Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp z o o. Tytuł
Pobierz 196.12 Kb.
NazwaGnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp z o o. Tytuł
strona5/5
Data konwersji19.10.2012
Rozmiar196.12 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5

Analiza Pareto - Pareto-Lorenzo odkrył uniwersalną zasadę – 80% wszystkich zdarzeń wynika z 20% ich przyczyn. Zidentyfikowanie tych przyczyn pozwala na wyznaczenie kierunków działań, które szczególnie efektywnie mogą przyczynić się do doskonalenia procesów i podnoszenia poziomu jakości wyrobów.


Budowę diagramu Pareto – Lorenza wykonuje się w następujących fazach22:

kompletowanie informacji o badanym procesie, mających związek z problemem,

uszeregować przyczyny od najbardziej do najmniej znaczącej.

wyznaczyć skumulowane wartości każdej przyczyny, tj. udziały procentowe w stosunku do całości zjawiska.

oznaczyć na osi pionowej (Y) wartości (ilości) sumaryczne przyczyn oraz udziały procentowe.

oznaczyć na osi poziomej (X) przyczyny od największej do najmniejszej wartości sumarycznej idąc od lewej do prawej.

narysować wykresy słupkowe dla każdej przyczyny – tzw. wykres Pareto.

oznaczyć punkty odpowiadające wartościom skumulowanym i połączyć je linią – tzw. krzywa Lorenza.


Karty kontrolne Shewharta – stosowane są, aby ocenić stabilność procesu, określić kiedy proces wymaga regulacji, a kiedy należy zostawić go bez zmian, potwierdzić udoskonalenie procesu. Jest narzędziem służącym do rozróżniania zmienności losowej
i nielosowej ze względu na dane przyczyny. Karty kontrolne są podstawowym narzędziem
w statystycznym nadzorowaniu i sterowaniu procesów szczególnie w produkcji seryjnej23. Prowadzenie karty kontrolnej jest związane z pobieraniem z procesu, w regularnych odstępach czasu, próbek o określonej liczebności. Dla każdej próbki obliczane są miary statystyczne np. mediana, rozstęp średnia. Częstotliwość pobierania próbek i ich liczebność powinny być tak ustalone, aby wykres obliczonych wartości wykazywał wszystkie istotne zmiany zachodzące w kontrolowanym procesie. Jeśli wartości mieszczą się w przedziale wyznaczonym na karcie przez linie kontrolne lub nie tworzą określonej sekwencji oznacza to, że proces jest stabilny i nie podlega działaniu czynników, które mogą trwale pogorszyć
jego wyniki.


Arkusze kontrolne - pomagają w zbieraniu i porządkowaniu informacji dotyczących konkretnego wyrobu lub procesu. Na arkusze kontrolne nanosi się dane o zdarzeniach związanych z rozpatrywanym procesem lub wyrobem, o częstotliwości i miejscu ich występowania. Układ arkusza powinien eksponować cel, dla którego został stworzony.
Mimo swojej prostoty arkusze kontrolne są bardzo skutecznym narzędziem zbierania
i porządkowania danych z pomiarów i obserwacji, możliwym do stosowania w różnorodnych warunkach.


Wykres korelacji - Wykresy korelacji są graficzną ilustracją związku zachodzącego pomiędzy dwiema zmiennymi. Przedstawiają współzależności dwóch parametrów wyrobu
lub parametrów procesu24. Stosowane w przypadkach, gdy konieczne jest zbadanie zależności między dwoma czynnikami, np. potwierdzenie zależności przyczynowo-skutkowych wykorzystywanych w sterowaniu jakością. W celu sporządzenia diagramu korelacji dane przedstawia się we współrzędnych prostokątnych, poprzez nanoszenie na wykres wszystkich par wyników. Aby uzyskać wiarygodny wynik, należy przeanalizować stosunkowo dużo par danych (najlepiej powyżej 30)25. Sposób grupowania punktów na wykresie uwidacznia zależności korelacyjne między badanymi zmiennymi. Jeśli punkty układają się w pobliżu pewnej krzywej, oznacza to,
że pomiędzy badanymi zmiennymi zachodzi znacząca korelacja. W najprostszym przypadku punkty układają się w pobliżu linii prostej o ujemnym lub dodatnim współczynniku pochylenia.
Mówi się wtedy o korelacji ujemnej lub dodatniej. Jeśli punkty są na wykresie rozproszone lub układają się wzdłuż prostej prostopadłej do jednej z osi układu współrzędnych, oznacza to, że badane wielkości nie są skorelowane, są od siebie niezależne. Współczynnik korelacji r=+1 lub r= -1 nie oznacza, że pomiędzy zmiennymi musi zachodzić związek przyczynowo-skutkowy i powinno to być wykazane dodatkową analizą fizyczną istoty zależności. Określenie korelacji pozwala poprawić funkcjonowanie procesu technologicznego (np.: korelacja pomiędzy wydajnością maszyn, a liczbą powstałych braków).


Histogramy - jest rodzajem diagramu słupkowego, stosowanym w statystyce
do graficznego przedstawienia częstości występowania wartości zmiennej losowej
w określonym przedziale. W analizie danych o jakości histogram służy do wizualizacji prezentacji rozmieszczenia lub zróżnicowania danych. Stosuje się do nadzorowania przebiegu procesu i stwierdzenia, czy skutecznie spełnia on wymagania klientów26.
Sporządzenie histogramu polega na narysowaniu wykresu, określeniu docelowego lub zamierzonego wyniku, a następnie zaznaczeniu rzeczywistego poziomu wyników. Na proces ten składają się następujące czynności:


1. Zebranie danych

2. Ustalenie rozstępu wartości
3. Ustalenie liczby przedziałów (najlepiej 6-12)

4. Podzielenie rozstępu (pkt.2) przez liczbę przedziałów (pkt.3) - uzyskamy szerokość przedziałów

5. Poprzez dodawanie do najniższej liczby wartości szerokości przedziałów (pkt.4) uzyskamy przedziały

6. Następnie należy przyporządkować dane do przedziałów

7. Na wykresie należy zaznaczyć ilość danych przypadających na dany przedział.


Liczba przedziałów ma znaczący wpływ na kształt histogramu, należy kierować się zasadą unikania występowania przedziałów pustych.


Nowe narzędzia w zarządzaniu jakością

Nowe narzędzia zarządzania jakością stanowią uzupełnienie narzędzi tradycyjnych i stanowią ważną pomoc w rozwiązywaniu problemów. Umożliwiają porządkowanie przepływu informacji
w przedsiębiorstwie oraz ich efektywną wymianę. Narzędzia te wymagają najczęściej pracy zespołowej i zaliczamy do nich: diagram relacji, diagram pokrewieństwa, diagram systematyki, diagram macierzowy, macierzową analizę danych, wykres programowy procesu decyzji, diagram strzałkowy.Diagram relacji - jest techniką wyjaśniania związków przyczynowych w sytuacji złożonej, w celu ustalenia poprawnego rozwiązania27. Został zaprojektowany dla wskazania przyczyn występowania problemu i określenia ich wzajemnych powiązań. Jest podobny do wykresu Ishikawy, definiuje jednak nie tylko powiązania przyczyna-skutek, ale określa także powiązania przyczyna-przyczyna. Elementy diagramu do lub od których jest skierowana największa liczba powiązań stanowią punkt wyjścia do dalszych analiz. Diagram relacji służy jako punkt wyjścia do działań korygujących.


Diagram pokrewieństwa - jest metoda zespołową mającą na celu organizowanie informacji (z reguły werbalnych), o charakterze jakościowym (idei, pomysłów, koncepcji)28.
Stosowany do porządkowania rozproszonych danych i informacji zebranych np. w wyniku burzy mózgów. Porządkowanie polega na tworzeniu nie więcej jak dziesięciu kategorii pojęć. Sortowanie pomysłów ma charakter intuicyjny, problem określony w wyodrębnionej grupie jako wiodący wyznacza nazwę grupy. Diagram pokrewieństwa stanowi materiał wyjściowy do dalszej pracy z innymi narzędziami, takimi jak diagram Ishikawy lub diagram relacji.


Diagram systematyki - (nazywany diagramem drzewa) jest sposobem na znalezienie najbardziej odpowiednich efektywnych środków realizacji celów29, wykorzystywany jest
w procesach planowania. Stanowi graficzne uporządkowanie czynników powodujących występowanie problemu lub czynności niezbędnych w ramach danego procesu. Diagram logicznie i chronologicznie porządkuje przyczyny lub zadania ze względu na cel.
Jego weryfikacja polega na sprawdzeniu, czy zdefiniowane czynności szczegółowe umożliwiają realizację celu głównego i odwrotnie, czy analizując cel główny znajduje się np. wskazówkę jak go zrealizować? Diagram systematyki stanowi dalsze uporządkowanie informacji zawartych w wykresach pokrewieństwa i współzależności.


Diagram macierzowy - (diagram tablicowy) organizuje duże zbiory charakterystyk, funkcji i działań na drodze graficznego ukazania logicznych powiązań pomiędzy nimi. Pokazuje on również wpływ każdego z powiązań na pozostałe30. Dobór elementów diagramu może stanowić efekt prac, wykorzystujących inne narzędzia np. burzę mózgów albo analizę oddziaływań. Stosowane są różne typy diagramów. Metoda ta powstała w celu rozpoznania zależności pomiędzy wymaganiami klientów, a parametrami wyrobu, umożliwiającego ustalenie jego cech i wykorzystywana w metodzie QFD (Quality Function Deployment)
do projektowania tablic jakości. Diagram macierzowy może stanowić także uszczegółowienie wykresu typu drzewo zdarzeń.


Macierzowa analiza danych - określana jest również jako wykres analizy danych lub tablicowa analiza danych. Celem jej stosowania jest analiza danych zawartych w diagramach macierzowych31. Ukazuje zależności między dwoma zbiorami danych niepowiązanych
ze sobą funkcjonalnie. Analizuje w prosty sposób zależność w grupach analizowanych czynników. Narzędzie to stanowi sposób prezentacji danych wejściowych, których otrzymanie muszą poprzedzić wielowariantowe analizy danych zawartych w diagramach macierzowych. Macierzowa analiza danych stanowi podstawowe narzędzie w metodzie QFD.


Wykres programowy procesu decyzji (PDPC) - (PDPC - Process Decision Program Chart),
inaczej karta planowania procesu decyzji, umożliwia wybór optymalnej drogi osiągnięcia zamierzonego celu32. Jest zbliżony do diagramu systematyki, jednak obok chronologii procedur ukazuje również możliwe alternatywne rozwiązania. Bazuje na rozwiązaniach zawartych w diagramie systematyki. Budowa diagramu polega na tworzeniu rozgałęzień pierwotnego schematu. Wykres może zostać rozszerzony o informacje, dotyczące osób odpowiedzialnych oraz terminy realizacji zadań, prowadzących do celu. Wykres symuluje możliwy rozwój wydarzeń. Narzędzie to stanowi uzupełnienia metody FMEA. Wykorzystywany jest do rozwiązywania problemów o dużym stopniu niepewności.


Diagram strzałkowy - nazywany jest inaczej wykresem sieciowym. Wykorzystywany jest do planowania działań i ustalania ich kolejności oraz do planowania powtarzalnych procesów. Przy definiowaniu procesu ustalane są chronologie działań oraz czas potrzebny na ich wykonanie. Działania dotyczące czasu łączone są na schemacie liniami, działania realizowane równocześnie – są oznaczone strzałkami. Węzły powstającego diagramu oznaczają stany,
a łączące je linie czynności powodujące przejście do kolejnego stanu. Technika ta stosowana jest do tzw. analizy ścieżek krytycznych. Jeśli będzie zastosowana w rozwiniętej formie można ją stosować jako wspomaganą komputerowo metodę PERT33.


LITERATURA

Bank John, Zarządzanie przez jakość, wyd. Gebethner & Ska, Warszawa 1996

Baruk J., Wynalazczość jako czynnik polityki techniczno-organizacyjnego rozwoju przedsiębiorstwa, wyd. UMCS, Lublin 1986

Chabiera J., Doroszewicz St., Zbierzchowska A., Zarządzanie jakością, wyd. Poradnik Mmenadżera, Warszawa 2000

Didier Noye, Jak opanować procesy jakości – Zasady, metody, narzędzia, wyd. INSEP, Wrocław 1992

Hamrol A, Mantura W., Zarządzanie jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa-Poznań 1999

Hajime Karatsu, Toyoki Ikeda, Mastering the tools of QC, wyd. PHP INSTITUTE, INC., Singapore, 1987

Karaszewski Robert, Total Quality Management – wybrane zagadnienia, TNOiK, Toruń 1999

Łańcuckiego J. (red.), Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, wyd. TNOiK,
Bydgoszcz 1997

Mikuła B., Potocki A., Humanizacja pracy, AE, Kraków 1998

Nickels William, Zrozumieć biznes, wyd. Bellona, Oficyna wydawnicza Rytm,
Warszawa 1995


Schonberger R., Knod E.M., Operation Management. Serving The Customer,
wyd. Homewood, Illinois 1998

Vollmuth H. J., Controlling – Instrumenty od A do Z, wyd. Placed, Warszawa 1995


CZASOPISMA

Problemy Jakości, nr 7, lipiec 2002

Problemy Jakości, nr 4, kwiecień 2002

Problemy Jakości, nr 8, sierpień 2000

Problemy Jakości, nr 6, czerwiec 19991 J.Baruk, Wynalazczość jako czynnik polityki techniczno-organizacyjnego rozwoju przedsiębiorstwa, wyd. UMCS, Lublin 1986, str. 245

2 John Bank, Zarządzanie przez jakość, wyd. Gebethner & Ska, Warszawa 1996, str. 41

3 Op. cit. str. 43

4 Robert Karaszewski, Total Quality Management – wybrane zagadnienia, TNOiK, Toruń 1999, str. 109

5 H. J. Vollmuth, Controlling – Instrumenty od A do Z, wyd. Placed, Warszawa 1995, str. 155

6 R. Schonberger, E.M. Knod, Operation Management. Serving The Customer, wyd. Homewood, Illinois 1998, str. 16

7 B. Mikuła, Metoda kół jakości w procesie zarządzania jakością, Problemy Jakości nr 3/1996, str. 8

8 E. Tabaszewska, Koła Jakości na przykładzie przedsiębiorstw japońskich, Problemy Jakości nr 4/2002,

str. 18

9 H. J. Vollmuth, Controlling – Instrumenty od A do Z, wyd. Placed, Warszawa 1995, str. 163

10 A. Baruk, J.Baruk, Kreatywność zespołowa – Koła jakości, Problemy Jakości nr 6/1995, str. 11

11 http://www.wizard.ae.krakow.pl/~wawaks/tqm/tech/kola.html Metody i techniki - Idea kół jakości, 14.02.2003

12 A. Baruk, J.Baruk, Kreatywność zespołowa – Koła jakości, Problemy Jakości nr 6/1995, str.13

13 E. Tabaszewska, P. Białowąs, TQM i Reengineering – różne koncepcje, Problemy Jakości nr 6/1999, str.16

14 E. Tabaszewska, Koła Jakości na przykładzie przedsiębiorstw japońskich, Problemy Jakości nr 4/2002, str.21

15 R. Gmińska, Koła jakości w systemie TQM – instrumentem rachunkowości zarządczej, Problemy Jakości nr7/2002, str. 37

16 Robert Karaszewski, Total Quality Management – wybrane zagadnienia, TNOiK, Toruń 1999, str. 110

17 Didier Noye, Jak opanować procesy jakości – Zasady, metody, narzędzia, wyd. INSEP, Wrocław 1992,

str. 86-88

18 J. Chabiera, St. Doroszewicz, A. Zbierzchowska, Zarządzanie jakością, wyd. Poradnik Mmenadżera, Warszawa 2000, str. 30

19 J. Chabiera, St. Doroszewicz, A. Zbierzchowska, Zarządzanie jakością, wyd. Poradnik Mmenadżera, Warszawa 2000, str. 30

20 A.Hamrol, W.Mantura „Zarządzanie jakością”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1999r.,

str. 210.

21 Hajime Karatsu, Toyoki Ikeda, Mastering the tools of QC, wyd. PHP INSTITUTE, INC., Singapore,

str. 65

22 A.Hamrol, W.Mantura „Zarządzanie jakością”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1999r.,

str. 212.

23 Hajime Karatsu, Toyoki Ikeda, Mastering the tools of QC, wyd. PHP INSTITUTE, INC., Singapore,

str. 132

24 Op. cit., str. 107

25 A.Hamrol, W.Mantura „Zarządzanie jakością”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1999r.,

str. 216.

26 John Bank, Zarządzanie przez jakość, wyd. Gebethner & Ska, Warszawa 1996, str. 194

27 H. Obora, M. Ćwiklicki, Kompleksowe wykorzystanie 7 nowych metod TQM, Problemy Jakości

nr 8/2000, str. 6

28 Op. cit., str. 4

29 Op. cit., str. 7

30 Op. cit., str. 8

31 J. Łańcuckiego (red.), Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, wyd. TNOiK, Bydgoszcz 1997, str. 250

32 H. Obora, M. Ćwiklicki, Kompleksowe wykorzystanie 7 nowych metod TQM, Problemy Jakości

nr 8/2000, str. 9

33 Op. cit., str. 10
Projekt współfinansowany przez

UNIĘ EUROPEJSKĄ, ze środków

Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego


www.konkurencyjnosc.gov.pl

www.parp.gov.pl

1   2   3   4   5

Powiązany:

Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp z o o. Tytuł iconGnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp z o o. Tytuł: Kaizen jako dobry sposób zarządzania organizacją

Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp z o o. Tytuł iconGnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp z o o. Punkt Konsultacyjny w Jarocinie

Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp z o o. Tytuł iconGnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp z o o. Punkt Konsultacyjny w Jarocinie

Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp z o o. Tytuł iconGnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp z o o. Punkt Konsultacyjny w Jarocinie

Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp z o o. Tytuł iconGnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp z o o. Punkt Konsultacyjny w Jarocinie

Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp z o o. Tytuł iconGnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp z o o. Punkt Konsultacyjny w Jarocinie

Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp z o o. Tytuł iconPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tytuł pakietu: Polityki horyzontalne ue – polityka rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp z o o. Tytuł iconPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tytuł pakietu: @rating

Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp z o o. Tytuł iconPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tytuł pakietu: @rating

Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp z o o. Tytuł iconPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tytuł pakietu: Polityka zatrudnienia ue

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom