Różne realizacje motywu wędrówki w literaturze polskiej. Porównaj, analizując wybrane utwory
Pobierz 59.25 Kb.
NazwaRóżne realizacje motywu wędrówki w literaturze polskiej. Porównaj, analizując wybrane utwory
Data konwersji17.10.2012
Rozmiar59.25 Kb.
TypDokumentacja


Literatura

 1. Różne realizacje motywu wędrówki w literaturze polskiej. Porównaj, analizując wybrane utwory.

 2. Polskie wizje kraju szczęśliwego i ich literackie realizacje. Przedstaw sposób funkcjonowania tego motywu, analizując wybrane utwory.

 3. Biografia autora jako tworzywo literatury. Przedstaw różne sposoby funkcjonowania elementów autobiograficznych, analizując wybrane utwory.

 4. Powieść historyczna i powieść science fiction. Dokonaj analizy porównawczej sposobu kreacji świata przedstawionego, odwołując się do wybranych przykładów.

 5. Motyw cierpienia niezawinionego w kulturze europejskiej. Zanalizuj problem, odwołując się do wybranych przykładów literackich i filozoficznych.

 6. Portret Sarmaty w literaturze polskiej. Dokonaj charakterystyki wybranych bohaterów literackich.

 7. Polscy „Don Kichoci”. Przedstaw literackie kreacje idealistów, odwołując się do wybranych przykładów.

 8. Antyczne inspiracje w literaturze współczesnej. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory literackie.

 9. Śmiech w literaturze europejskiej. Przedstaw różne ujęcia tego tematu, analizując wybrane utwory.

 10. Non omnis moriar. Przedstaw różne sposoby funkcjonowania tego motywu, analizując wybrane utwory  literackie.

 11. Literacki obraz bohaterów, którzy doświadczają wyobcowania i samotności. Scharakteryzuj postacie, odwołując się do wybranych utworów literackich.

 12. Literacki obraz miłości. Przedstaw różnorodne jego ujęcia, analizując wybrane utwory.

 13. Labirynt jako przestrzeń życia w literaturze. Przedstaw sposób jego funkcjonowania i rolę na przykładzie wybranych utworów.

 14. Różne formy powieści. Scharakteryzuj ich odmiany, odwołując się
  do wybranych przykładów.

 15. Literatura wobec doświadczeń II wojny światowej. Dokonaj analizy wybranych dzieł literackich.

 16. Wizja historii i losu człowieka w twórczości wybranego poety. Dokonaj analizy wybranych dzieł literackich.

 17. Na  wybranych  przykładach  z  literatury  omów różne drogi do wolności w literaturze XIX wieku.

 18. Etos rycerski i jego odmiany w literaturze polskiej i obcej. Omów
  na przykładach wybranych dzieł literackich.

 19. Literatura zwierciadłem świata i społeczeństwa. Omów problem
  na przykładach wybranych dzieł literackich z różnych epok.

 20. Portret dekadenta w liryce polskiej i obcej. Przedstaw na wybranych przykładach dzieł literackich.

 21. Porównaj  różne  funkcje listu w wybranych  utworach literackich z  różnych  epok.

 22. Różne sposoby funkcjonowania postawy prometejskiej. Omów, analizując celowo dobrany materiał literacki.


 23. Analizując wybrane przykłady literackie, omów specyfikę romantycznych ujęć miłości.

 24. Analizując wybrane przykłady literatury romantycznej, omów zależność pomiędzy ich biografizmem a realizmem przeżyć wewnętrznych bohatera.

 25. Topos teatru świata. Omów jego istotę i sposób realizacji w wybranych utworach literackich.

 26. Topos świata-księgi. Omów jego istotę i sposób realizacji w wybranych utworach literackich.

 27. W jaki sposób wydarzenia historyczne lub odkrycia naukowe mogą kształtować sposoby literackiego kreowania świata? Odpowiedz na pytanie, analizując przykłady wybranych utworów literackich z dwóch różnych epok.

 28. Analizując wybrane przykłady prozy, wyjaśnij zależności pomiędzy dokumentaryzmem a fikcją, fikcyjnością a mimetyzmem, wiarygodnością a prawdą w literaturze.

 29. Na  podstawie  analizy  wybranych  przykładów  reportażu  literackiego  omów  charakterystyczne  cechy  gatunkowe  omawianych  tekstów.

 30. Opozycja miasto - wieś w literaturze. Przedstaw na podstawie analizy wybranych przykładów.

 31. Obraz mieszczan  literaturze. Omów jego ewolucję na wybranych  przykładach.

 32. Pisarz - wychowawca i pisarz - mistyk. Przywołując celowo dobrany materiał literacki, porównaj oświeceniową i romantyczną koncepcję twórcy.

 33. Obraz społeczeństwa polskiego na przełomie XIX i XX wieku. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów.

 34. Portret kobiety w literaturze romantycznej i współczesnej. Rozwiń zagadnienie w oparciu o wybrane teksty literackie.

 35. Funkcje motywu tańca w wybranych tekstach literackich. Przedstaw je odwołując się do wybranych utworów.

 36. Zakończenie utworu jako klucz do jego interpretacji. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok.

 37. Rola tradycji  w życiu zbiorowości i jednostki. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

 38. Porównaj bohaterów literackich z dwóch wybranych epok, biorąc pod uwagę ich postawę wobec życia, dążenia i osiągnięcia. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

 39. Tytuł jako klucz do interpretacji utworu. Przedstaw temat w oparciu o wybrane teksty literackie.

 40. Rola snu w życiu bohatera literackiego. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

 41. Bohater tragiczny w literaturze starożytnej, romantycznej i współczesnej. Rozważ zagadnienie wykorzystując teksty z tych epok.

 42. Zaprezentuj literackie ujęcie problemu zła w wybranych przez siebie utworach.

 43. Porównaj ujęcie problematyki egzystencjalnej w dwu wybranych utworach reprezentujących epokę baroku, romantyzmu lub współczesności.

 44. Omów problem winy, niewinności i odkupienia winy na wybranych przykładach literackich.

 45. Samotność bohatera romantycznego i człowieka współczesnego. Scharakteryzuj i porównaj ją, odwołując się do wybranych utworów literackich romantyzmu i współczesności.

 46. Realizm literatury XIX wieku. Omów temat na podstawie analizy wybranych utworów literatury romantyzmu i pozytywizmu.

 47. Na wybranych przykładach literackich omów, jak literatura ukazuje narodziny miłości.

 48. Artysta jako bohater literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 49. Omów zagadnienie ludzkiej wolności  i odpowiedzialności w prozie  XIX i XX wieku.

 50. Omów sposoby niedosłownego  mówienia o rzeczywistości w literaturze ( np. symbol, alegoria, parabola). Zanalizuj w tym kontekście dwa wybrane utwory literackie.

 51. Na wybranych przykładach literackich omów funkcję kategorii cudowności i fantastyki.

 52. Na wybranych przykładach literackich przedstaw człowieka jako istotę poszukującą prawdy o świecie.

 53. Kodeks moralny wybranych bohaterów literackich. Porównaj, odwołując się do dzieł literatury XIX wieku

 54. Zaprezentuj różne oblicza patriotyzmu w literaturze polskiej XIX wieku.

 55. Odwołując się do wybranych utworów literatury pozytywizmu i  modernizmu, omów przyczyny i skutki konfliktów rodzinnych w życiu bohaterów literackich.

 56. Na podstawie wybranych tekstów literatury XIX wieku, zaprezentuj obyczajowość polskiej szlachty tego okresu.

 57. Scharakteryzuj ideał obywatela ukazany w literaturze staropolskiej i oceń jego aktualność, odwołując się do wybranych utworów.

 58. Starość jako motyw literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 59. Orient jako inspiracja pisarzy różnych epok. Zanalizuj różne sposoby funkcjonowania tego motywu w literaturze.

 60. Przedstaw wizerunek uwodzicielki w utworach literackich z różnych epok.

 61. Mit o Syzyfie i jego literackie interpretacje. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

 62. Relacje między człowiekiem a Bogiem w literaturze średniowiecza, renesansu i baroku. Omów problem, odnosząc się do wybranych tekstów literackich.

 63. Omów zagadnienie ludzi „wykluczonych” na wybranych przykładach literackich.

 64. Ewolucja ballady: od Mickiewicza do Leśmiana. Zreferuj temat, odwołując się do wybranych przykładów.

 65. Biblia jako źródło tematów literackich. Rozwiń temat na przykładzie wybranych utworów

 66. Obrazy stolicy w literaturze. Porównaj różne realizacje tego motywu w literaturze XIX wieku.

 67. Przedstaw literackie obrazy małżeństwa na podstawie twórczości pisarzy epoki renesansu, romantyzmu i pozytywizmu.

 68. Zaprezentuj wpływ dramaturgii Wiliama Szekspira na polski dramat romantyczny.

 69. Synkretyzm rodzajowy i gatunkowy jako literacki zabieg programowy romantyzmu.  Przedstaw i omów jego funkcje w oparciu o analizę tekstów epoki.

 70. Rola poety i poezji w literaturze polskiej od romantyzmu do Skamandra. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach.

 71. Kresy w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach.

 72. Obowiązki inteligencji w świetle polskiej literatury XIX i XX wieku. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 73. Kabaret literacki w Młodej Polsce i dwudziestoleciu międzywojennym. Omów jego rolę,  odwołując się do wybranej twórczości obu epok.

 74. Dokonaj analizy porównawczej znanych Ci hymnów z epok renesansu, romantyzmu. i Młodej Polski.

 75. Rozmowa z samym sobą  jako motyw literacki. Na podstawie analizy dzieł różnych epok porównaj okoliczności życiowe, w których rodzą się refleksje oraz formę ich ekspresji.

 76. Na przykładach pochodzących z literatury XIX wieku, zaprezentuj literackie sposoby przedstawiania salonu.

 77. Święty i świętość w literaturze. Omów temat na przykładach z wybranych utworów.

 78. Świadectwa zwycięstwa dobra i miłości w konfrontacji ze złem. Porównaj postawy i losy wybranych bohaterów utworów literackich o tematyce wojennej.

 79. Poeci o mieście. Zaprezentuj temat, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

 80. Literacki motyw cierpienia. Przedstaw sposoby jego funkcjonowania w wybranych tekstach XIX wieku.

 81. Przeanalizuj wpływ filozofii Artura Schopenhauera, Fryderyka Nietzschego i Henriego Bergsona na wybrane dzieła literackie przełomu XIX i XX wieku oraz początku XX wieku.

 82. Prawda o determinizmie ludzkiego działania. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych tekstów literatury XIX i początku XX wieku.

 83. Literackie kreacje rycerza, spiskowca, żołnierza. Porównaj funkcjonowanie tego typu postaci w wybranych tekstach literackich.

 84. Na wybranych przykładach literatury barokowej i oświeceniowej zaprezentuj pesymistyczną i optymistyczną wizję świata i człowieka.

 85. Pycha jako czynnik determinujący działania człowieka. Określ jej źródła i konsekwencje, analizując wybrane utwory literackie.

 86. Przestrzenie nierealne, fantastyczne, zaświaty w literaturze. Omów rolę i sposób ich przedstawiania na podstawie wybranych tekstów.

 87. Wygnanie i wykorzenienie jako źródło cierpienia. Zaprezentuj temat na podstawie wybranych tekstów literatury XX wieku.

 88. Groteska w literaturze i jej artystyczne konsekwencje. Omów na wybranych przykładach.

 89. Istota ludowego widzenia i wartościowania świata. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów.

 90. Literatura rozpaczy a literatura nadziei. Scharakteryzuj i porównaj na wybranych przykładach te dwie odmienne koncepcje twórcze.

 91. Motyw więzienia w literaturze. Scharakteryzuj i przedstaw różne jego funkcje w wybranych utworach.

 92. Rola autorytetu w życiu wybranych bohaterów literackich. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

 93. Rosja w oczach Polaków. Zaprezentuj różnorodne spojrzenia i omów ich kulturowe i historyczne uwarunkowania, odwołując się do wybranych utworów literackich.

 94. Wpływ domu rodzinnego na tożsamość człowieka. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich i tekstów z dziedziny psychologii.

 95. Motyw szkoły w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów.

 96. Istota i funkcja deheroizacji bohatera w literaturze. Przedstaw problem na wybranych przykładach.

 97. Dzieło literackie w oczach krytyki. Przedstaw dwie skrajne oceny wybranego utworu. Do głosu krytyków dołącz własne przemyślenia na temat tekstu.

 98. Portrety cudzoziemców utrwalone w utworach literackich XIX i XX wieku. Przedstaw i oceń stopień wnikliwości poszczególnych pisarzy w ich tworzeniu.

 99. Dzieło literackie jako forma polemiki ze społeczeństwem na temat aktualnych spraw politycznych lub społecznych. Omów problem na wybranych przykładach.

 100. Inspiracje romantyczne i ich znaczenie w literaturze późniejszych epok. Omów temat, odwołując się do twórczości wybranego autora lub do wybranej epoki literackiej.

 101. Witkacy jako człowiek teatru. Wskaż i omów walory sceniczne wybranych dramatów.

 102. Literackie rozmowy z Bogiem. Omów na wybranych przykładach.

 103. Kostium, maska, przebranie. Rozważania o bohaterach literackich ukrywających swą tożsamość.

 104. Życie jako labirynt, teatr, sen... Omów na wybranych przykładach literackich.

 105. Omów zagadnienie odpowiedzialności człowieka za własne czyny i decyzje w kontekście wybranych utworów literackich.

 106. Przedstaw sposoby kreowania przestrzeni i czasu w twórczości wybranych autorów; zwróć szczególną uwagę na różnice (np. Schultz, Bułhakow…)

 107. Literackie apele, przesłania, testamenty. Omów te sposoby dialogu pisarza
  z czytelnikiem, odwołując się do wybranych tekstów z różnych epok

 108. Przedstaw różne koncepcje poety i poezji w wybranych epokach literackich.

 109. Portret artysty w literaturze. Omów na wybranych przykładach z epoki romantyzmu i modernizmu.

 110. Topika baśniowa w literaturze romantycznej i powieściach typu fantasy. Omów na wybranych przykładach.

 111. Tradycja romantyczna w literaturze następnych epok. Omów temat, analizując wybrane przykłady.

 112. Motyw utopii w literaturze. Omów jego funkcje, odwołując się do wybranych tekstów.

 113. Przedstaw różne oblicza rewolucji w znanych Ci utworach literackich.

 114. „Z kogo się śmiejecie? Z samych się śmiejcie!” Zanalizuj funkcję komizmu i satyry w wybranych dziełach literackich

 115. Franciszkanizm w literaturze. Omów temat, dokonując analizy wybranych utworów literackich.

 116. Polscy „Don Kichoci”. Przedstaw literackie kreacje idealistów, odwołując się do wybranych przykładów.Związek literatury z innymi dziedzinami sztuki 1. Tendencje ekspresjonistyczne w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Zanalizuj zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów kultury.

 2. Tendencje impresjonistyczne w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Zanalizuj zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów kultury.

 3. Literackie i malarskie obrazy Arkadii, Raju, Edenu. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł.

 4. Dzieciństwo jako temat literacki i filmowy. Przedstaw różne jego ujęcia, analizując wybrane przykłady

 5. Filmowe i teatralne adaptacje dzieł Szekspira. Dokonaj analizy porównawczej  wybranych tekstów  literackich  i  ich  adaptacji.

 6. Filmowa adaptacja wybranych utworów literackich. Dokonaj analizy porównawczej, odwołując się do wybranych przykładów.

 7. Satyra polityczna w literaturze, piosence i rysunku. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przykłady

 8. Wędrowiec jako bohater literacki i filmowy. Dokonaj analizy porównawczej wybranych przykładów.

 9. Symbolika  stroju.  Omów,  analizując  wybrane  dzieła  literackie i inne ( np. malarskie,  rzeźbiarskie,  filmowe,  teatralne ).

 10. Motyw Sądu Ostatecznego w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów na przykładzie dzieł z różnych epok.

 11. Nowatorstwo dramaturgiczne i teatralne dramatów Tadeusza Różewicza. Omów, analizując wybrane przykłady dramatów
  i ich inscenizacji.

 12. "Trylogia"  Henryka Sienkiewicza a trylogia J. Hoffmana. Dokonaj analizy porównawczej dzieł literackich i realizacji filmowych.

 13. Tatry w literaturze i innych dziedzinach sztuki polskiej – omów temat na dowolnie wybranych przykładach.

 14. Adaptacje filmowe prozy S. Żeromskiego. Porównaj wybrany tekst literacki z jego adaptacją.

 15. Artystyczne ujęcia macierzyństwa w literaturze i sztukach plastycznych. Przedstaw je, analizując wybrane dzieła.

 16. Topos ogrodu w literaturze i malarstwie. Przedstaw różne sposoby jego wykorzystania, analizując wybrane dzieła sztuki.

 17. Różne sposoby wykorzystania motywu burzy w literaturze i malarstwie epoki romantyzmu. Omów je, analizując wybrane dzieła.

 18. Różne funkcje wykorzystania motywu faustycznego w filmie i współczesnej literaturze. Przedstaw problem, odwołując się
  do wybranych dzieł.

 19. Mity współczesnej pop kultury. Omów je, analizując wybrane utwory literackie i przedstawienia plastyczne.

 20. Analizując wybrane przykłady z literatury i malarstwa, omów różnorodne sposoby przedstawiania lęku w dziele sztuki.

 21. Mity greckie jako źródło inspiracji artystów epoki renesansu. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach literackich i plastycznych.

 22. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie młodopolskim. Omów jego funkcje, analizując wybrane teksty kultury.

 23. Na podstawie analizy wybranych przykładów z literatury i innych dziedzin sztuki omów różnice w sposobie krytykowania i uświęcania codzienności w sztuce XIX wieku.

 24. Różnorodne formy artystyczne przekazu literackiego i scenicznego. Omów na przykładzie wybranego dramatu.

 25. Analizując wybrany dramat i jego sceniczną realizację, odpowiedz na pytanie: W jaki sposób działo sztuki staje się „polityczne”?

 26. Porównaj  różne  wizerunki  rewolucji,  występujące  w  literaturze i  innych  dziedzinach  sztuki. 

 27. Literackie i malarskie obrazy scen batalistycznych, pojedynków, starć wojennych. Przedstaw i porównaj sposób przedstawiania, analizując wybrane dzieła z różnych epok.

 28. Sposoby kreowania obrazu natury w poezji i malarstwie. Dokonaj analizy wybranych dzieł.

 29. Autoportret w malarstwie a autobiografia w literaturze.  Porównaj   sposoby kreacji „ja”,  analizując  wybrane  teksty  kultury.

 30. Koncepcja kobiecego piękna w literaturze i malarstwie dwóch wybranych epok.

 31. Wizje końca świata w literaturze i malarstwie XX wieku. Określ ich istotę i funkcje, odwołując się do wybranych dzieł.

 32. Literackie i malarskie kreacje przyrody w XIX wieku i ich funkcje. Dokonaj analizy porównawczej.

 33. Wielkie wydarzenia historyczne w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane dzieła literackie i plastyczne.

 34. Omów obraz dworku polskiego w literaturze i malarstwie różnych epok.

 35. Drzewo jako temat  literatury i malarstwa. Omów problem, analizując wybrane dzieła.

 36. Obrazy codzienności w literaturze i sztuce.. porównaj ich różne ujęcia w twórczości artystów XIX-wiecznych.

 37. Dawny świat Żydów polskich. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach literackich i malarskich.

 38. Naturalizm jako światopogląd i metoda twórcza. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych dzieł literackich i malarskich.

 39. Dzieło malarskie przywołane w dziele literackim. Skonfrontuj własną interpretację obrazów z wersją literacką.

 40. Wieś i jej mieszkańcy. Przedstaw funkcjonowanie tematu w literaturze i malarstwie XIX i XX wieku.

 41. Obraz Boga i Jezusa w literaturze i sztuce XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach.

 42. Funkcje symbolu w literaturze i malarstwie. Rozwiń zagadnienie na podstawie wybranych dzieł różnych epok.

 43. Motyw śmierci w literaturze i sztuce romantyzmu i Młodej Polski. Omów na wybranych przykładach.

 44. Odwołując się do wybranych tekstów kultury, porównaj sposoby idealizowania rzeczywistości  w dziele literackim i plastycznym.

 45. Obrazy i plakaty komunistyczne w konfrontacji z dokumentalnymi filmami epoki. Porównaj wynikające z nich wizje świata i człowieka dobierając stosowne przykłady.

 46. Porównaj obraz wojny w znanych Ci filmach i w literaturze,  odwołując się do wybranych przykładów

 47. Różne wizerunki diabła w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie na  wybranych przykładach.

 48. Dekalog człowieka XX wieku w twórczości Zbigniewa Herberta i Krzysztofa Kieślowskiego. Porównaj autorskie propozycje, odwołując się do wybranych utworów literackich i dzieł filmowych.

 49. Rola mecenatu w rozwoju literatury i sztuki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 50. Przenośnia, aluzja, symbol jako sposoby komunikowania się twórcy z odbiorcą. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich i malarskich.

 51. Fascynacja brzydotą w literaturze i sztuce. .Omów problem na wybranych przykładach.

 52. Malarstwo marynistyczne a literackie obrazy morza. Porównaj wybrane teksty kultury.

 53. Fascynacja kulturą ludową w literaturze i sztuce. Przedstaw temat, omawiając wybrane teksty kultury.

 54. Portret Sarmaty w literaturze i malarstwie. Porównaj ujęcie i wymowę wybranych dzieł kultury.

 55. Koncepcja mężczyzny i męskości w kulturze. Omów zagadnienie. Wypowiedź uzasadnij przykładami z tekstów kultury różnych epok.

 56. Porównaj kreacje literackie i filmowe bohaterów ,,Lalki” B. Prusa.

 57. Bohaterstwo i tragizm pokolenia Kolumbów w świetle utworów literackich i filmów. Omów zagadnienie, odwołując się do dzieł literackich, plastycznych i filmowych.

 58. Totalitaryzm w literaturze, filmie i malarstwie. Przedstaw i porównaj sposoby jego kreacji w wybranych tekstach kultury.

 59. Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.

 60. Sztuka wobec niewyrażalnego. Symbol jako środek wyrazu w poezji i innych tekstach kultury (na wybranych przykładach).

 61. Świat prowincji w opowiadaniach Brunona Schulza i obrazach Marca Chagalla (analiza porównawcza wybranych dzieł).

 62. Dzieło literackie a jego filmowa adaptacja. Przedstaw na wybranych przykładach.

 63. Od Adama do Batmana. Przedstaw różne kreacje mężczyzn w literaturze i filmie.

 64. Ekranizacja klasyki literatury. Wykaż wpływ utworów literackich na twórców sztuki filmowej.

 65. Światy baśniowe w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

 66. Uczta, wieczerza, przyjęcia, biesiada – w tekstach kultury różnych epok.

 67. Wpływ impresjonizmu na literaturę przełomu XIX i XX w. Omów temat na wybranych tekstach kultury.

 68. Tatry w literaturze i kulturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.

 69. Rola dworu ziemiańskiego w polskiej kulturze. Omów funkcje motywu, odwołując się do przykładówz literatury XIX i XX wieku oraz ujęć filmowych.

 70. Portrety muz w literaturze i sztuce. Analizując wybrane teksty kultury, omów wpływ kobiety na życie i dzieło twórcy (poety, malarza, kompozytora).

 71. Echa powstania listopadowego w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Zaprezentuj różne sposoby funkcjonowania tego tematu w wybranych dziełach.

 72. Dworek szlachecki jako motyw w literaturze i malarstwie. Przedstaw różne jego konkretyzacje na przykładach wybranych dzieł.

 73. Motyw Madonny w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów.

 74. Jesień jako temat literatury i sztuki. Przedstaw funkcjonowanie motywu, odwołując się do wybranych tekstów kultury.

 75. Pory roku jako temat literacki i malarski. Omów zagadnienie na przykładzie różnych dzieł.

 76. Ubiór jako element znaczący w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

 77. Wizerunek żołnierza w literaturze i sztuce. Dokonaj porównania wybranych dzieł.

 78. Bliskie czy odległe współczesności wizerunki św. Franciszka w literaturze i sztuce. Rozważ problem, rozpatrując wybrane teksty kultury.

 79. „Język” literatury a „język” filmu – omów na przykładach środków artystycznych tych dwóch dziedzin na wybranych przykładach.

 80. „Kto Ty jesteś człowieku – zbrodniarz czy bohater?” Przedstaw różne oblicza natury ludzkiej na wybranych przykładach literackich i filmowych.

 81. Wierność wartościom a sukces życiowy. Przedstaw i oceń wybory moralne bohaterów literackich i filmowych.

 82. Dlaczego upadła? Przyczyny utraty niepodległości przez Polskę. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł literackich i malarskich.


Język


 1. Nowomowa jako  język  propagandy. Omów  zjawisko, analizując wybrane przykłady  literackie.

 2. Omów  sposoby  wykorzystania  różnych  środków  językowych,  analizując  wybrane mowy  publiczne.

 3. Zanalizuj literackie opisy przyrody, biorąc pod uwagę zastosowane środki językowe i stylistyczne.

 4. Dawna kultura zapisana w języku. Zilustruj zagadnienie na wybranym przykładzie utworu literackiego.

 5. Scharakteryzuj język wybranych bohaterów literackich. Uwzględnij cechy ujawniające ich przynależność środowiskową i charakter.

 6. Język jako instrument walki o władzę. Zanalizuj materiały wyborcze.

 7. Dygresyjność jako sposób kształtowania narracji. Omów zjawisko
  na podstawie wybranych przykładów.

 8. Szyldy i reklamy w Twoim mieście. Dokonaj analizy językowej.

 9. Polska muzyka rozrywkowa. Dokonaj analizy językowej wybranych tekstów piosenek.

 10. Sztuka wymowy i dyskusji. Na przykładach wybranych tekstów z różnych epok, omów funkcje środków retorycznych.

 11. Specyfika tekstu reklamowego jako gatunku wypowiedzi. Omów na wybranych przykładach najważniejsze cechy języka reklamy.

 12. Cechy gwary śląskiej. Zrealizuj temat w oparciu o wywiad z mieszkańcem Twojej miejscowości.

 13. Perswazyjna funkcja języka. Rozwiń zagadnienie na podstawie wybranych tekstów literackich i publicystycznych.

 14. Jak frazeologizmy języka potocznego funkcjonują w poezji? Odpowiedz na pytanie, omawiając wybrane utwory.

 15. Dokonując analizy języka różnych reklam, wyjaśnij, jaki obraz świata one kreują.

 16. Omów językowe eksperymenty pokolenia Nowej Fali w oparciu o wybrane teksty poetyckie.

 17. Neologizmy artystyczne w twórczości Bolesława Leśmiana. Omów ich strukutrę i funkcję.

 18. Język sprawozdawców sportowych. Na wybranych przykładach dokonaj analizy słownictwa, frazeologii oraz składni.

 19. Dokonaj analizy języka wybranych utworów poetyckich Skamandra. Jaki obraz świata on tworzy?

 20. Język tekstów hip-hopowych jako wyraz poszukiwania wartości młodych ludzi. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów muzycznych.

 21. Piosenka aktorska, popularna, chodnikowa (disco). Wykaż podobieństwa i różnice w doborze językowych środków wyrazu.

 22. Retoryczne środki stylistyczne w przemówieniach współczesnego polityka. Przedstaw temat na wybranym przykładzie.

 23. Różnice między polszczyzną mówioną a pisaną. Przedstaw problem, analizując zgromadzony materiał językowy.

 24. Analizując wybrane przykłady reklam, omów językowe środki perswazyjne.

 25. Funkcja archaizmu w tekstach literackich. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.

 26. Język Internetu jako nowa forma komunikacji. Zanalizuj zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

 27. Dialekty  terytorialne  języka  polskiego  jako  tworzywo  literackie.  Omów  na  przykładach  wybranych  utworów.

 28. Specyfika  języka  bohaterów  literatury  science - fiction.  Omów na  przykładach  wybranych  utworów  literackich.

 29. Dokonaj  analizy językowej i kulturowej wybranych przysłów polskich.

 30. Specyfika  języka  uczniowskiego. Dokonaj analizy zgromadzonego materiału językowego.

 31. Cechy języka wybranej subkultury. Przedstaw zagadnienie, analizując  zebrany przez ciebie materiał językowy.

 32. Formy i funkcje tabu językowego we współczesnej polszczyźnie. Omów zagadnienie na podstawie materiału językowego wybranego z prasy codziennej.

 33. Analizując celowo dobrane przykłady wypowiedzi, określ, w jakim stopniu poszczególne style mówienia, gatunki mowy oraz sytuacje mówienia zależą od płci.

 34. Analizując przykłady różnych tekstów, omów problemy ekspansji języka potocznego i odchodzenia od tradycyjnych norm stylistycznych.

 35. Dokonaj analizy stylistycznej wybranych przykładów gawędy. Odpowiedz na pytanie, na czym polega specyfika języka w tym gatunku literackim.

 36. Na podstawie analizy wybranych przykładów reportażu literackiego, omów charakterystyczne cechy stylu omawianych tekstów.

 37. Komizm słowny i sposoby jego realizacji w utworach. Omów na  wybranych przykładach literackich.

 38. Język jako środek manipulacji odbiorcą. Przedstaw problem,  wykorzystując przykłady z literatury i prasy.

 39. Omów funkcje stylizacji językowej w wybranych utworach literatury współczesnej.

 40. Sposoby wzbogacania słownictwa współczesnej polszczyzny. Omów temat na podstawie zebranego materiału badawczego.

 41. Omów środki językowe występujące w manifestach programowych różnych pokoleń literackich.

 42. Omów funkcje eksperymentów językowych w poezji współczesnej. Odwołaj się do wybranych przykładów.

 43. Frazeologia biblijna i jej funkcjonowanie w polskim języku. Przedstaw temat, odwołując się do wybranego materiału językowego.

 44. Rola środków stylistycznych w wybranych utworach młodopolskich. Omów problem na wybranych przykładach.

 45. Na podstawie analizy wybranych tekstów, zamieszczonych w prasie codziennej, omów tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny.

 46. Sztuka przekładu. Przeanalizuj dwie różne realizacje językowe wybranego obcojęzycznego tekstu literackiego.

 47. Omów pochodzenie nazwisk mieszkańców Twojej miejscowości. Zanalizuj przykłady pod względem etymologii i budowy słowotwórczej

 48. Eksperymenty językowe w poezji lingwistycznej. Omów problem na podstawie twórczości Mirona Białoszewskiego lub innego poety lingwisty.

 49. Parafraza literacka. Omów zagadnienia na wybranych przykładach. Oceń funkcjonalność językową sparafrazowanego tekstu.

 50. Współczesne zapożyczenia angielskie. Omów sposoby adaptacji anglicyzmów i ustosunkuj się do zasadności ich wprowadzenia do polszczyzny.

 51. Imiona pochodzenia biblijnego, imiona słowiańskie i imiona obce we współczesnej polszczyźnie. Omów zjawisko mody w tej dziedzinie.

 52. Omów pochodzenie nazw miejscowych Twojego regionu.

 53. Humor i satyra w tekstach piosenek współczesnych zespołów muzycznych.

 54. Bohaterowie mówią różnymi językami. Analiza wypowiedzi stylistycznych wybranych postaci literackich.

 55. Szkoła w polskim obrazie językowym. Przedstaw na zebranym materiale językowym.

 56. Żart językowy i jego funkcje w różnych gatunkach literackich. Przedstaw zjawisko na wybranych przykładach.

 57. Funkcje archaizacji języka. Omów zjawisko na wybranych przykładach literackich z różnych epok.

 58. Język współczesnej publicystyki - nowomowa czy poprawna polszczyzna? Zbadaj problem, odwołując się do wybranych tekstów prasowych.

 59. Zwroty grzecznościowe dawniej i dziś. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 60. Język sposobem charakteryzowania bohatera. Wybierz spośród postaci literackich kilku bohaterów i uzasadnij tezę.

 61. Funkcje stylizacji modlitewnych w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

 62. Komizm słowny. Przedstaw sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok.Opracowały:

Anna Zimoch

Ewelina Limanowska-Golda

Aleksandra Bargiel-Bienias

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Różne realizacje motywu wędrówki w literaturze polskiej. Porównaj, analizując wybrane utwory iconOblicza zła w literaturze XIX i XX w. Porównaj je, analizując wybrane utwory literackie

Różne realizacje motywu wędrówki w literaturze polskiej. Porównaj, analizując wybrane utwory iconCzłowiek w systemie totalitarnym. Analizując wybrane teksty z literatury polskiej I obcej XX wieku porównaj sposoby realizacji tego motywu w różnych utworach

Różne realizacje motywu wędrówki w literaturze polskiej. Porównaj, analizując wybrane utwory iconMotyw domu rodzinnego w literaturze. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory

Różne realizacje motywu wędrówki w literaturze polskiej. Porównaj, analizując wybrane utwory iconPortret artysty w literaturze. Omów, analizując I interpretując wybrane utwory literackie różnych epok

Różne realizacje motywu wędrówki w literaturze polskiej. Porównaj, analizując wybrane utwory iconNa wybranych przykładach przedstaw róŻne ujęcia motywu pielgrzyma w literaturze

Różne realizacje motywu wędrówki w literaturze polskiej. Porównaj, analizując wybrane utwory iconMłodzi gniewni – przedstaw realizację tego motywu w literaturze I filmie”

Różne realizacje motywu wędrówki w literaturze polskiej. Porównaj, analizując wybrane utwory icon1. Analizując wybrane przykłady literackie, porównaj kreacje marzycieli I idealistów stworzone przez autorów różnych epok

Różne realizacje motywu wędrówki w literaturze polskiej. Porównaj, analizując wybrane utwory iconTemat: Analizując wybrane utwory literackie, określ znaczenie miłości w zyciu zaprezentowanych bohaterów

Różne realizacje motywu wędrówki w literaturze polskiej. Porównaj, analizując wybrane utwory icon34. Poeta jako kronikarz swojej epoki. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory jednego twórcy

Różne realizacje motywu wędrówki w literaturze polskiej. Porównaj, analizując wybrane utwory iconPrzedstaw sposoby kreowania postaci "zbuntowanych" I "szalonych", analizując wybrane utwory literackie z różnych epok

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom