Gramatyka kontrastywna języka francuskiego I polskiego
Pobierz 25.5 Kb.
NazwaGramatyka kontrastywna języka francuskiego I polskiego
Data konwersji19.10.2012
Rozmiar25.5 Kb.
TypDokumentacja
Nazwa jednostki

Katedra Filologii Romańskiej UMK
Prowadzący

dr Renata Jarzębowska-Sadkowska

1.

Nazwa przedmiotu

Gramatyka kontrastywna języka francuskiego i polskiego

2.

Rodzaj studiów (tryb, rok semestr)

studia niestacjonarne I stopnia, III rok , semestr 5

3.

Rodzaj zajęć / liczba godzin

Wykład /30 godzin

4.

Przedmioty wprowadzające

Wykłady kursowe z gramatyki opisowej (fonetyka, morfologia, składnia)

Inne warunki wstępne: podstawowe wiadomości z zakresu gramatyki opisowej języka polskiego

5.

Punkty ECTS

3

6.

Opis treści programowych

Cele zajęć:

 • zapoznać studentów z podobieństwami i różnicami w strukturze gramatycznej języka francuskiego i języka polskiego z uwzględnieniem: fonetyki i fonologii,  fleksji (przypadki w języku polskim i ekwiwalentne struktury francuskie; następstwo czasów), słowotwórstwa, składni (przedimki; związki zgody i rządu, składnia liczebników; szyk i budowa zdania, użycie imiesłowów etc.), wybranych zagadnień leksykalnych, teoretyczno-opisowych i glottodydaktycznych dotyczących obydwu języków i języka-pośrednika.

 • zachęcić do samodzielnej analizy interferencji między studiowanymi językami

 • uwrażliwić studentów na interferencje francusko-polskie i polsko-francuskie, język-pośrednik, rozpoznawanie i korygowanie różnych typów błędów.

 • uświadomić studentom genezę najczęściej popełnianych błędów (przez polonofonów w języku francuskim i przez frankofonów w języku polskim)

Treści:

 1. Umiejscowienie gramatyki kontrastywnej na tle językoznawstwa oraz nauk humanistycznych (geneza, rola, pozycja wśród innych gramatyk);

 2. Omówienie założeń analizy porównawczej i konfrontatywnej w odniesieniu do typologii językoznawczej. Omówienie pojęć transferu i interferencji;

 3. Wybrane zagadnienia morfonologiczne w języku polskim i francuskim na poziomie segmentalnym i suprasegmentalnym: charakterystyka głosek według kryterium artykulacyjnego i zestawienia kontrastywne; wymiany morfonologiczne, alternacje i szeregi alternacyjne; elementy fonostylistyki francuskiej i polskiej, interpretacja wariantywności wymowy; asymilacje; akcent, zestrój akcentowy, klityki (enklityki i proklityki) w badanych językach;

 4. Części mowy (podział według kryterium gramatycznego i semantycznego); leksem i jego formy; supletywizm; podział funkcjonalny morfemów; morfem zerowy i jego znaczenie, zestawienie gramatycznych kategorii we fleksji (przypadek, liczba, rodzaj, czas, osoba, tryb, strona, aspekt, stopień);

 5. Przedimki francuskie i ich polskie odpowiedniki (determinacja vs kwantyfikacja);

 6. Słowotwórstwo francuskie i polskie: analiza jednostek, produktywność formantów słowotwórczych względem typów (wzorców) słowotwórczych, formacja słowotwórcza a innowacja, hybrydy, specjalizacja formantów;

 7. Wybrane problemy stylistyki w ujęciu konfrontatywnym: stylistyczne środki gramatyczne

  1. fleksyjne: archaizmy; formy gwarowe;

  2. słowotwórcze: zdrobnienia, zgrubienia, terminy naukowe i złożenia, neologizmy i gry słowne;

  3. składniowe: elipsa, apostrofa, anakolut, parafraza, powtórzenie, etc.

 8. Przegląd procesów językowych, procedur i ich efektów w celu wyłonienia tendencji rozwoju obydwu omawianych języków:

  1. uproszczenie struktur języka, kontaminacja, kontrakcja, konwersja, synkretyzm;

  2. działanie analogii;

  3. internacjonalizmy

 9. Składnia: związki w grupie składniowej i wypowiedzeniu; struktura składniowa oraz szyk elementów a typologia języka, transformacje składniowe, wymagania składniowe; szyk morfoskładniowy i jego funkcje: gramatyczna, logiczna, szyk neutralny vs nacechowany.

 10. Produktywność modeli morfoskładniowych; norma, uzus, moda językowa;

 11. Imaginarium i budowanie językowego obrazu świata w obydwu przestrzeniach kulturowych (frazeologia, paremiologia, ‘kulturemy’ – etnostereotypy i ich wyrażanie);

 12. Typologia błędów, przyczyny ich powstawania i sposoby eliminowania z języka-pośrednika

 13. Analiza wybranych typów błędów w konfrontowanych językach.

7.

Wybrana literatura przedmiotu

Podręczniki:

GNIADEK, S. 1979. Grammaire contrastive franco-polonaise. Warszawa.

BARTNICKA, B., H. SATKIEWICZ. Gramatyka języka polskiego Podręcznik dla cudzoziemców, Warszawa.

BARTNICKA, B. et al. 2004. Méthode de polonais pour débutants vol. 1 textes. Vol. 2 Explications grammaticales, exercices – Podręcznik dla cudzoziemców,Warszawa : wydanie 4.

Inne opracowania:

GRAPPIN, H. 1942. Grammaire de la langue polonaise. Paris.

KALETA, Z. 1995. Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców. Kraków.

GRUSZCZYŃSKI, W., J. BRALCZYK (red.). 2002. Słownik gramatyki języka polskiego. Warszawa.

JADACKA, H. 2001. System słowotwórczy języka polskiego 1945-2000. Warszawa.

KIELSKI, B. 1957. Struktura języków francuskiego i polskiego w świetle analizy porównawczej. Łódź.

KITA, M. 1998. Wybieram gramatykę. Katowice. t. 1 i 2.

KLEBANOWSKA, B. 2007. Interpretacja fonologiczna zjawisk fonetycznych w języku polskim – z ćwiczeniami.

KŁOSIŃSKA, K. 2004. Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce. Warszawa.

ŁOZIŃSKA, M., L. PRZESTASZEWSKI. 1988. O francuskim rodzajniku i jego ekwiwalentach. Warszawa.

MARCHELLO-NIZIA, Ch. 1995. L’évolution du français: Ordre des mots, démonstratifs, accent tonique. Paris: Armand Colin.

MARKOWSKI, A. Język polski. Poradnik prof. Markowskiego. Warszawa.

MEILLET, A., WILLMAN-GRABOWSKA, H. 1921. Grammaire de la langue polonaise, Paris.

MIODUNKA, W. 1987. Prononciation polonaise pour les francophones. Kraków.

RABILLER, B., WILCZYŃSKA, W. 1995. Słownik pułapek językowych polsko-francuski, Warszawa.

ROSSI, M., PETER-DEFARE E. 1998, Les lapsus ou comment notre langue a fourché, Paris: PUF, coll. Linguistique nouvelle.

SALONI, Z., M. Świdziński. 1998. Składnia współczesnego języka polskiego. Warszawa.

SALONI, Z. et al., 2007. Słownik gramatyczny języka polskiego(+wersja elektroniczna na CD). Warszawa.

SERETNY, A., LIPIŃSKA E. 2005. ABC Metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków.

GRZEGORCZYKOWA, R., LASKOWSKI, R., WRÓBEL, H. 1998. Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia. Warszawa: PAN.

WIŚNIEWSKI, M. 1997. Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego. Toruń:Wydawnictwo UMK.

WRÓBEL, H. (red.) 1995. Gramatyka współczesnego języka polskiego. Fonetyka i fonologia. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN.

WRÓBEL, H. 2001. Gramatyka języka polskiego. Kraków: „Od Nowa”.

8.

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin ustny sprawdzający stopień przyswojenia terminologii oraz umiejętność analizy kontrastywnej materiału ilustrującego zagadnienia omawiane na wykładach.

9.

Język wykładowy

Język francuski

10.

Metody

Podająca (wykład), programowana (podręczniki), problemowa (analiza błędów i struktur w języku ojczystym i obcym)

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Gramatyka kontrastywna języka francuskiego I polskiego iconGramatyka kontrastywna języka francuskiego I polskiego

Gramatyka kontrastywna języka francuskiego I polskiego iconGramatyka praktyczna języka francuskiego 2

Gramatyka kontrastywna języka francuskiego I polskiego iconGramatyka praktyczna języka francuskiego 4

Gramatyka kontrastywna języka francuskiego I polskiego iconGramatyka praktyczna języka francuskiego 1

Gramatyka kontrastywna języka francuskiego I polskiego iconGramatyka kontrastywna

Gramatyka kontrastywna języka francuskiego I polskiego iconGramatyka kontrastywna, wykład

Gramatyka kontrastywna języka francuskiego I polskiego iconGramatyka kontrastywna polsko-angielska

Gramatyka kontrastywna języka francuskiego I polskiego iconGramatyka kontrastywna dla specjalizacji językoznawczej

Gramatyka kontrastywna języka francuskiego I polskiego iconGramatyka kontrastywna rosyjsko-polska (studia I stopnia, II rok)

Gramatyka kontrastywna języka francuskiego I polskiego iconGramatyka kontrastywna ukraińsko-polska (studia I stopnia, II rok)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom