,

- matematyczne rozrywki umysłowe,

- łamigłówki matematyczne,

- gry dydaktyczne,

- gry i zabawy logiczne


Przewidywane osiągnięcia uczniów


Klasa I

Uczeń potrafi:

 • biegle dodawać i odejmować w zakresie 20,

 • biegle mnożyć i dzielić w zakresie 30,

 • rozwiązywać proste zadania tekstowe

 • określać związki między danymi a szukanymi w zadaniach tekstowych,

 • wykorzystywać prawa działań, w celu ułatwienia obliczeń,

 • rozwiązywać zadania tekstowe za pomocą grafów, drzewek matematycznych, tabelek funkcyjnych,

 • współpracować z rówieśnikami.

Klasa II

Uczeń potrafi:

 • biegle dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić w zakresie 100,

 • rozwiązywać zadania tekstowe różnymi sposobami,

 • określać związki między danymi, a szukanymi w zadaniach niestandardowych,

 • dodać i odjąć liczby wielocyfrowe,

 • układać zadania tekstowe do formuły matematycznej,

 • biegle wykorzystywać prawa działań, w celu ułatwienia obliczeń,

 • rozwiązywać zadania tekstowe za pomocą grafów, drzewek matematycznych, tabelek funkcyjnych,

 • współpracować z rówieśnikami.Klasa III

Uczeń potrafi:

 • biegle dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić w zakresie 100,

 • rozwiązywać zadania tekstowe różnymi sposobami,

 • określać związki między danymi a szukanymi w zadaniach niestandardowych,

 • dodać i odjąć liczby wielocyfrowe,

 • wykonywać mnożenie i dzielenie liczb wielocyfrowych przez liczbę jednocyfrową,

 • układać zadania tekstowe do formuły matematycznej,

 • biegle wykorzystywać prawa działań, w celu ułatwienia obliczeń,

 • rozwiązywać zadania tekstowe za pomocą grafów, drzewek matematycznych, tabelek funkcyjnych,

 • współpracować z rówieśnikami.Metody pracy:


 • metody aktywne;

 • ćwiczenia praktyczne;

 • metoda problemowa;

 • metoda problemowo – twórcza;


Formy pracy:


 • indywidualna jednolita;

 • indywidualna zróżnicowana;

 • grupowa jednolita;

- grupowa zróżnicowana;


Środki dydaktyczne i materiały pomocnicze:


- karty pracy skonstruowane przez nauczyciela

- kalkulatory, programy komputerowe

- zbiory zadań

- pomoce dydaktyczne, którymi dysponuje szkoła

- kolorowanki, zgadywanki, krzyżówki, rebusy


Ewaluacja

Miernikiem oceny zakładanych osiągnięć uczniów objętych programem będzie coraz aktywniejszy udział uczniów zdolnych w codziennych zajęciach lekcyjnych, podejmowanie przez nich zadań dodatkowych promujących ich zdolności, osiąganie coraz wyższych wyników z matematyki oraz udział w konkursie matematycznym „Maluch 20011”i „Kangurek.” Istotną sprawą w ewaluacji programu będzie, monitorowanie postępów w nauce matematyki, analiza osiągnięć w konkursach, testy sprawdzające.

Literatura:Matematyka z wesołym kangurkiem” – Toruń: Aksjomat 2005

„Zadania na szóstkę” kl I,II,III J Hanisz: WSiP Warszawa1966

„Arytmetyczne zadania tekstowe”- B. Gleichgwicht


PROGRAM KÓŁKA MATEMATYCZNEGO

Dla GRUPY IZAGADNIENIA MATEMATYCZNE

TEMATYKA ZAJĘĆ

Liczba godz.

UWAGI

Orientacja przestrzenna

i cechy wielkościowe.

„Wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni oraz kierunki ruchu”

„Porównywanie i porządkowanie przedmiotów pod względem wyróżnionej cechy wielkościowej”

3


3

Czas realizacji uzależniony jest od potrzeb uczestników

koła


Figury geometryczne

„Rozpoznawanie i nazywanie

figur geometrycznych rysowanie ich od szablonów”

„ Rysowanki przy pomocy figur geometrycznych”

„Porównywanie długości boków figur”


3


3


3

Czas realizacji uzależniony jest od potrzeb uczestników

koła


Zbiory

„Wyodrębnienie zbiorów”

„Klasyfikowanie przedmiotów wg wybranych cech”.

„Wyodrębnienie podzbiorów oraz części wspólnej zbioru.”

„Porównywanie liczebności zbiorów”

3

3

3


3

Czas realizacji uzależniony jest od potrzeb uczestników

koła


Liczby naturalne

od 0-10

„Przeliczanie elementów w zakresie5”

„Dorysowywanie elementów do wybranej liczby”

„Podpisywanie zbiorów liczbami, stosowanie znaków:<,> ,=”

„Dodawanie i odejmowanie w zakresie 5.”

„ Układanie i rozwiązywanie prostych zadań tekstowych.”

„Test liczek.”

„Przeliczanie elementów w zakresie 10.”

„ Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.”

„Różne zapisy sumy .”

„Zadania tekstowe i rachunkowe.”

„Utrwalanie nazw dni tygodnia”

„Zadania rachunkowe, równania

z okienkami.”

„Układanie działań przy pomocy kolorowych liczb.”3

3

3


6


3

3

3

6


3

6

3

3


6

Czas realizacji uzależniony jest od potrzeb uczestników

kołaLiczby naturalne

od 10 -100


„Przeliczanie elementów w drugiej dziesiątce”

„Porównywanie liczb jedno i dwu cyfrowych”

„ Dodawanie i odejmowanie liczb bez przekroczenia progu dziesiątkowego”

„ Dodawanie i odejmowanie liczb

z przekroczeniem progu dziesiątkowego”

„Dodawanie i odejmowanie liczb pełnymi dziesiątkami.”

3


3


6


6


3
Matematyka w życiu codziennym

„Obliczenia pieniężne: cena, ilość- wartość.”

„Obliczenia zegarowe i kalendarzowe.”

„Ważenie towarów i porównywanie masy.”

„Mierzenie pojemności.”


3


3

3


3
Zadania nietypowe

-łamigłówki logiczne

-zagadki rysunkowe i figury magiczne

- krzyżówki i wierszyki matematyczne

- zabawy liczbami
Zadania te będą wykorzystane na zajęciach celem ich uatrakcyjnie-niaPROGRAM KÓŁKA MATEMATYCZNEGO

Dla GRUPY IIIZAGADNIENIA MATEMATYCZNE

TEMATYKA

ZAJĘC

Liczba

godzin

UWAGI

DZIAŁANIA

ARYTMETYCZNE

NA LICZBACH

„Badanie własności dodawania

i odejmowania”

„Grupowanie liczb według podanego kryterium”

„Obliczanie z wykorzystaniem osi liczbowej.”

„Odczytywanie i zapisywanie liczb

w dziesiątkowym systemie pozycyjnym.”

„Graficzne rejestrowanie sposobu rozumowania.”

„Porównywanie różnicowe.”

„Kolejność wykonywania działań.”

„Wprowadzenie i obliczanie równań.”

„Praktyczne stosowanie związków między dodawaniem a odejmowaniem.”

„Gry i zabawy matematyczne.”

„Algorytm dodawania i odejmowania pisemnego.”

3


3


3


3


3


3

3

3

3


3

3

Czas realizacji uzależniony jest od potrzeb uczestników

koła


MNOŻENIE

I DZIELENIE


„Tabliczka mnożenia – nauka mnożenia na palcach”

„Własności mnożenia.”

„Porównywanie ilorazowe.”

„Dzielenie z resztą i sprawdzenie dzielenia”

„Algorytm pisemnego mnożenia i dzielenia.”

„Rozwiązywanie zadań na porównywanie różnicowe.”

„Doskonalenie umiejętności stosowania czterech działań matematycznych.”3

3

3

3

3

3


3MATEMATYKA

WŻYCIU CODZIENNYM


„Obliczenia pieniężne: cena- ilość- wartość.”

„Obliczenia zegarowe i kalendarzowe.”

„Termometr-mierzenie temperatury.”

„Mierzenie pojemności.”

„Ważenie- porównywanie masy.”

„Posługiwanie się symbolami miar, zamiana jednostek.”


3

3

3

3

3

3

Czas realizacji uzależniony jest od potrzeb uczestników

koła

FIGURY GEOMETRYCZNE

„Obliczanie obwodów wielokątów.”

„Obliczanie pola figur: kwadratu

i prostokąta.”

„Przesuwanie równoległe figur na sieci kwadratowej.”

„Wyróżnianie boków i wierzchołków w czworokątach i trójkątach.”

3

3


3


3
LICZBY

W ZAKRESIE

MILIONA

„Zapisywanie i odczytywanie liczb.”

„Pisemne dodawanie i odejmowanie liczb.”

„Pisemne mnożenie i dzielenie liczb.”


3

3

3
UŁAMKI

„Porównywanie ułamków o mianownikach

2,3,4.”

„Dodawanie i odejmowanie ułamków

o wspólnym mianowniku.”

3


3

Czas realizacji uzależniony jest od potrzeb uczestników

koła

ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ TEKSTOWYCH

„Zapisywanie rozwiązań zadań różnymi sposobami – graf, drzewko, równania. ”

„”Przekształcanie i schematyzowanie treści zadań.”

„Zapis rozwiązania zadania w jednym zapisie.”

„Konstruowanie, przekształcanie i układanie zadań matematycznych.”


3


3


3


3


PROGRAM KÓŁKA MATEMATYCZNEGO

Dla GRUPY II


ZAGADNIENIA MATEMATYCZNE

TEMATYKA

ZAJĘC

Liczba

godzin

UWAGIZBIORY

„Odnajdywanie części wspólnej zbiorów, złączenie zbiorów, wyodrębnienie podzbiorów.”

„Rozumienie pojęcia : zbiór pusty, zbiory rozłączne –wyodrębnianie zbiorów.”

3


3

Czas realizacji uzależniony jest od potrzeb uczestników

koła

GEOMETRAIA

„Rozpoznawanie i nazywanie odcinków prostopadłych i równoległych odcinków na modelach brył i figur płaskich.’

„Konstruowanie figur geometrycznych ,obliczanie ich obwodu”

„ Konstruowanie różnych figur złożonych z danej liczby kwadratów jednostkowych.”

3


3


3

Czas realizacji uzależniony jest od potrzeb uczestników

koła

DZIAŁANIA ARYTMETYCZNE

NA LICZBACH

„Wyodrębnienie cyfry setek, dziesiątek i jedności w zakresie 1000 .”

„Przedstawianie liczb w zakresie sumy.”

„Porównywanie różnicowe.”

„Dodawanie i odejmowanie

w zakresie 1000 pełnymi setkami.”

„Dodawanie i odejmowanie liczb (wybranym sposobem )

z przekroczeniem progu dziesiątkowego w zakresie 100 .”

„Wprowadzenie i rozwiązywanie prostych równań”

„Kolejność wykonywania działań.”

„Wprowadzenie dodawania

i odejmowania pisemnego.”

„Podział na równe części, ułamki

o mianowniku 2,3,4.”3


3


3

3


6


3


6


6


3Czas realizacji uzależniony jest od potrzeb uczestników

koła

MNOŻENIE

I DZIELENIE


„Mnożenie i dzielenie na kolorowych liczbach.”

„Tabliczka mnożenia- mnożenie na palcach”

„Pamięciowe mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 100.”

„Zapisywanie liczb w postaci iloczynu.”

„Mnożenie i dzielenie jako działania wzajemnie odwrotne.”

„Obliczanie iloczynów i ilorazów w tabelkach matematycznych.”

„Dzielenie z resztą”

„Rozdzielność dzielenia względem dodawania.”

3


3


3


3


3


3


3

3
MATEMATYKA

WŻYCIU CODZIENNYM


„Obliczenia pieniężne: cena- ilość- wartość.”

„Obliczenia zegarowe i kalendarzowe.”

„Termometr-mierzenie temperatury.”

„Mierzenie pojemności.”

„Ważenie- porównywanie masy.”

„Posługiwanie się symbolami miar, zamiana jednostek.”

3


3


3


3

3

3

ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ TEKSTOWYCH

„Przechodzenie od zadań na konkretach poprzez zadania słowno –rysunkowe.”

„ Zapisywanie rozwiązań zadań różnymi sposobami (graf, drzewko)”

„ Rozwiązywanie zadań tekstowych jednodziałaniowych

i dwu działaniowych.” „Konstruowanie, przekształcanie i układanie zadań matematycznych.”

„Układanie treści zadań do formuł matematycznych, rysunków.”

„Przekształcanie i schematyzowanie treści zadania.”

3


6


3


3


3


3


WEWNĘTRZNY REGULAMIN REKRUTACJI

NA KÓŁKO MATEMATYCZNE W KLASACH I -III


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zasady ogólne


Beneficjent ostateczny: uczeń, któremu zostało udzielone wsparcie zgodnie

- ze Strategią Rozwoju Woj. Śląskiego na lata 2000 – 2020 (Cel strat. I „Wzrost wykształcenia mieszkańców oraz ich zdolności adaptacyjnych do zmian społecznych

w poczuciu bezpieczeństwa społecznego i publicznego )

- ze Strategią Rozwoju Nauki w Polsce do 2015r. ( Cel- Podniesienie poziomu i efektywności nauki w Polsce )

-ze Strategią zrównoważonego rozwoju Gminy Milówka ( Cel- „Podniesienie potencjału osobistego i zwiększenie szans indywidualnego rozwoju poszczególnych mieszkańców poprzez edukację”, cel szczegółowy 2.2 „Pozalekcyjna edukacja młodzieży” )


Kryteria przyjęć na zajęcia „kółka matematycznego”.

1. Do udziału w rekrutacji na zajęcia pozalekcyjne uprawnieni są uczniowie klas

od I do III, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) posiadają zameldowanie na terenie Gminy Milówka

2) uczą się w jednej ze szkół podstawowych na terenie Gminy Milówka ( np. w Szkole Podstawowej nr 1 w Kamesznicy), dla której organem prowadzącym jest Urząd Gminy Milówka

3) wykazują zainteresowania matematyczne.

O przyjęciu kandydatów na zajęcia decydować będzie :


W klasie I

- kolejność zgłoszeń

– wywiad z nauczycielem przedszkola o uczniach, którzy wykazują zdolności matematyczne,

- karty obserwacji dziecka przedszkolnego

- rozmowa z nauczycielem uczącym w klasie I

W klasie II

- wybór uczniów odbywać się będzie na podstawie wyników testu przygotowanego przez nauczyciela,

- 10 uczniów, którzy otrzymają największą ilość punktów będą zakwalifikowani na zajęcia

- rozmowa z wychowawcą klasy

W klasie III

- w pierwszej kolejności na zajęcia będą przyjęci uczniowie , którzy w ubiegły roku uczęszczali na kółko matematyczne,

-uczniowie, którzy pisali ogólnopolski test matematyczny „KANGUREK”

- rozmowa z wychowawcą klasy


5. Rekrutacja odbywa się na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamesznicy – uczeń

zamierzający wziąć udział w zajęciach zobowiązany jest w sekretariacie szkoły

wypełnić deklarację uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, kartę uczestnictwa oraz wymagane oświadczenia i złożyć je na ręce prowadzącego zajęcia na terenie swojej szkoły;


6. Każdy uczeń przed wypełnieniem deklaracji uczestnictwa w działaniach projektu

powinien zapoznać się z regulaminem rekrutacji;

7. Rekrutacja odbywać się będzie od 1IX 2010 do 3 IX 2010 r. lub do wyczerpania miejsc;

8. Przez wyczerpanie miejsc rozumie się stworzenie głównych list poszczególnych

zajęć oraz list rezerwowych;

9. Zgłoszenia na listach podstawowych i rezerwowych rejestrowane będą według daty

dostarczenia deklaracji uczestnictwa;

10. Uczniowie zobowiązani są do wypełnienia i podpisania deklaracji uczestnictwa
w działaniach projektu ( zajęciach pozalekcyjnych). W przypadku niepełnoletności deklarację podpisuje: rodzic lub pełnoprawny opiekun ucznia;


11. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w poszczególnych działaniach projektu ( zajęciach pozalekcyjnych) jest zobowiązaniem ucznia do czynnego i pełnego udziału w zajęciach
w ramach danej edycji projektu do końca roku szkolnego/trwania cyklu zajęć;


12. Uczestnicy projektu zobligowani są również do wypełnienia oświadczenia zgody na

przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia beneficjenta ostatecznego (którego

wzór stanowi zał. nr 2 oraz 3) oraz złożenia dokumentów potwierdzających

braki/uzdolnienia z przedmiotów


13. Deklaracje uczestnictwa, oświadczenia i inne informacje związane z rekrutacją

dostępne są w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamesznicy


14. W przypadku nadmiernej ilości chętnych do uczestnictwa w zajęciach zostanie

utworzona lista rezerwowa na poszczególne działania.


15.Wymagane dokumenty będzie można składać u kierownika projektu na terenie szkoły,

do której uczeń uczęszcza podczas dyżuru w sekretariacie danej szkoły.


16. Nabór do projektu przeprowadzi komisja w składzie dyrektor szkoły Pani Maria Tirak
z nauczycielem prowadzącym zajęcia.


17. Na poszczególne zajęcia będzie obowiązywać sposób uzasadnienia chęci udziału

ucznia w danym typie zajęć w deklaracji uczestnictwa, która stanowi załącznik nr 1 do

Regulaminu.


Postanowienia końcowe


1. Na terenie szkoły zostaną powołane Szkolne Komisje Rekrutacyjne, w których skład

wejdą dyrektor szkoły , pedagog szkolny wraz z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

One to dokonają weryfikacji zgłoszeń.

Na terenie szkoły zostanie ogłoszona lista uczestników i lista rezerwowa na

poszczególne zajęcia.


2. Listy uczestników w poszczególnych zajęciach oraz przynależność zostaną udostępnione na tablicy ogłoszeniowej na terenie szkoły


3. W przypadku nadmiernej ilości chętnych do uczestnictwa w projekcie zostanie

utworzona lista rezerwowa na poszczególne działania.

4. Kandydat ma możliwość uzupełnienia złożonych dokumentów rekrutacyjnych.

5. Każdy uczestnik zajęć może opuścić maksymalnie do 20% zajęć w ramach

całego działania po należytym usprawiedliwieniu swojej nieobecności;

obowiązywać będą na zajęciach - dzienniki zajęć, natomiast na wycieczkach - karty wycieczek.

6. W przypadku braku planowanej liczby uczestników dopuszcza się przeprowadzenie

dodatkowego naboru na zajęcia wśród uczniów szkoły z listy rezerwowej na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

7. Całą dokumentację przechowuje się do 24 VI 2011 r.


TEST DLA UCZNÓW KL ii

rEKRUTACJA

Imię i nazwisko ucznia…………………………..Ankieta dla uczniów badająca miękkie rezultaty na początku projektu.


Proszę o rzetelne wypełnienie poniższej ankiety. Pomoże mi ona w dalszej pracy. Właściwą odpowiedź podkreśl.

Imię i nazwisko -……………………………….
klasa -……….
data -………………
rodzaj zajęć –„kółko matematyczne”


1.Jakie są Twoje oczekiwania względem prowadzonych zajęć?

 • Chcę, by poszerzyły moją wiedzę i umiejętności

 • Chcę, by poszerzyły moją kreatywność

 • Chcę, by pomogły mi w rozwijaniu pozytywnych relacji z rówieśnikami

 • Chcę, by podniosły poziom mojej samooceny, wiarę we własne możliwości

 • Chcę, by były atrakcyjnym i aktywnym sposobem spędzania wolnego czasu

 • Inne ( jakie) :…………………..……………………………………...

 1. Co skłoniło Cię do wzięcia udziału w zajęciach kółka matematycznego?

 • Tematyka zajęć

 • Zainteresowania

 • Trudności w nauce

 • Chęć poszerzenia swojej wiedzy oraz doskonalenia swoich umiejętności

 • Chęć spędzenia wolnego czasu w atrakcyjny sposób

 • Nabywanie właściwych nawyków językowych

 • Nabywanie prawidłowych nawyków zdrowotnych

 • Chęć rozwijania kreatywności

 • Kształtowanie prawidłowych norm i zasad zachowania w grupie

 • Inne ( jakie?): ………………………………………………………………

3. Czy spodziewasz się poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności po udziale
w zajęciach „kółka matematycznego”

1-bardzo słabo 2 3 4 5- bardzo dobrze

 1. Jak oceniasz poziom swojej wiedzy i swoich umiejętności w zakresie matematyki?

1-bardzo słabo 2 3 4 5- bardzo dobrze

5.Czego oczekujesz od nauczyciela prowadzącego?

 • Znajomość tematu, przygotowanie merytoryczne

 • Otwartości w czasie prowadzenia zajęć

 • W przystępny i klarowny sposób przekazania wiedzyDziękuję za wypełnienie ankiety.


WYWIAD ustny z uczestnikiem zajęć kółka matematycznego badający rezultaty miękkie w połowie trwania projektu.


Imię i nazwisko ucznia……………………………………….
klasa -………
data -………
rodzaj zajęć- „kółko matematyczne”1. Czy jesteś zadowolony z zajęć?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


2.Czy zajęcia spełniają Twoje oczekiwania?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


3.Czy udział w zajęciach pomoże Ci podjąć decyzję, kim chciałbyś być

w przyszłości?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Dziękuję za rozmowę.


Data, czytelny podpis ucznia…………………………………


Ankieta badająca miękkie rezultaty na zakończenie projektu.

Proszę Cię o uważne przeczytanie pytań i udzielenie szczerych odpowiedzi. Ankieta pozwoli mi ocenić prowadzone przeze mnie zajęcia na „kółku matematycznym”. Zaznacz swoją odpowiedź.

Imię i nazwisko -………………………
klasa -……
data -………
rodzaj zajęć –„ kółko matematyczne”1.Czy prowadzone zajęcia były zgodne z przedstawionym na pierwszych zajęciach programem?
TAK NIE

2.W jakim stopniu pogram zajęć kółka matematycznego spełnił Twoje oczekiwania?

1-bardzo słabo 2 3 4 5- bardzo dobrze

3. Jak oceniasz atrakcyjność zajęć?

1-bardzo słabo 2 3 4 5- bardzo dobrze

4.Czy nauczyciel prowadził zajęcia w sposób urozmaicony?

TAK NIE

5.Czy zajęcia, w których uczestniczyłeś poleciłbyś innym kolegom, koleżankom?

TAK NIE

6.Czy udział w zajęciach wzmocnił Twoje poczucie wartości na zajęciach matematycznych?

1-bardzo słabo 2 3 4 5- bardzo dobrze

7. W jakim stopniu prowadzone zajęcia rozwinęły Twoje zainteresowania
i zdolności matematyczne?

1-bardzo słabo 2 3 4 5- bardzo dobrze


Dziękuję za wypełnienie ankiety.


1.ARKUSZ OBSERWACJI UCZNIAImię i nazwisko uczestnika zajęć:...........................................................................................................

Rodzaj zajęć: ...........................................................................................................................................

Data: .........................................................................................................................................................

Klasa ( grupa ): ........................................................................................................................................

Temat zajęć: ............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Cele zajęć: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

OBSERWACJA UCZNIA
TAK

NIE

CZĘŚCIOWO

UWAGI


1. Uczeń radzi sobie z zadaniami
i podejmowanymi działaniami dostosowanymi do jego możliwości


2. Uczeń jest zainteresowany tematem zajęć

3. Uczeń jest aktywny podczas zajęć poprzez:

 • dociekliwość

 • stawianie pytań

 • wnioskowanie

 • współdziałanie

 • komunikację
4. Uczeń ma motywację do pracy

 • wewnętrzną

 • zewnętrzną
5. Uczeń w sposób nieświadomy realizuje cele zajęć:

- rozwija zainteresowania

- podnosi swoje umiejętności

- poszerza zakres wiadomości

- doskonali umiejętność współpracy
w grupie


- nadrabia zaległości

- wykształca prawidłową postawę współpracy w grupie

- wyrabia w sobie prawidłowe nawyki zdrowotne

6. Ewaluacja – uczeń zrealizował cele, osiągnął sukces


Umiejętności kształcone w czasie zajęć :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zaobserwowane kompetencje ucznia :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wnioski :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


………………………

(podpis nauczyciela)


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Program kóŁka matematycznego „MAŁy matematyk” iconProgram kóŁka matematycznego dla uczniów I – III gimnazjum

Program kóŁka matematycznego „MAŁy matematyk” iconProgram kóŁka matematycznego dla uczniów klas II gimnazjum

Program kóŁka matematycznego „MAŁy matematyk” iconProgram koła matematycznego „Mały Pitagoras” dla uczniów klas I – III

Program kóŁka matematycznego „MAŁy matematyk” iconHarmonogram zajęĆ KÓŁka matematycznego grupa: II

Program kóŁka matematycznego „MAŁy matematyk” iconHarmonogram zajęĆ KÓŁka matematycznego grupa: III

Program kóŁka matematycznego „MAŁy matematyk” iconZbiór zadań z matematyki dla gimnazjum zbiór dla potrzeb kółka matematycznego klas: III f, II i, I f, I j, I k

Program kóŁka matematycznego „MAŁy matematyk” iconProgram koła matematycznego

Program kóŁka matematycznego „MAŁy matematyk” iconProgram Szkolnego Kółka Fotograficznego

Program kóŁka matematycznego „MAŁy matematyk” iconProgram Pracy Kółka Regionalnego

Program kóŁka matematycznego „MAŁy matematyk” iconMgr Barbara Bogacz psp odechów Program Koła Matematycznego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom