Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu Szkolny zestaw tematów na ustny egzamin dojrzałości z języka polskiego
Pobierz 55.1 Kb.
NazwaZespół Szkół Budowlanych w Radomiu Szkolny zestaw tematów na ustny egzamin dojrzałości z języka polskiego
Data konwersji17.10.2012
Rozmiar55.1 Kb.
TypDokumentacja


Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu

Szkolny zestaw tematów na ustny egzamin dojrzałości z języka polskiego

LITERATURA


 1. Arkadia i jej obraz. Przedstaw, jak ten motyw funkcjonuje w literaturze różnych epok.

 2. Przedstaw na wybranych przykładach funkcjonowanie motywu rodziny w literaturze polskiej i obcej.

 3. Na wybranych przykładach literackich zaprezentuj postacie bohaterów-idealistów i ich postawy wobec życia.

 4. Przywołując wybrane przykłady literackie, zaprezentuj funkcjonowanie motywu cierpienia z miłości.

 5. Porównaj literackie obrazy człowieka końca XIX wieku. Odwołaj się do wybranych przykładów.

 6. Zaprezentuj literackie portrety ludzi poszukujących celu i sensu życia. Zbadaj ich funkcjonowanie, odwołując się do dwóch wybranych epok literackich.

 7. Przedstaw różne sposoby kreacji bohatera dziecięcego w literaturze.

 8. Widma, zjawy, sny w utworach literackich, omów ich funkcjonowanie na wybranych przykładach.

 9. Rozstanie kochanków. Omów różne ujęcie tego motywu w wybranych utworach literackich.

 10. Przedstaw sposoby kreacji Żydów w prozie i poezji polskiej. Odwołaj się do wybranych przykładów literackich.

 11. Odwołując się do dowolnych utworów z kilku epok, porównaj różne ujęcia Sarmaty w literaturze polskiej.

 12. Przedstaw funkcje motta w interpretacji wybranych dzieł literackich.

 13. Przedstaw różne obrazy miasta i ich funkcje w wybranych utworach literackich.

 14. Motywy mitologiczne w tradycji polskiej literatury na przestrzeni wieków. Rozważ temat na przykładzie wybranych utworów.

 15. Wydarzenia historyczne jako tworzywo literackie dla polskich powieściopisarzy. Omów na podstawie dowolnych tekstów XIX wieku.

 16. Różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary. Omów na wybranych przykładach literackich dwóch epok.

 17. Odwołując się do wybranych utworów z różnych epok, zinterpretuj myśl zawartą w słowach średniowiecznego filozofa: „życie to podróż (...) Wędrowcem jesteś i podróżnikiem”.

 18. My i wy, starzy i młodzi, rodzice i dzieci – różne sposoby przedstawiania konfliktu pokoleń (omów na wybranych przykładach).

 19. Szlachecki dworek. Omów funkcje i sposoby ujęcia tego motywu w literaturze.

 20. Przedstaw i oceń funkcjonowanie motywu tańca w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

 21. Przedstaw i omów sposoby kreacji par małżeńskich w wybranych utworach Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego.

 22. Na przykładzie wybranych dzieł literackich zaprezentuj motyw pokory oraz buntu wobec Boga i omów konsekwencje takich postaw.

 23. Przedstaw i omów dylematy moralne wybranych bohaterów literackich wchodzących w dorosłe życie. Odwołaj się do literatury XIX i XX wieku.

 24. Przedstaw i omów stosunek Polaków do innych narodów ukazany w polskiej literaturze.

 25. „Człowiek jest zdumiewający ...” (Joseph Conrad). Rozważ, jakie prawdy o człowieku odkrywa literatura wojenna.

 26. Zaprezentuj różne ujęcia motywu buntu jednostki wobec skostniałych konwenansów obyczajowych. Rozwiń temat na wybranych przykładach.

 27. Literackie portrety władców – przedstaw sposoby ich kreowania oraz funkcje, jakie miały spełnić.

 28. Od Rolanda do Kolumbów... W jakim stopniu ideał rycerza wpłynął na kreacje bohaterów walczących o wolność? Przedstaw i omów na wybranych przez Ciebie przykładach.

 29. Władza – powołanie, zobowiązanie, zaszczyt, namiętność, pokusa... Omów problem, odwołując się do wybranych dzieł literackich.

 30. Męczennicy, prorocy, karierowicze, kanalie i błazny. Zanalizuj różne postawy ludzkie w wybranych utworach literackich XIX i XX wieku. Uzasadnij swoją ocenę.

 31. „Serce ma swoje racje, których rozum nie ma”. Udowodnij, że dewiza B. Pascala była bliska wielu bohaterom literackim.

 32. Przedstaw obraz domu i omów jego funkcje, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

 33. Przedstaw literackie portrety kobiet – ich życie, problemy i pragnienia – w wybranych utworach literatury różnych epok.

 34. Zaprezentuj różnorodne ujęcia motywu miłości. Przedstaw jego funkcjonowanie w literaturze różnych epok.

 35. Kreacja bohatera tragicznego. Omów zagadnienie, odnosząc się do literatury trzech wybranych epok.

 36. Odwołując się do dowolnych tekstów, porównaj różne ujęcia obrazu Sarmaty w literaturze baroku i oświecenia.

 37. Trudny problem dziedzictwa sarmackiego w literaturze romantyzmu i pozytywizmu. Omów na wybranych przykładach.

 38. Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów na przykładach wybranych utworów.

 39. Zaprezentuj różne portrety Rosjan zawarte w polskiej literaturze.

 40. Porównaj kreacje polskiego inteligenta w wybranych utworach literackich.

 41. Biografia jako tworzywo literackie – omów zagadnienie, odwołując się do dowolnych przykładów literatury polskiej i obcej.

 42. Zaprezentuj wybranych bohaterów literackich, w których dokonała się głęboka przemiana. Zanalizuj jej przyczyny i skutki.

 43. Lata wojny i okupacji hitlerowskiej były czasem wielkiej próby dla człowieka. Omów problem w oparciu o dowolnie wybrane utwory literackie.

 44. Różne obrazy przyrody w literaturze – omów sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach.

 45. Przedstaw najciekawsze twoim zdaniem sposoby realizacji motywu wędrówki w literaturze.

 46. Mity jako ważne tworzywo literatury. Przedstaw i scharakteryzuj to zjawisko, odwołując się do wybranych przykładów.

 47. Problematyka literatury kobiecej XX wieku. Przedstaw zagadnienie na przykładzie twórczości jednej z pisarek.

 48. Przedstaw różne wcielenia szatana w literaturze i omów ich funkcje.

 49. Odwołując się do wybranych tekstów różnych epok, przedstaw i porównaj literackie wizje zaświatów.

 50. Przedstaw i porównaj literackie portrety dorastającej dziewczyny.

 51. Literatura o mędrcach i mądrości. Przedstaw sposoby ukazywania tego motywu w wybranych utworach literackich.

 52. Samotność jako temat literacki. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z różnych epok.

 53. Odwołując się do wybranych dzieł, omów różne sposoby widzenia wsi w literaturze.

 54. Życie w społeczeństwie – przekleństwo czy wygoda? Odpowiedz na pytanie, analizując postawy wybranych bohaterów literackich.

 55. Rola kostiumu historycznego w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

 56. Na wybranych przykładach omów żywotność tradycji romantycznej w literaturze następnych epok.

 57. Posiłkując się średniowieczną literaturą hagiograficzną, omów różne drogi do świętości.

 58. Wielkie karty naszej historii utrwalone w różnych formach zapisu literackiego (np. kronika, epos, pieśń patriotyczna itp.). Zanalizuj wybrane przykłady.

 59. Przedstaw różne ujęcia rewolucji i ich funkcje. Odwołaj się do utworów literackich z różnych epok.

 60. Odwołując się do wybranych utworów, porównaj różne ujęcia i funkcje motywu wesela w literaturze.

 61. Odwołując się do literatury różnych epok, scharakteryzuj wybranych bohaterów literackich poszukujących szczęścia.

 62. Literatura faktu. Na wybranych przykładach scharakteryzuj to zjawisko.

 63. Na wybranych przykładach omów zjawisko fascynacji twórców różnych epok kulturą ludową.

 64. Przedstaw i porównaj obrazy arystokracji oraz portrety arystokratów w literaturze polskiej różnych epok.

 65. Motyw zabawy, balu i wesela w literaturze. Omów wybrane realizacje tego motywu.

 66. Przedstaw satyryczny obraz Polaków w wybranych utworach literackich. Zanalizuj sposoby tworzenia takiego obrazu.

 67. Literatura faktu i parabola – na wybranych przykładach omów dwa sposoby mówienia o współczesności.

 68. Szaleństwo i szaleńcy – omów funkcjonowanie tego motywu w tekstach literackich różnych epok.

 69. Odwołując się do dowolnych przykładów, omów problem dziedzictwa sarmackiego w literaturze epok późniejszych.

 70. Jak, gdzie i co jadają bohaterowie literaccy? Przedstaw motyw sztuki kulinarnej w tekstach literackich różnych epok.

 71. Omów literackie rozmowy człowieka z Bogiem w utworach literackich z różnych epok.

 72. Analizując utwory kilku epok, zaprezentuj różne koncepcje poety i poezji.

 73. Omów naturalistyczny sposób widzenia i przedstawiania świata w literaturze XIX i XX w.

 74. Odwołując się do wybranego materiału literackiego omów wpływ filozofii na literaturę.

 75. Porównaj sposób ukazania życia obozowego w wybranych utworach poświęconych II wojnie światowej.

 76. Człowiek – zbrodniarz czy bohater? Analizując wybrane przykłady, wskaż, jaki obraz człowieka wyłania się z literatury II wojny światowej.

 77. Omów wpływ alkoholu i innych używek na życie artysty i losy bohaterów literackich.

 78. Omów idealistyczne i krytyczne obrazy polskiego dworu w utworach różnych epok.

 79. Literackie portrety artystów – omów wybrane przykłady.

 80. Na wybranych przykładach omów rolę wizji , snu i proroctwa w literaturze.

 81. Tęsknota za ojczyzną jako motyw literatury polskiej – omów na wybranych przykładach z różnych epok.

 82. Człowiek uwikłany w historię swoich czasów. Omów zagadnienie na podstawie wybranej literatury.

 83. Motywy muzyczne w poezji , prozie i dramacie. Omów sposoby ich wykorzystania.

 84. Biblijne przypowieści i ich kontynuacje w literaturze. Omów i zanalizuj wybrane z nich.

 85. Na podstawie wybranych utworów omów parabolę jako sposób opisywania prawideł świata.

 86. Pieniądz – źródło sukcesu czy klęski bohaterów literackich? Swoją wypowiedź zilustruj przykładami z różnych epok.

 87. Stosunek do pracy jako kryterium wartości człowieka. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

 88. Literackie fascynacje wsią i życiem jej mieszkańców. Określ i omów sposoby przedstawiania tego motywu w wybranych utworach.

 89. Literackie powroty do ,,kraju lat dziecinnych”. Rozwiń temat, opierając się na wybranych przykładach.

 90. Młodość jako czynnik determinujący stosunek człowiek do świata. Określ i oceń zjawisko na wybranych przykładach literackich.

 91. Rozpoczynając od ,,Bogurodzicy”, omów pieśni ważne dla Polaków. Uzasadnij swój wybór.

 92. Przyroda – zdumiewająca, groźna, tajemnicza. Omów różnorodność obrazów przyrody w tekstach literackich z różnych epok.

 93. Obrazy zniewolenia człowieka w systemie totalitarnym. Omów je i porównaj, analizując wybrane utwory.

 94. Miejsce którego nie ma. Omów sposoby kreowania i funkcje utopii w literaturze.

 95. Poeta – bard – przedstawiciel pokolenia i narodu. Omów i porównaj twórczość Edwarda Stachury i Jacka Kaczmarskiego.

 96. Motyw tchórzostwa i odwagi w wybranych dziełach literatury polskiej i obcej. Omów zagadnienie, zwracając uwagę na sposób jego przedstawienia.

 97. Rośliny – świadkowie, uczestnicy życia postaci literackich, tło wydarzeń... Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 98. Na podstawie wybranych utworów omów funkcję humoru w literaturze.

 99. Spiskowiec, więzień, powstaniec, zesłaniec, emigrant – scharakteryzuj typy bohaterów polskiej literatury czasów niewoli.

 100. Poezja współczesna wobec tradycji wcześniejszych epok. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

 101. Kobieta w oczach mężczyzn, mężczyzna w oczach kobiet – odwołując się do wybranych przykładów literackich, zanalizuj wpływ płci na sposób widzenia i prezentowania innych.

 102. Literackie portrety matek. Omów ujęcie motywu na przykładzie utworów różnych epok.

 103. „Kobieta – błogosławieństwo czy przekleństwo mężczyzny?” Przedstaw wpływ kobiet na postępowanie mężczyzn odwołując się do wybranych utworów z różnych epok.KORESPONDENCJA SZTUK

 1. Portret rycerza w literaturze i sztuce. Przedstaw funkcje i znaczenie motywu na wybranych przykładach.

 2. Na wybranych przykładach zanalizuj różne sposoby funkcjonowania motywu śmierci w literaturze i innych dziedzinach sztuki.

 3. Zaprezentuj wzajemne wpływy malarstwa i literatury w modernizmie.

 4. W odniesieniu do literatury, malarstwa, architektury i innych dziedzin sztuki udowodnij, że Biblia jest źródłem wzorów osobowych oraz motywów i wątków w kulturze europejskiej.

 5. Deformacja świata i jej funkcje w różnych tekstach kultury. Zaprezentuj zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

 6. Porównaj literackie i malarskie sposoby tworzenia wizji apokaliptycznych. Odwołaj się do wybranych tekstów kultury.

 7. Odwołując się do różnych tekstów kultury, zanalizuj motyw upadku i nawrócenia.

 8. Zaprezentuj artystyczne ujęcia krajobrazu wiejskiego w literaturze i malarstwie.

 9. Karykatura, jako jeden ze sposobów prezentacji człowieka w różnych tekstach literatury. Omów na wybranych przykładach.

 10. Przedstaw różnorodność ideałów kobiecej urody w literaturze i malarstwie dwóch wybranych epok.

 11. Omów funkcjonowanie motywu powstania styczniowego w literaturze i malarstwie.

 12. Przywołując wybrane przykłady, rozważ rolę symbolu w literaturze i sztuce Młodej Polski.

 13. Postawy człowieka wobec cierpienia. Przedstaw różne sposoby ukazywania tego motywu w literaturze i innych dziedzinach sztuki.

 14. Rozważ rolę inspiracji mitologicznych we współczesnej literaturze i sztuce. Przywołaj wybrane przykłady.

 15. Zaprezentuj różne ujęcia motywu tańca w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów.

 16. Adaptacja filmowa a pierwowzór literacki. Omawiając temat, odwołaj się do wybranych dzieł literackich i ich adaptacji filmowych. Zwróć uwagę na właściwości języka filmowego.

 17. Od tragedii antycznej do teatru absurdu – na wybranych przykładach przedstaw i omów różne formy dramatu.

 18. Różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

 19. Omów różne sposoby przedstawiania ludzkiej natury oraz reakcji na niewolę i wojnę w sztuce XX wieku.

 20. Czy istnieje zbrodnia doskonała? Rozważ problem, odwołując się do tekstów kultury różnych epok.

 21. Motywy katastroficzne w kulturze XIX i XX wieku – omów temat, analizując wybrane dzieła literackie i filmowe.

 22. Na wybranych przykładach omów różne ujęcia motywu anioła w sztuce.

 23. Na wybranych przykładach przedstaw literackie i malarskie obrazy prowincji.

 24. Przedstaw różne ujęcia motywu końca świata w literaturze i malarstwie.

 25. Samotność – przedstaw sposób funkcjonowania tego motywu w różnych tekstach kultury.

 26. Na wybranych przykładach przedstaw różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce.

 27. Przedstaw literackie i malarskie przykłady fascynacji artystów Wschodem i jego kulturą.

 28. Opowiedz o roli nastroju i sposobach jego tworzenia w tekstach kultury różnych epok.

 29. Zaprezentuj portrety duchownych zawarte w literaturze i innych tekstach kultury różnych epok.

 30. Porównaj obrazy śmierci w tekstach literackich i malarstwie różnych epok.

 31. Inspiracje antyczne w kulturze. Przedstaw wędrówkę wybranego motywu i porównaj sposoby jego realizacji.

 32. Inspiracje biblijne w kulturze. Przedstaw wędrówkę wybranego motywu i porównaj sposoby jego realizacji.

 33. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie – omów najciekawsze twoim zdaniem przykłady jego zastosowania.

 34. Powstaniec w literaturze pięknej i sztukach plastycznych. Omów sposoby kreacji tej postaci w wybranych dziełach.

 35. Kultura masowa a kultura elitarna. Przedstaw tę opozycję na podstawie wybranych przykładów z literatury i innych dziedzin sztuki.

 36. Na podstawie wybranych przykładów omów funkcjonowanie motywu grozy w literaturze i innych dziedzinach sztuki.

 37. Samobójstwo – zwycięstwo, czy klęska? Rozważ zagadnienie na podstawie tekstów kultury z różnych epok.

 38. Analizując wybrane dzieła, omów funkcje brzydoty w literaturze i innych dziedzinach sztuki.

 39. Omów symbolikę i funkcję stroju w wybranych dziełach literackich i innych.

 40. Porównując wybrane dzieła reprezentujące różne dziedziny sztuki, omów motyw matki cierpiącej.

 41. Analizując dowolne przykłady z literatury i malarstwa, omów różne sposoby rozumienia i ukazywania piekła.

 42. Zaprezentuj różnorodne ujęcia motywu ogrodu w literaturze i sztuce.

 43. Ruiny, opustoszałe zamki – omów sposoby ujęcia i funkcje tego motywu w wybranych tekstach kultury.

 44. Strach i śmiech, czyli groteskowe widzenie świata. Na podstawie wybranych dzieł omów funkcje groteski.

 45. Motywy maryjne w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat, odwołując się do dowolnych przykładów.

 46. Jak artyści różnych dziedzin sztuki przedstawiali Boga? Porównaj wybrane koncepcje.

 47. Góry tematem dzieł sztuki i literatury. Omów wybrane realizacje motywu.

 48. Skandale i prowokacje artystyczne. Omów temat, odwołując się do biografii i twórczości wybranych autorów.

 49. Erotyzm w sztuce. Omów funkcjonowanie tego motywu w tekstach kultury różnych epok.

 50. Zaprezentuj wybrane literackie i malarskie krajobrazy impresjonistyczne. Omów cechy kierunku w obu dziedzinach sztuki.

 51. Omów sposób kreowania postaci historycznych w literaturze i sztuce polskiej. Odwołaj się do wybranych tekstów.

 52. Zaprezentuj obraz powstania warszawskiego w literaturze, filmie i innych dziedzinach sztuki.

 53. Literackie i malarskie portrety Warszawy. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane teksty literackie i prace plastyczne.

 54. Różne sposoby utrwalania obrazu XX wieku w literaturze i sztuce. Zanalizuj je na podstawie wybranych przykładów.

 55. Katastroficzne wizje i obrazy zagłady w dziełach literackich i filmowych. Dokonaj analizy wybranych dzieł.

 56. Czasy pogardy próbą człowieczeństwa. Przedstaw i oceń postawy bohaterów wybranych dzieł literackich i filmowych.

 57. Jesteśmy Europejczykami. Co kultura polska – literatura, film – może zaproponować mieszkańcom starego kontynentu. Przeanalizuj wybrane dzieła.

 58. Sztuka wyrazem sprzeciwu wobec zła. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł powstałych po 1914 roku.

 59. Odzwierciedlenie wydarzeń historycznych i przemian politycznych w literaturze i filmie polskim. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane dzieła powstałe po roku 1939.

 60. Różne sposoby kreowania alternatywnych światów w literaturze fantasy porównaj z ich adaptacjami filmowymi.

 61. Przedstaw Polaków-emigrantów ukazanych w literaturze różnych epok i współczesnych dziełach filmowych. Dokonaj porównania.

 62. Lekarz – zawód czy powołanie Scharakteryzuj wizerunki lekarzy występujących w wybranych dziełach literackich, malarskich i filmowych.

 63. Arkadia, raj, wyspy szczęśliwe… Przedstaw różne wizje krain szczęścia w wybranych dziełach literackich i filmowych.

 64. Dziecko i jego los w literaturze i w filmie. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów.

 65. Motyw czasu i przemijania. Omów zagadnienie, ilustrując wypowiedź przykładami z różnych dziedzin sztuki.

 66. Omów i porównaj sposoby funkcjonowania scen batalistycznych w literaturze, filmie i malarstwie.

JĘZYK

 1. Wykaż obecność leksyki i frazeologii antycznej oraz biblijnej w potocznej odmianie współczesnego języka polskiego.

 2. Zapożyczenia we współczesnej polszczyźnie. Omów problem i oceń zasadność stosowania zapożyczeń z języka angielskiego.

 3. Rola neologizmów w tworzeniu literackiego obrazu świata. Omów zagadnienia na podstawie wybranych tekstów poetyckich.

 4. Scharakteryzuj (na wybranych przykładach) słownictwo internetowe.

 5. Na wybranych przykładach scharakteryzuj językowe środki wyrażenia emocji w literaturze różnych epok.

 6. Stylizacje językowe w literaturze XIX wieku – omów na wybranych przykładach.

 7. Zbadaj jakie nastąpiły zmiany w zasobie leksykalnym języka Twoich dziadków, rodziców i rówieśników. Porównaj i wyciągnij wnioski.

 8. Zanalizuj język reklam telewizyjnych pod kątem poprawności językowej. Jakie funkcje językowe pełni wypowiedź reklamowa?

 9. Dokonaj analizy języka tekstów piosenek rapowych, wyjaśnij zasadność doboru środków wyrazu.

 10. Scharakteryzuj język tekstów piosenek disco polo. Posłuż się wybranymi przykładami. Przedstaw specyficzne cechy.

 11. Omów pochodzenie nazw ulic Twojego miasta (dzielnicy).

 12. Od Doświadczyńskiego do Złotopolskich. Zbadaj na wybranych przykładach sposób doboru nazwisk, przydomków literackich i filmowych.

 13. Omów, jaką funkcję pełni indywidualizacja językowa w kreacji wybranych bohaterów literackich.

 14. Język sprawozdawców sportowych. Przedstaw specyficzne cechy tego języka na przykładzie wypowiedzi dziennikarzy wybranej dyscypliny sportowej.

 15. Zanalizuj język poezji śpiewanej w wybranych tekstach literatury XX wieku. Wskaż charakterystyczne cechy.

 16. Aluzja i szyfr w polskiej literaturze emigracyjnej (albo obozowej/stanu wojennego). Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów.

 17. Zbadaj i oceń poprawność językową wybranych wypracowań rówieśników. Określ typ popełnionych błędów i mechanizm ich powstawania.

 18. Język środowiska uczniowskiego – tworem oryginalnym, ale i niepokojącym. Omów zagadnienie na wybranych przykładach, np. powieści młodzieżowych.

 19. Wyjaśnij i omów funkcje stylizacji językowej w wybranych tekstach literackich.

 20. Retoryka jako sztuka przekonującego mówienia. Na podstawie wybranych przykładów dokonaj analizy najciekawszych figur językowych.

 21. Polszczyzna wobec zapożyczeń. Prześledź wpływ języków obcych na język polski w przeszłości i współcześnie.

 22. Język ezopowy w literaturze XIX i XX wieku. Omów na podstawie wybranych przykładów.

 23. Eksperymenty poetyckie i zabawy słowem. Zanalizuj zjawisko na wybranych przykładach literackich

 24. Scharakteryzuj środki wymowy artystycznej w tekstach piosenek wybranej grupy muzycznej i omów ich funkcje.

 25. Zbadaj język miłości i zakochanych, zdradzonych i cyników w wybranych utworach literackich, np. W. Szekspira, romantyków, A. Bursy, M. Hłaski. Omawiając zagadnienie zwróć szczególną uwagę na leksykę, składnię i frazeologię.

 26. Dokonaj językowej analizy nazw miejscowości Twojej „małej ojczyzny” i omów sposoby ich tworzenia (etymologię, budowę słowotwórczą).

 27. Dokonaj analizy języka młodzieżowego. Weź pod uwagę zapożyczenia, ekspresywizmy, słowotwórstwo i leksykę.

 28. Dokonaj analizy wybranych przysłów polskich i przedstaw zmiany dokonujące się w języku.

 29. Puryzm i liberalizm językowy. Przedstaw swój pogląd na to zagadnienie, analizując przykłady zjawisk językowych charakterystycznych dla współczesnej polszczyzny.

 30. Język jako instrument walki o władzę. Zanalizuj wybrane materiały wyborcze.

 31. Język w służbie satyry dawniej i dziś. Omów zagadnienie w oparciu o teksty kabaretowe powstałe w XX wieku.

 32. Moda na języki obce we współczesnej i dawnej polszczyźnie. Wykaż jej wpływ i zaprezentuj swoje stanowisko.

 33. Omów pochodzenie i znaczenie nazw miejscowych Twojego regionu.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu Szkolny zestaw tematów na ustny egzamin dojrzałości z języka polskiego iconZestaw tematów na Zestaw tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie w roku szkolnym 2012/2013

Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu Szkolny zestaw tematów na ustny egzamin dojrzałości z języka polskiego iconSzkolny zestaw tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego

Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu Szkolny zestaw tematów na ustny egzamin dojrzałości z języka polskiego iconZestaw tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie w roku szkolnym 2011/2012

Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu Szkolny zestaw tematów na ustny egzamin dojrzałości z języka polskiego iconZestaw tematów na egzamin ustny z języka polskiego – Matura 2013

Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu Szkolny zestaw tematów na ustny egzamin dojrzałości z języka polskiego iconZestaw tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2011/2012

Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu Szkolny zestaw tematów na ustny egzamin dojrzałości z języka polskiego iconLista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 20010/2011

Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu Szkolny zestaw tematów na ustny egzamin dojrzałości z języka polskiego iconMatura 2012 szkolny zestaw tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego

Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu Szkolny zestaw tematów na ustny egzamin dojrzałości z języka polskiego iconZestaw tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego na rok szkolny 2009/2010

Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu Szkolny zestaw tematów na ustny egzamin dojrzałości z języka polskiego iconZespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater Propozycje tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 przygotowane przez zespół przedmiotowy Literatura

Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu Szkolny zestaw tematów na ustny egzamin dojrzałości z języka polskiego iconTematy na ustny egzamin dojrzałości z języka polskiego – matura 2008

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom