Rozwój psychofizyczny dzieci I młodzieży Rozwój fizyczny
Pobierz 67.12 Kb.
NazwaRozwój psychofizyczny dzieci I młodzieży Rozwój fizyczny
Data konwersji18.10.2012
Rozmiar67.12 Kb.
TypDokumentacja


Rozwój psychofizyczny

dzieci i młodzieży

Rozwój fizyczny

Wiek

Rozwój fizyczny

Co robić?

9-11 lat • zmniejszenie tempa wzrostu, wzrost wewnętrzny organizmu -intensywny proces kostnienia tkanki chrzęstnej;

 • ustalają się krzywizny kręgosłupa;

 • serce rozwija się wolniej niż całe ciało

 • rozwija się zręczność, zwinność;

 • uwidacznia się większa sprawność fizyczna u chłopców;

 • rozwój dojrzałości płciowej (wcześniej u dziewczynek)

 • dbać o rozwój mięśni (mięśnie u 7-latków są słabe);

 • dbać o właściwą postawę ciała;

 • umożliwiać ruch, swobodę – ale stosować przerwy – dzieci w tym wieku szybko się męczą;

 • ćwiczyć spostrzegawczość

11-13 lat

Dziewczęta:

 • Intensywny przyrost wagi i wysokości ciała (12 rok życia)

 • Dysproporcje w sylwetce (np. zbyt długie kończyny, co odbija się niekorzystnie na ogólnej zręczności);

 • Pojawiają się drugorzędowe i trzeciorzędowe cechy płciowe (rozszerzają się kości miednicowe, formują piersi, zmieniają proporcje twarzy);

 • Wzmaga się działalność gruczołów wydzielniczych skóry;

 • Osiąganie dojrzałości płciowej (pierwsza menstruacja);

Chłopcy:

 • Rozpoczyna się przyrost wysokości ciała (12 rok życia)

 • W 13 roku życia intensywny przyrost wysokości ciała i jego wagi;

 • Zmiana barwy głosu (mutacja);

 • Pojawiają się drugorzędowe i trzeciorzędowe cechy płciowe;

 • Pojawiają się nocne polucje;

Zarówno u dziewcząt jak i u chłopców następuje „skok pokwitaniowy” czyli okres przyspieszonego rozwoju fizycznego – kośćca, mięśni, narządów wewnętrznych, rozrodczych i wtórnych cech płciowych. Głównie w tym okresie kształtuje się typowo kobieca i typowo męska sylwetka. Skok pokwitaniowy powoduje ogólne osłabienie organizmu;

 • dbałość o higienę ciała;

 • wzmacnianie organizmu – zdrowe odżywianie;

 • dbałość o ruch, aktywność – ale nie nadmierny, nie wyczerpujący;

 • w tym wieku bardzo często zdarzają się omdlenia spowodowane osłabieniem rosnącego organizmu;Wiek

Rozwój fizyczny

Co robić?

14-15 lat

Dziewczęta:

 • Zwiększa się wysokość ciała;

 • Powiększają się piersi, zaokrąglają biodra – sylwetka nabiera kobiecych kształtów;

 • ciało jest już praktycznie rozwinięte

 • proporcje poszczególnych narządów ulegają wyrównaniu

 • pierwsze zainteresowania erotyczne

Chłopcy:

 • Intensywny wzrost ciała;

 • Poszerzają się ramiona, rozrastają muskuły – sylwetka mężnieje;

 • Niższa tonacja głosu;

 • Nocne polucje;

 • Pamiętać o ogromnych różnicach indywidualnych w okresie dojrzewania;

 • Dbać o rozwój aktywności fizycznej

 • Dostosowanie form aktywności fizycznej do możliwości całej grupy (ponieważ rozwój jest zróżnicowany, poziom zadań powinien odpowiadać możliwościom wszystkich)

16-17 lat

 • sylwetka ukształtowana, harmonijna

 • sprawność fizyczna bardzo dobrze rozwinięta

 • osiągnięcie dojrzałości płciowej

 • Stwarzać możliwości rozwoju fizycznego na pograniczu wyczynu;

 • Dać szansę na spróbowanie możliwości fizycznych w różnych dziedzinach sportu i aktywnego spędzania czasu;

18-21 lat

 • Ostatecznie ukształtowana sylwetka (zwiększa się ilość tkanki tłuszczowej);

 • Osiągnięcie dojrzałości płciowej (zdolność do prokreacji);

 • Bardzo dobrze rozwinięta motoryka, sprawność fizyczna;

 • Organizm sprawny, odporny;

 • Wzrasta pobudliwość seksualna;

 • Wyczyn, próba własnych możliwości i sił;

 • Stosować różne formy aktywności fizycznej naznaczonej wyczynem;

 • Umożliwić samodzielne badanie własnej wytrzymałości, pokonywania słabości;

 • Stwarzać szansę na aktywność fizyczną w różnych dziedzinach;Rozwój psychiczny i emocjonalny

 Wiek

Ogólne

Kontakty z rodzicami

Kontakty z rówieśnikami

Wartości

Samoocena

9-11 lat

 • coraz częściej reakcjom emocjonalnym towarzyszy ocena intelektualna tzn. dziecko rozumie dlaczego się złości lub śmieje

 • panowanie nad swoimi uczuciami

 • coraz trwalsze przejawy i formy wyrażania emocji, wywołanych już przez przypadkowe sytuacje

 • zdolność do przeżywania dłużej trwających uczuć

 • zanikanie nagłych wybuchów złości

 • rodzina pozostaje nadal źródłem uczuć

 • duże znaczenie odgrywa mama, ojciec na dalszym planie; z nim łączą dziecko zazwyczaj stosunki przyjacielskie

 • dążenie do harmonijnego współżycia z zespołem rówieśników

 • ważne jest dobro zespołu, lojalność wobec niego, ofiarność, podporządkowanie się interesom zespołu, jego normom

 • nauka współdziałania

 • liczy się opinia członków grupy

 • uznawanie norm wartości grupy, w której się uczestniczy

 • ważne jest przestrzeganie tych zasad, wykonywanie obowiązków wobec zespołu

 
 Wiek

Ogólne

Kontakty z rodzicami

Kontakty z rówieśnikami

Wartości

Samoocena

11-13 lat

 • niestabilność emocjonalna

 • dominuje radość i poczucie humoru(dostrzeganie komizmu sytuacji)

 • oscylacja między uczuciami krańcowymi(czasem potrzebuje przyjaciół, a czasem od nich stroni)

 • przesadna pewność siebie, poczucie siły i mocy na zmianę ze stanami rezygnacji

 • niestałość uczuć

 • odkrycie świata wewnętrznego

 • pierwsze sympatie, zadurzenia, uczucia erotyczne

 • rozluźnienie kontaktów z rodzicami(krytycyzm)

 • dążenie do samodzielności rodzi konflikty

 • potrzeba autonomii (dotyczy uczuć, poglądów, działań)

 • nawiązywanie ścisłych kontaktów z rówieśnikami(paczki, organizacje)

 • częste konflikty dziewcząt z chłopcami

 • dziewczęta próbują zwrócić uwagę chłopców

 • chłopcy się jeszcze nie interesują dziewczynami

 • pierwsze przyjaźnie, oparte na wspólnym spędzaniu czasu, zainteresowaniach

 • poczucie solidarności z grupą, klasą szkolną

 • rozwój uczuć wyższych(intelektualnych estetycznych, moralno-społecznych) np. patriotyzm

 • wrażliwość na piękno
 • emocjonalny stosunek do samego siebie

 • dążenie do samopoznania, porównywanie swojej osoby , wyglądu z zachowaniem i wyglądem kolegów.
 Wiek

Ogólne

Kontakty z rodzicami

Kontakty z rówieśnikami

Wartości

Samoocena

14-15 lat

 • silne napięcia emocjonalne, wywołane pełnieniem nowych ról

 • potrzeba czynu i przygody

 • potrzeba ekspresji(pamiętniki, zwierzenia)

 • wrażliwość na ocenę i krytykę

 • silnie rozwinięte oczekiwania, marzenia, ideały

 • kryzys autorytetu rodziców

 • młodzież, dążąc do samodzielności często popada w konflikty

 • silna przynależność do grup rówieśniczych powoduje sprzeczność interesów

 • tendencja do samostanowienia

 • potrzeba przynależności do grupy

 • identyfikacja z grupą wyraża się poprzez strój, styl zachowania, słownictwo

 • silne zainteresowanie płcią przeciwną

 • rozwój przyjaźni

 • wrażliwość na piękno

 • działalność społeczna (pomaganie innym)

 • samowychowanie (starają się dorównać wzorcom, bohaterom)

 • szukanie wzorów!

 • zdolność do refleksji

 • analiza własnych przeżyć

 • stawianie sobie wymagań

 • odczuwanie własnej odrębności, indywidualności

16-17 lat

 • kształtują się ideały

 • krytyczna ocena wartości społecznych i politycznych, dojrzewa osobowość

 • rozwija się samoświadomość celów i zadań życiowych

 • nadal bardzo rozwinięta potrzeba samostanowienia, autonomii

 • osłabienie więzi emocjonalnej

 • obniżony autorytet rodziców

 • rozwój przyjaźni

 • coraz większe zainteresowanie płcią przeciwną

 • funkcjonowanie w grupach, pełnienie ról społecznych (harcerstwo, dom, szkoła)

 • przyjaźnie dziewcząt są częstsze i bardziej głębokie

 • stabilizacja systemu wartości i postaw życiowych

 • rozważanie problemów moralnych

 • wyraźne uświadomienie sobie własnych wad i zalet

 • kształtuje się dojrzała samoocena

 • widzenie siebie w roli dorosłego człowieka
 Wiek

Ogólne

Kontakty z rodzicami

Kontakty z rówieśnikami

Wartości

Samoocena

18-21 lat

 • odkrywanie świata psychicznego (uzewnętrznione przeżycia wewnętrzne, rozterki);

 • pytania natury egzystencjalnej;

 • dojrzały stosunek do życia (często podejmowanie trudnych decyzji życiowych);

 • osiągnięcie stabilności uczuć (korzystanie z doświadczeń);

 • równowaga w kontaktach z rodzicami (rodzice nie są największym autorytetem, ale też nie podlegają totalnej krytyce);

 • stabilizacja kontaktów z rówieśnikami;

 • coraz większe i poważniejsze zainteresowanie płcią przeciwną (wymiana poglądów, czasem planowanie wspólnej przyszłości);
 • ukształtowany światopogląd – poglądy społeczno-polityczne, choć jeszcze w znacznej mierze idealistyczne;

 • dosyć dojrzała ocena samego siebie, znajomość własnych cech charakteru i umiejętność wyboru takich zadań życiowych, które im odpowiadająRozwój intelektualny

Wiek

Ogólne


Zainteresowania

9-11 lat


 • spostrzeżenia nabierają charakteru abstrakcyjnego

 • skierowanie uwagi na własne cechy i czynności psychiczne

 • pamięć mechaniczna ustępuje miejsca pamięci logicznej, wzrasta szybkość i łatwość zapamiętywania

 • rozwój koncentracji, potrafią dłużej skupić swoją uwagę na jednej czynności

 • większe zaciekawienie ludźmi

 • zaciekawienie zdarzeniami zachodzącymi w grupie

 • rodzice podlegają bacznej obserwacji

 • tajne kluby i paczki

11-13 lat


 • intensywny rozwój

 • pojawia się zrozumienie przenośni i symboli

 • rozwija się pamięć logiczna(wybiórcze zapamiętywanie materiału)

 • rozwój myślenia formalnego i abstrakcyjnego prowadzi do refleksyjności i krytycyzmu

 • rozwój pierwszych poważnych zainteresowań

 • potrzeba poznania siebie i świata

14-15 lat


 • myślenie problemowe

 • większa zdolność przyswajania wiadomości i tworzenia systemu wiedzy

 • dominuje myślenie logiczne, abstrakcyjne

 • stawianie hipotez, przewidywanie konsekwencji

 • zdolność do względnie obiektywnego ujmowania działań i właściwości innych osób

 • wzrasta zasób słownictwa i jego treści

 • rozwija się wyobraźnia (marzenia)

 • zwiększa się zdolność do interpretacji stanów uczuciowych i motywów innych ludzi

 • kontynuacja zainteresowań;

 • zmienność zainteresowań, wybór większego ich zakresu – próbowanie siebie samego w różnych dziedzinach;

 • chęć imponowania swoimi umiejętnościami („popisywanie się”)

 • pierwsze wyobrażenia o swojej roli życiowej, wyborze drogi kariery zawodowej;

16-17 lat


 • umiejętność wiązania wiadomości z różnych dziedzin

 • maksymalna zdolność do przyswajania wiedzy;

 • poważne traktowanie swoich zainteresowań i poświęcanie im większej ilości czasu

 • często związanie się z działalnością szkolną;

18-21 lat


 • duża zdolność zdobywania wiedzy, chłonność i pojemność umysłu;

 • umiejętność syntezy (łączenie wiadomości z różnych dziedzin życia);

 • zdolność do analizy, dedukcji (potrafi wyciągnąć wnioski z podanych faktów, przewidywać rezultaty określonych działań)

 • umiejętność korzystania z doświadczenia;

 • zainteresowania często związane z wyborem przyszłej drogi życiowej;

Bibliografia

 1. Zagajewski Tadeusz : Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży : poradnik dla organizatorów, kierowników, wychowawców - kolonii, obozów, wycieczek – Łódź : Wydawnictwo ATH Polska, 2004.

 2. Olechnowicz Hanna: Drugie opowieści terapeutów – Warszawa: Wydawnictwo WSiP, 2000.

 3. Kosmowska Barbara: Dzisiaj się bawimy – Warszawa: Wydawnictwo WSiP, 2004.
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Rozwój psychofizyczny dzieci I młodzieży Rozwój fizyczny iconRozwój psychofizyczny dzieci w wieku od10 do14 lat

Rozwój psychofizyczny dzieci I młodzieży Rozwój fizyczny iconRozwój fizyczny I poznawczy w wieku od dwóch do sześciu lat Rozwój języka

Rozwój psychofizyczny dzieci I młodzieży Rozwój fizyczny iconRochowicz Feliks Iława Rozwój fizyczny wskaźnikiem zdrowia młodzieży

Rozwój psychofizyczny dzieci I młodzieży Rozwój fizyczny iconRozwój fizyczny I motoryczny dzieci w wieku szkolnym

Rozwój psychofizyczny dzieci I młodzieży Rozwój fizyczny iconSkładniki mineralne a rozwój fizyczny I umysłowy dzieci Żelazo

Rozwój psychofizyczny dzieci I młodzieży Rozwój fizyczny iconRozwój psychofizyczny dziecka trzyletniego

Rozwój psychofizyczny dzieci I młodzieży Rozwój fizyczny iconProfilaktyka – wpływ mediów na rozwój psychofizyczny dziecka

Rozwój psychofizyczny dzieci I młodzieży Rozwój fizyczny iconWpływ telewizji, komputera I Internetu na rozwój dzieci I młodzieży

Rozwój psychofizyczny dzieci I młodzieży Rozwój fizyczny iconWPŁyw komputera I internetu na rozwój I wychowanie dzieci I młodzieżY”

Rozwój psychofizyczny dzieci I młodzieży Rozwój fizyczny iconWpływ aktywności ruchowej na zdrowie I rozwój dzieci I młodzieży

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom