Przetarg nieograniczony
Pobierz 182.53 Kb.
NazwaPrzetarg nieograniczony
strona1/7
Data konwersji18.10.2012
Rozmiar182.53 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5   6   7Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza

Muzeum Jana Kasprowicza

34-500 Zakopane, os. Harenda 12a

tel.(018) 206-84-26,sptjk@interia.pl

www.harenda.com.pl
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA


Przetarg nieograniczony


na wykonanie robót budowlanych polegających na odwodnieniu budynku Mauzoleum Jana Kasprowicza


Wartość postępowania – poniżej 206.000 EURO


Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu ukazało się na:

 1. Tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.

 2. Stronie internetowej zamawiającego: www.harenda.com.pl

 3. W Biuletynie Zamówień Publicznych 95758 - 2009;

data zamieszczenia: 07.04.2009


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 206.000 Euro prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z póz. zmianami) zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”.

Spis treściI. Dane zamawiającego

II. Tryb udzielenia zamówienia

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 2. Oferty częściowe

 3. Zamówienia uzupełniające

 4. Umowa ramowa

 5. Dynamiczny system zakupów

 6. Aukcja elektroniczna

 7. Oferty wariantowe

 8. Termin realizacji zamówienia

 9. Wadium przetargowe

 10. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

XIII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

XIV. Wymagane dokumenty w przypadku gdy wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

XV. Oferta składana przez więcej niż jednego wykonawcę

XVI. Wykluczenie wykonawców z udziału w postępowaniu

XVII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

XVIII. Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

XIX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

XX. Termin związania ofertą

XXI. Opis sposobu przygotowania oferty

XXII. Termin i miejsce składania ofert

XXIII. Termin otwarcia ofert

XXIV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

XXV. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

XXVI. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

XXVII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

XXVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

XXIX. Podwykonawcy

XXX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

I. Zamawiający : Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza

Harenda 12 a , 34-500 Zakopane

tel.: 0-18/2068426 fax : 0-18/2068426; www.harenda.com.pl

NIP : 736-000-60-66

REGON: 000810578


Adres do korespondencji w tym do składania protestów

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza

Harenda 12a

34-500 Zakopane

tel/fax : 0-18/2068426


Biuro Stowarzyszenia czynne od wtorku do niedzieli włącznie w godzinach 9.00 – 15.30

W poniedziałki nieczynne. 1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z póżn. zmianami)

 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 604),

 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 241, poz. 1763),

 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. Nr 241, poz. 1762).
 1. Przedmiot zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest wykonanie odwodnienia budynku Mauzoleum Jana Kasprowicza w Zakopanem, Harenda 12a.


Zakres robót obejmuje:


- regeneracja ścian fundamentowych wraz z izolacją:

 • wykop z odkryciem ścian fundamentowych,

 • oczyszczenie ścian z ziemi oraz wyrównanie tynku zewnętrznego,

 • izolacja ścian fundamentowych masą asfaltowo-żywiczną oraz twardą folią PE wytłaczaną,

 • ułożenie warstwy dociskowej z kamienia w workach siatkowych,

 • zasypanie wykopu,

 • ułożenie opaski wokół ścian zewnętrznych mauzoleum.


- wykonanie drenażu opaskowego.

 • wykop w szalunku,

 • wykonanie studzienek drenarskich w systemie typu WAVIN

 • ułożenie drenażu opaskowego (dwie rury drenarskie karbowane fi 113) wraz obsybką i geowłókniną,

 • ułożenie rurociągu odprowadzającego wodę,

 • wykonanie wylotu drenarskiego do potoku.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1do niniejszej siwz

na który składa się :

1/ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

3/ przedmiar robót


Oferty równoważne

Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w siwz i w załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne, z zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiązania (materiały, urządzenia) będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez zamawiającego , posiadały wymagane atesty , spełniały normy. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy, który jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane ( w tym m.in. proponowane materiały, urządzenia) spełniają wymagania określone przez zamawiającego w siwz W takim wypadku należy załączyć do oferty opis tych materiałów i urządzeń aby zamawiający mógł sprawdzić, czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w siwz.

Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) CPV 45.23.24.52-5 roboty odwadniające


IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.


VI. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.


VII. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów


VIII. Zamawiający przy wyborze ofert najkorzystniejszych nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej


IX. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;


X. Wymagany termin wykonania zamówienia: począwszy od dnia podpisania umowy do 15 czerwca 2009 r.

XI. WADIUM PRZETARGOWE


 1. Każdy wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przetargowe w wysokości 3.500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) 1. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

2) poręczeniach bankowych;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 lit. b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn.zm.).


 1. Wadium przetargowe wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza w Podhalański Bank Spółdzielczy nr 23 8821 0009 0000 0003 8436 0001


Wadium powinno znajdować się na koncie zamawiającego najpóźniej w terminie składania ofert tj. 29 kwietnia 2009 r. do godz. 10.30

Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w postaci oryginału, najpóźniej w terminie składania ofert tj. 29 kwietnia 2009 r. do godz. 10.30. w biurze Stowarzyszenia mieszczącym się w budynku Muzeum Jana Kasprowicza – Harenda 12a, w Zakopanem.

UWAGA! Nie wolno oryginałów tych dokumentów wkładać do oferty.


 1. ZWROT WADIUM:

1) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

a) upłynął termin związania ofertą;

b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

c) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

2)  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

b) który został wykluczony z postępowania;

c) którego oferta została odrzucona.

3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie ppkt 2 lit. b i c jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez zamawiającego

4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko­wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

2) wykonawca którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia,

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.


XII. Warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zadanie o tożsamym charakterze i wielkości tj. wykonywał roboty budowlane polegające na odwodnieniu budynku a wartość tych robót była nie mniejsza niż wartość składanej oferty brutto wykonawcy


 • wykonawca musi wykazać ,że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje potrzebne do prawidłowego wykonania zamówienia w tym musi wykazać ,że dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem robót posiadającym uprawnienia w zakresie sieci sanitarnych i legitymującego się aktualną przynależnością do Izby Inżynierów


3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia;


 • Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;


Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty .

Z treści przedłożonych    dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wymagane przez zamawiającego warunki Wykonawca spełnia.


XIII. Wymagane dokumenty od wykonawców, które należy załączyć do oferty:

  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga! w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty ( wymienione wyżej) dla każdego z nich.

2. Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków, stanowiące załącznik nr 2 do

niniejszej siwz.


Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oświadczenie ma być podpisane przez każdego z wykonawców.


3. Wypełniony druk oferty stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej siwz (wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść i układ muszą być zgodne z formularzem załączonym do siwz).

4. Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej siwz.

5. Na potwierdzenie wymaganego doświadczenia wykonawca zobowiązany jest załączyć

do oferty wykaz ( należy wypełnić załącznik nr 5 do niniejszej siwz) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Z wykazu musi wynikać, że wykonawca wykonał w wymaganym okresie czasu co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na odwodnieniu budynku i wartość tej roboty była nie mniejsza niż wartość składanej oferty brutto wykonawcy


Wykonawca zobowiązany jest do powyższego wykazu załączyć dokumenty (np.: referencje) potwierdzające, że podana w wykazie robota została wykonana należycie.


6. Wykaz osób( należy załączyć wykaz osób a nie tylko wskazać kierownika robót) i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, także zakres wykonywanych przez nich czynności-(należy wypełnić załącznik nr 6 do niniejszej siwz


 • Wykonawca zobowiązany jest do powyższego wykazu załączyć właściwe uprawnienia budowlane ( w zakresie sieci sanitarnych) i aktualne zaświadczenia potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wskazanego kierownika robót


7. Na potwierdzenie dysponowania potencjałem technicznym koniecznym do prawidłowego wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest w druku oferty złożyć odpowiednie oświadczenie, że dysponuje sprzętem niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia


XIV. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt XIII -1 niniejszej specyfikacji, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

Uwaga! Dokument, o którym   mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu o którym mowa w pkt XIV zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.


UWAGA!
  1   2   3   4   5   6   7

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Przetarg nieograniczony iconPrzetarg nieograniczony na

Przetarg nieograniczony iconO g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony

Przetarg nieograniczony iconZałącznik nr 4 Przetarg nieograniczony na

Przetarg nieograniczony iconTryb postępowania: przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony iconPrzetarg nieograniczony roboty budowlane

Przetarg nieograniczony iconFormularz ofertowy przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony iconPrzetarg nieograniczony nazwa zamówienia

Przetarg nieograniczony iconPrzetarg nieograniczony na opracowania dokumentacyjne

Przetarg nieograniczony iconPrzetarg nieograniczony nazwa zamówienia

Przetarg nieograniczony iconDokumentacja przetargowa Przetarg nieograniczony na

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom