Program nauczania zajęć artystycznych z plastyki w gimnazjum
Pobierz 106.59 Kb.
NazwaProgram nauczania zajęć artystycznych z plastyki w gimnazjum
strona1/4
Data konwersji18.10.2012
Rozmiar106.59 Kb.
TypProgram nauczania
  1   2   3   4
Tomasz Targowski


Kraina sztuki

Sztuka w przestrzeni publicznej

Program nauczania zajęć artystycznych z plastyki w gimnazjum


SPIS TREŚCI
 1. Wyciąg z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego – III etap edukacyjny – zajęcia artystyczne .....3

 2. Wstęp .......................................................................................................................................5

 3. Szczegółowe cele kształcenia ..................................................................................................8

 4. Treści nauczania .....................................................................................................................10

 5. Procedury osiągania celów .....................................................................................................15

 6. Ocena osiągnięć uczniów ........................................................................................................17

 7. Kryteria oceny ..........................................................................................................................20
 1. WYCIĄG Z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 23 GRUDNIA 2008 R. W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO – III ETAP EDUKACYJNY – ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
Cele kształcenia – wymagania ogólne


 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji – percepcja sztuki.

 2. Tworzenie wypowiedzi – ekspresja poprzez sztukę.

 3. Analiza i interpretacja tekstów kultury – recepcja sztuki.


Treści nauczania – wymagania szczegółowe

Przykładowe zajęcia – plastyka


  1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji – percepcja sztuki. Uczeń:

   1. uczestniczy w kulturze poprzez kontakt z zabytkami i dziełami sztuki współczesnej, mając poczucie związku z tradycją narodową i europejskim dziedzictwem kultury oraz doceniając dorobek innych kręgów kulturowych (zna zasoby wybranych placówek kultury)

   2. korzysta z przekazów medialnych dotyczących wiedzy o sztuce i zjawiskach artystycznych, stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej (przestrzegając podstawowych zasad prawa autorskiego dotyczących ochrony własności intelektualnej).
  1. Tworzenie wypowiedzi – ekspresja poprzez sztukę. Uczeń:

   1. podejmuje działalność twórczą, posługując się środkami wyrazu plastycznego, innych dziedzin sztuki i elementami formy przekazów medialnych, projektując publikacje prasowe albo programy telewizyjne (w zakresie ich redakcji, edycji, przygotowania do druku i wizualizacji wypowiedzi, reklamy, kształtowania wizerunku w kontakcie z otoczeniem)

   2. realizuje projekty w sferze sztuk wizualnych, służące kształtowaniu poczucia estetyki (stylizacji ubioru, aranżacji miejsca zamieszkania i pracy) oraz na rzecz popularyzacji wiedzy (o sztuce i zjawiskach artystycznych) w społecznościach szkolnej i lokalnej.
  1. Analiza i interpretacja tekstów kultury – recepcja sztuki. Uczeń:

   1. rozróżnia wybrane style i kierunki architektury i sztuk plastycznych oraz osadza je w odpowiednim porządku chronologicznym i miejscu, z którym było związane ich powstanie, na podstawie określonych przykładów

   2. rozpoznaje dzieła wybranych dyscyplin architektury i sztuk plastycznych, przyporządkowując je właściwym autorom oraz opisuje ich funkcje i cechy stylistyczne, na podstawie określonych przykładów (posługując się terminologią z zakresu historii sztuki.


Zalecane warunki i sposób realizacji

Szkoła opracowuje i przedstawia uczniom ofertę zajęć artystycznych. Rodzaj zajęć oraz realizowany program powinny być dostosowane do zainteresowań uczniów. Zajęcia mogą być realizowane w trybie regularnych, cotygodniowych spotkań lub w trybie projektu wskazanego przez nauczyciela lub zaproponowanego przez uczniów, także w korelacji z pracą nad projektami z innych działań edukacyjnych. Przygotowując konkretną ofertę zajęć artystycznych, nauczyciel precyzuje wymagania szczegółowe wynikające z wybranego zakresu i formy zajęć.

Zajęcia artystyczne oferowane przez szkołę mogą stanowić podstawę do stworzenia lokalnej (gminnej, powiatowej, dzielnicowej) oferty, z której uczniowie mogą wybrać interesujące ich zajęcia.

Należy stwarzać możliwość publicznego prezentowania efektów pracy uczniów w ramach zajęć artystycznych, włączając odpowiednie prezentację w organizację szkolnych i środowiskowych uroczystości i imprez oraz stymulować ucznia do udziału w koncertach, przeglądach i konkursach.


2. WSTĘP – INFORMACJE OGÓLNE
Przedstawiony program nauczania zajęć artystycznych jest zgodny z Podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów. Spełnia również warunki zawarte w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 23 GRUDNIA 2008 R. W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ ( rozporządzenie zostało opublikowane w „Dzienniku Ustaw” z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz.17).


Stosując się do powyższych wytycznych program zawiera:


– Wstęp – informacje ogólne

– Szczegółowe cele kształcenia

– Treści nauczania

– Przewidywane osiągnięcia uczniów

– Procedury osiągania celów

– Ocenę osiągnięć uczniów.

Program edukacji plastycznej dla klas 1-3 gimnazjum, określający treści zawarte w zeszytach do zajęć artystycznych – „Sztuka w przestrzeni publicznej” i „Plastyka i teatr” – oparty jest na koncepcji twórczego myślenia i działania ucznia. Jest nowoczesną formą nauczania plastyki na etapie gimnazjalnym – prowokuje uczniów do poznawania, odkrywania i tworzenia. Zawiera treści edukacyjne zarówno z zakresu dziejów sztuki, wiedzy o teatrze klasycznym, formach realizacji inscenizacji teatralnych, jak i szeroki wybór możliwości niekonwencjonalnych realizacji plastycznych w obrębie wymaganych na tym etapie treści programowych.

Program inspiruje do poszukiwań w obrębie sztuki współczesnej oraz podkreśla jej rolę w życiu publicznym a także każdego z nas. Wartość tego programu polega także na wzmacnianiu rozwoju emocjonalno-intelektualnego młodzieży poprzez wchodzenie w bezpośrednią relację ze sztuką jako jej współtwórców, uczestników i widzów zarazem. Uwzględnia znacząca rolę sztuki współczesnej i teatru, ich form wyrazu w naszym codziennym życiu oraz podkreśla ich wpływ na kształtowanie się osobowości i postaw człowieka XXI w.

Program opisuje także sztukę współczesną jako wyraz dążeń, marzeń i poglądów na otaczającą rzeczywistość jej twórców. Rozwija poczucie tożsamości uczniów z kulturą własnego kraju i regionu – zainteresowanie jej nowymi tendencjami, wytworami i wartością intelektualną oraz tolerancję wobec innych obszarów kulturowych na świecie, ciekawość ich oryginalności realizacji plastycznych i widzenia świata współczesnego. Daje pełniejsze spektrum możliwości obcowania z dziełami sztuki i teatrem w ich różnorodnych formach – jako koncepcja dzieła otwartego na współtworzenie ich przez widza, pomaga w szukaniu informacji oraz zachęca do czynnego udziału w życiu kulturalnym i przygotowuje do świadomej percepcji i recepcji dzieł sztuki w życiu dorosłym.

Program porusza także społeczne i psychologiczne aspekty współczesności. Uczy młodzież autorefleksji, obiektywnej i subiektywnej obserwacji oraz umiejętności szukania rozwiązań i odnoszenia się do nich poprzez postawy społeczne i wytwory artystyczne.

Ważnym, nowym elementem programu jest również koncepcja tworzenia wspólnego projektu plastycznego w zespole, zdobywania umiejętności planowania, współdziałania, podejmowania decyzji oraz prezentacji własnej pracy poprzez sprawozdanie – ewaluację, wystawy kreacji artystycznych i formy inscenizacji teatralnych. Pobudza uczniów do rozwoju umiejętności interpersonalnych, twórczego działania i myślenia poprzez możliwość wyjścia z własnym działaniem artystycznym poza wąską grupę klasy do społeczności szkolnej i pozaszkolnej, do wyjścia w przestrzeń publiczną, dając im poczucie zadowolenia i satysfakcji. Daje możliwość dokumentowania własnej pracy i działań artystycznych – tworzenia swoistego pamiętnika. Program zwraca także uwagę na rozwój umiejętności manualnych, kompozycyjnych i literackich ucznia, rozszerza możliwości realizacji plastycznej o nowe, ciekawe i niekonwencjonalne techniki plastyczne oraz technologię cyfrową.


Treści edukacyjne pozwalają na pracę z uczniami o różnym poziomie wiedzy o sztuce i teatrze, doświadczeniu pracy twórczej oraz możliwościach intelektualnych. Podaje informacje na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Program kładzie nacisk na rozwój indywidualności młodzieży, daje szansę rozwijania umiejętności plastycznych, a także adresowany jest do ucznia o przeciętnym zainteresowaniu przedmiotem. Konstrukcja programu oraz zeszytów do zajęć artystycznych opiera się na modułach tematycznych do pracy cotygodniowej na lekcji lub w trybie projektu, w zależności od decyzji nauczyciela i możliwości realizacyjnych. Dostarcza nauczycielowi plastyki konkretne pomysły na realizację, a także otwiera pole do poszukiwań własnych rozwiązań.

Zeszyty do zajęć kreatywnych z plastyki „Sztuka w przestrzeni publicznej” oraz „Plastyka i teatr” mogą być formą komplementarną do pracy uczniów z podręcznikiem ‘Kraina sztuki”. Dają możliwości stworzenia osobnych, niezależnych zajęć artystycznych. Wprowadzenie zeszytów do programu cotygodniowych zajęć powinno być zależne od dotychczasowej realizacji zakresu treściowego podręcznika, materiału oraz poziomu danej grupy uczniów niezależnie od wieku.


Program zachęca do obcowania i spotkań ucznia ze sztuką i teatrem bezpośrednio – odwołując się do percepcji dzieł sztuki w muzeach, galeriach, teatrach, jak również pośrednio – za pomocą technologii komputerowej, książki i albumu oraz spotykania jej w sposób twórczy w przestrzeni publicznej. Propaguje twórcze poszukiwania wiedzy i możliwości realizacji plastycznych i teatralnych oraz uczestniczenie w szeroko rozumianym życiu kulturalnym.


Proponowane tematy, metody realizacji plastycznych, multimedialnych i pisemnych, techniki wykonania prac są podporządkowane procedurom osiągania zamierzonych celów edukacyjnych, dzięki którym uczeń zdobędzie określoną wiedzę, umiejętności, kompetencje i postawy życiowe.


Program ukierunkowany jest na korelację przedmiotową – ścieżki edukacyjne: czytelniczą, medialną i regionalną w zakresie przedmiotów: język polski, historia, muzyka i informatyka. Odwołuje się do szerokiej wiedzy i myślenia przyczynowo-skutkowego, rozwijającego także wyobraźnię i osobowość ucznia. Kładzie nacisk na rozwój twórczy, intelektualny i społeczny ucznia, kreując go na osobę poszukującą i wrażliwą na świat.


Treści programowe zawierają standardy wymagań będących podstawą do przeprowadzenia egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz umiejętności kluczowe.


3. SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA
Percepcja poprzez sztukę

Uczeń:


 1. Potrafi formułować wypowiedź ustną z zakresu dziejów sztuki lub problematyki plastycznej z użyciem terminologii plastycznej – określeń środków wyrazu plastycznego.

 2. Potrafi formułować wypowiedź pisemną jako list, opis działania, projekt, sprawozdanie – ewaluację, charakterystykę porównawczą.

 3. Analizuje i interpretuje teksty literackie – źródłowe: artykuły, wypowiedzi, opisy działań artystycznych.

 4. Umie dokonać pisemnej analizy dzieła sztuki oraz przygotować formę wykładu lub prezentacji.

 5. Opisuje słownie i pisemnie własne działanie artystyczne i działania grupy.

 6. Jest przygotowany poprzez wiedzę do percepcji form teatralnych klasycznych i współczesnych XX i XXI w. jako nowej formy ekspresji wyrazu i realizacji scenicznej i plastycznej.

 7. Definiuje teatr jako rodzaj interakcji artystycznej między twórcami i widzami oraz jego rodzaje, cele, twórców i ich realizacje.

 8. Czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym poprzez bezpośredni kontakt w dziełami teatralnymi z zakresu sztuki współczesnej i klasycznych form teatralnych oraz w bieżących wydarzeniach kulturalno-artystycznych.

 9. Identyfikuje się z kulturą i tradycją własnego narodu, poznając je poprzez różne dziedziny kultury i wzajemne ich korelacje – teatr, sztuki plastyczne, muzyka, literatura.

 10. Posiada poczucie przynależności i związku z dziedzictwem kultury śródziemnomorskiej – posiada wiedzę o jej cechach, wytworach artystycznych i wpływach na kulturę Europy i naszego narodu.

 11. Określa teatr polski we wszystkich jego przejawach na tle historii teatru Europy i świata.

 12. Wykazuje szacunek dla odrębności innych kręgów kulturowych oraz chęć poznania ich kultury i kontekstów społeczno-politycznych.

 13. Korzysta z przekazów medialnych – filmów w tym DVD, internetu, technologii komputerowej i cyfrowej do uzyskiwania informacji i wzbogacania własnej działalności twórczej w tworzeniu wypowiedzi ustnych, prezentacji multimedialnych i nowych form wypowiedzi artystycznych, z uwzględnieniem znajomości prawa autorskiego dotyczącego ochrony własności intelektualnej

 14. Potrafi samodzielnie dotrzeć do źródeł informacji na temat sztuki i zjawisk artystycznych zawartych w czasopismach, książkach, podręcznikach, encyklopediach, słownikach oraz innych mediach, internecie.

 15. Zna tytuły i autorów słynnych realizacji teatralnych starożytnych, nowożytnych i współczesnych, nazwy wiodących placówek kulturalnych – teatrów, galerii, muzeów (krajowych i zagranicznych) oraz potrafi odszukać informacje na ich temat w mediach, np. w internecie.  1   2   3   4

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Program nauczania zajęć artystycznych z plastyki w gimnazjum iconProgram nauczania zajęć artystycznych z plastyki w gimnazjum

Program nauczania zajęć artystycznych z plastyki w gimnazjum iconRozkład materiału nauczania do zajęć artystycznych z plastyki w gimnazjum

Program nauczania zajęć artystycznych z plastyki w gimnazjum iconPso do zajęć artystycznych z plastyki w gimnazjum

Program nauczania zajęć artystycznych z plastyki w gimnazjum iconO programie nauczania zajęĆ artystycznych z muzyki w gimnazjum

Program nauczania zajęć artystycznych z plastyki w gimnazjum iconPlastyka w gimnazjum program nauczania plastyki w gimnazjum /3 semestry/ charakterystyka programu

Program nauczania zajęć artystycznych z plastyki w gimnazjum iconPrzedmiotowy system oceniania z muzyki, plastyki I zajęć artystycznych

Program nauczania zajęć artystycznych z plastyki w gimnazjum iconProgram nauczania zajęĆ technicznych w gimnazjum

Program nauczania zajęć artystycznych z plastyki w gimnazjum iconProgram nauczania zajęĆ technicznych w gimnazjum

Program nauczania zajęć artystycznych z plastyki w gimnazjum iconScenariusz lekcji z zajęĆ artystycznych w klasie II – ej b gimnazjum

Program nauczania zajęć artystycznych z plastyki w gimnazjum iconPrzedmiotowy system oceniania z zajęĆ artystycznych w gimnazjum

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom