Program pracy z uczniem uzdolnionym w ramach zajęć kółka plastycznego
Pobierz 81.91 Kb.
NazwaProgram pracy z uczniem uzdolnionym w ramach zajęć kółka plastycznego
Data konwersji18.10.2012
Rozmiar81.91 Kb.
TypDokumentacja
A L I C J A B U D Z I Ń S K A


Program pracy z uczniem uzdolnionym w ramach

zajęć kółka plastycznego


Szkoła Podstawowa nr 34

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Leonida Teligi

w Gdyni


Gdynia 2007r.


WSTĘP


Plastyka jest dziedziną sztuki, który stwarza możliwości rozwoju każdemu dziecku w wieku szkolnym. Praca z uczniem o specyficznych uzdolnieniach plastycznych daje nauczycielom szczególną satysfakcję. Wysiłek i zaangażowanie w doskonalenie metod pracy z uczniem uzdolnionym, a czasem wybitnym, są wielokrotnie nagradzane i dają zauważalne efekty: znaczące miejsca w konkursach, wdzięczność uczniów i ich rodziców, docenianie pracy nauczyciela przez kolegów i władze oświatowe.

Kierowanie kształceniem artystycznym dzieci polega na obserwacji zapowiadającego się talentu czy zdolności, na analizie jakości prac, zainteresowań plastycznych i poziomu artystycznych aspiracji oraz sprawdzeniu oryginalności pomysłu i kreatywności rozwiązań problemów plastycznych. Należy poddać badaniu wrażliwość ucznia na barwy, światło, faktury, perspektywę, formy przestrzenne itp. oraz na wartości dzieł sztuki. Obserwowanie na zajęciach ćwiczenia sprawności obserwacji pamięci wzrokowej, zdolności koordynacji oka i ręki, ogólnych zdolności manualnych, sprawności technicznych, wyobraźni i wrażliwości emocjonalnej, pozwalają na motywowanie ucznia do pracy nad sobą w szkole i poza nią- w domu, na zajęciach pozalekcyjnych kółka, w pracowniach plastycznych domów kultury.

Niniejszy Program pracy z uczniem uzdolnionym w ramach zajęć kółka plastycznego, przeznaczony jest do realizacji z uczniami klas IV-VI szkoły podstawowej. Program powstał na bazie kilkuletnich doświadczeń autorki w pracy z młodzieżą uzdolnioną w ramach zajęć pozalekcyjnych w SP 34 w Gdyni. Jego nadrzędnym celem jest budzenie i rozwijanie zdolności twórczych młodych artystów, odkrywanie przez nich własnych możliwości oraz promocja ich młodych talentów na gruncie szkoły i w środowisku lokalnym. Program zakłada realizację haseł zawartych w podstawie programowej (w części dotyczącej przedmiotu plastyka) poszerzonych o treści wykraczające poza ramy przedmiotu. Odnoszą się one zwłaszcza do różnorodnych działań praktycznych, rozwijania indywidualnych zainteresowań oraz pracy w technikach plastycznych nie zawsze możliwych do realizacji w warunkach lekcji i przeciętnego zespołu uczniowskiego.

Autorka programu na nadzieję, że jego prosta konstrukcja ułatwi uczniom uzdolnionym plastycznie satysfakcjonujący kontakt ze światem sztuki, odsłoni jego tajniki, a z działalności artystycznej pozwoli uczynić życiową pasję.


CELE OGÓLNE


Szkoła, jako jeden nadrzędnych celów swojego działania, stawia zadanie wykształcenie człowieka wszechstronnego, któremu należy stworzyć warunki do wielopłaszczyznowego rozwoju jego zainteresowań i uzdolnień. Zgodnie z tak pojętym założeniem do zadań szkoły należy :


  1. Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych.

  2. Umacnianie wiary dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów.

  3. Stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji plastycznej i werbalnej.

  4. Uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka.

  5. Stworzenie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych.

  6. Umożliwienie kontaktu z wielkimi dziełami sztuki.

  7. Kształtowanie postaw.

8. Wprowadzenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez

rozwijanie ich zainteresowań i zamiłowań .


CELE EDUKACYJNE


1. Rozwijanie wrażliwości plastycznej uczniów.

2. Rozwijanie zainteresowań i zamiłowań plastycznych.

3.Wyposażenie uczniów w ponadpodstawowe umiejętności plastyczne. 4. Doskonalenie warsztatu plastycznego i rozwijanie umiejętności w zakresie znajomości i stosowania różnorodnych technik, materiałów i narzędzi plastycznych.

5. Rozwijanie aktywności i ekspresji twórczej przez zainteresowanie różnymi dziedzinami sztuk plastycznych i sferami działalności kulturalnej (tj. wystawy, scenografie, dekoracje okolicznościowe, zaproszenia, plakaty, prezenty okolicznościowe).

6.Wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości, a w szczególności do wyrażania własnych opinii, uzasadniania i wyjaśniania swojego stanowiska oraz używania odpowiednich argumentów.

7. Ugruntowanie wiadomości w zakresie systematyki sztuk plastycznych , stylów, epok.

7. Zapoznanie się z różnorodnymi źródłami wiedzy o plastyce.

8. Przygotowanie do świadomego odbioru dzieł malarskich, rzeźby, grafiki, architektury (oglądanie albumów, zwiedzanie galerii, muzeów, obiektów architektonicznych, oglądanie pomników, przedstawień teatralnych).

10. Wdrożenie do aktywności artystycznej i kulturalnej oraz twórczego wykorzystania wolnego czasu.

11. Aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym i artystycznym szkoły (uczeń współorganizuje wystawy, bierze udział w konkursach, kiermaszach ).

12. Aktywny udział w konkursach plastycznych na szczeblu szkolnym, miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz promocja własnej twórczości i dorobku szkoły w środowisku i regionie.

13. Przygotowuje się do dalszego kształcenia plastycznego, a także udziału w ruchu amatorskim.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczeń potrafi:

1. Posługiwać się różnorodnymi technikami plastycznymi.

2. Planować pracę, właściwie stosować i oszczędnie gospodarować narzędziami i materiałami.

3. Prawidłowo eksponować, oprawiać, zabezpieczać przed zniszczeniem wykonaną przez siebie pracę

4. Odczytać przekazane za pomocą języka koloru, formy informacje zawarte w dziełach sztuki.

5. Stosować pojęcia i terminy dotyczące sztuk plastycznych, przy analizie dzieł sztuki.

6. Wymieniać nazwy wybranych epok , kierunków, stylów artystycznych.

7. Wykorzystywać różne źródła poszukując wiadomości o sztuce.

8. Zachować się kulturalnie w muzeum, bibliotece, galerii.

9. Świadomie uczestniczyć i tworzyć życie kulturalne i artystyczne szkoły (bierze udział w wystawach, konkursach i kiermaszach prac uczniowskich).

10. Reprezentować szkołę poprzez tworzenie prac plastycznych, zgodne regulaminami konkursów szkolnych, międzyszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich.

11. Dbać o estetyczny wygląd własny i otoczenia.

12. Z szacunkiem odnosić się do artystycznego dziedzictwa narodowego.

TREŚCI NAUCZANIA


1. Środki wyrazu plastycznego- kreska , faktura- materiały i narzędzia rysownika, komiks, karykatura, kontur, rysunek linearny, plama rysunkowa, plama barwna, kompozycja -ćwiczenia praktyczne.

2. Barwa- koło barw, barwy podstawowe, pochodne, czyste, złamane, gama barw, odcień, akcent kolorystyczny, gamy barw (wąska, szeroka, monochromatyczna) walor, tonacja, symbolika barw, światłocień- ćwiczenia praktyczne

3. Sztuka a natura- natura jako źródło tematów i form, kontrast, symetria, asymetria, oś symetrii, proporcja, kopia, rytm, ruch (statyka, dynamika)- ćwiczenia praktyczne.

4. Podział sztuk plastycznych –podstawowe działy sztuk plastycznych: malarstwo rzeźba, architektura, grafika, sztuka użytkowa ( rzemiosło artystyczne, wzornictwo przemysłowe, rzemiosło ludowe).

5. Techniki plastyczne:

a). rysunek- narzędzia rysownika, kreska , faktura, szkic, rysunek z natury i wyobraźni;

- rysunek ołówkiem, kredką, mazakiem, węglem,

- rysowanie na ciemnym tle (biała kredka , czarny tusz),

- rysowanie tuszem, lawowanie ( patyk, piórko),

- rysowanie na gazecie (tusz, gazeta z nadrukiem),

- rysowanie świecą;

b). malarstwo- treść i forma, tematy malarstwa, rodzaje malarstwa, malarstwo realistyczne, malarstwo abstrakcyjne, pejzaż, portret, autoportret, style w malarstwie, materiały, narzędzia, techniki;

- malowanie pastelami suchymi i olejnymi;

- malowanie farbami: akwarelą, plakatową, gwaszem, olejnymi, Window Color, farbami do szkła, i tkanin (batik);

c). grafika- powielanie prac, materiały i narzędzia grafika, druk (wklęsły, wypukły, płaski) grafika użytkowa, projekt, ilustracja, plakat, techniki graficzne;

- frotaż – przecierka z monet, liści, tkanin, papierowych tapet;

- monotypia –odbitka farbą olejną;

- linoryt- odbitka farbą drukarską;

- kompozycje z odbitek korka, gąbki, ziemniaka;

d). techniki mieszane- collage- gazety, tkaniny, papier, guziki, elementy pasmanteryjne itp.;

e). techniki dekoracyjne

- witraż z bibuły chińskiej i brystolu;

- wycinanka z kolorowego papieru;

- wydzieranka z kolorowego papieru;

- wyklejanka z krepiny, ze skorupek jaj;

- wydrapywanka- kredka świecowa, czarny tusz;

- nakrapianka- tusz, szczoteczka do zębów, sito;

- origami z papieru;

- decoupage z papieru;

f). rzeźba i formy przestrzenne -materiały i narzędzia rzeźbiarza, odlew, statyka,

dynamika, rzeźba realistyczna i abstrakcyjna, relief (wypukły i wklęsły)

- płaskorzeźba z plasteliny;

- odlewy gipsowe z gotowych form;

- figurki z masy solnej i modeliny;

- instalacje z drutu i folii aluminiowej;

- rzeźby z gliny, masy papierowej;

- makiety budowli architektonicznych- style w architekturze;

g). sztuka użytkowa- wzornictwo przemysłowe, forma, funkcja, rzemiosło ludowe, motywy zdobnicze, obrzędy ludowe;

-scenografie do przedstawień szkolnych;

-elementy ozdobne dla domu i siebie- gobelin, ceramika, kompozycje kwiatowe, biżuteria, zabawki, prezenty okolicznościowe, pisanki, palmy itp.

6. Wizyta w galerii i muzeum- formy upowszechniania sztuki, odbiorca sztuki.

7. Przygotowanie prac konkursowych w technikach najbliższych uczniowi uzdolnionemu plastycznie.

8. Przygotowanie kiermaszów szkolnych i szkolnych wystaw prac plastycznych członków kółka.

LiteraturaS. Stopczyk- „Plastyka 4-6”, WSiP Warszawa2005

M.Daszyńska –„Malarskie techniki dekoracyjne” WSiP Warszawa 1990r. M.Daszyńska –„Techniki graficzne odbijane i powlekane” WSiP Warszawa 1992r. A.Jabłońska –„Zabawy plastyczne” cz.I i cz.II Świat książki Warszawa 2000r. A.Jabłońska –„Szkoła malowania „Świat książki Warszawa 1999r.

S. Lacey- „Sztuka i zabawa”, Świat Książki Warszawa 2004r.

M. Dose- „Portrety rysowane z fotografii”- wyd. Klub dla Ciebie ,Warszawa 2004r.

S. Smith- „Hobby, które może być sztuką- rysowanie”, Świat Książki Warszawa 2004r.

M. Sartori- „Techniki i sztuka rysunku” wyd. Jacek Olesiejuk,2002r

N. Lajons „Rysowanie” wyd. Klub dla Ciebie ,Warszawa 2002r.

J. Kiskald –„Masa solna” Marbe Warszawa 1995r.

J. Madej –„Ceramika w edukacji szkolnej” Impuls, Kraków 2002r.

K. Marcinkowska- „Brył i reliefy”, WSiP Warszawa 1998r.

A. Misiurska „Aplikacje”- WSiP Warszawa 1994r.

J. Gentry „Makramy”, Wyd. RM Warszawa 2005r.

H. Grund- Thorpe- „Zabawki ze sklejki”, wyd. Klub dla Ciebie ,Warszawa 2004r.

C. Franconie- „Zabawki i różności z gałganków”, Wyd. RM Warszawa 2006r.

S. Wetzel- Maesmanns- „Kwiaty z bibuły“, wyd. Klub dla Ciebie ,Warszawa 2006r..

A. Massenkeil „Window- Color”- kwiaty trójwymiarowe- wyd. Englisch Verlag, 2000r A. Karczagi -„12 miesięcy w mieszkaniu”- wyd. Bertelsmann Media Warszawa 2001r.

L. Perina „Moje hobby”, Świat Książki Warszawa 2003r.

S. Lounsbury Foose –„Ozdoby z papieru na cztery pory roku” wyd. RM Warszawa 2005r

P. Mulatinho- „Zabawne origami „-wyd. Bertelsmann Media Warszawa 2001r.

J. Niepmann- „Malowanie kamyków”, Świat Książki Warszawa 2003r.

A. Last –„ Koraliki i agrafki”- wyd. Bertelsmann Media Warszawa 2002r.

H. Rothemund –Robimy ramki- wyd. Klub dla Ciebie ,Warszawa 2004r.

M. Hudova- „Decoupage”, Wyd. RM Warszawa 2005r.

O. Claudis –„Wielkanocne pisanki” Siedmiogród 2001r

U. Michalski- „Pomysłowe dekoracje na Boże Narodzenie , Świat Książki Warszawa 2003r.

J. Sławińska –„Ulubione hafty” Prószyński i s-ka 1995r.

E. Żurawska –„Nitką malowane”, wyd. Nowik Opole2003

A. Błachowski- Etnografia ścieżka edukacji regionalnej”, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Lublin 2003r.

Ponadto : - Tygodnik „Przygoda ze sztuką”


- Miesięcznik „Wielcy malarze”


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW


1. Obserwowanie przyrody, rzeczy, zjawisk, dostrzeganie i odtwarzanie układów symetrycznych, asymetrycznych, dynamicznych, statycznych, dostrzeganie rytmu, kontrastu.

2. Ćwiczenia malarskie prowadzące do uzyskania barw pochodnych, dopełniających, gamy barwnej.

3. Obserwowanie i przedstawianie na płaszczyźnie za pomocą linii i plamy postaci zwierząt, ludzi z uwzględnieniem proporcji, faktury i ruchu.

4. Projektowanie i wykonanie kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni zgodnie z określonymi zasadami.

5. Stosowanie i doskonalenie różnorodnych technik plastycznych i próby ich łączenia , wykorzystywanie różnych materiałów.

6. Ćwiczenia praktyczne pobudzające wyobraźnię i doskonalące umiejętności organizowania pracy własnej i zespołowej.

7. Poznanie szeroko pojętej sztuki ludowej, rzemiosła artystycznego, motywów zdobniczych.

8. Ilustrowanie utworów literackich np. w formie komiksu.

9. Ćwiczenia w rysowaniu przedmiotów w różnych ujęciach perspektywicznych..

10. Poznanie przy okazji realizacji ćwiczeń praktycznych zagadnień związanych z historią sztuki.

11. Określanie podstawowych cech stylowych wybranych epok od prehistorii do sztuki współczesnej.

12. Wyrażanie środkami plastycznymi stanów emocjonalnych wywołanych osobistymi przeżyciami lub inspirowanych muzyką, poezją, przedstawieniem teatralnym, wystawą.

13. Wycieczka do instytucji kulturalnych ( muzeum, galerii), poznanie twórczości i warsztatu pracy artystów.

14. Analizowanie dzieł sztuki i próby wartościowania prac plastycznych.

15. Projektowanie i wykonanie elementów dekoracji okolicznościowej.

16. Projektowanie przedmiotów użytkowych i okolicznościowych, wykonanie ich z różnych materiałów.

17.Wskazanie źródeł dzięki którym można pogłębić wiedzę.


PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW


Nadrzędnym celem , a równocześnie zakładanym osiągnięciem programu jest rozwój zdolności i zainteresowań plastycznych uzdolnionego dziecka. W szczególności:

1. Uczeń posługuje się różnorodnymi technikami plastycznymi.

2. Planuje pracę, właściwie stosuje i oszczędnie gospodaruje narzędziami i materiałami.

3. Prawidłowo eksponuje, oprawia, zabezpiecza przed zniszczeniem wykonaną przez siebie pracę

4. Odczytuje przekazane za pomocą języka koloru, formy informacje zawarte w dziełach sztuki.

5. Stosuje pojęcia i terminy dotyczące sztuk plastycznych, przy analizie dzieł sztuki.

6. Wymienia nazwy wybranych epok , kierunków, stylów artystycznych.

7. Wykorzystuje różne źródła poszukując wiadomości o sztuce.

8. Zachowuje się kulturalnie w muzeum, bibliotece, galerii.

9. Świadomie uczestniczy i tworzy życie kulturalne i artystyczne szkoły (bierze udział w wystawach i kiermaszach prac uczniowskich).

10. Bierze udział w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich.

11. Dba o estetyczny wygląd własny i otoczenia.

12. Z szacunkiem odnosi się do artystycznego dziedzictwa narodowego.


METODY WSPIERANIA AKTYWNOŚCI EDUKACYJNEJ UCZNIÓW


1. Metody praktyczne- ćwiczenia samodzielne w technikach wskazanych przez nauczyciela, ćwiczenia samodzielne z korektą i bez korekty nauczyciela, plastyczne działania grupowe, analiza ilustracji.

2. Metody podające- pogadanka , opowiadanie, opis, objaśnienie, wyjaśnienie.

3. Metody eksponujące- film, lekcja w muzeum i galerii, ekspozycje prac własnych, pokaz połączony z przeżyciem.


ORGANIZACJA PRACY
Miejsce spotkań- pracownia muzyczno-plastyczna.

Adresaci i czas odbywania zajęć- 2 godziny tygodniowo w ramach zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas IV-VI. Nauczyciel prowadzić będzie jedną godzinę zajęć społecznie.

Niniejszy program zakłada realizację następujących formy organizacji aktywności uczniów:

1. aktywność indywidualną – ćwiczenia indywidualne np. szkice malarskie, rysunkowe, rzeźbiarskie, postaci, przedmiotów, obiektów z natury;

2. aktywność grupową – działania grupowe oparte na ekspresji wyrażonej na płaszczyźnie i w przestrzeni;

3. aktywność zbiorową – zakładającą równoczesne współdziałanie wszystkich uczniów np. percepcja dzieła plastycznego z wykorzystaniem reprodukcji, przeźroczy, programów komputerowych, filmów.


ŚRODKI DYDAKTYCZNE INICJUJĄCE AKTYWNOŚĆ UCZNIÓW


W realizacji programu wykorzystane będą:

1. Literatura przedmiotu.

2. Reprodukcje, fotografie, przeźrocza, programy multimedialne, filmy.

3. Sprzęt audio- wideo, komputer.

4. Plansze poglądowe (koło barw)

5. Leksykon ucznia „Plastyka” red. J. Iwańska

6. Sztalugi, tablice do ekspozycji prac uczniowskich.

7. Materiały i narzędzia do wykonania prac w różnorodnych technikach plastycznych.

OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓWCelem oceniania jest poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu rozwoju, motywowanie go do pracy, dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia. W ramach zajęć kółka plastycznego ustnej ocenie opisowej, podlegać będą różne formy aktywności ucznia :

- działalność plastyczna indywidualna- dobór kompozycji i środków wyrazu, kreatywność- sposób przedstawienia tematu oraz oryginalne pomysły, własna interpretacja problemu plastycznego;

- praca w grupie – organizacja pracy, podział zadań, komunikacja, wiedza i umiejętności, prezentacja zadania;

- wypowiedź ustna- zgodność wypowiedzi z tematem, zakres merytoryczny i stosowanie pojęć plastycznych;

W rezultacie tak uzyskana wiedza pozwoli podjąć trafniejsze decyzje o sposobach indywidualnej pracy z uczniem, w celu jak najszybszego jego rozwoju i uzyskania jak najlepszych efektów. Uczeń przez cały rok szkolny zachęcany jest do systematycznej, rzetelnej pracy, w której czynnikiem najbardziej motywującym jest satysfakcja z przezwyciężania trudności i możliwość publicznego prezentowania dorobku swojego i zespołu (wystawy prac członków zespołu, kiermasze prac uczniowskich) Najważniejszej oceny postępów uczniów dokonują rodzice, uczniowie, grono pedagogiczne oraz w przypadku prac konkursowych profesjonalne jury zagwarantowane przez organizatorów konkursów plastycznych rangi szkolnej, międzyszkolnej, wojewódzkiej, ogólnopolskiej. Członkowie kółka nagradzani są za swoją wytężoną działalność podwyższoną oceną z przedmiotu plastyka. Dodatkowo uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych kółka stwarza możliwość spełnienia kryterium: „aktywnego udziału w życiu szkoły i godnego jej reprezentowania w środowisku lokalnym”, które wg. Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania SP 34 w Gdyni wymagane na ocenę klasyfikacyjną celującą z zachowania. Wyznacznik ten w znacznej mierze zachęca uczniów zdolnych do podejmowania wysiłku, a w sytuacjach kiedy uczniowie ci zdobywają znaczące sukcesy w konkursach, oprócz satysfakcji, gratulacji, przyznanych nagród i dyplomów, otrzymują także adnotacje o zajętym w konkursie miejscu na świadectwie szkolnym.


EWALUACJA


Ewaluacja opracowanego programu dotyczyć będzie stopnia osiągnięcia zamierzonych celów, warunków realizacji programu oraz sposobu modernizacji programu. Jej celem jest dostarczenie informacji i wskazówek do ulepszania i modyfikowania kolejnych zajęć, by lepiej wpływać na skuteczność podejmowanych przedsięwzięć.

Istotnym źródłem informacji będzie reakcja publiczności po otwarciu wystawy, kiermaszu prac członków kółka, odniesione w konkursach wyniki oraz wypowiedzi samych uczniów i ich rodziców ujęte w formę narzędzia ewaluacyjnego jakim jest ankieta.ANKIETA UCZNIA


Zaznacz jak często podczas zajęć kółka plastycznego

pojawiają się niżej opisane odczucia i zachowania.


1. Uczestniczenie w zajęciach kółka plastycznego sprawia mi przyjemność:


zawsze

często

czasami

rzadko

nigdy2. Rozumiem i chętnie wykonuję ćwiczenia i prace zadane przez nauczyciela podczas zajęć kółka:

zawsze

często

czasami

rzadko

nigdy3. Jestem zadowolona/y z poziomu swoich prac plastycznych oraz odnoszonych sukcesów:

zawsze

często

czasami

rzadko

nigdy4. Poznane na zajęciach techniki plastyczne były dla mnie interesującym doświadczeniem:

zawsze

często

czasami

rzadko

nigdy5. Podczas zajęć uczę się nowych umiejętności i wiadomości, a więc rozwijam się:


zawsze

często

czasami

rzadko

nigdy6.Chętnie pokazuję swoje prace wykonane na zajęciach rodzicom, rodzinie i znajomym:

zawsze

często

czasami

rzadko

nigdy7. Ćwiczę swoje umiejętności i wykonuję prace plastyczne w domu poza zajęciami szkolnymi:


zawsze

często

czasami

rzadko

nigdyMoje uwagi na temat zajęć: ...............................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ANKIETA RODZICASzanowni Państwo!

Zabierzcie głos w sprawach ważnych dla rozwoju Waszego dziecka. Uzyskane informacje pozwolą mi ocenić na ile Program pracy z uczniem uzdolnionym w ramach zajęć kółka plastycznego spełnia Państwa oczekiwania oraz potrzeby waszych dzieci. Dziękuję za wypełnienie poniższej ankiety.


Proszę zaznaczyć jak często miały miejsce poniższe odczucia.


1. Dziecko chętnie uczęszcza na zajęcia kółka:


zawsze

często

czasami

rzadko

nigdy


2. Dziecko pokazywało w domu prace wykonane na zajęciach kółka plastycznego:


zawsze

często

czasami

rzadko

nigdy


3. Dziecko chętnie wykonuje prace plastyczne w domu poza zajęciami szkolnymi:


zawsze

często

czasami

rzadko

nigdy


4. Dziecko przeżywało w domu swoje sukcesy i porażki:


zawsze

często

czasami

rzadko

nigdy


5. Czy angażują się Państwo chętnie w przygotowania dziecka do zajęć, konkursów

(np. zakup i pomoc w przygotowaniu potrzebnych materiałów, wsparcie duchowe i „kibicowanie” podczas wręczenia nagród konkursowych, rozmowy na temat odniesionych sukcesów i porażek):


tak

raczej tak

raczej nie

nie


6. W Państwa ocenie uczestnictwo Waszego dziecka z zajęciach wpływa korzystnie na jego rozwój:


tak

raczej tak

raczej nie

nie


7. Czy uważacie Państwo, że zajęcia kółka plastycznego w prawidłowy sposób rozwijają uzdolnienia plastyczne Waszego dziecka:


tak

raczej tak

raczej nie

nie


Moje uwagi:......................... ...............................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................


ZAKOŃCZENIE


Zaprezentowane przeze mnie pomysły na organizację pracy z uczniem zdolnym, jego funkcjonowanie w grupie i środowisku szkolnym są wynikiem moich osobistych poszukiwań i doświadczeń zawodowych popartych formami doskonalenia zawodowego oraz wskazówkami i wiedzą zaczerpniętą z literatury przedmiotu. Mam pełną świadomość, że jest to zaledwie początek niezwykłej drogi, pełnej niewiadomych i pułapek. Dzieci zdolne trafiając do nas, oczekują zainteresowania i wsparcia- są trudnymi i wymagającymi partnerami. My- nauczyciele, szczególnie przedmiotów artystycznych, decydujemy w dużym stopniu o tym jak będzie wyglądała przygoda ze szkołą naszych wychowanków. Czy będzie jej towarzyszyć poczucie zadowolenia, współpracy, radości tworzenia, spełnienia, czy też strach, lęk, niepokój, brak uznania i dowartościowania, nuda i bylejakość, samotność w poszukiwaniu?

Współczesna szkoła dostrzegając zdolnych uczniów, musi wychodzić im naprzeciw, podejmując takie działania, które pozwolą rozwijać i pielęgnować ich uzdolnienia oraz talenty. Pamiętajmy, że nie zawsze uczeń zdolny plastycznie musi osiągać sukcesy w nauce innych przedmiotów. Dlatego tak ważne jest właściwe rozpoznanie indywidualnych możliwości każdego dziecka, a być może odkrycie drzemiących w nim, a do tej pory nieujawnionych talentów.

Mam ogromną nadzieję że uczniowie objęci Programem pracy z uczniem uzdolnionym w ramach zajęć kółka plastycznego zgłębioną na zajęciach wiedzę i umiejętności plastyczne będą potrafili wykorzystać w życiu dorosłym i to nie tylko w przypadku wyboru zawodu plastyka. Uzdolnienia i wrażliwość plastyczna mogą się wyrażać na wiele sposobów w życiu codziennym, np. wykorzystaniem właściwości barw, form, faktur w urządzaniu własnego mieszkania czy w prezentowanym ubiorze. Amatorskie rysowanie, malowanie, tkanie, modelowanie jako forma rozrywki, hobby, zabawy, wypoczynku mogą stanowić dopełnienie życia zawodowego i realizacją własnych zamiłowań. Aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym: oglądanie wystaw plastycznych, zwiedzanie zabytków, muzeów, galerii, zaspakajanie potrzeb plastycznych i estetycznych, pasji poznawczej , to dążenie które niezależnie od wieku człowieka wzbogaca jego osobowość czyniąc go bardziej światłym i interesującym.


.

Autorka


BIBLIOGRAFIA1. M. Szczepańska –„Program autorski-jak go napisać”, wyd. Image, Słupsk 1999r.

2. I. Fechner- Sędzicka- „Szkolny system wspierania zdolności- Jak rozpoznać i rozwijać dziecięce uzdolnienia”- Toruń 1999r.

3. A. Adamska- Ubaka- „Program nauczani plastyki w szkole podstawowej”, wyd. Nowa Era ,Warszawa 2006r.

4. B. Kordon- „Plastyka. Program nauczania , poradnik dla nauczyciela , klasy 4-6 szkoły podstawowej” wyd. WSiP Warszawa 2005r.

5. Leksykon ucznia „Plastyka” red. J. Iwańska wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003r.

6. H. Hohensee- Ciszewska- „Powszechna edukacja plastyczna” WSiP Warszawa 1982

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Program pracy z uczniem uzdolnionym w ramach zajęć kółka plastycznego iconProgram pracy z uczniem uzdolnionym w ramach zajęć zespołu instrumentalnego

Program pracy z uczniem uzdolnionym w ramach zajęć kółka plastycznego iconProgram zajęć kółka plastycznego w Gminnym Publicznym Przedszkolu im. Marii Kownackiej w Miedźnej

Program pracy z uczniem uzdolnionym w ramach zajęć kółka plastycznego iconMetody pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie

Program pracy z uczniem uzdolnionym w ramach zajęć kółka plastycznego iconProgram na zajęcia indywidualne z uczniem wybitnie uzdolnionym w gimnazjum

Program pracy z uczniem uzdolnionym w ramach zajęć kółka plastycznego iconProgram kóŁka plastycznego świetlicy szkolnej dla uczniów kl. I-III

Program pracy z uczniem uzdolnionym w ramach zajęć kółka plastycznego iconProgram pracy z uczniem zdolnym zespołu szkóŁ plastycznych w rzeszowie program pracy z uczniem zdolnym

Program pracy z uczniem uzdolnionym w ramach zajęć kółka plastycznego iconPraca z uczniem uzdolnionym matematycznie

Program pracy z uczniem uzdolnionym w ramach zajęć kółka plastycznego iconAneta Błaszczuk Nauczyciel zso w Dorohusku Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie

Program pracy z uczniem uzdolnionym w ramach zajęć kółka plastycznego iconProgram Pracy Kółka Regionalnego

Program pracy z uczniem uzdolnionym w ramach zajęć kółka plastycznego iconProgram zajęĆ pozalekcyjnych kóŁka fizycznego realizowanego w gimnazjum nr 1

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom