Jezusowa wspólnota serc
Pobierz 119.24 Kb.
NazwaJezusowa wspólnota serc
strona3/3
Data konwersji17.10.2012
Rozmiar119.24 Kb.
TypWymagania
1   2   3
- tłumaczy samodzielnie, ze potrzebującym pomagamy modlitwą oraz czynami

- wyjaśnia, że w czasie modlitwy powszechnej pamiętamy o ludziach cierpiących na całym świecie

- potrafi ułożyć przykładowe wezwanie modlitewne za tych, którzy cierpią

38. Zawierzamy Panu Bogu samych siebie.

- wyjaśnia, że w życiu człowieka mają miejsce wydarzenia radosne i smutne

- wyjaśnia, z pomocą katechety, ze Panu Bogu może powierzyć wszystkie swoje sprawy

- tłumaczy, z pomocą katechety, że w modlitwie powszechnej powierzamy Panu Bogu sprawy swoje i wspólnoty parafialnej

- wyjaśnia, że Panu Bogu możemy powierzyć wszystkie swoje sprawy, radosne o smutne, ufając, że przyjdzie nam z pomocą

- wyjaśnia pojęcia: „powierzyć”, „zawierzyć”

- wskazuje w modlitwie powszechnej moment, w którym powierzamy panu Bogu sprawy naszej parafii i nas samych

39. Co to znaczy ofiarować siebie?

- wyjaśnia, z pomocą katechety, że ofiarowanie siebie polega na udzielaniu pomocy i czynieniu dobra dla innych

- wskazuje, że Pan Jezus ofiarował się za nas

- potrafi wymienić przynajmniej dwie osoby, które ofiarują się dla nas w codziennym życiu

- wyjaśnia potrzebę skupienia na modlitwie podczas sprawowania Eucharystii

- wyjaśnia, że ofiarowanie siebie polega na gotowości poświecenia, wyrzeczenia dla drugiego człowieka

- wskazuje, że najdoskonalszą ofiarę złożył Jezus Chrystus, umierając na krzyżu, aby nas zbawić

- tłumaczy, że ofiarowanie siebie wynika z miłości do drugiego człowieka

- potrafi wymienić osoby, które ofiarują się dla nas w codziennym życiu

- potrafi podać przykłady własnych działań, które są ofiarą

40. Procesja z darami.

-wskazuje, z pomocą katechety, że w czasie mszy świętej składane są dary ofiarne

- wyjaśnia, z pomocą katechety, jakie jest przeznaczenie darów ofiarnych

- potrafi odnaleźć i wskazać na schemacie kołowym „przygotowanie darów”

- wymienia chleb, wino i wodę jako dary składane na ołtarzu

- wyjaśnia, że w czasie mszy świętej składane są dary ofiarne

- tłumaczy samodzielnie, ze w pierwszych wiekach Kościoła składano dary w naturze

- wyjaśnia, jakie jest przeznaczenie darów ofiarnych

- wyjaśnia, że procesja z darami jest wyrazem odpowiedzialności chrześcijan za wspólnotę parafialną

- wymienia samodzielnie dary, które dzisiaj przynosimy w procesji z darami

41. Hojność Pana Boga.

- potrafi wymienić dary, jakimi Pan Bóg obdarzył człowieka i świat stworzony

- wymienia chleb i wino, jako owoce pracy ludzi, które przynosimy na mszę świętą

- tłumaczy, z pomocą katechety, że człowiek współdziała z Bogiem, gdy podejmuje trud pracy dla dobra wspólnego

- potrafi podać przynajmniej jeden przykład własnego działania, które jest współdziałaniem z Panem Bogiem

- wyjaśnia, że Pan Bóg hojnie obdarował świat i zaprasza człowieka do współpracy w pomnażaniu otrzymanych darów

- wyjaśnia, że owoce pracy (chleb i wino), które przynosimy na msze świętą są znakiem współdziałania człowieka z Panem Bogiem

- tłumaczy samodzielnie, że człowiek współdziała z Bogiem, gdy podejmuje trud pracy dla dobra wspólnego

- potrafi wskazać własne działania, którą są współpracą z Bogiem

42. Co dołączysz do ofiary Chrystusa?

- wyjaśnia, że w czasie mszy świętej ofiaruje Bogu swoje radości, smutki oraz dobre uczynki

- potrafi podać przynajmniej jeden przykład dobrego czynu, który może ofiarować Panu Bogu na mszy świętej

- wyjaśnia samodzielnie, że w czasie mszy świętej dołączamy do ofiary Chrystusa siebie samych, a szczególnie nasze dobre czyny

- wyjaśnia, że w czasie przygotowania darów oddajemy Bogu siebie samych, aby dokonał w nas przemiany serca

- wyjaśnia samodzielnie, z jakimi dobrymi czynami może przyjść na mszę świętą i ofiarować Panu Bogu

43. Uczestniczymy w wielkiej modlitwie.

- wyjaśnia, z pomocą katechety, za co dziękujemy Panu Jezusowi w czasie mszy świętej

- potrafi ułożyć, z pomocą katechety, prostą modlitwę, w której dziękuje Bogu za dzieło zbawienia

- potrafi, w dialogu wprowadzającym w prefację, przyporządkować odpowiedź do wezwania kapłana

- wskazuje, że w czasie mszy świętej dziękujemy Bogu za dzieła odkupienia

- potrafi ułożyć samodzielnie modlitwę, w której dziękuje Bogu za dzieło odkupienia

- potrafi wyjaśnić słowa dialogu wprowadzającego w prefację

- potrafi wyjaśnić, że przez nasze wyrzeczenia i trudy możemy włączyć się w ofiarę Chrystusa

44. Święty, Święty, Święty.

- potrafi wyjaśnić z pomocą katechety, jak ludzie witali Pana Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy

- wskazuje, że w czasie mszy świętej, my także witamy przychodzącego do nas Pana Jezusa

- potrafi podać przynajmniej dwie osoby, które razem z nami oddają cześć Panu Bogu

- wyjaśnia, że Bóg jest najświętszy dlatego witamy Go z czcią, powagą, szacunkiem

- wyjaśnia samodzielnie, jak ludzie witali pana Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy

- tłumaczy, że modlitwą „Święty, Święty, Święty” witamy przychodzącego Chrystusa

- wyjaśnia, że w czasie mszy świętej przychodzi Pan Jezus, aby dokonać rzeczy wielkich i świętych

- wymienia tych, którzy razem z nami oddają cześć Bogu

45. Pan Jezus oddaje siebie w ofierze.

- potrafi opowiedzieć, czego Jezus Chrystus dokonał w wieczerniku

- wyjaśnia, że w czasie mszy świętej następuje przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa

- wskazuje, że w czasie przeistoczenia przyjmujemy postawę klęczącą, ponieważ składamy hołd oraz uwielbienie Ciału i Krwi Chrystusa

- wyjaśnia, ze w czasie mszy świętej ponawia się i uobecnia ofiara, którą Jezus Chrystus złożył w wieczerniku

- wyjaśnia samodzielnie, że w czasie przeistoczenia mocą Ducha Świętego następuje przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa

- wyjaśnia, jaką postawę przyjmujemy w czasie przeistoczenia i motywuje swoją wypowiedź

46. Tajemnica wiary.

- wyjaśnia, z pomocą katechety, że msza święta jest pamiątką i uobecnieniem śmierci Pana Jezusa

- wyjaśnia, z pomocą katechety, że obecność Chrystusa w postaciach eucharystycznych pozostaje dla nas tajemnicą naszej wiary

- potrafi podać odpowiedź na słowa aklamacji: „Oto wielka tajemnica wiary”

- wyjaśnia przyczyny wdzięczności za zbawcze dzieło Chrystusa

- wyjaśnia, że msza święta jest pamiątką i uobecnieniem śmierci Pana Jezusa

- wyjaśnia samodzielnie, że obecność Chrystusa w postaciach eucharystycznych pozostaje dla nas tajemnica naszej wiary

- tłumaczy, że w czasie mszy świętej uczestniczymy w ofierze Jezusa Chrystusa, która pozostaje dla nas tajemnicą wiary

- wymienia bezbłędnie czyny zbawcze Jezusa Chrystusa, które wspominamy w czasie mszy świętej

- potrafi wyjaśnić treści aklamacji mszalnych i podaje z pamięci przynajmniej jedna z nich

47. W jedności z całym Kościołem.

- wyjaśnia, z pomocą katechety, ze w czasie mszy świętej, w jedności z całym Kościołem składamy Bogu ofiarę Chrystusa i dziękujemy za jej przyjęcie

- potrafi wytłumaczyć, kto tworzy wspólnotę Kościoła, jedność o którą modlił się Pan Jezus

- potrafi wymienić przynajmniej dwie osoby lub stany, które polecamy Bogu w czasie mszy świętej

- tłumaczy, co oznacza osobne ukazanie Ciała i Krwi Chrystusa podczas ofiarowania

- wyjaśnia, że w czasie mszy świętej, w jedności z całym Kościołem składamy Bogu Ofiarę Chrystusa

- wyjaśnia, że we mszy świętej wyrażamy Bogu wdzięczność za przyjęcie Ofiary Chrystusa

- tłumaczy, że uwielbienie Boga dokonuje się w łączności z całym Kościołem powszechnym

- wymienia samodzielnie osoby lub stany, które polecamy Bogu w czasie mszy świętej

48. Razem z Jezusem do Boga mówimy: Ojcze.

- wyjaśnia, że Pan Jezus nauczył nas nazywać Boga Ojcem

- potrafi powiedzieć modlitwę „Ojcze nasz”

- wyjaśnia przyczyny miłości do Boga w oparciu o treść modlitwy „Ojcze nasz”

- wyjaśnia, że Pan Jezus nauczył nazywać Pana Boga Ojcem wszystkich ludzi

- tłumaczy, że Pana Boga możemy nazywać Ojcem, bo dzięki ofierze Chrystusa jesteśmy zjednoczeni z Nim i innymi ludźmi

- potrafi bezbłędnie powiedzieć modlitwę „Ojcze nasz”

- wyjaśnia samodzielnie, do czego zachęca Pan Jezus w modlitwie „Ojcze nasz”

49. Znak Bożego pokoju.

- wyjaśnia, że w czasie mszy świętej przekazujemy znak pokoju

- wyjaśnia, z pomocą katechety, co oznacza przekazanie znaku pokoju

- potrafi odszukać i wskazać na schemacie kołowym „znak pokoju”

- potrafi podać przynajmniej jeden z gestów przekazywania znaku pokoju

- tłumaczy, co powinien przeżywać w sercu człowiek w czasie przekazywania znaku pokoju

- wskazuje, że w czasie mszy świętej wyrażamy naszą jedność, przekazując sobie znak pokoju

- wyjaśnia samodzielnie, że znak pokoju wyraża to, że przebaczamy tym, którzy wobec nas zawinili oraz prosimy o wybaczenie tych, których my skrzywdziliśmy

- wyjaśnia, że znak pokoju jest przygotowaniem serca na przyjęcie Chrystusa w Komunii świętej

- wymienia bezbłędnie liturgiczne gesty znaku pokoju oraz wyjaśnia, co one wyrażają

50. „Chleb, który z nieba zstąpił” (J 58)

- wyjaśnia, że Pan Jezus daje człowiekowi życie wieczne

- tłumaczy, że przyjęcie Komunii świętej jest przebywaniem z samym Bogiem

- potrafi wyjaśnić, że przez Komunię świętą Pan Jezus przychodzi do nas i umacnia nas w dobrym

- wyjaśnia dlaczego z czcią z pobożnością przystępujemy do stołu Pańskiego

- wyjaśnia samodzielnie, że Pan Jezus daje człowiekowi życie wieczne

- wyjaśnia, że Komunia święta jest zadatkiem życia wiecznego

- wyjaśnia, że w Komunii świętej człowiek otrzymuje łaski potrzebne do rozwijania w sobie życia Bożego

- potrafi wymienić, jakie powinny być owoce przyjętej Komunii świętej

51. Czym jest błogosławieństwo?

- wyjaśnia, że Pan Bóg troszcząc się o człowieka, okazuje mu swoją życzliwość

- wyjaśnia, z pomocą katechety, że Bóg błogosławi człowiekowi, bo chce jego szczęścia

- potrafi podać jeden przykład działania, którym przyczynia się do szczęścia drugiej osoby

- wskazuje, że Pan Bóg pragnie szczęścia człowieka

- wyjaśnia, że błogosławieństwo jest wyrazem życzliwości Boga względem człowieka

- potrafi wskazać przykładowe działania człowieka, które są współpracą z Bogiem w uszczęśliwianiu innych ludzi


52. Kogo Pan Jezus nazywa błogosławionym?

- wyjaśnia, z pomocą katechety, do jakiego życia wzywa Pan Jezus, by człowiek mógł być szczęśliwy

- potrafi wymienić przynajmniej dwie cechy człowieka błogosławionego

- wyjaśnia samodzielnie, że Pan Jezus wzywa człowieka do życia zgodnego z wolą Bożą

- wyjaśnia, że człowiek osiągnie szczęście, gdy będzie wybierał i żył zgodnie z wartościami, które proponuje Pan Jezus

- potrafi wymienić przynajmniej pięć cech człowieka błogosławionego

53. Błogosławieństwo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

- potrafi odszukać i wskazać na schemacie kołowym, w której części mszy świętej udzielane jest błogosławieństwo

- wyjaśnia, z pomocą katechety, że błogosławiąc nam, Pan Bóg pozostaje z nami w naszej codzienności

- potrafi podać przynajmniej jeden przykład współdziałania z Bożym błogosławieństwem

- wyjaśnia, że w czasie mszy świętej Pan Bóg udziela nam swojego błogosławieństwa

- tłumaczy samodzielnie, że błogosławiąc nam, Pan Bóg pozostaje z nami w naszej codzienności

- podaje kilka przykładów współdziałania z Bożym błogosławieństwem

54. Do kogo jesteśmy posłani?

- potrafi wyjaśnić, z pomocą katechety, co to znaczy że mamy być światłem świata i świadkiem Pana Jezusa

- potrafi wymienić przynajmniej jeden przykład bycia światłem świata i świadkiem Pana Jezusa

- wyjaśnia, że jesteśmy powołani, by być światłem dla świata i świadkiem Pana Jezusa

- wyjaśnia samodzielnie, na czym polega bycie światłem świata i świadkiem Pana Jezusa

- potrafi wymienić kilka przykładów bycia światłem świata i świadkiem Pana Jezusa

55. Jak realizować zadania dzieci Bożych?

- wyjaśnia, że powinien być dobry i koleżeński

- tłumaczy, z pomocą katechety, że służąc drugiemu człowiekowi, naśladujemy Pana Jezusa

- podaje przynajmniej jeden przykład zwyciężenia zła dobrem

- wyjaśni, że zadaniem dzieci Bożych jest bycie dobrym, koleżeńskim i ofiarnym

- tłumaczy samodzielnie, że służąc drugiemu człowiekowi, naśladujemy Pana Jezusa

- podaje kilka przykładów zwyciężania zła dobrem w konkretnych sytuacjach codziennego życia

56. Matka Jezusa wspomaga nas.

- potrafi wytłumaczyć, że możemy Maryję prosić o pomoc

- wskazuje, z pomocą katechety, że wezwania Litanii Loretańskiej są sposobem zwracania się o pomoc do Maryi

- potrafi wymienić przynajmniej dwa wezwania Litanii

- podaje dwa przykłady sytuacji, w których prosimy Maryję o wstawiennictwo

- wyjaśnia samodzielnie, co to znaczy, że Maryja nas wspomaga

- tłumaczy, że wezwania Litanii Loretańskiej to sposoby uwielbienia i zwracania się o pomoc do Maryi

- potrafi wymienić przynajmniej pięć wezwań Litanii Loretańskiej

57.Dzielić się radością.

- wskazuje, że Pan Jezus obdarza nas radością

- wyjaśnia, z pomocą katechety, że radością płynącą od Pana Jezusa ma dzielić się z innymi

- wymienia, o czym powinien pamiętać w czasie wakacji

- wyjaśnia, ze Pan Jezus obdarza nas radością i jest jej źródłem

- wyjaśnia, że radością płynącą od Pana Jezusa ma dzielić się z innymi

- wskazuje, że będąc pełen radości pochodzącej od Pana Jezusa, powinien pamiętać o dawaniu świadectwa swojej przynależności do Niego


Oprócz wyżej wymienionych tematów przewidziane są również osobne, okolicznościowe związane np. z rokiem liturgicznym lub innymi ważnymi wydarzeniami.
1   2   3

Powiązany:

Jezusowa wspólnota serc iconKryteria oceniania na poszczególne stopnie z katechezy w zakresie III klasy Szkoły Podstawowej w Rogach w roku szkolnym 2010/2011, do programu nr az-1-01/1 I podręcznika nr az-13-01/1-5 „Jezusowa wspólnota serc” pod red ks. Stanisława Łabendowicza

Jezusowa wspólnota serc iconWspólnota życia chrzescijańskiego w Lublinie Studencka wspólnota podstawowa „arka”

Jezusowa wspólnota serc iconIntegracja serc

Jezusowa wspólnota serc iconKontrakt na Podboj Serc I Umyslow

Jezusowa wspólnota serc iconDroga Krzyżowa. Ks. K. Orzeł I młodzież z Ruchu Czystych Serc

Jezusowa wspólnota serc iconStatut Fundacji „otwartch serc” Im. Bogusławy Nykiel – Ostrowskiej

Jezusowa wspólnota serc iconZAŁĄcznik nr 1 do regulaminu ok pttk „serce serc” – Śladami bolesława prusa

Jezusowa wspólnota serc iconStowarzyszenie wspierania rozwoju osób niepełnosprawnych "KRĄg dobrych serc"

Jezusowa wspólnota serc iconZaprawdę powiadam wam, Że jeśli przeciwstawicie się szatanowi to wyrzucicie go z serc waszych

Jezusowa wspólnota serc iconOtwórz drzwi Chrystusowi” Vox Nostra "Nie zatwardzajcie serc waszych" – Ełk 1996

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom