Centrum etyki biznesu instytutu Filozofii I Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Pobierz 47.33 Kb.
NazwaCentrum etyki biznesu instytutu Filozofii I Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Data konwersji19.10.2012
Rozmiar47.33 Kb.
TypDokumentacja
CENTRUM ETYKI BIZNESU

Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

oraz

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego

www.wspiz.pl/~cebiETYKA BIZNESU (EBd)

Program przedmiotu

oraz zasady studiowania i zaliczania na studiach dziennych


1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Prof. dr hab. Wojciech Gasparski, Dyrektor Centrum


2. Osoby prowadzące zajęcia

Prof. dr hab. Wojciech Gasparski

Prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka

Dr Bolesław Rok

Dr Grzegorz Szulczewski

`

3. Cele kursu

EB jest przedmiotem kursowym (obowiązkowym) prowadzonym przy założeniu pełnego zaangażowania studentów w zdobywanie wiedzy określonej programem.

Kurs służy zapoznaniu studentów z podstawami etyki działalności gospodarczej będącej nieodzownym elementem przygotowania do odpowiedzialnego pełnienia funkcji menedżera i organizatora.


4. Metoda prowadzenia kursu

Kurs jest tak prowadzony, aby umożliwić studentom:

 • zapoznanie się z wiedzą teoretyczną z zakresu EB

 • zaznajomienie się z podstawową literaturą z zakresu EB

 • nabycie umiejętności przeprowadzania analizy etycznej

 • nabycie umiejętności identyfikacji dylematów etycznych i ich rozwiązywania

 • nabycie umiejętności projektowania programów etycznych i kodeksów postępowania

 • ukształtowanie postawy czynnego, odpowiedzialnego i zgodnego z zasadami etyki biznesu angażowania się w wykonywanie zadań organizatora i menedżera.


5. Zasady prowadzenia kursu

Charakter przedmiotu, jego znaczenie dla pracy zawodowej absolwentów oraz związana z tym kompetentna samodzielność wymaga systematyczności ze strony studentów wyrażającej się w ich udziale we wszystkich zajęciach, studiowaniu literatury oraz opracowywaniu ćwiczeń.

Formy prowadzenia przedmiotu zależą od rodzaju i kierunku studiów. Są nimi m.in.

 • wykład, konwersatorium, ćwiczenia

 • konsultacje

 • lektura (podstawowa i uzupełniająca)

 • prace studentów

 • sprawdziany i kolokwia

Na początku semestru student obowiązany jest zgłosić wykładowcy swój udział w kursie. Udział w zajęciach jest obowiązkowy. W toku zajęć studenci opracowują i dyskutują kazusy ilustrujące teoretyczne treści przedmiotu oraz opracowują i przedstawiają zadane prace.


6. Zaliczenie przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

 • aktywna obecność na wykładach

 • wykonanie zadanych przez wykładowcę: prac, ćwiczeń, kazusów, sprawozdań z lektury (co stanowi warunek dopuszczenia do testu)

 • wykazanie się znajomością tematyki wchodzącej w zakres programu przedmiotu polegające na odpowiedzeniu na pytania zawarte w teście pisemnym; każda poprawna odpowiedź jest punktowana, a wymagana liczba punktów na ocenę wynosi: 81-90 punktów - ocena dostateczna, 91-95 punktów - ocena dobra, 96-100 punktów - ocena bardzo dobra); osoby, które otrzymały poniżej 81 punktów (bądź nie przystąpiły do testu) w pierwszym terminie składają test w drugim terminie.

Program przedmiotu


Program przedmiotu wyróżniają następujące cechy charakterystyczne:

 • sytuowanie etyki biznesu między prakseologią a etyką

 • łączenie teoretycznej wiedzy etycznej z praktycznymi problemami życia gospodarczego

 • łączenie etyki biznesu ze społeczną odpowiedzialnością korporacji

 • zgodność ze standardami europejskimi i światowymi


1. Wprowadzenie do etyki biznesu

1.1. Biznes - słowo, stereotypy, pojęcie

1.2. Moralność i etyka - istota i cele refleksji etycznej

1.3. Efektywność, ekonomiczność, etyczność (trzy „E”)

1.4. Trzy poziomy etyki biznesu

1.5. Lektura, kazusy, ćwiczenia


2. Wartości i normy moralne

2.1. Istota i rodzaje wartości oraz ich źródła

2.2. Potrzeby, aspiracje i wartości

2.3. Źródła norm moralnych - prawa i obowiązki

2.4. Typologia norm moralnych

2.5. Lektura, kazusy, ćwiczenia


3. Wybrane teorie etyczne

3.1. Typologia teorii etycznych

3.2. Etyka obowiązku - deontologizm

3.3. Etyka pożytku - utylitaryzm

3.4. Inne teorie etyczne

3.5. Lektura, kazusy, ćwiczenia


4. Elementy analizy etycznej

4.1. Sądy moralne i wnioskowanie etyczne

4.2. Dylematy etyczne i ich rozwiązywanie

4.3. Etyczne modele decyzyjne

4.4. Rozwiązywanie problemów w etyce biznesu

4.5. Lektura, kazusy, ćwiczenia


5. Etyczny wymiar działań indywidualnych

5.1. JA jako podmiot działania oraz MOJE role społeczne; etyka cnót.

5.2. Praca - MOJE obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność

5.3. Zawód i zawód wolny (profesja) - etyki zawodowe

5.4. MOJE credo jako adepta sztuki menedżerskiej

5.5. Lektura, kazusy, ćwiczenia


6. Etyczny wymiar działalności zorganizowanej

6.1. Niezbędność kooperacji - wartości wspólne; zagadnienie lojalności

6.2. Kooperacja pozytywna i negatywna - partnerzy i konkurenci

6.3. Organizacja (firma, przedsiębiorstwo, spółka) i jej interesariusze

6.4. Społeczna odpowiedzialność organizacji

6.5. Lektura, kazusy, ćwiczenia


7. Zarządzanie - wymiar etyczny

7.1. Koordynacja działań zespołowych - aspekty prakseologiczne i etyczne

7.2. Przywództwo i jego etyka

7.3. Zarządzanie i etyka menedżerska

7.4. Zarządzanie przez wartości

7.5. Lektura, kazusy, ćwiczenia


8. Marketing - wymiar etyczny

8.1. Konsument jako podmiot

8.2. Badania marketingowe - kwestie etyczne

8.3. Marketing bezpośredni w świetle etyki biznesu

8.4. Etyczny aspekt reklamy

8.5. Lektura, kazusy, ćwiczenia


9. Etyczny wymiar systemów gospodarczych

9.1. Gospodarka, ekonomia, moralność - społeczeństwo biznesu

9.2. Gospodarka kapitalistyczna w świetle etyki

9.3. Problemy etyczne gospodarki globalnej

9.4. Pozaekonomiczny sens działalności gospodarczej

9.5. Lektura, kazusy, ćwiczenia


10. Patologie życia gospodarczego

10.1.Instrumentalne traktowanie ludzi i manipulacja

10.2.Nieuczciwa konkurencja

10.3.Korupcja i łapownictwo

10.4.Naruszanie własności intelektualnej i handel poufnymi informacjami

10.5.Lektura, kazusy, ćwiczenia


11. Standardy zachowań

11.1 Swoboda wymiany rynkowej - dlaczego samoregulacja nie wystarcza?

11.2. Europejskie i amerykańskie standardy etyki biznesu - minima etyczne

11.3. Standardy etyki biznesu z innych kręgów kulturowych

11.4. Standardy uniwersalne (Global Compact)

11.5. Lektura, kazusy, ćwiczenia


12. Programy etyczne

12.1. Misja firmy

12.2. Kodeksy etyczne

12.3. Partycypacja, wyróżnienia, sankcje

12.4. Konsultanci (business ethics officers) i działy etyki biznesu w organizacjach

12.5. Lektura, kazusy, ćwiczenia


13. Kodeksy etyczne i ich projektowanie

13.1. Rodzaje kodeksów

13.2. Wartości wspólne

13.3. Treść kodeksu na wybranych przykładach

13.4. Język i struktura kodeksu

13.5. Lektura, kazusy, ćwiczenia


14. Audyt etyczny

14.1. Ocena zachowań etycznych organizacji

14.2. Audyt etyczny jako narzędzie diagnostyczne

14.3. Audyt związany z wprowadzeniem normy SA (social accountability)8000

14.4. Analiza etyczna wybranej organizacji

14.5. Lektura, kazusy, ćwiczenia


15. Co każdy menedżer powinien wiedzieć o etyce biznesu?


Literatura przedmiotu

(a) Literatura podstawowa

 1. J. Dietl, W. Gasparski, 2002, Etyka biznesu, wyd. 4, PWN, Warszawa.

 2. W. Gasparski, 2000, Wykłady z etyki biznesu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.

 3. W. Gasparski, J. Dietl, red., 2001, Etyka biznesu w działaniu: doświadczenia i perspektywy, PWN, Warszawa.

 4. A. Lewicka-Strzałecka, 1999, Etyczne standardy firm i pracowników, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.

 5. B. Rok, red., 2001, Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes: Programy, strategie, standardy, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.

(b) Literatura uzupełniająca

 1. T. L. Beauchamp, J. F. Childress, 1996, Zasady etyki medycznej, Książka i Wiedza, Warszawa.

 2. J. M. Bocheński, 1993, Przyczynek do filozofii przedsiębiorstwa, w: tegoż, Logika i filozofia, PWN, Warszawa, s. 162-186.

 3. M. Brown, 1997, Proces etyczny: Strategia podejmowania właściwych decyzji, Prakseologia n. 134-137, s. 9-5.

 4. K. E. Boulding, Etyka i biznes, 1985, Ponad ekonomią, tłum. J. Grosfeld, PIW, Warszawa.

 5. G. D. Chryssides, J. H. Kaler, 1999, Wprowadzenie do etyki biznesu, PWN, Warszawa.

 6. W. W. Gasparski, L. V. Ryan, red., 1996, Human Action in Business: Praxiological and Ethical Dimensions, Transaction Publ., New Brunswick (USA) -London (UK).

 7. W. Gasparski, 2000, Programy etyczne firm i ich projektowanie, Master of Business Administration, n. 3(44), s. 14-18.

 8. L. Górnicki, 1997, Nieuczciwa konkurencja, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

 9. R. W. Griffin, 1996, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.

 10. Ch. Hampton-Turner, F. Trompenaars, 1998, Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.

 11. B. Klimczak, 1996, Etyka gospodarcza, Wydawnictwo AE, Wrocław.

 12. P. Minus, 1995, Etyka w biznesie, PWN, Warszawa.

 13. L. von Mises, 1966, Human Action: A Treatise on Economics, Contemporary Books, Chicago (polski przekład fragmentów: 1995, Prakseologia n. 128-129).

 14. G. Nickels, 1995, Zrozumieć biznes, Belonna, Warszawa.

 15. C. Porębski, 1997, Czy etyka się opłaca? Zagadnienia etyki biznesu, Znak, Kraków.

 16. P. Pratley, 1998, Etyka w biznesie, Gebethner & Ska, Warszawa.

 17. K. Przybyłowski i in., 1998, Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.

 18. L. V. Ryan, W. W. Gasparski, G. Enderle, red., 2000, Business Students Focus on Ethics, Transaction Publ., New Brunswick (USA) -London (UK).

 19. L. V. Ryan, J. Sójka, red., 1997, Etyka biznesu: Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej, W drodze, Poznań.

 20. R. C. Salomon, 1998, Etyka biznesu, w: P. Singer, red., Przewodnik po etyce, s. 401-412.

 21. K. Sosenko, 1998, Ekonomia w perspektywie aksjologicznej, Wydawnictwo AE, Kraków.

 22. E. Sternberg, 1998, Czysty biznes: Etyka biznesu w działaniu, PWN, Warszawa.

 23. L. Zsolnay, W. W. Gasparski, red., 2001, Ethics and the Future of Capitalism, Transaction Publ., New Brunswick (USA) -London (UK).


Ponadto informacje dotyczące etyki biznesu dostępne są na stronie internetowej

Centrum Etyki Biznesu (którą prowadzi dr G. Szulczewski): http://www.wspiz.pl/~cebi


* * * * *

Co każdy menedżer powinien wiedzieć o etyce biznesu?


 1. Co to jest moralność?

 2. Czym jest etyka?

 3. Jak rozumiesz słowo „biznes”?

 4. Czego dotyczy etyka biznesu?

 5. Czym różni się etyka od prawa?

 6. Czy jeśli biznes postępuje zgodnie z prawem to zachowuje się także moralnie?

 7. Wymień znane ci synonimy „etyki biznesu”.

 8. Czy prawdziwy jest pogląd, że „pierwszy milion” zdobywany jest nieetycznie?

 9. Jaki jest stereotyp biznesu i jakie są tego przyczyny?

 10. Jaki jest biznes: moralny, amoralny (tj. o zerowej moralności) czy niemoralny? Dlaczego?

 11. Jak rozumiane jest „potrójne E”?

 12. Scharakteryzuj cztery poziomy życia gospodarczego, których dotyczy etyka biznesu.

 13. Podaj pojęcie i wskaż źródła i rodzaje wartości.

 14. Co to jest etos?

 15. Co to są normy moralne?

 16. Podaj typologię norm oraz wymień normy uniwersalne.

 17. Kiedy mamy do czynienia z problemem moralnym?

 18. Co rozumiemy przez świadomość moralną?

 19. Czy dobro i zło są poznawalne?

 20. Czego dotyczą teorie etyczne?

 21. Podaj typologię teorii etycznych.

 22. Na czym polega konsekwencjalizm?

 23. Scharakteryzuj etykę pożytku (utylitaryzm).

 24. Scharakteryzuj etykę obowiązku (deontologizm).

 25. Wymień sformułowania imperatywu kategorycznego.

 26. Scharakteryzuj prawo naturalne?

 27. Co wiesz o etyce religijnej?

 28. Scharakteryzuj etykę cnót.

 29. Co głosi „złota zasada”?

 30. Scharakteryzuj liberalny indywidualizm (teoria praw).

 31. Scharakteryzuj komunitarianizm (teoria wspólnotowa).

 32. Odnieś znane ci teorie etyczne do kwestii występujących w biznesie.

 33. Co to jest sąd moralny?

 34. Na czym polega wnioskowanie etyczne?

 35. Co to jest dylemat etyczny?

 36. Podaj przykłady dylematów etycznych.

 37. Podaj znany ci etyczny model decyzyjny.

 38. Na czym polega „test słoneczny”?

 39. Co to jest ‘whistleblowing’?

 40. Co to znaczy, że człowiek jest podmiotem działania?

 41. Kogo nazywany podmiotem moralnym?

 42. Jak rozumiesz etykę indywidualną ludzi w organizacji?

 43. Jak etyka indywidualna i etyka organizacji wpływają wzajemnie na siebie?

 44. JA i MOJE role; konflikty etyczne wynikające z pełnienia różnych ról.

 45. Co wiesz o prawach człowieka?

 46. Co wiesz o prawach i obowiązkach pracownika?

 47. Jak rozumiesz sprawiedliwość i sprawiedliwość dystrybutywną (rozdzielczą)?

 48. Dlaczego instrumentalne traktowanie ludzi jest etycznie niedopuszczalne?

 49. Scharakteryzuj pojęcia: zawodu i zawodu wolnego (profesji).

 50. Wymień role związane z funkcją menedżera oraz podaj związane z nimi kwestie etyczne.

 51. Przed kim menedżer odpowiada i za co?

 52. Czy etyka menedżera może wzorować się na etyce opiekuna, na którym można polegać (spolegliwego)?

 53. Dlaczego adepci niektórych uczelni składają przyrzeczenia etyczne?

 54. Z czego wynika niezbędność współdziałania ludzi?

 55. Znaczenie i pułapki lojalności.

 56. Czym różni się kooperacja pozytywna od kooperacji negatywnej?

 57. Czy konkurencja jest moralnie uzasadniona?

 58. Na czym polega społeczna odpowiedzialność firmy?

 59. Zdefiniuj pojęcie „interesariusz”; od czego ono pochodzi?

 60. Wymień interesariuszy wybranej firmy.

 61. Co składa się na kulturę organizacji i jaki jest jej wpływ na moralność firmy?

 62. Co grozi firmie, która nie przestrzega norm etycznych?

 63. Na czym polega zarządzanie przez wartości?

 64. Scharakteryzuj zagrożenia o charakterze etycznym na jakie narażony jest marketing.

 65. Czy kłamstwo jest etycznie dopuszczalne w działalności gospodarczej?

 66. Wyjaśnij pojęcie „społeczeństwo biznesu”.

 67. Opisz prakseologiczne i etyczne wymiary gospodarki kapitalistycznej.

 68. Jakie znasz etyczne kwestie związane z globalizacją działalności gospodarczej?

 69. Co to jest „Global Compact”?

 70. Podaj znane ci inicjatywy na rzecz etyczności/odpowiedzialności biznesu światowego.

 71. Czego dotyczą wytyczne AA 1000?

 72. Scharakteryzuj normę SA 8000?

 73. Co to jest FTSE 4GOOD?

 74. Co stanowi patologię życia gospodarczego?

 75. Podaj przyczyny oraz skutki korupcji i łapownictwa.

 76. Scharakteryzuj etyczne i prawne aspekty nieuczciwej konkurencji.

 77. Scharakteryzuj pojęcie „dobrych obyczajów” w biznesie.

 78. Czym różni się własność osobista od własności prywatnej?

 79. Jaka wiedza jest własnością firmy? Podaj przykłady.

 80. Dlaczego naruszanie własności intelektualnej jest naganne etycznie?

 81. Czy etyka biznesu zezwala na handel poufnymi informacjami firmy?

 82. Scharakteryzuj etyczne aspekty wpływu działalności gospodarczej na środowisko naturalne.

 83. Co to są minima moralne?

 84. Scharakteryzuj amerykańskie standardy etyczności biznesu.

 85. Scharakteryzuj europejskie standardy etyczności biznesu.

 86. Co możesz powiedzieć o etyczności biznesu w Polsce?

 87. Co składa się na program etyczny firmy?

 88. Co to są kodeksy firm i jak bywają nazywane?

 89. Czemu służą kodeksy firm?

 90. Scharakteryzuj strukturę i treść kodeksu etycznego na wybranym przykładzie.

 91. Rola lidera we wprowadzaniu programów etycznych firmy.

 92. W jaki sposób projektowałbyś (projektowałabyś) program/kodeks etyczny firmy?

 93. Dlaczego partycypacja jest ważna w projektowaniu programu/kodeksu etycznego firmy?

 94. Czym zajmują się specjaliści ds. etyki (business ethics officers) w firmach?

 95. Czego dotyczy audyt etyczny?

 96. Co rozumiesz przez „dobrą firmę”?

 97. Dzięki czemu biznes może cieszyć się moralnym uznaniem społecznym?

 98. Co to jest konflikt interesów? Podaj przykłady i wskaż związane z nim dylematy etyczne.

 99. Scharakteryzuj kwestie etyczne wiążące się z władztwem (‘nadzorem’) korporacyjnym.

 100. Podaj zagadnienia etyczne związane z reklamą

Uwaga: dla innych kierunków niż Zarządzanie i marketing przewiduje się dodanie pytań specjalistycznych.
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Centrum etyki biznesu instytutu Filozofii I Socjologii Polskiej Akademii Nauk iconCentrum etyki biznesu instytutu Filozofii I Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Centrum etyki biznesu instytutu Filozofii I Socjologii Polskiej Akademii Nauk iconCentrum etyki biznesu instytutu Filozofii I Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Centrum etyki biznesu instytutu Filozofii I Socjologii Polskiej Akademii Nauk iconCentrum Etyki Biznesu Instytutu Filozofii I Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości I Zarządzania im. L. Koźmińskiego zaprasza do udziału

Centrum etyki biznesu instytutu Filozofii I Socjologii Polskiej Akademii Nauk iconKomitet Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Instytut Filozofii I Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika serdecznie zapraszają na

Centrum etyki biznesu instytutu Filozofii I Socjologii Polskiej Akademii Nauk iconInstytut filozofii I socjologii polskiej akademii nauk

Centrum etyki biznesu instytutu Filozofii I Socjologii Polskiej Akademii Nauk iconInstytut Filozofii I Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Centrum etyki biznesu instytutu Filozofii I Socjologii Polskiej Akademii Nauk iconZ działalności statutowej Instytutu Katalizy I Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera, Polskiej Akademii Nauk

Centrum etyki biznesu instytutu Filozofii I Socjologii Polskiej Akademii Nauk iconCentrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

Centrum etyki biznesu instytutu Filozofii I Socjologii Polskiej Akademii Nauk iconMichał Moch Szkoła Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk

Centrum etyki biznesu instytutu Filozofii I Socjologii Polskiej Akademii Nauk iconStudia doktoranckie katedra: centrum etyki biznesu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom