I n f o r m a t o r egzaminy eksternistyczne
Pobierz 495.43 Kb.
NazwaI n f o r m a t o r egzaminy eksternistyczne
strona7/14
Data konwersji18.10.2012
Rozmiar495.43 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14


III. KRYTERIA OCENIANIA

1. Ocenę celującą otrzymuje słuchacz, który:

 • posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych w obowiązującym programie nauczania,

 • biegle posługuje się terminologią fachową, proponuje rozwiązania nietypowe,

 • wykazuje dużą samodzielność w oryginalnym i twórczym rozwijaniu własnych uzdolnień,

 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami do celów praktycznych w życiu codziennym,

 • potrafi swobodnie, jasno i logicznie odpowiadać na postawiony problem

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje słuchacz, który:

 • opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w obowiązującym programie nauczania,

 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, terminologią fachową, samodzielnie rozwiązuje problemy,

 • potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

 • posiada umiejętność korzystania z pozaszkolnych źródeł informacji,

 • potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do samodzielnego formułowania i uzasadniania różnych opinii i sądów

3. Ocenę dobrą otrzymuje słuchacz, który:

 • nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych w obowiązującym programie nauczania, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia z przedmiotów pokrewnych,

 • stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych i nietypowych z pomocą nauczyciela,

 • korzysta ze źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela.4. Ocenę dostateczną otrzymuje słuchacz, który:

 • opanował jedynie w podstawowym zakresie wiedzę i umiejętności przewidziane w obowiązującym programie nauczania,

 • rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności,

 • czyni postępy w toku realizacji procesu kształcenia,

 • umiejętnie korzysta z podstawowych źródeł informacji.

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje słuchacz, który:

 • opanował w minimalnym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w obowiązującym programie nauczania,

 • rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne przy pomocy nauczyciela,

 • odpowiada poprawnie na typowe pytania o niewielkim stopniu trudności,

 • ma trudności w kojarzeniu pokrewnych treści kształcenia.

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje słuchacz, który:

 • nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych obowiązującym programie nauczania, co umożliwia mu bezpośrednią kontynuację opanowania kolejnych treści danego przedmiotu,

 • nie wykazuje zainteresowania nauką,

 • nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela.IV. WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW
WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE SIĘ DO EGZAMINU

Podręczniki:


1) Podstawy produkcji roślinnej-ćwiczenia – Bińkowska J., Arciszewska B.
- Format – AB, Warszawa 1997
2) Produkcja i pozyskiwanie surowców rolniczych – pr. zb. pod red. A. Dzień
- Format AB, Warszawa 1998
3) Podstawy produkcji roślinnej cz. 1 – pr. zb. pod red. A. Gawrońskiej
- Hortpress, Warszawa 1996
4) Podstawy produkcji roślinnej cz. 2 – pr. zb. pod red. A. Gawrońskiej
- Hortpress, Warszawa 1997


Środki dydaktyczne

- Przyrządy kontrolno-pomiarowe do określania czynników

meteorologicznych, właściwości gleb, materiału siewnego.

- Mapy rolniczo-klimatycznych dzielnic Polski.

- Mapy gleb owo-rolnicze.

- Profile glebowe.

- Zestawy nawozów mineralnych.

- Atlasy chorób, szkodników i chwastów roślin uprawnych.

- Środki ochrony roślin.

- Zestawy nasion roślin uprawnych.

- Przykładowe płodozmiany.

- Atlasy roślin uprawnych

- Program komputerowy AGRONOM 2.1

- Zestaw narzędzi do uprawy gleby. nawożenia, ochrony roślin i zbioru.

- Modele maszyn rolniczych.

- Instrukcje obsługi maszyn i narzędzi rolniczych.


2.13.


SZCZEGÓŁOWY ZAKRES EGZAMINU EKSTERNISTYCZNEGO
Z PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ
W TECHNIKUM DLA DOROSŁYCH
W ZAWODZIE TECHNIK ROLNIK 321[05]
NR PROGRAMU NAUCZANIA 321[05]/T-4, TU, SP/MENiS/2005.02.03.I. TREŚCI KSZTAŁCENIA OBJĘTE PODSTAWAMI PROGRAMOWYMI
I PROGRAMEM NAUCZANIA1.Wiadomości wstępne

Cele, zadania i znaczenie gospodarcze produkcji zwierzęcej. Produkcja zwierzęca jako element zrównoważonego gospodarowania w rolnictwie.

2. Anatomia i fizjologia zwierząt

Budowa i czynności życiowe komórek, tkanek i narządów w organizmie zwierzęcym. Budowa i funkcjonowanie układów: mięśniowego, powłokowego, krwionośnego, oddechowego, pokarmowego, moczowego, rozrodczego, dokrewnego, nerwowego oraz narządów zmysłu. Topografia ważniejszych narządów i układów.

Ćwiczenia:

- Określanie położenia ważniejszych kości oraz ich połączeń na szkielecie.

Charakteryzowanie uzębienia wybranych gatunków zwierząt gospodarskich.

- Rozpoznawanie narządów i układów wybranych gatunków zwierząt
gospodarskich.

3. Podstawy żywienia zwierząt

Racjonalne żywienie a zdrowie i produktywność zwierząt. Skład chemiczny pasz. Charakterystyka głównych składników paszy. Czynniki wpływające
na strawność paszy. Procesy przemiany materii w organizmie zwierząt. Mierniki wartości pokarmowej pasz. Czynniki wpływające na wartość pokarmową pasz. Rodzaje pasz stosowanych w żywieniu zwierząt. Charakterystyka pasz objętościowych soczystych, objętościowych suchych, treściwych pochodzenia gospodarczego, produktów pochodzenia przemysłu rolno-spożywczego, pochodzenia zwierzęcego, mieszanek pełnoporcjowych, uzupełniających i koncentratów, premiksów, probiotyków, ziół. Pasze ekologiczne w żywieniu zwierząt.

Metody konserwacji i przechowywania pasz: kiszenie, suszenie.

Koszty żywienia.


Ćwiczenia:

- Określanie różnic między poszczególnymi rodzajami pasz.

- Rozpoznawanie pasz i określanie ich wartości pokarmowej.

- Porównywanie wartości pokarmowej różnych pasz za pomocą norm
żywieniowych.

- Rozpoznawanie ziół stosowanych w żywieniu zwierząt.

- Obliczanie kosztów żywienia zwierząt.

4. Zoohigiena

Wpływ czynników klimatycznych i glebowych na organizm zwierzęcy. Lokalizacja i wymogi zoohigieniczne budynków inwentarskich. Mikroklimat budynków inwentarskich. Dezynfekcja, dezynsekcja
i deratyzacja pomieszczeń inwentarskich. Higiena żywienia, pojenie zwierząt. Przyczyny chorób zakaźnych zwierząt. Charakterystyczne objawy wybranych chorób zwierząt. Profilaktyka występowania chorób zwierząt.
Sposoby udzielania pierwszej pomocy chorym zwierzętom. Rodzaje odporności zwierząt. Wyposażenie apteczki weterynaryjnej. Ochrona zwierząt. Postępowanie zgodnie z przepisami o zwalczeniu chorób zakaźnych zwierząt. Działalność Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie badań zwierząt rzeźnych i mięsa według aktualnych przepisów prawnych.

Ćwiczenia:

- Ocenianie lokalizacji budynków inwentarskich.

- Określanie mikroklimatu pomieszczeń inwentarskich, porównywanie
z normami.

- Ocena stanu zdrowotnego zwierząt.

- Ocena dobrostanu zwierząt w gospodarstwie.

- Przygotowywanie odpowiedniego stężenia roztworu dezynfekującego.

- Analizowanie żywienia i pojenia zwierząt pod względem higienicznym.

- Dokonywanie pomiaru temperatury ciała, tętna, liczby oddechu u zwierząt
i ocena ich stanu zdrowotnego.

- Projektowanie wyposażenia apteczki weterynaryjnej w podręczne leki
do użytku zewnętrznego i materiały opatrunkowe.

- Dokonywanie zoohigienicznej oceny obejścia budynków inwentarskich.

5. Bydło

Znaczenie chowu i hodowli bydła. Pochodzenie, typy użytkowe i rasy bydła oraz ich przydatność do poszczególnych kierunków użytkowania.
Rozpłód bydła. Nowoczesne biotechniki stosowane w rozrodzie i ich wpływ na postęp hodowlany. Sposób odchowu, żywienie cieląt i jałowizny. Żywienie krów mlecznych. Choroby bydła. Technologia produkcji mleka. Technologia produkcji żywca wołowego. Standardy jakościowe w produkcji mleka i żywca wołowego, bezpieczeństwo żywnościowe. Ekologiczne metody

chowu bydła. Opłacalność produkcji mleka i żywca wołowego.
Praca hodowlana.

Ćwiczenia:

- Rozpoznawanie ras i typów użytkowych bydła.

- Opisywanie i ocenianie pokroju bydła.

- Sporządzanie planów pokryć i wycieleń w oborze.

- Ustalanie zapotrzebowania oraz obliczanie dawek pokarmowych dla bydła
mlecznego i mięsnego.

- Projektowanie procesu produkcyjnego pozyskiwania mleka.

- Wykreślanie krzywych laktacji, analizowanie i ocena ich przebiegu.

- Ocenianie budowy wymion pod kątem przydatności do doju mechanicznego.

- Obliczanie opłacalności produkcji mleka.

- Obliczanie opłacalności produkcji żywca wołowego.

6. Owce

Znaczenie gospodarcze chowu i hodowli owiec. Pochodzenie, typy, rasy
i kierunki użytkowania owiec. Rozpłód owiec. Żywienie owiec. Sporządzanie dawek pokarmowych. Technologia produkcji wełny.
Technologia produkcji żywca jagnięcego. Choroby owiec. Technologia produkcji mleka owczego. Inne kierunki użytkowania owiec. Standardy jakościowe w produkcji mleka i żywca jagnięcego, bezpieczeństwo żywnościowe. Metody ekologicznego chowu owiec. Opłacalność produkcji mleka i żywca jagnięcego. Praca hodowlana.

Ćwiczenia:

- Rozpoznawanie typów użytkowych i ras owiec hodowanych w Polsce.

- Opracowywanie terminów stanówki i wykotów dla określonej owczarni.

- Projektowanie technologii produkcji mleka owczego.

- Projektowanie technologii produkcji żywca jagnięcego.

- Obliczanie opłacalności produkcji żywca jagnięcego oraz produkcji mleka
owczego.

7. Kozy

Znaczenie gospodarcze chowu i hodowli kóz. Krajowe i zagraniczne rasy kóz. Rozpłód kóz. Żywienie kóz. Użytkowanie mleczne i mięsne kóz.
Warunki utrzymania kóz.

Ćwiczenia:

- Rozpoznawanie różnych typów użytkowych i ras kóz.

- Projektowanie technologii produkcji mleka koziego.

- Obliczanie opłacalności produkcji mleka koziego.


8. Trzoda chlewna

Znaczenie gospodarcze i ekonomiczne chowu i hodowli trzody chlewnej. Pochodzenie i typy użytkowe trzody chlewnej. Rasy trzody chlewnej hodowanej w Polsce. Tworzenie krzyżówek międzyrasowych. Użytkowanie rozpłodowe lochy i knura. Wychów i żywienie prosiąt. Wychów i żywienie loszek i knurków hodowlanych. Żywienie loch i knurów. Układanie dawek pokarmowych dla tuczników. Sporządzanie preliminarza pasz na cały okres tuczu. Technologie produkcji żywca wieprzowego. Klasyfikacja tusz wieprzowych według skali EUROP. Pomieszczenia dla trzody chlewnej i ich wyposażenie. Typy chlewni, rodzaje kojców, dobór urządzeń technicznych

do usuwania odchodów. Standardy jakościowe w produkcji żywca wieprzowego, bezpieczeństwo żywnościowe. Organizacja pracy przy obsłudze trzody chlewnej. Choroby trzody chlewnej. Ekologiczne metody chowu trzody chlewnej. Opłacalność produkcji żywca wieprzowego.

Praca hodowlana.

Ćwiczenia:

- Rozpoznawanie ras i typów użytkowych trzody chlewnej.

- Określanie zasad wyboru loszek i knurów do rozpłodu.

- Określanie zasad tworzenia krzyżówek międzyrasowych trzody chlewnej.

- Ustalanie zapotrzebowania oraz układanie dawek pokarmowych dla trzody
chlewnej.

- Sporządzanie preliminarza pasz dla tuczników.

- Rozpoznawanie chorób trzody chlewnej.

- Projektowanie technologii produkcji żywca wieprzowego.

- Obliczanie opłacalności produkcji żywca wieprzowego.


9. Konie

Znaczenie rekreacyjno sportowe i pociągowe koni. Typy użytkowe i rasy koni. Rozpłód koni. Rodzaje pasz i zasady żywienia koni. Budowa siodła i uprzęży. Rekreacyjno-sportowe użytkowanie koni. Pielęgnowanie i zasady obchodzenia się z końmi. Pomieszczenia dla koni. Choroby koni.

Praca hodowlana.

Ćwiczenia:

- Określanie maści i odmian koni.

- Określanie sposobów identyfikacji koni.

- Rozpoznawanie typów użytkowych i ras koni.

- Ustalanie zapotrzebowania oraz układanie dawek pokarmowych dla koni.

- Obliczanie opłacalności rekreacyjno-sportowego użytkowania koni.


10.Drób (kury, kaczki, gęsi, indyki, strusie)

Znaczenie gospodarcze chowu drobiu. Standardy jakościowe

w produkcji jaj i mięsa drobiowego oraz bezpieczeństwo żywności. Ekologiczne metody chowu drobiu. Opłacalność produkcji jaj i mięsa drobiowego.


Kury


Charakterystyczne cechy budowy poszczególnych typów użytkowych kur. Rasy i rody kur. Użytkowanie rozpłodowe kur. Użytkowanie nieśne -technologia produkcji jaj. Wymogi stawiane jajom wylęgowym, transport

i przechowywanie. Technika przeprowadzania lęgów kurcząt - warunki inkubacji. Żywienie kur nieśnych. Opłacalność produkcji jaj. Użytkowanie mięsne kur. Technologia produkcji brojlerów kurzych: żywienie, warunki utrzymania. Zabiegi pielęgnacyjne kur. Pomieszczenia dla kur w różnych systemach wychowu. Choroby kur.

Ćwiczenia:

- Rozpoznawanie typów użytkowych i ras kur.

- Wybieranie i ocenianie jaj do wylęgu.

- Analizowanie programów i wybór systemu żywienia kur niosek i kurcząt
rzeźnych,

- Projektowanie produkcji brojlerów kurzych systemem ekologicznym.

- Projektowanie produkcji brojlerów kurzych systemem intensywnym.

- Obliczanie opłacalności produkcji jaj i brojlerów kurzych.


Kaczki

Znaczenie użytkowania kaczek. Rasy i typy użytkowe kaczek. Użytkowanie rozpłodowe i nieśne kaczek. Żywienie kaczek. Użytkowanie mięsne kaczek. Pomieszczenia dla kaczek. Choroby kaczek.

Ćwiczenia:

- Rozpoznawanie ras i typów użytkowych kaczek.

- Projektowanie produkcji brojlerów kaczych systemem ekologicznym.

- Projektowanie produkcji brojlerów kaczych systemem intensywnym.

- Obliczanie opłacalności produkcji brojlerów kaczych.


Gęsi

Rasy i rody gęsi hodowanych w Polsce. Użytkowanie nieśne i rozpłodowe gęsi. Użytkowanie pierzarskie gęsi. Żywienie gęsi. Pomieszczenia dla gęsi.

Ćwiczenia:

- Rozpoznawanie ras gęsi.

- Projektowanie produkcji gęsi rzeźnych sposobem ekologicznym.

- Projektowanie produkcji gęsi rzeźnych systemem intensywnym.

- Obliczanie opłacalności produkcji gęsi rzeźnych.


Indyki

Znaczenie hodowli indyków. Użytkowanie rozpłodowe indyków. Użytkowanie mięsne indyków. Żywienie indyków. Pomieszczenia dla indyków. Choroby indyków.

Ćwiczenia:

- Rozpoznawanie typów użytkowych i ras indyków.

- Projektowanie produkcji brojlerów indyczych systemem ekologicznym.

- Projektowanie produkcji brojlerów indyczych systemem intensywnym.

- Obliczanie opłacalności produkcji brojlerów indyczych.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

Powiązany:

I n f o r m a t o r egzaminy eksternistyczne iconBloki przedmiotów wybieralnych specjalnościowych (studia eksternistyczne)

I n f o r m a t o r egzaminy eksternistyczne iconInformator technikum eksternistyczne dla dorosłychna podbudowie programowej gimnazjum

I n f o r m a t o r egzaminy eksternistyczne icon"w krzywym Zwierciadle: Egzaminy"

I n f o r m a t o r egzaminy eksternistyczne iconLiteratura polska egzaminy państwowe

I n f o r m a t o r egzaminy eksternistyczne iconCzy można polubić egzaminy?

I n f o r m a t o r egzaminy eksternistyczne iconZagadnienia na egzaminy z technologii mechanicznej

I n f o r m a t o r egzaminy eksternistyczne iconEgzaminy pisemne Matura 2012

I n f o r m a t o r egzaminy eksternistyczne iconEgzaminy poprawkowe, 23 sierpnia 2011 r

I n f o r m a t o r egzaminy eksternistyczne iconGimnazy Gorący temat egzaminy

I n f o r m a t o r egzaminy eksternistyczne iconEgzaminy potwierdzajace kwalifikacje zawodowe

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom