Xxiv liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie
Pobierz 33.28 Kb.
NazwaXxiv liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie
Data konwersji17.10.2012
Rozmiar33.28 Kb.
TypDokumentacja
XXIV Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Skłodowskiej – Curie

w Łodzi


Tematy ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego

rok szkolny 2010/2011


LITERATURA


 1. W kręgu tradycji… Rozważania o wpływie antyku i Biblii na literaturę różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

 2. Psychologia jako kontekst interpretacyjny dla literatury. Omów na przykładach wybranych utworów.

 3. Obóz jako autonomiczny system społeczny-jego reguły i obyczaje. Rozwiń temat
  w oparciu o utwory przedstawiające lagry i łagry.

 4. „Plemiona skazane na sto lat samotności nie mają już drugiej szansy na ziemi”. Omów motyw fatum na podstawie twórczości G.G. Marqueza.

 5. Kobiety poetki i ich liryka. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do twórczości wybranej przedstawicielki poezji XIX lub XX wieku.

 6. Powinowactwa literatury i filozofii. Na wybranych przykładach przedstaw związki twórczości pisarskiej i filozofii.

 7. Różnorodne ujęcia motywu utopii w wybranych utworach literackich. Omów różne jego wersje w wybranych utworach.

 8. Obraz dworku szlacheckiego i jego funkcja na przestrzeni wieków. Przedstaw
  na wybranych przykładach literackich.

 9. Literatura faktu. Dokonaj analizy i interpretacji tego zjawiska kulturowego XX wieku
  na wybranych przykładach.

 10. Ukaż różne koncepcje tragizmu i ich wyraz dramaturgiczny w teatrze antycznym, szekspirowskim i romantycznym.

 11. A. Fredro czy S. Mrożek? Odwołując się do wybranych dzieł obu twórców, zdecyduj, który rodzaj komizmu jest ci bliższy i dlaczego.

 12. Jak literatura opowiada o nieludzkiej rzeczywistości? – różne rodzaje narracji
  i narratora w prozie przedstawiającej wojnę i okupację. Omów na wybranych przykładach.

 13. Postać władcy w literaturze. Odwołaj się do wybranych przykładów, zwracając uwagę na kontekst historyczny.

 14. Dramat jednostki wpisanej w historię. W oparciu o dowolne teksty literackie omów wpływ wydarzeń historycznych na biografie bohaterów literackich.

 15. Zaprezentuj i oceń propozycje postaw moralnych w twórczości J. Conrada i A. Camusa
  z perspektywy człowieka XXI wieku.

 16. Łódź w literaturze. Na wybranych przykładach przedstaw sposoby kreowania miasta
  i ich funkcje.

 17. Literatura w służbie ideologii. Co sądzisz o tym zjawisku? Zilustruj je na przykładzie twórczości wybranych autorów.

 18. Dramat S. I. Witkiewicza, T. Różewicza i S. Mrożka jako wyzwanie wobec tradycji. Omów na wybranych przykładach.

 19. „Zdaje mi się, że widzę… gdzie? Przed oczyma duszy mojej” (W. Szekspir) Omów rolę wizji, snu i proroctwa w literaturze polskiej i obcej, odwołując się do wybranych przykładów.

 20. „Krzepienie serc” i „rozdrapywanie ran”. Przedstaw te tendencje w literaturze polskiej
  i wyraź o nich sąd.

 21. Przedstaw i poddaj analizie tendencje do heroizacji i deheroizacji bohaterów w polskiej literaturze związanej z wojną i okupacją.

 22. Miasto – miejsce magiczne, cywilizacyjny chaos, przestrzeń destrukcji... Odwołując się do wybranych utworów, przedstaw różne sposoby widzenia miasta w literaturze.

 23. Poezja jako narzędzie walki z systemem totalitarnym. Omów zjawisko, odwołując się do wybranych utworów powstałych po drugiej wojnie światowej.

 24. Demony, diabły i inne personifikacje zła. Przedstaw i zinterpretuj funkcje tych motywów w literaturze na wybranych przykładach.

 25. Na wybranych przykładach określ cechy i wskaż typy powieści kryminalnych.

 26. Od baśni do science fiction. Omów różne odmiany, odwołując się do relacji w świecie przedstawionym.

 27. Literatura fantasy wobec tradycji literackiej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

 28. Biografia jako klucz do zrozumienia twórczości pisarza. Omów temat na wybranym przykładzie.

 29. Dawny świat Żydów polskich. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach literackich.

 30. Obraz rewolucji w literaturze. Zaprezentuj różne punkty widzenia na temat konsekwencji rewolucji w życiu człowieka i społeczeństwa.

 31. Sposoby kreowania postaci ojca w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

 32. Małżeństwa literackie… Od św. Aleksego do Ziembiewiczów. Omów temat odwołując się do wybranych utworów.

 33. Żołnierz, powstaniec, konspirator – bohaterowie literatury polskiej. Omów temat odwołując się do wybranych utworów.

 34. Don Kichot na polskich drogach, czyli literackie portrety idealistów i marzycieli. Omów temat odwołując się do wybranych utworów.

 35. Wygnaniec, ciekawy świata podróżny, poszukiwacz sensu życia… Przedstaw różnorodne ujęcia motywu wędrowca w wybranych utworach literackich.

 36. Ikar, Konrad, Siłaczka, Kolumbowie, Artur – literackie wizje młodości, jej doświadczeń
  i dążeń. Omów temat na wybranych przykładach.

 37. Ornament, fascynacja, sposób widzenia świata… Przedstaw różne ujęcia ludowości
  w literaturze polskiej.ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI


 1. Motyw Madonny w literaturze i sztuce. Omów różne jego wersje na wybranych przykładach.

 2. Funkcje symbolu w literaturze i malarstwie. Rozwiń zagadnienie na podstawie wybranych dzieł.

 3. Ważne wydarzenia historyczne i sposób ich prezentacji w literaturze i sztuce.
  W uzasadnieniu odwołaj się do różnych przykładów dzieł.

 4. Motyw wampira w wierzeniach ludowych, literaturze i filmie. Omów jego funkcje
  w tekstach kultury, odwołując się do wybranych przykładów.

 5. Przedstaw obraz Holocaustu na podstawie wybranych utworów literackich i filmowych.

 6. Przywołując wybrane przykłady, rozważ rolę inspiracji biblijnych we współczesnej literaturze i filmie.

 7. Impresja w malarstwie i poezji końca XIX wieku. Wskaż podobieństwa w technice obrazowania, uwzględniając specyfikę tworzywa obu dziedzin.

 8. Obraz Łodzi w literaturze i filmie. Zaprezentuj na podstawie wybranych dzieł.

 9. Góry w literaturze i malarstwie. Omów różne ujęcia tego motywu w wybranych dziełach.

 10. Sposób widzenia świata porażonego wojną w różnych tekstach kultury. Rozważ na wybranych przykładach.

 11. Realizm w literaturze pozytywizmu i malarstwie epoki. Wykaż podobieństwo tematów
  i sposobów ujęć.

 12. Od tańca śmierci po tango w ujęciu S. Mrożka. Obraz tańca w kulturze. Omów na wybranych przykładach.

 13. „Sztuka dla sztuki” czy „sztuka dla ludu”? Rozwiń myśl, ustosunkowując się do problemu, wskazując konkretne przykłady w dziedzinie literatury, architektury i malarstwa.

 14. Sport w literaturze i sztuce. Zilustruj zjawisko na wybranych przykładach.

 15. Z. Herbert i K. Kieślowski jako twórcy dekalogu człowieka czasów zagrożenia. Odwołując się do wybranych dzieł, wskaż różnice i podobieństwa w koncepcjach twórców.

 16. Między teorią a praktyką literacką. Omów realizację teorii Czystej Formy S. Witkacego w jego dziełach literackich i malarskich.

 17. Proza Brunona Schulza i malarstwo Marca Chagalla. Odwołując się do wybranych dzieł, wskaż i omów podobieństwa w ich twórczości.

 18. Teatr Telewizji jako zjawisko z pogranicza sztuk. Zaprezentuj zjawisko, odwołując się do wybranych spektakli.

 19. Na podstawie wybranych przykładów z literatury i innych dziedzin sztuki przedstaw różne sposoby pojmowania piękna i brzydoty.

 20. Omów problemy adaptacji filmowej wybranego utworu literackiego.

 21. Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje tekstów literackich. Omów wybrane dzieła.

 22. Obraz wojny domowej w Hiszpanii w literaturze, sztuce i filmie. Omów na wybranych przykładach.

 23. Od Adama do Batmana. Przedstaw różne kreacje mężczyzny w literaturze
  i współczesnych mediach.

 24. Koncepcja kobiecego piękna w literaturze i malarstwie. Dokonaj analizy problemu, odwołując się do trzech wybranych epok.

 25. Motyw śmierci w literaturze i malarstwie. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych przykładów

 26. Oddziaływanie muzyki na literaturę i literatury na muzykę. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych utworów.

 27. Scharakteryzuj portrety Niemców prezentowane przez polską literaturę i film, dotyczące wojny i okupacji.

 28. Scharakteryzuj zjawisko socrealizmu na przykładach z różnych dziedzin sztuki.

 29. Nauczyciel i uczeń w literaturze i filmie. Omów temat na wybranych przykładach.

 30. Wiliam Szekspir jako twórca portretów psychiki ludzkiej. Omów temat odwołując się do wybranych dramatów i ich ekranizacji.

 31. Naukowcy powołujący do życia nowe istnienia ludzkie: Frankenstein, doktor Jekyll i pan Hyde w literackich pierwowzorach i filmowych adaptacjach. Omów temat odwołując się do wybranych dzieł.

 32. Ut pictura poesis... – o związkach malarstwa z literaturą. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych przykładów.
JĘZYK

 1. Tak mówią bohaterowie literaccy. Omów język wybranych postaci ze szczególnym uwzględnieniem cech ujawniających ich przynależność środowiskową i charakter.

 2. O sztuce przemawiania na przykładzie wybranych tekstów literackich. Rozważ problem, odwołując się do literatury staropolskiej i oświeceniowej.

 3. Zapożyczenia językowe. Omów problem i oceń zasadność najnowszych zapożyczeń
  w języku polskim.

 4. Perswazyjne funkcje języka na przykładzie tekstów propagandowych. Zanalizuj wybrane przykłady.

 5. Omów pochodzenie nazw miejscowych Twojego regionu.

 6. Na dowolnych przykładach omów procesy fonetyczne (językowe) obrazujące ukształtowanie się języka polskiego.

 7. Stylizacja biblijna i jej funkcje w literaturze polskiej. Odwołaj się do wybranych przykładów.

 8. Tak mówi młodzież polska przełomu XX i XXI wieku. Omów język wybranych grup młodzieżowych (np. uczniów, kibiców sportowych) ze szczególnym uwzględnieniem cech ujawniających ich przynależność środowiskową.

 9. Poddaj analizie językowej i kulturowej wybrane przysłowia polskie.

 10. Oceń poprawność językową wybranych tekstów prasowych. Scharakteryzuj kryteria, którymi się posłużyłeś.

 11. Omów etymologię i budowę słowotwórczą nazw najważniejszych miast Polski.

 12. Przedstaw funkcję ideowo- artystyczną zdrobnień w wybranych tekstach literackich.

 13. Na podstawie analizy języka narracji utworów (np. M. Hłaski, S. Mrożka,
  M. Białoszewskiego) określ funkcję języka potocznego w literaturze współczesnej.

 14. Na podstawie wybranych fragmentów dzieł literackich romantyzmu określ charakterystyczne cechu języka i stylu epoki.

 15. Różne sposoby realizowania gry słów. Omów zjawisko odwołując się do wybranych fraszek i aforyzmów.

 16. Na podstawie wybranych przykładów omów stylistykę listów z różnych epok.

 17. Rola i sposób tworzenia neologizmów w twórczości Norwida, Tuwima i Leśmiana. Omów na wybranych przykładach.

 18. W kręgu onomastyki – najpopularniejsze imiona ostatnich lat; źródła popularności, znaczenie imion. Omów w oparciu o zgromadzony lub opublikowany materiał

 19. Przykłady nazwisk znaczących (mówiących) bohaterów literackich różnych epok. Dokonaj ich analizy słowotwórczej, omów funkcje stylistyczne i związek z kreacją bohatera lub ideą utworu.

 20. Przedstaw funkcje archaizacji w wybranych polskich powieściach historycznych
  (np. J. I. Kraszewski, H. Sienkiewicz, Z. Kossak, H. Malewska, A. Gołubiew).

 21. Przedstaw funkcję i sposób wykorzystania stylizacji gwarowej w literaturze (na podstawie wybranej epoki).

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Xxiv liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie iconXxiv liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie

Xxiv liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie iconXxiv liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie

Xxiv liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie iconLiceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej–Curie

Xxiv liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie iconIv liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie 10-450 Olsztyn Al. J. Piłsudskiego 56

Xxiv liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie iconI liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile I. Zasady przyjęcia

Xxiv liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie iconI liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- curie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce

Xxiv liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie iconI liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie; tel./faks: 62 7320710; e-mail: lo1@ostrzeszow pl

Xxiv liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie iconU niwersytet marii curie-skłodowskiej instytut filozofii pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20–031 Lublin

Xxiv liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie iconStatut II liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie

Xxiv liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie iconIi liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wlkp

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom