Informator
Pobierz 0.73 Mb.
NazwaInformator
strona8/16
Data konwersji19.10.2012
Rozmiar0.73 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE
Szczegółowy zakres egzaminu eksternistycznego

Wymagania egzaminacyjne

Kryteria oceniania
1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu

Pojęcie i funkcje agrobiznesu

Ogniwa agrobiznesu i ich zadania

Agrobiznes jako podsystem gospodarki narodowej

Struktura polskiego agrobiznesu

Rolnictwo jako podstawowe ogniwo agrobiznesu

Globalizacja a rozwój rolnictwa w Polsce

Polskie rolnictwo na tle innych krajów UE

- posłużyć się podstawowymi kategoriami ekonomicznymi i rolniczymi,

- oceniać znaczenie rolnictwa w agrobiznesie i gospodarce,

- określić procesy integracyjne w agrobiznesie,

- scharakteryzować przedsiębiorstwa funkcjonujące w systemie agrobiznesu,

- rozróżnić struktury organizacyjne przedsiębiorstw,

- określić działalność zaopatrzeniową, handlową, produkcyjną przedsiębiorstwa,

- określić pozaprodukcyjne funkcje gospodarstw rolnych,

- obliczyć wysokość dopłat bezpośrednich,

- scharakteryzować rodzaje ubezpieczeń oraz dokonać analizy ofert ubezpieczeniowych różnych firm,

- dokonać analizy informacji o warunkach i możliwościach uzyskania kredytów,

- zorganizować proces pracy i produkcji w gospodarstwie rolnym zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej,

- obliczyć i ocenić zasoby pracy w gospodarstwie rolnym,

niedostateczny nie opanował wymaganych na ocenę dopuszczającą treści

dopuszczający zna pojęcie agrobiznesu

zna ogniwa agrobiznesu

dostateczny j. w. oraz Rozumie specyfikę polskiego agrobiznesu

dobry j. w. oraz potrafi scharakteryzować poszczególne ogniwa agrobiznesu

potrafi wykonywać obliczenia związane z uzyskaniem dopłat bezpośrednich,

bardzo dobry j. w. oraz rozumie szanse i zagrożenia globalizacji dla rozwoju rolnictwa

celujący j. w. oraz posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza wymagania do przedmiotu
2. Przedsiębiorstwo rolne

Pojęcia ekonomiczne związane z gospodarstwem rolnym

Zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstwa

Formy organizacyjno-prawne gospodarstw rolnych

Podział gospodarstw ze względu na formy własności

Struktura organizacyjna gospodarstwa rolnego Funkcje gospodarstwa

Działy i gałęzie produkcji oraz ich powiązania

Rodzaje działalności w gospodarstwie rolnym

Czynniki produkcji w gospodarstwie rolnym

Ziemia jako czynnik produkcji

Tendencje zmian w użytkowaniu ziemi przez różne formy gospodarstw

Organizacja terytorium gospodarstwa

Komplementarność i substytucyjność czynników produkcji

Relacje między czynnikami produkcji

Wskaźniki wartości rolniczej ziemi

Pojęcie, klasyfikacja i struktura trwałych środków produkcji

Wyposażenie gospodarstwa w trwałe środki produkcji

Zużycie i amortyzacja środków trwałych

Inwestycje w rolnictwie

Składniki i funkcje majątku obrotowego

Metody produkcji rolniczej

Rolnictwo konwencjonalne, ekologiczne i integrowane. Rolnictwo precyzyjne

Wybrane zagadnienia prawa rolnego w Polsce

Źródła prawa rolnego w Polsce i Unii Europejskiej

Zasady kształtowania ustroju rolnego

Rola Agencji Nieruchomości Rolnych

Biuro notarialne i księgi wieczyste

Podatki i opłaty w rolnictwie

Ubezpieczenia społeczne i majątkowe w agrobiznesie

- opisać procedurę zakładania przedsiębiorstwa,

- sklasyfikować gospodarstwa rolne według różnych kryteriów,

- określić, na podstawie publikacji statystycznych, przyczyny i główne kierunki przemian własnościowych w rolnictwie,

- scharakteryzować relacje gospodarstwa rolnego z mikro-i makrootoczeniem,

- skorzystać z usług instytucji i organizacji działających na rzecz wsi i rolnictwa,

- określić instytucje wspomagające działalność gospodarczą,

- określić elementy składowe gospodarstwa rolnego,

- określić wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na organizację gospodarstwa rolnego,

- określić kierunki przemian własnościowych w rolnictwie,

- scharakteryzować podstawowe czynniki produkcji i uzasadnić możliwości ich substytucji,

- obliczyć podstawowe wskaźniki substytucji czynników produkcji,

- ocenić wyposażenie gospodarstwa w środki produkcji,

- określić efekty i obliczyć efektywność inwestycji,

- scharakteryzować metody produkcji rolniczej,

- scharakteryzować mierniki efektywności produkcji rolniczej,

- zinterpretować przepisy prawne regulujące działalność rolniczą,

- obliczyć podatek rolny i wypełnić dokumenty podatkowe,

- obliczyć wysokość dopłat bezpośrednich,

- scharakteryzować rodzaje ubezpieczeń oraz dokonać analizy ofert ubezpieczeniowych różnych firm,

- dokonać analizy informacji o warunkach i możliwościach uzyskania kredytów,

niedostateczny nie opanował wymaganych na ocenę dopuszczającą treści

dopuszczający zna podstawowe pojęcia ekonomiczne związane z gospodarstwem rolnym

zna podstawowe zasady kształtowania ustroju rolnego

dostateczny j. w. oraz zna funkcje gospodarstwa

potrafi wyjaśnić powiązania między działami i gałęziami w gospodarstwie rolnym

dobry j. w. oraz Potrafi wybrać formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw funkcjonujących w agrobiznesie do potrzeb

bardzo dobry j. w. oraz zna zagadnienia poruszane przez akty prawne dotyczące ustroju rolnego w Polsce oraz UE

potrafi ze zrozumieniem wybrać ofertę firm ubezpieczeniowych,

celujący j. w. oraz posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza wymagania do przedmiotu
3. Organizacja produkcji i pracy

Proces pracy a proces produkcji

Specyficzne cechy procesu pracy i procesu produkcji w rolnictwie

Formy organizacji produkcji

Proces produkcji i jego struktura

Zasady i metody obliczania zdolności produkcyjnej

Działalność produkcyjna, system i organizacja produkcji

Polityka wytwarzania, kontrola produkcji

Mierniki efektywności produkcji

Rodzaje technik wytwórczych

Wpływ obszaru gospodarstwa na wybór technik wytwórczych

Wpływ obszaru gospodarstwa na wybór techniki wytwarzania produktów rolnych

Proces intensyfikacji produkcji rolniczej

Analizowanie sposobu wytwarzania produktu rolniczego

Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych

Jakość i bezpieczeństwo żywności

Składniki systemu gospodarowania zasobami pracy

Czas pracy ludzi i jego wykorzystanie

Organizacja i normowanie pracy

Planowanie zatrudnienia

Pomiar wydajności pracy i czynniki jej wzrostu

Nowe kierunki w organizacji pracy

Zarządzanie czasem

Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie

Standardy bezpieczeństwa i ochrony pracy w UE

- zorganizować proces pracy i produkcji w gospodarstwie rolnym zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej,

- obliczyć i ocenić zasoby pracy w gospodarstwie rolnym,


niedostateczny nie opanował wymaganych na ocenę dopuszczającą treści

dopuszczający zna podstawowe pojęcia związane z organizacją procesu pracy

dostateczny j. w. oraz zna podstawowe zasady organizacji pracy i produkcji

dobry j. w. oraz potrafi oceniać zasoby pracy w gospodarstwie rolnym

bardzo dobry j. w. oraz potrafi zaplanować proces pracy o produkcji w gospodarstwie rolnym zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą

celujący j. w. oraz posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza wymagania do przedmiotu
4. Rachunkowość rolna

Znaczenie rachunkowości w gospodarstwie rolnym

Pojęcie rachunkowości i jej funkcje

Ustawa o rachunkowości

Rachunkowość finansowa, zarządcza, podatkowa

Majątek podmiotów gospodarczych, jego klasyfikacja i charakterystyka

Źródła pochodzenia majątku

Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans

Bilans majątkowy, budowa i struktura

Inwentaryzacja i wycena składników majątkowych

Dowody księgowe, pojęcie, znaczenie i klasyfikacja

Zasady sporządzania, obiegu, kontroli i przechowywania dokumentów księgowych

Dokumenty wewnętrzne i zewnętrzne

Faktury i rachunki

Organizacja Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych

Zasady i zakres gromadzenia danych rachunkowych

Książka inwentarzowa, wpłat i wypłat, obrotów i zaszłości w gospodarstwie rolnym

Raport indywidualny gospodarstwa rolnego

Wykorzystanie rachunkowości w procesie zarządzania

Istota rachunkowości zarządczej

Kryteria kosztów dla celów sprawozdawczych

Kryteria klasyfikacyjne kosztów dla celów decyzyjnych

Rachunek kosztów całkowitych a rachunek kosztów zmiennych

Sprawozdania finansowe

Rola rachunkowości zarządczej w procesie decyzyjnym

Wykorzystanie techniki komputerowej w rachunkowości

Podstawowe pojęcia stosowane w rachunku ekonomicznym

Koszty i ich klasyfikacja

Koszty stałe i ich rola w gospodarstwie rolnym

Obliczanie kosztów jednostkowych wybranej działalności gospodarczej

Kalkulacje rolnicze, znaczenie, rodzaje i zastosowanie

Cena sprzedaży i jej elementy

Czynniki wpływające na cenę sprzedaży

Rodzaje przychodów i zysku

Pojęcie i kategorie wyniku finansowego

Analiza porównawcza i przyczynowo - skutkowa wyniku finansowego

Wskaźniki zyskowności i rentowności

Ocena rentowności w gospodarstwie

Żywotność ekonomiczna gospodarstwa rolnego

- scharakteryzować rodzaje i funkcje rachunkowości,

- scharakteryzować składniki majątkowe podmiotów gospodarczych,

- scharakteryzować źródła pochodzenia składników majątkowych,

- przeprowadzić spis z natury oraz wycenić składniki majątkowe,

- obliczyć koszty i opłacalność działalności rolniczej,

- sporządzić kalkulację kosztów przy podejmowaniu decyzji gospodarczych,

- obliczyć dochód z produkcji rolniczej,

- skorzystać z programów komputerowych stosowanych do prowadzenia rachunkowości,


niedostateczny nie opanował wymaganych na ocenę dopuszczającą treści

dopuszczający zna podstawowe pojęcia związane z rachunkowością rolną

dostateczny j. w. oraz zna rodzaje i funkcje rachunkowości

wykonuje proste obliczenia związane z rachunkowością rolną

dobry j. w. oraz sporządza nieskomplikowane kalkulacje kosztów i podejmuje na ich podstawie decyzje gospodarcze

bardzo dobry j. w. oraz potrafi wykorzystać rachunkowość w procesie zarządzania

celujący j. w. oraz posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza wymagania do przedmiotu
5. Marketing w agrobiznesie

Marketing w skali gospodarki rynkowej oraz w skali gospodarstwa i przedsiębiorstwa

Potrzeby jako punkt wyjścia działań marketingowych

Podstawowe funkcje marketingu

Cele i zadania marketingu w planowaniu działalności

Analiza otoczenia gospodarstwa rolnego, ocena szans i zagrożeń

Informacje i badania marketingowe

Instrumenty strategii marketingowej, produkt, dystrybucja, promocja, cena.

Decyzje w dziedzinie komunikacji marketingowej - promocja sprzedaży, reklama, sprzedaż bezpośrednia, public relations

Pojęcie zarządzania marketingowego

Planowanie marketingowe

Kontrola marketingowa i kontrola działań marketingowych

Cechy gospodarki rynkowej i zasady jej funkcjonowania

Pozycja rolnictwa i przetwórstwa spożywczego w gospodarce rynkowej

Udział sektora rolno-żywnościowego w tworzeniu PKB i w zatrudnieniu

Powiązania sektora rolno-żywnościowego z innymi działami gospodarki narodowej

Rola rolnictwa i przetwórstwa spożywczego w kształtowaniu poziomu życia i równowagi rynkowej

Popyt na żywność i jego uwarunkowania

Czynniki kształtujące podaż surowców żywnościowych

Dostawcy środków produkcji jako podmiot marketingu

Przetwórstwo surowców żywnościowych a integracja z UE

Rynek rolno-żywnościowy: pojęcie, elementy i funkcje

Specyficzne cechy rynku rolno-żywnościowego

Uczestnicy rynku rolno-żywnościowego

Zmiany na rynku artykułów rolno-żywnościowych

Rekonstrukcja i rozwój przemysłu rolno-żywnościowego

Instytucje współdziałające na rynku rolno-żywnościowym

Ogólna charakterystyka rynków rolnych

Charakterystyka wybranych rynków surowców i produktów rolniczych

Warunki ekonomiczne rynku środków produkcji i usług dla rolnictwa

Struktura i specyfika różnych kanałów dystrybucyjnych

Kanały dystrybucyjne w sektorze płodów rolniczych

Logistyka, definicje, rola i zadania

Kompleksowa obsługa logistyczna: terminale rejonowe, centra dystrybucji i składy, centra logistyczne przy sortowniach, składy celne

Zakres współpracy z operatorem logistycznym

Łańcuch dostaw i jego elementy

Procesy integrujące łańcuch dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Specyfika gospodarstwa rolnego jako podmiotu rynkowego

Specyfika płodów rolnych oferowanych na sprzedaż

Konkurencyjność gospodarstw rolnych na rynkach wewnętrznych i zewnętrznych

Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa żywnościowego

Przepisy dotyczące eksportu i importu produktów rolniczych i spożywczych, instytucje i instrumenty interwencjonizmu państwowego na rynku rolno-żywnościowym

Handel zagraniczny produktami rolno-żywnościowymi

Handel z krajami UE

Marketing międzynarodowy

Światowa Organizacja Handlu (WTO)

- objaśnić podstawowe pojęcia dotyczące gospodarki rynkowej,

- scharakteryzować podmioty gospodarki rynkowej oraz określić ich funkcje,

- określić cechy rynku rolnego i żywnościowego,

- rozróżnić czynniki kształtujące popyt i podaż produktów rolniczych,

- zbadać opinie konsumentów i producentów dotyczące produktów rolniczych i żywnościowych,

- wyjaśnić mechanizm kształtowania się cen na produkty rolnicze i żywnościowe,

- wyjaśnić pojęcie marketingu i określić jego podstawowe funkcje,

- scharakteryzować rodzaje komunikacji marketingowej,

- posłużyć się pojęciami z zakresu marketingu i logistyki,

- określić mocne i słabe strony oraz szansę i zagrożenia gospodarstwa rolnego,

- sporządzić plan marketingowy gospodarstwa i przedsiębiorstwa,

- zastosować instrumenty strategii marketingowej,

- scharakteryzować wybrane rynki rolno-żywnościowe,

- określić korzyści z handlu zagranicznego produktami rolniczymi i żywnościowymi,

- zastosować przepisy dotyczące eksportu i importu produktów rolniczych i żywnościowych,


niedostateczny nie opanował wymaganych na ocenę dopuszczającą treści

dopuszczający zna podstawowe pojęcia związane z marketingiem w agrobiznesie

wymienia podmioty gospodarki rynkowej

dostateczny j. w. oraz charakteryzuje podmioty gospodarki rynkowej,

zna istotę interwenizmu na rynku rolno-żywnościowym

dobry j. w. oraz wyjaśnia pozycję rolnictwa i przetwórstwa w gospodarce rynkowej

wykonuje analizę SWAT gospodarstwa rolnego oraz przedsiębiorstw w agrobiznesie

charakteryzuje rynki rolno-żywnościowe

bardzo dobry j. w. oraz na podstawie analiz podejmuje decyzje marketingowe i sporządza plan marketingowy

zna i potrafi zastosować przepisy dotyczące eksportu i importu produktów rolniczych i żywnościowych

celujący j. w. oraz posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza wymagania do przedmiotu
6. Zarządzanie przedsiębiorstwem

Podstawowe pojęcia: planowanie, zarządzanie, strategia, kontrola

Style i systemy kierowania

Zasady i funkcje zarządzania

Charakterystyka menedżera

Metody zarządzania stosowane w rolnictwie

Proces podejmowania decyzji

Rodzaje planów w rolnictwie

Hierarchia planów

Ogólny plan przedsiębiorstwa, plan operacyjny, plan strategiczny

Elementy procesu planowania

Pojęcie i cele biznesplanu

Struktura biznesplanu

Rodzaje strategii

Analiza strategiczna

Etapy i formy kontroli

Związki planowania z zarządzaniem

Wykorzystanie Internetu w planowaniu i w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Systemy wynagradzania pracowników

Funkcje i składniki płac

Możliwości pracy w agrobiznesie

Samoocena predyspozycji zawodowych

Poszukiwanie pracy

Źródła informacji o wolnych miejscach pracy

Przygotowanie życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego

Wybrane przepisy Kodeksu pracy

Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy

- określić zasady zarządzania przedsiębiorstwem,

- określić różnice w zarządzaniu małym i dużym przedsiębiorstwem,

- określić potrzeby finansowe przedsiębiorstwo i źródła pozyskania kapitału,

- określić rolę i zadania kadry kierowniczej w przedsiębiorstwie,

- ustalić potrzeby i zasady doboru pracowników,- rozróżnić sposoby wynagradzania pracowników,

- wyjaśnić rolę planowania i kontroli w przedsiębiorstwie,

- scharakteryzować rodzaje planów,

- określić zasady konstruowania biznesplanu,


niedostateczny nie opanował wymaganych na ocenę dopuszczającą treści

dopuszczający zna podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem

potrafi wskazać źródła informacji o wolnych miejscach pracy

dostateczny j. w. oraz zna etapy podejmowania decyzji i metody zarządzania stosowane w rolnictwie

rozumie rolę planowania i kontroli w gospodarstwie

potrafi przygotować życiorys zawodowy oraz liust motywacyjny

zna podstawowe prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy

dobry j. w. oraz Potrafi wykonać biznesplan

zna wybrane przepisy Kodeksu Pracy

potrafi obliczyć poszczególne składniki wynagrodzenia

bardzo dobry j. w. oraz zna i interpretuje przepisy Kodeksu Pracy

celujący j. w. oraz posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza wymagania do przedmiotu
7. Wspólna Polityka Rolna

Rolnictwo i obszary wiejskie w Unii Europejskiej

Regionalne zróżnicowanie rolnictwa w krajach Unii Europejskiej

Wybrane problemy polityki rolnej i obszarów wiejskich w Polsce

Cele i zasady funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej

Dopłaty bezpośrednie do produkcji rolnej

Rola zadania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Działalność Agencji Rynku Rolnego

Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli

Polityka regionalna i fundusze strukturalne Unii Europejskiej

Polityka ochrony środowiska i przestrzeni rolno-leśnej w Polsce i UE

Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

Prawo działalności gospodarczej

Plany i strategie rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa

Działania i priorytety wdrażane w ramach sektorowych programów operacyjnych oraz Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)

Procedura ubiegania się o pomoc finansową w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich" (SPO)

Określić zadania Wspólnej Polityki Rolnej

Scharakteryzować zróżnicowanie regionalne rolnictwa w krajach UE

Wyjaśnić cele pomocy finansowej dla rolnictwa oraz obszarów wiejskich

Scharakteryzować rodzaje dopłat

Scharakteryzować rolę oraz funkcjonowanie instytucji rządowych obsługujących instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej

niedostateczny nie opanował wymaganych na ocenę dopuszczającą treści

dopuszczający zna podstawowe pojęcia związane ze Wspólną Polityką Rolną

dostateczny j. w. oraz zna podstawowe założenia WPR,

dobry j. w. oraz charakteryzuje działalność instytucji związanych z realizacją WPR

bardzo dobry j. w. oraz Potrafi skorzystać z instrumentów wsparcia rozwoju rolnictwa oraz obszarów wiejskich

celujący j. w. oraz posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza wymagania do przedmiotuLITERATURA

 1. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej. FAPA, Warszawa 2002

 2. www.mos.gov.pl/

 3. www.minrol.gov.pl

 4. Komosa A.: Szkolny słownik ekonomiczny. Ekonomik, Warszawa 2002

 5. Kowalak Z.: Produkcja rolnicza. Cz.1. Gospodarstwo rolne i jego organizacja. EMPi2, Poznań 2002

 6. Kożuch A.: Ekonomika i organizacja obrotu rolnego. WSiP, Warszawa 1998

 7. Kożuch A. i in.: Podstawy rachunkowości. WSiP, Warszawa 2003

 8. Kożuch A., Mirończuk A.: Podstawy ekonomiki agrobiznesu. Cz.1. WSiP, Warszawa 2000

 9. Niedzielski E., Łapińska A.: Zarządzanie firmą. WSiP, Warszawa 1999

 10. Pr. zb.: Agrobiznes. Wybrane zagadnienia prawne. WSiP, Warszawa 1999

 11. Pr. zb.: Marketing w agrobiznesie. Format-AB, Warszawa 1996

 12. Pr. zb.: Marketing w agrobiznesie. Wypisy i ćwiczenia. Format-AB, Warszawa 1999

 13. Pr. zb.: Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. Format-AB, Warszawa 1999

 14. Pr. zb.: Rynek rolny. FAPA, Warszawa 1998

 15. Ziętara W.: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa rolniczego. FAPA, Warszawa 1998

 16. Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007-2013 (z elementami prognozy do roku 2020). MRiRW, Warszawa 2004

 17. Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza. FAPA, Warszawa 20031   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

Powiązany:

Informator iconInformator

Informator iconInformator

Informator iconInformator ects

Informator iconInformator dla

Informator iconInformator krajoznawczy

Informator iconInformator krajoznawczy

Informator iconBydgoski Informator Kulturalny

Informator iconInformator – luty 2012

Informator iconInformator 31. 05. (wtorek) godz. 17. 00

Informator iconInformator 22. 09. (środa) godz. 15. 30-17. 30

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom