Wycieczek / imprez szkolnych




Pobierz 199.67 Kb.
NazwaWycieczek / imprez szkolnych
strona2/3
Data konwersji04.09.2012
Rozmiar199.67 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3

LISTA UCZESTNIKÓW

szkolnej wycieczki do ……………………………………………….. w dniu (dniach) ………………………………..

Klasa ………………….


Lp.

Nazwisko

Imię

Data urodzenia

Adres

zamieszkania

Telefon

Deklaruję przestrzegania regulaminu wycieczki

Podpis uczestnika

1.



















2.



















3.



















4.



















5.



















6.



















7.



















8.



















9.



















10.



















11.



















12.



















13.



















14.



















15.



















16.



















17.



















18.



















19.



















20.



















21.



















22.



















23.



















24.



















25.



















26.



















27.



















28.



















29.



















30.



















31.



















32.




















Załącznik nr 3

D E K L A R A C J A



Wyrażam zgodę na udział mojej córki / mego syna


.........................................................................................................................

Imię i nazwisko


w szkolnej wycieczce do ............................................................... w dniu (dniach) .............................................


......................................................................................................................

Data i czytelny podpis Rodzica/ opiekuna


D E K L A R A C J A



Wyrażam zgodę na udział mojej córki / mego syna


.........................................................................................................................

Imię i nazwisko


w szkolnej wycieczce do ............................................................... w dniu (dniach) .............................................


......................................................................................................................

Data i czytelny podpis Rodzica/ opiekuna


D E K L A R A C J A



Wyrażam zgodę na udział mojej córki / mego syna


.........................................................................................................................

Imię i nazwisko


w szkolnej wycieczce do ............................................................... w dniu (dniach) .............................................


......................................................................................................................

Data i czytelny podpis Rodzica/ opiekuna

Załącznik nr 4


REGULAMIN WYCIECZKI (propozycja)


Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze,

może mieć również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób.


Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:


 1. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.

 2. Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub przewodników.

 3. Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.

 4. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych miejscach.

 5. Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne.

 6. Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt.

 7. W miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem.

 8. Przestrzegać godzin ciszy nocnej.

 9. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.

 10. Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania   narkotyków oraz innych środków odurzających. 

 11. O wszelkich nieprawidłowościach zauważonych w czasie wycieczki natychmiast informować kierownika lub opiekuna wycieczki.

 12. W przypadku jakichkolwiek objawów chorobowych, natychmiast zawiadomić kierownika lub opiekuna wycieczki.


Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami oceny zachowania zawartymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. 

W przypadku naruszenia przez ucznia punktu 10 zawiadamia się jego rodziców

(prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki. 


Załącznik nr 5

ROZLICZENIE WYCIECZKI SZKOLNEJ

klasy …………………. do ...............................................................................................

zorganizowanej w dniu (dniach) .................................. przez .................................................................. 

I. DOCHODY


 • Wpłaty uczestników: liczba osób .......... x  koszt wycieczki ............... = ................. zł




 • Inne wpłaty: ................................................................................................................           




 • Razem dochody:.......................................... 


II. WYDATKI


Lp.

Tytuł opłaty

Suma w zł.

1.

wynajem autokaru




2.

nocleg




3.

wyżywienie




4.

bilety wstępu:

kino




muzeum






















5.

inne




6.







Razem wydatki






III. ROZLICZENIE


DOCHODY...................... – WYDATKI ...................... = POZOSTAŁA KWOTA ........................  zł.


..............................................................................................................................................................................

  (określić sposób zagospodarowania kwoty – np. zwrot, wspólne wydatki klasowe itp.)


Rozliczenie przyjął ............................................................................................

(data i podpis przedstawiciela Samorządu klasowego)


.................................................................................

(data, podpis kierownika wycieczki)


Załącznik nr 6

KARTA WYJŚCIA


Cel i założenia programowe wyjścia: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Trasa wyjścia: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data ....................................................... Przewidywany czas .........................................

Klasa (grupa) ........................................................... Liczba uczestników .........................

Kierownik (imię i nazwisko) ...............................................................................................

Liczba opiekunów ..................................

Środek lokomocji..................................................................................................................


OŚWIADCZENIE kierownika i opiekuna (-ów) wycieczki/imprezy

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży. Oświadczam, iż wyjście jest uzgodnione z wychowawcą i nauczycielami, którzy w czasie wyjścia mają planowe zajęcia lekcyjne z klasą (grupą).

Opiekunowie wycieczki/imprezy
(imiona i nazwiska oraz podpisy)

Kierownik wycieczki/imprezy



1..............................................................................

2..............................................................................


.............................................................
(imię i nazwisko oraz podpis)

Adnotacje organu prowadzącego

lub sprawującego nadzór pedagogiczny


......................................................................................... zatwierdzam

Data, podpis i pieczęć dyrektora szkoły

1   2   3

Powiązany:

Wycieczek / imprez szkolnych iconRegulamin wycieczek szkolnych I imprez turystyczno-krajoznawczych

Wycieczek / imprez szkolnych iconZałączniki do Regulaminu wycieczek/imprez szkolnych w 3 lo w Gdyni

Wycieczek / imprez szkolnych iconOrganizacja wycieczek szkolnych Zbiór aktualnych przepisów prawnych dotyczących organizacji wycieczek szkolnych

Wycieczek / imprez szkolnych iconRegulamin wycieczek szkolnych oraz innych imprez krajoznawczo – turystycznych w zespole szkóŁ nr 10 im. Prof. J. Groszkowskiego w zabrzu

Wycieczek / imprez szkolnych iconRegulamin wycieczek szkolnych

Wycieczek / imprez szkolnych iconOrganizacji wycieczek szkolnych

Wycieczek / imprez szkolnych iconNr 8 organizacja wycieczek szkolnych

Wycieczek / imprez szkolnych iconRegulamin wycieczek szkolnych

Wycieczek / imprez szkolnych iconZałącznik Nr 15 Regulamin wycieczek szkolnych

Wycieczek / imprez szkolnych iconRegulamin organizacji wycieczek szkolnych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom