Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza




Pobierz 1.11 Mb.
NazwaSprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza
strona1/23
Data konwersji17.10.2012
Rozmiar1.11 Mb.
TypSprawozdanie
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Załącznik do uchwały Nr VII/62/03 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 kwietnia 2003 r.


SPRAWOZDANIE


z wykonania budżetu miasta Zgierza

za rok 2002


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZGIERZA W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH, ZLECONYCH I POWIERZONYCH ZA 2002 ROK

Budżet miasta Zgierza za 2002 rok:

 1. W zakresie zadań własnych wykonany został po stronie:

- dochodów i przychodów w wysokości 71.837.444 zł

- wydatków i rozchodów 70.529 zł

zamknął się nadwyżką za rok 2002 w kwocie 1.308.169 zł

 1. W zakresie zadań zleconych:

- dochody: 5.588.910 zł

- wydatki: 5.588.910 zł

 1. W zakresie zadań powierzonych:

- dochody: 70.412 zł

- wydatki: 70.412 zł


Zadania własne:

Budżet miasta w zakresie zadań własnych planowany na 2002 rok


w wysokości 78.619.660 zł
--------------------


w tym: dochody 69.413.704 zł

przychody 9.205.956 zł

w trakcie wykonywania został zwiększony /per saldo/ o 45.300 zł i zamknął się

kwotą 78.664.960 zł
-------------------


 tym: dochody 70.640.315 zł

przychody 8.024.645 zł

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 2.602.486 zł z następujących tytułów:

1. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin 230.000 zł


w tym:

- budowa ul. Parzęczewskiej w Zgierzu 180.000 zł

- modernizacja i komputeryzacja Biblioteki Miejsko–Powiatowej im. Bolesława Prusa 50.000 zł

2. Zwiększenia kwoty subwencji 256.002 zł

w tym:
- część rekompensująca 253.526 zł

- część podstawowa 2.476 zł

3. Dotacji celowych na realizację zadań bieżących gmin 1.181.806 zł

w tym na:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli
emerytów i rencistów 84.804 zł

- dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach 139.680 zł

- stypendia dla uczniów 4.153 zł

- dodatki mieszkaniowe 593.510 zł

- sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty
–III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli 258.759 zł

- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych w sesji letniej 900 zł

4. Dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – 
Narodową Agencję Programu “Młodzież” na
realizację projektu “Dzieci Europy” 6.528 zł


5. Zwiększenia dochodów własnych 918.150 zł

w tym:

- przekazanie kaucji od mieszkańców w  zasobie komunalnym z przeznaczeniem
na remonty w komunalnych budynkach mieszkalnych,
które dotychczas są niewykorzystane 500.000 zł

- podatek od nieruchomości osób fizycznych 179.956 zł

- podatek od środków transportowych 220.000 zł

- odszkodowanie z tytułu ochrony ubezpieczeniowej dla Miejskiego
Przedszkola Nr 13 w związku z włamaniem 633 zł

- środki przekazane przez Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Zgierzu
w ramach porozumienia o współfinansowaniu kosztów utrzymania
lokalu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zgierzu 4.000 zł

- refundacja wydatków za zorganizowanie imprezy sportowej
pn. “Czwartki lekkoatletyczne” przez stowarzyszenie
“Sport dzieci i młodzieży” z Warszawy 7.000  zł

- wpłaty sponsorów za promocję ich firm podczas Święta Miasta Zgierza 6.561 zł

razem: 2.602.486 zł

Plan dochodów został zmniejszony o kwotę 1.375.875 zł z tytułu obniżenia:

- części oświatowej subwencji ogólnej 300.058 zł

- wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych 1.075.817 zł


2.602.486 zł – 1.375.875 zł = 1.226.611 zł /per saldo zwiększenia dochodów/


Przychody zostały zmniejszone /per saldo/ o 1.181.311 zł, tj.: /2.205.956 zł – 1.024.645 zł/

- zwiększone o kwotę 1.024.645 zł z tytułu wprowadzenia nadwyżki budżetowej za rok 2001,

- zmniejszone o kwotę 2.205.956 zł /z tytułu obniżenia deficytu/


1.226.611 zł – 1.181.311 zł = 45.300 zł /per saldo zwiększenia dochodów i przychodów/


Wydatki i rozchody planowane w wysokości 78.619.660 zł w tym:

- wydatki 76.795.060 zł

- rozchody 1.824.600 zł

zostały zwiększone o kwotę /per saldo/ 45.300 zł t.j. do kwoty 78.664.960 zł.


Plan wydatków zwiększył się o 2.452.979 zł z tytułu:

- dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne 1.428.334 zł

- rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2001 rok 1.024.645 zł

-------------------

2.452.979 zł


Plan wydatków zmniejszył się o 2.593.079 zł z tytułu:

- zmniejszenia deficytu budżetowego 1.806.000 zł

/1.490.000 zł drogi publiczne gminne

64.000 zł informatyka

160.000 zł administracja publiczna

50.000 zł gospodarka komunalna

10.000 zł wydatki Miejskiego Ośrodka Kultury

32.000 zł wydatki Biblioteki Miejsko-Powiatowej/

- zmniejszenia kwoty rezerwy budżetowej
/zmniejszenie subwencji/ 44.056 zł


- zmniejszenia wydatków w celu zachowania
równowagi budżetowej 557.623 zł


- przesunięcia wydatków na rozchody 185.400 z


2.593.079 zł – 2.452.979 zł = 140.100 zł /per saldo zmniejszenia planu wydatków/


Plan rozchodów zwiększono o kwotę 185.400 zł.


185.400 zł – 140.100 zł = 45.300 zł /per saldo zwiększenia wydatków i rozchodów/


WYKONANIE DOCHODÓW ZADAŃ WŁASNYCH.

Planowane dochody w wysokości 70.640.315 zł

wykonane zostały w kwocie 63.812.798 zł tj. w 90,3%


Struktura wykonania dochodów w zakresie zadań własnych przedstawia się następująco:

w ogólnej kwocie dochodów zadań własnych wpływy z tytułu:

1/ subwencji ogólnej w tym: 18.526.000 zł stanowią 29,0%

- część oświatowa 15.653.811 zł

- część rekompensująca 2.841.780 zł

- część podstawowa 30.409 zł

2/ podatków i opłat od osób prawnych
i od osób fizycznych 17.205.457 zł - “ - 27,0%


3/ udziałów w podatkach budżetu państwa 13.117.139 zł - “ - 20,6%

4/ dochodów z mienia komunalnego 12.144.280 zł - “ - 19,0%

5/ dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące 1.177.272 zł - “ - 1,8%

6/ dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne 230.000 zł - “- 0,4%

7/ pozostałych dochodów 1.412.650 zł - “ - 2,2%


STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW OGÓŁEM MIASTA ZA 2002 ROK:

Planowane dochody ogółem w wysokości 76.318.297 zł wykonano na kwotę 69.472.120 zł co stanowi 91,0%.

W ogólnej kwocie dochodów wpływy z tytułu:

- subwencji ogólnej 18.526.000 zł stanowią 26,7% dochodów ogółem

/w tym:

część oświatowa 15.653.811 zł

część rekompensująca 2.841.780 zł

część podstawowa 30.409 zł

- podatków i opłat od osób prawnych
i osób fizycznych 17.205.457 zł - “ - 24,8% - “ -


- udziałów w podatkach budżetu państwa 13.117.139 zł - “ - 18,9% - “ -

- dochodów z mienia komunalnego 12.517.623 zł - “ - 18,0% - “ -

- dotacji na zadania zlecone i powierzone 5.659.322 zł - “ - 8,1% - “ -

- dotacji z budżetu państwa na własne
zadania inwestycyjne i bieżące 1.407.272 zł - “ - 2,0% - “ -


- pozostałych dochodów 1.039.307 zł -“- 1,5% - “ -

w tym:

 • dochody Straży Miejskiej 35.684 zł

 • odsetki od rachunków bankowych 1.824 zł

 • wpływy z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu 587.044 zł

 • dochody Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego 146.566 zł

 • -wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż kwiatów, owoców , reklama w Internecie, zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników, itp. 108.240 zł

 • wpłaty sponsorów za promocję ich firm podczas Święta Miasta Zgierza 4.995 zł

 • dochody z opłat za wyżywienie osób przebywających w domu pomocy społecznej 51.163 zł

 • pozostałe dochody 103.791 zł



Struktura wykonania wydatków w zakresie zadań własnych.

Planowane wydatki własne w kwocie 76.654.960 zł wykonano w wys. 68.519.358 zł co stanowi 89,4%

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę 309.792 zł 0,5%

Dz. 600 Transport i łączność 8.392.113 zł 12,2%

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 11.069.390 zł 16,1%

Dz. 710 Działalność usługowa 153.183 zł 0,2%

Dz. 720 Informatyka 776.011 zł 1,1%

Dz. 750 Administracja publiczna 8.009.468 zł 11,7%

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
987.981 zł 1,4%

Dz. 757 Obsługa długu publicznego 2.095.933 zł 3,0%

Dz. 801 Oświata i wychowanie 17.924.914 zł 26,2%

Dz. 851 Ochrona zdrowia 334.035 zł 0,5%

Dz. 853 Opieka społeczna 5.357.265 zł 7,8%

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6.422.867 zł 9,4%

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.123.755 zł 4,6%
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.825.656 zł 2,7%

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 1.724.341 zł 2,5%

Pozostałe wydatki 12.654 zł 0,1%

/Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Różne rozliczenia/


Wydatki na inwestycje wykonane z budżetu miasta w 2002 r. stanowią kwotę 5.805.694 zł, tj. 8,5% wykonanych wydatków zadań własnych.


Łączne wykonanie wydatków w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych przedstawia się następująco:

- zadania własne 68.519.358 zł

- zadania zlecone 5.588.910 zł

- zadania powierzone 70.412 zł

ogółem: 74.178.680 zł

z tego % udział poszczególnych grup wydatków:

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę 309.792 zł 0,4%

Dz. 600 Transport i łączność 8.392.113 zł 11,3%

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 11.069.390 zł 14,9%

Dz. 710 Działalność usługowa 154.183 zł 0,2%

Dz. 720 Informatyka 776.011 zł 1,0%

Dz. 750 Administracja publiczna 8.504.933 zł 11,5%

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
994.001zł 1,4%

Dz. 757 Obsługa długu publicznego 2.095.  zł 2,8%

Dz. 801 Oświata i wychowanie 17.938.810 zł 24,2%

Dz. 851 Ochrona zdrowia 334.035 zł 0,5%
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza iconSprawozdanie z wykonania budżetu miasta zgierza w zakresie

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza iconSprawozdanie z wykonania budżetu miasta zgierza w zakresie zadań WŁasnych, zleconych I powierzonych za 2003 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza iconSprawozdanie z wykonania budżetu miasta zgierza w zakresie zadań WŁasnych, zleconych I powierzonych za 2004 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza iconSprawozdanie z wykonania budżetu miasta

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza iconSprawozdanie z wykonania budżetu miasta

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza iconSprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2008r

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza iconSprawozdanie z wykonania budżetu miasta konina

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza iconSprawozdanie z wykonania budżetu miasta I gminy buk

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza iconSprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2003 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza iconSprawozdanie z wykonania budżetu miasta zduńska wola

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom