" jestem polakiem europejczykiem"
Pobierz 154.96 Kb.
Nazwa" jestem polakiem europejczykiem"
Data konwersji17.10.2012
Rozmiar154.96 Kb.
TypDokumentacja


PROGRAM AUTORSKI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ


JESTEM POLAKIEM EUROPEJCZYKIEM”


Domańska Grażyna


Wstęp.


Program edukacyjno-wychowawczy „Jestem Polakiem Europejczykiem” powstał z myślą o dziecku najmłodszym, które jest bacznym obserwatorem życia społecznego.

W programie wychodzę od tego, co dziecku bliskie, tzn. od problematyki związanej z moim miastem, z ojczyzną.


Idea programu.


Żyjemy w czasach, w których na temat integracji i drogi Polski do Unii Europejskiej słyszymy na każdym kroku. Doniesienia medialne są dla dzieci niezrozumiałe, a przecież nie można pominąć odbiorcy, którego pokolenie będzie najpełniej doświadczać integracji państw naszego kontynentu.

Już w przedszkolu prowadząc ukierunkowane i systematyczne działania wpływamy na kształtowanie postaw społecznych, moralnych, wreszcie światopoglądowych naszych wychowanków. Wiek przedszkolny jest to okres, w którym dokonuje się rozwój emocjonalno-społeczny dziecka. Uczy się ono przestrzegania zasad i norm współżycia obowiązujących w rodzinie, grupie, określonych zachowań w zróżnicowanych sytuacjach przedszkolnych, pełnienia ról społecznych. To wszystko sprzyja rozwojowi zachowań i uczuć społecznych małego dziecka.

Dlatego uważam, że powinniśmy poszerzyć krąg oddziaływań na dziecko -- dostosowując problematykę związaną z życiem innych narodów europejskich do możliwości percepcyjnych dziecka w wieku przedszkolnym.


Założenia programu.


W konstrukcji programu została uwzględniona( Podstawa programowa MEN z dnia 26 lutego2002roku.) oraz program Moje Przedszkole DKW-4013-3/01

Zasadniczym celem programu edukacji europejskiej jest przygotowanie dzieci do aktywnego życia w zjednoczonej Europie.

Dotyczy ona nie tylko aspektów dydaktycznych(poznawczych i kształcących), ale również wychowawczych, motywacyjnych i emocjonalnych.


Edukacja europejska to przede wszystkim:

 • budzenie uczuć patriotycznych, poszerzenie wiedzy o swoim mieście o naszym kraju

 • nabywanie poczucia przynależności do określonych grup(rodziny, grupy rówieśników, przyjaciół, narodu itp.)

 • poznawanie i kultywowanie tradycji naszego regionu, kraju i jego związku z dorobkiem innych krajów europejskich;

 • poznanie życia ludzi w wybranych krajach europejskich

 • kształcenie uczucia przynależności do Unii Europejskiej jako pełnoprawnego obywatela;

 • zaznajomienie dzieci z zarysami kontynentu europejskiego z zaznaczeniem na nim Polski;

 • kształtowanie szacunku do przedstawicieli różnych narodowości;

 • budzenie poczucia odpowiedzialności za przyjaźń i współpracę między wszystkimi krajami Europy.


Cele szczegółowe:


 • dziecko zna nazwę swojej miejscowości, kraju, stolicy,

 • potrafi wymienić najważniejsze obiekty, zabytki swojej miejscowości,

 • rozpoznaje różne regiony Polski,

 • zna nazwy największych miast i rzek polskich,

 • odnosi się z szacunkiem do problematyki poznawania życia ludzi innych narodowości,

 • poznaje zwyczaje, tradycje charakterystyczne dla innych krajów,

 • umie nazwać kraje sąsiadujące z Polską,

 • rozpoznaje i nazywa symbole własnego kraju (barwy, hymn, godło), wie, czym są symbole narodowe, a także rozpoznaje niektóre symbole narodowe innych krajów Unii Europejskiej,

 • potrafi wskazać Polskę na mapie Europy,

 • rozumie pojęcia Polak, Polska, język polski, Europejczyk, Europa,

 • zna niektórych europejskich autorów tworzących dla dzieci

Podkreślić należy, że realizacja zadań edukacji europejskiej ma przede wszystkim charakter wychowawczy i służy zainteresowaniu dzieci Unią Europejską.


Metody:

Aktywizujące:

 • pedagogika zabawy,

 • gry i zabawy integracyjne,

 • aktywność ruchowa,

 • drama,

Słowne:

 • swobodna rozmowa,

 • dialog,

 • opis, pogadanka,

 • słuchanie czytanych baśni, bajek, opowiadań,

Oglądowe:

 • pokaz, obserwacja

Formy:

 • zabawy naśladowcze, inscenizacyjne,

 • inscenizowanie ruchem piosenek,

 • inscenizowanie bajek,


Program edukacji europejskiej „Jestem Polakiem Europejczykiem” będzie realizowany w oparciu o pedagogikę zabawy, dziecko bawiąc się pogłębi swoją wiedzę, a jednocześnie rozwijać będzie sprawność manualną, mowę, myślenie i wyobraźnię, ćwiczyć koncentrację uwagi oraz sprawność ruchową.

W podróży po wybranych krajach Europy będzie dzieciom towarzyszyć maskotka –Sowy Europejki. Sowa będzie się włączać do wspólnych zabaw, zachęcać dzieci do określonych działań jednym słowem towarzyszy dzieciom w każdej podróży.


PROGRAM REALIZACJI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ DLA DZIECI 6 LETNICH

Jestem Polakiem, jestem EuropejczykiemLp.

Blok tematyczny


Treści kształcenia


Działania edukacyjne

Przewidywane osiągnięcia dziecka1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.Moje miasto Tarnobrzeg


MOJA OJCZYZNA POLSKA


WĘDRÓWKI PO POLSCE


W KRAINIE ŚW. MIKOŁAJA


TRADYCJE I ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE


PODRÓŻ W KRAINĘ BAJEK I BAŚNI


ODKRYWAMY ŚWIAT


POZNAJEMY UNIE EUROPEJSKĄ


WIELKANOC W EUROPIE


CO NAS ŁĄCZY


DZIECI Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA

Budzenie zainteresowania dzieci własną miejscowością, zapoznanie z ważniejszymi zabytkami, ,herbem, legendami i charakterystycznym budownictwem.


Utrwalenie znajomości własnego adresu zamieszkania.


Poznanie usytuowania Tarnobrzega na mapie


Budzenie zainteresowania tradycjami i miejscowym folklorem.


Poznanie tańca ludowego „Dzikowiak”


Zapoznanie z twórczością Jachowicza


Nabywanie poczucia przynależności narodowej.


Symbole narodowe: flaga, godło hymn, stolica.


Przybliżenie dzieciom wiadomości na temat Krakowa


Ukazanie piękna polskich gór- folklor, tradycje


Przybliżenie regionu ”Śląska” -jego tradycje i legendy.


Żeglarski rejs- zabawy integrujące grupę Poznanie Pomorza.


Tradycje św. Mikołaja.


Prawdy i mity o św. Mikołaju.


Filandia kraj św. Mikołaja.


Ukazanie piękna polskich tradycji świątecznych;


Zwyczaj śpiewania kolęd


Zwyczaj składania życzeń świątecznych


Zwyczaj zasiadania do wieczerzy wigilijnej wraz

z pojawieniem się pierwszej gwiazdki


Zwyczaj obdarowywania bliskich prezentami podczas kolacji wigilijnej


Poznanie świątecznych zwyczajów Niemców,

Zwyczaj ubierania choinki rodem z Niemiec


Poznanie świątecznych zwyczajów Brytyjczyków

Zwyczaj wysyłania kart świątecznych rodem z Anglii


Przybliżenie dzieciom postaci duńskiego bajkopisarza H. Ch. Andersena.

Zapoznanie z bajką „Królowa Śniegu”


Przekazanie dzieciom podstawowych informacji o braciach Grimm


Poznanie wierszy Jana Brzechwy


Poznajemy tradycję, kulturę, tańce, muzykę i tradycyjne potrawy wybranych krajów europejskich, Włochy, Grecja, Francja.


Włoskie przysmaki.


Francja kraj z wieżą Eiffla i stolicą mody.


Grecja-kraj igrzysk olimpijskich.


Co to jest Unia Europejska?


Mapa unii europejskiej,


Najważniejsze instytucje: Rada Europejska,

Parlament.


Poznanie symboli unii europejskiej: flaga, hymn, waluta euro.


Powitanie wiosny z postaciami bajkowymi

Unii Europejskiej.


Poznanie tradycji świątecznych w Polsce i Szwecji.


Poznawanie muzyki, tańców i piosenek z różnych stron świata.


Zorganizowanie międzyprzedszkolnego Turnieju Europejskiego.


Dzień Matki i Ojca w różnych krajach Europy.


Dzień dziecka w różnych krajach zjednoczonej Europy i na świecie.


Wyglądamy inaczej, czujemy tak samo- poznawanie uczuć: miłości radości smutku. • Wycieczka w celu poznania najciekawszych obiektów.

 • Oglądanie albumu.

 • Wykonanie herbu Tarnobrzega

 • Inscenizacja utworu Szuchowej „Przygoda z małpką”

 • Zaznaczenie miejscowości na mapie.

 • Wycieczka do muzeum
 • Nauka tańca
 • Teatrzyk z wykorzystaniem sylwet ”Chory kotek”
 • Słuchanie legendy powstania państwa polskiego.

 • Omówienie symboli narodowych: flaga, godło.

 • Zaznaczanie i rozpoznawanie konturów Polski i Wisły na mapie.

 • Słuchanie legendy „O Warszawskiej Syrence”.

 • Nauka wiersza Wł. Bełzy „Kto ty jesteś”.

 • Słuchanie hymnu państwowego .

 • w odpowiedniej postawie, ciszy i skupieniu.

 • Kolorowanie godła wg podanego schematu.

 • Wykonanie biało-czerwonej chorągiewki.
 • Oglądanie albumów, książek, zdjęć

 • Omówienie stroju krakowskiego

 • Wykonanie albumu o Krakowie

 • Słuchanie legendy o smoku wawelskim

 • Praca plastyczna” Pocztówka z Krakowa
 • Słuchanie wierszy, nagrań muzyki góralskiej

 • Słuchanie opowiadania nauczycielki o góralach i ich życiu.

 • Degustacja oscypka.

 • Wykonanie makiety Tatr-praca zespołowa
 • Legenda o Skarbniku ilustrowana ilustracjami

 • Opowiadanie nauczycielki o pracy górnika i patronce św. Barbarze.

 • Zaznaczanie na mapie zagłębia węglowego siarkowego i miejsc wydobycia soli.
 • Zaznaczenie na mapie Polski Pomorza.

 • Zabawa „Żeglarski rejs ”z kapitanem w roli nauczyciela.

 • Zabawy dramowe – odgrywanie na statku różnych sytuacji.
 • Wysłuchanie opowieści o św. Mikołaju.

 • Pisanie listu do św. Mikołaja.

 • Wyszukiwanie na mapie Europy miejscowości Rovaniemi w Laponii.

 • Św. Mikołaj – praca z figur geometrycznych.
 • Nauka polskiej kolędy ”Dzisiaj w Betlejem

 • Wykonanie kartki świątecznej

 • Wykonanie stroika świątecznego

 • Spotkanie opłatkowe z udziałem rodziców

 • Dzielenie się opłatkiem

 • Śpiewanie kolęd
 • Wykonanie ozdób choinkowych

 • Nauka piosenki „Choinka”

 • Ozdabianie choinki własnoręcznie wykonanymi ozdobami
 • Nauka kolędy w języku angielskim,

 • Rozmowa o pierwszej karcie świątecznej rodem z Anglii,

 • Wyszukiwanie Wielkiej Brytanii i jej stolicy na mapie Europy i na globusie.
 • Słuchanie baśni opowiadanej przez nauczycielkę z wykorzystaniem ilustracji.
 • Praca plastyczna „Pałac królowej śniegu”
 • Teatrzyk kukiełkowy na podstawie utworu „Czerwony Kapturek”
 • Czerwony Kapturek inaczej- wykonanie scenografii do przedstawienia
 • Inscenizowanie wybranych wierszy i nauka na pamięć

 • Ilustrowanie baśni i opowiadań
 • Konkurs czytelniczy pt. „Znam bajki i baśnie”
 • Wyszukiwanie państw na mapie Europy,

 • Rozmowa na temat symboli narodowych.

 • Oglądanie kartek, ilustracji, z charakterystycznymi zabytkami.

 • Wykonanie pizzy.
 • Oglądanie ilustracji z charakterystycznymi budowlami Paryża. Rozmowa na temat symboli narodowych.

 • Odczytanie kartoników Francja, Paryż.

 • Słuchanie wiersza Elegantka

 • Zorganizowanie kącika przebieranek

 • Pokaz mody

 • Modny strój- ubieranie modelki- rysowanie.

 • Słuchanie muzyki H. Giranda

 • „Pod dachami Paryża
 • Opowiadanie nauczycielki na temat igrzysk i kraju z którego się wywodzą, odczytywanie napisów: Grecja, Ateny, olimpiada, sport.

 • Zawody olimpijskie z podziałem na drużyny.

 • Wykonanie sałatki greckiej.

 • Słuchanie utworu „Grek Zorba”

 • taniec z gazetami.
 • Zapoznanie się z mapą fizyczną i polityczną Unii Europejskiej.

 • Odczytywanie nazw państw
 • Słuchanie hymnu Unii: „Oda do radości”.

 • Wykonanie flagi Unii (12 złotych gwiazd ułożonych koliście na lazurowym tle)
 • Wykonanie plakatu ulubionego bohatera bajkowego.

 • Wyjście nad Wisłę wszystkich grup wiekowych z ulubionym bohaterem bajkowym.

 • Rozwiązywanie zagadek na temat postaci bajkowych.

 • Układanie flagi Unii.

 • Nawoływanie wiosny.

 • Powrót z kwiatami i śpiewem do przedszkola.
 • Porównywanie polskich i europejskich zwyczajów świątecznych,

 • Malowanie pisanek,

 • Wykonywanie palm
 • Słuchanie muzyki z różnych stron świata

 • Ilustrowanie muzyki za pomocą różnorodnych form artystycznego wyrazu.

 • Nauka tańca Specknerin.
 • Udział dzieci w konkursie wiedzy o unii europejskiej.
 • Słuchanie opowiadań o obchodach Dni Matki i Ojca w wybranych krajach europejskich.

 • Nauka wiersz w języku angielskim.

 • Wykonanie upominku.

 • Zorganizowanie uroczystości z udziałem rodziców
 • Słuchanie czytanych przez nauczyciela opowiadań o dzieciach z różnych stron świata.

 • Nauka piosenki” Podajmy sobie ręce”

 • Praca plastyczna” Jak wygląda świat przez kolorową szybkę”
 • Wyszukiwanie podobieństw i różnic w wyglądzie i zachowaniu dzieci z różnych stron świata.

 • Wykonanie plakatu ”Dzieci świata”

 • Dziecko :

 • Zna nazwę własnej miejscowości

 • Potrafi wymienić najważniejsze zabytki,

 • Rozpoznaje i nazywa herb Tarnobrzega.

 • Potrafi wykonać z kolorowego papieru herb

 • Zna swój adres i adres przedszkola

 • Potrafi wskazać na mapie Tarnobrzeg,

 • Poznaje miejscowy folklor,

 • Umie zatańczyć proste układy taneczne,
 • Aktywnie uczestniczy w zabawie
 • Zna barwy narodowe.
 • Wie jak nazywa się stolica Polski.
 • Rozumie pojęcia: Polak, Polska, język polski.
 • Potrafi wskazać na mapie Warszawę.
 • Zachowuje się właściwie w trakcie słuchania hymnu.
 • Rozpoznaje różne regiony Polski

 • Posiada określony zasób słownictwa związany z regionem krakowskim, górskim, śląskim i pomorskim.

 • Potrafi odczytać z mapy: Tatry, Kraków, Bałtyk.

 • Potrafią wybrać wyrazy dotyczące danego regionu.
 • Dziecko zdobędzie wybrane wiadomości na temat Filandii,

 • Pozna tradycje mikołajkowe w Polsce i wybranych krajach Europy,
 • Poznaje tradycje związane ze świętami,

 • Aktywnie uczestniczy w przygotowaniach do świąt,

 • Wypowiada się na temat zwyczajów świątecznych w swoich rodzinach.
 • Poznanie Niemiec –kraju skąd przywędrował do nas zwyczaj strojenja choinki,

 • Dziecko zdobędzie wybrane wiadomości na temat Niemiec.
 • Pozna genezę kartki świątecznej,

 • Wskazuje na mapie politycznej Wielką Brytanię,

 • Zaśpiewa kolędę po angielsku.
 • Zna twórczość Andersena i posiada podstawowe informacje o jego ojczyźnie Danii.
 • Umie wypowiedzieć się plastycznie.
 • Umie wskazać kraj naszych sąsiadów- Niemcy.

 • Zna stolicę.

 • Posiada podstawowe informacje na temat braci Grimm

 • Umie wymienić tytuły najpopularniejszych baśni
 • Zna twórczość Jana Brzechwy

 • Aktywnie uczestniczy w odgrywaniu ról
 • Zna baśnie i bajki
 • Zdobędzie wybrane wiadomości na temat Włoch, Francji, Grecji.

 • Rozpoznaje symbole narodowe wybranych krajów.

 • Czyta globalnie napisy.

 • Potrafi wziąć udział w zabawach grupowych zgodnie z podanymi zasadami.

 • Efektywnie współdziałać w zespole.

 • Wskazać składniki do przygotowania pizzy, sałatki greckiej.

 • Wykazuje się twórczymi pomysłami w trakcie zabaw.
 • Zapozna się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi Unii Europejskiej,

 • Wie, co to jest UE;

 • Zna symbole i walutę,

 • Zapozna się z trzema podstawowymi instytucjami Unii,

 • Wie że Polska leży w Europie
 • Umie wypowiedzieć się plastycznie na dany temat.

 • Zna rozwiązanie zagadek.

 • Zaśpiewa piosenkę

 • Ułoży z odwróconych postaci flagę unii.
 • Zna zwyczaje i tradycje wielkanocne. kultywowane w Polsce

 • Potrafi wskazać Szwecję na mapie Europy.
 • Potrafi określić nastrój muzyki.

 • Odtwarza ruchem nastrój słuchanej muzyki

 • Interpretuje ruchem muzykę.

 • Umie zatańczyć proste układy.

 • Aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu zadań,

 • Wykaże się wiadomościami o krajach Unii Europejskiej.
 • Potrafi zaprezentować rodzicom własne umiejętności.

 • Rozumie podstawowe słowo mama w kilku językach.
 • Akceptuje odmienność dzieci innych krajów,

 • Wie co to jest przyjaźń jaka jest ważna
 • Poznaje takie wartości jak lojalność, tolerancjaDodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

\" jestem polakiem europejczykiem\" iconProgram edukacyji europejskiej dla I etapu kształcenia „jestem polakiem, jestem europejczykiem”

\" jestem polakiem europejczykiem\" iconByć Polakiem, Europejczykiem, Człowiekiem

\" jestem polakiem europejczykiem\" iconMieszkam w Polsce I jestem Polakiem …”

\" jestem polakiem europejczykiem\" iconKim jestem Polakiem, obywatelem świata?

\" jestem polakiem europejczykiem\" iconZespół Szkolno – Przedszkolny nr 16 w Zabrzu Przedszkole nr 2 projekt edukacyjny,,jestem europejczykiem ”

\" jestem polakiem europejczykiem\" iconTemat: Być Europejczykiem

\" jestem polakiem europejczykiem\" iconNie jestem przystojny jak Brad Pitt, nie mam tyleczka jak Mel Gibson, nie jestem szybki jak Jean-Cloude van Damme, nie jestem bogaty jak Bill Gates ale za to

\" jestem polakiem europejczykiem\" iconŚlubuję być dobrym Polakiem

\" jestem polakiem europejczykiem\" iconCo to znaczy być Polakiem XXI w.?

\" jestem polakiem europejczykiem\" iconTemat: Nie jestem doskonały – jestem sobą

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom