Wycieczek / imprez szkolnych
Pobierz 199.67 Kb.
NazwaWycieczek / imprez szkolnych
strona2/3
Data konwersji04.09.2012
Rozmiar199.67 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3

LISTA UCZESTNIKÓW

szkolnej wycieczki do ……………………………………………….. w dniu (dniach) ………………………………..

Klasa ………………….


Lp.

Nazwisko

Imię

Data urodzenia

Adres

zamieszkania

Telefon

Deklaruję przestrzegania regulaminu wycieczki

Podpis uczestnika

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.
Załącznik nr 3

D E K L A R A C J AWyrażam zgodę na udział mojej córki / mego syna


.........................................................................................................................

Imię i nazwisko


w szkolnej wycieczce do ............................................................... w dniu (dniach) .............................................


......................................................................................................................

Data i czytelny podpis Rodzica/ opiekuna


D E K L A R A C J AWyrażam zgodę na udział mojej córki / mego syna


.........................................................................................................................

Imię i nazwisko


w szkolnej wycieczce do ............................................................... w dniu (dniach) .............................................


......................................................................................................................

Data i czytelny podpis Rodzica/ opiekuna


D E K L A R A C J AWyrażam zgodę na udział mojej córki / mego syna


.........................................................................................................................

Imię i nazwisko


w szkolnej wycieczce do ............................................................... w dniu (dniach) .............................................


......................................................................................................................

Data i czytelny podpis Rodzica/ opiekuna

Załącznik nr 4


REGULAMIN WYCIECZKI (propozycja)


Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze,

może mieć również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób.


Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:


 1. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.

 2. Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub przewodników.

 3. Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.

 4. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych miejscach.

 5. Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne.

 6. Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt.

 7. W miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem.

 8. Przestrzegać godzin ciszy nocnej.

 9. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.

 10. Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania   narkotyków oraz innych środków odurzających. 

 11. O wszelkich nieprawidłowościach zauważonych w czasie wycieczki natychmiast informować kierownika lub opiekuna wycieczki.

 12. W przypadku jakichkolwiek objawów chorobowych, natychmiast zawiadomić kierownika lub opiekuna wycieczki.


Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami oceny zachowania zawartymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. 

W przypadku naruszenia przez ucznia punktu 10 zawiadamia się jego rodziców

(prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki. 


Załącznik nr 5

ROZLICZENIE WYCIECZKI SZKOLNEJ

klasy …………………. do ...............................................................................................

zorganizowanej w dniu (dniach) .................................. przez .................................................................. 

I. DOCHODY


 • Wpłaty uczestników: liczba osób .......... x  koszt wycieczki ............... = ................. zł
 • Inne wpłaty: ................................................................................................................           
 • Razem dochody:.......................................... 


II. WYDATKI


Lp.

Tytuł opłaty

Suma w zł.

1.

wynajem autokaru
2.

nocleg
3.

wyżywienie
4.

bilety wstępu:

kino
muzeum


5.

inne
6.Razem wydatki


III. ROZLICZENIE


DOCHODY...................... – WYDATKI ...................... = POZOSTAŁA KWOTA ........................  zł.


..............................................................................................................................................................................

  (określić sposób zagospodarowania kwoty – np. zwrot, wspólne wydatki klasowe itp.)


Rozliczenie przyjął ............................................................................................

(data i podpis przedstawiciela Samorządu klasowego)


.................................................................................

(data, podpis kierownika wycieczki)


Załącznik nr 6

KARTA WYJŚCIA


Cel i założenia programowe wyjścia: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Trasa wyjścia: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data ....................................................... Przewidywany czas .........................................

Klasa (grupa) ........................................................... Liczba uczestników .........................

Kierownik (imię i nazwisko) ...............................................................................................

Liczba opiekunów ..................................

Środek lokomocji..................................................................................................................


OŚWIADCZENIE kierownika i opiekuna (-ów) wycieczki/imprezy

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży. Oświadczam, iż wyjście jest uzgodnione z wychowawcą i nauczycielami, którzy w czasie wyjścia mają planowe zajęcia lekcyjne z klasą (grupą).

Opiekunowie wycieczki/imprezy
(imiona i nazwiska oraz podpisy)

Kierownik wycieczki/imprezy1..............................................................................

2..............................................................................


.............................................................
(imię i nazwisko oraz podpis)

Adnotacje organu prowadzącego

lub sprawującego nadzór pedagogiczny


......................................................................................... zatwierdzam

Data, podpis i pieczęć dyrektora szkoły

1   2   3

Powiązany:

Wycieczek / imprez szkolnych iconRegulamin wycieczek szkolnych I imprez turystyczno-krajoznawczych

Wycieczek / imprez szkolnych iconZałączniki do Regulaminu wycieczek/imprez szkolnych w 3 lo w Gdyni

Wycieczek / imprez szkolnych iconOrganizacja wycieczek szkolnych Zbiór aktualnych przepisów prawnych dotyczących organizacji wycieczek szkolnych

Wycieczek / imprez szkolnych iconRegulamin wycieczek szkolnych oraz innych imprez krajoznawczo – turystycznych w zespole szkóŁ nr 10 im. Prof. J. Groszkowskiego w zabrzu

Wycieczek / imprez szkolnych iconRegulamin wycieczek szkolnych

Wycieczek / imprez szkolnych iconOrganizacji wycieczek szkolnych

Wycieczek / imprez szkolnych iconNr 8 organizacja wycieczek szkolnych

Wycieczek / imprez szkolnych iconRegulamin wycieczek szkolnych

Wycieczek / imprez szkolnych iconZałącznik Nr 15 Regulamin wycieczek szkolnych

Wycieczek / imprez szkolnych iconRegulamin organizacji wycieczek szkolnych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom