Umowa najmu lokalu użytkowego umowa najmu
Pobierz 10.58 Kb.
NazwaUmowa najmu lokalu użytkowego umowa najmu
Data konwersji04.09.2012
Rozmiar10.58 Kb.
TypDokumentacja
UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO


UMOWA NAJMU


Dnia ...........w ............................... zawarta została umowa pomiędzy:


1. ................... zamieszkałym w.................., legitymującym się dowodem osobistym serii.... numer..... zwanym dalej Wynajmującym,


a


2. .............., zamieszkałym w .............. legitymującym się dowodem osobistym serii .... numer prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą .................zwanym dalej Najemcą.


§1.

Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokalu nr ....... położonego w .................. przy ul. ...... w budynku nr ...... o łącznej powierzchni .......m2, dla którego Sąd Rejonowy w ............ Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW. nr .......


§2

Wynajmujący oddaje Najemcy do używania opisany w §1 umowy lokal.


§3

Wynajmowana nieruchomość (powierzchnia) wykorzystywana będzie przez Najemcę wyłącznie na cele .............................................


§4

Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz najmu w wysokości ..................... zł (słownie ...............................................) miesięcznie.


§5

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.


§6

1. Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz najmu w wysokości ..................... zł (słownie ...............................................) miesięcznie.

2. Czynsz będzie płatny z góry do dnia 10-tego każdego miesiąca.


§7

Najemca zobowiązuje się :

a) utrzymywać lokal w należytym stanie,

b) wykorzystywać go zgodnie z celem określonym w §2. tej umowy.


§8

Podwyższenie czynszu może nastąpić tylko na podstawie pisemnego zawiadomienia doręczonego najpóźniej miesiąc przed terminem zmiany .


§9

Wynajmujący wyraża zgodę na dokonanie przez Najemcę swoim kosztem następujących inwestycji i prac adaptacyjnych w będącym przedmiotem najmu lokalu:

1. ………..

2. …………..


§10

Najemca obowiązany jest dokonywać we własnym zakresie i na własny koszt konserwacji przedmiotu najmu oraz remontów bieżących.


§11

Najemca nie może oddać całości lub części lokalu osobie trzeciej w podnajem lub do bezpłatnego używania.


§12

Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia


§13

W razie naruszenia przez Najemcę warunków niniejszej umowy, Wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia.


§14

1. Najemca obowiązany jest zwrócić lokal Wynajmującemu w okresie .......dni od dnia rozwiązania umowy, w stanie niepogorszym.

  1. Dla zabezpieczenia ewentualnych kosztów napraw i przywrócenia lokalu do stanu poprzedniego Najemca w chwili zawarcia umowy zobowiązany jest wpłacić Wynajmującemu kaucję w wysokości .............. złotych, która ulega zwrotowi w ciągu ..... dni od rozwiązania umowy, chyba, że zostanie zaliczona na poczet ewentualnych napraw.


§15

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


§16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.


§17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


Wynajmujący Najemca

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Umowa najmu lokalu użytkowego umowa najmu iconWzór umowy najmu lokalu użytkowego umowa najmu lokalu

Umowa najmu lokalu użytkowego umowa najmu iconWzór umowy najmu lokalu użytkowego umowa naj mu lokalu użytkowego

Umowa najmu lokalu użytkowego umowa najmu iconUmowa najmu lokalu użytkowego nr it / /10

Umowa najmu lokalu użytkowego umowa najmu iconUmowa najmu lokalu użytkowego

Umowa najmu lokalu użytkowego umowa najmu iconUmowa najmu lokalu użytkowego

Umowa najmu lokalu użytkowego umowa najmu iconUmowa najmu lokalu użytkowego

Umowa najmu lokalu użytkowego umowa najmu iconUmowa najmu lokalu użytkowego

Umowa najmu lokalu użytkowego umowa najmu iconUmowa najmu lokalu użytkowego zawarta w dniu roku

Umowa najmu lokalu użytkowego umowa najmu iconUmowa najmu lokalu

Umowa najmu lokalu użytkowego umowa najmu iconUmowa najmu lokalu mieszkalnego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom