Informator
Pobierz 0.73 Mb.
NazwaInformator
strona9/16
Data konwersji19.10.2012
Rozmiar0.73 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

ROLNICTWO EKOLOGICZNE

L.P.

Szczegółowy zakres egzaminu eksternistycznego

Wymagania egzaminacyjne

Kryteria oceny (słuchacz umie)

I.

Znaczenie i ogólna charakterystyka rolnictwa ekologicznego.


1. Rola i zadania rolnictwa ekologicznego

2. Główne cele rolnictwa ekologicznego

3. Przegląd metod rolnictwa ekologicznego

 • Rozumienie środowiska jako zespołu czynników oddziałujących na organizmy żywe

 • Określanie wpływu wielu różnorodnych czynników ekologicznych na egzystencję człowieka

 • Poznanie podstawowych pojęć z zakresu rolnictwa ekologicznego

 • Charakteryzowanie systemów gospodarczych oraz rozumienie różnic między nimi

 • Obserwowanie zmian w rolnictwie konwencjonalnym w kierunku ekologicznej i ekonomicznej równowagi

 • Określanie postulatów rolnictwa ekologicznego

Niedostateczny nie opanował wymaganych na ocenę dopuszczającą treści

Dopuszczający

Definiować podstawowe pojęcia z zakresu rolnictwa ekologicznego, zna zasady zdrowego i ekologicznego odżywiania się, wymienić systemy gospodarowania

Dostateczny

j. w. Oraz rozumieć zależności istniejące w środowisku przyrodniczym, wymienić podstawowe zasady rolnictwa ekologicznego, określić społeczne korzyści wynikające z ekologicznego systemu gospodarowania

Dobry

j. w. Oraz charakteryzować systemy produkcji rolniczej oraz dokonać ich porównania, przedstawić szanse rolnictwa integrowanego

Bardzo dobry

j. w. Oraz dostrzegać pozytywne znaczenie ekologicznej żywności na zdrowie człowieka

Analizować szanse i możliwości dalszego rozwoju rolnictwa ekologicznego

celujący j. w. oraz posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza wymagania do przedmiotu

II.

Ekonomika gospodarstw 1. Ekologiczne następstwa nieekologicznego gospodarowania

 2. Eko-rolnictwo szansa na polską specjalność

 3. Przestawianie gospodarstwa na ekonomiczny sposób gospodarowania

4. Obrót towarowy i zbyt


 • Dostrzeganie ekologicznych następstw nieekologicznego gospodarowania

 • Dostrzeganie zmian w polityce rolnej

 • Określanie zasad handlu rolnego

 • Interpretowanie ważniejszych praw i rozporządzeń

 • Analizowanie możliwości przestawnie gospodarki rolnej wg. kryteriów ekologicznych

 • Określanie możliwości sprzedaży płodów rolnych i uzyskiwania cen satysfakcjonujących rolnika

 • Wykazanie, że w rolnictwie ekologicznym można uzyskać zabezpieczenie bytu materialnego

Niedostateczny nie opanował wymaganych na ocenę dopuszczającą treści

Dopuszczający

Wymienić ekologiczne następstwa nieekologicznego gospodarowania, zna podstawowe zasady uprawy roli, czyszczenia i przechowywania płodów rolnych

Znać ogólne zasady dotyczące sprzedaży płodów

Dostateczny

j. w. Oraz wyjaśnić ekologiczne następstwa nieekologicznego gospodarowania, zna czego dotyczą podstawowe rozporządzenia stawiane rolnictwu ekologicznemu

Dobry

j. w. Oraz charakteryzować ekologizację rolnictwa

Analizować możliwości przestawiania gospodarki rolnej wg. kryteriów ekologicznych

Bardzo dobry

j. w. Oraz interpretować ważniejsze prawa i rozporządzenia dotyczące gospodarstw ekologicznych

Dostrzegać zmiany w polityce rolnej

celujący j. w. oraz posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza wymagania do przedmiotu

III.

Uprawa roli, nawożenie


1. Uprawa roli w rolnictwie ekologicznym

2. Wymagania glebowe roślin

3. Nawożenie w

różnych metodach prowadzenia gospodarstw ekologicznych

4. Metody

kompostowania

5. Budowa pryzmy, dojrzewanie oraz miejsce i pora zakładania pryzmy kompostowej

6. Przebieg procesu przemiany materii i energii w kompostach obornikowych

7. Preparaty biodynamiczne  • Określanie celów i zadań uprawy roli oraz roli nawożenia w rolnictwie ekologicznym

  • Charakteryzowanie nawozów w rolnictwie ekologicznym

  • Dostrzeganie różnic między nawożeniem w gospodarstwach ekologicznych oraz gospodarstwach innych systemów

  • Przedstawienie budowy pryzmy kompostowej

  • Określanie przebiegu procesów przemiany materii w kompostach obornikowych

  • Odkreślanie roli preparatów biodynamicznych
Niedostateczny nie opanował wymaganych na ocenę dopuszczającą treści

Dopuszczający

Wymienić cele zadania uprawy roli, wymienić rodzaje nawozów stosowanych w rolnictwie ekologicznym

Znać rolę nawożenia, podać miejsce i porę zakładania pryzmy kompostowej

Dostateczny

j. w. Oraz omówić podstawowe zabiegi uprawowe

Omówić budowę pryzmy kompostowej

Podać znaczenie międzyplonów, resztek pożniwnych oraz słomy

Dobry

j. w. Oraz charakteryzować przebieg procesów przemiany materii w kompostach obornikowych

Dostrzegać różnice między nawożeniem w gospodarstwach ekologicznych oraz pozostałych

Bardzo dobry

j. w. Oraz określić zabiegi pielęgnacyjne na wybranej roślinie, analizować żywienie roślin w ujęciu rolnictwa ekologicznego, przedstawić przygotowanie stosowanie oraz działanie preparatów biodynamicznych, porównać różne metody sporządzania kompostów

celujący j. w. oraz posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza wymagania do przedmiotu

IV.

Wpływ atmosfery i kosmosu na rośliny


1. Wykorzystanie rytmów kosmicznych


 • Rozumie sens oddziaływania energii kosmicznej na wzrost i rozwój roślin

 • Określa wpływ księżyca na rozmnażanie i dziedziczenie

Niedostateczny nie opanował wymaganych na ocenę dopuszczającą treści

Dopuszczający

Zna rolę planet

Dostateczny

j. w. Oraz podzielić znaki zodiaku na trygony patronujące różnym organom narządom i zabiegom agrotechnicznym

Dobry

j. w. Oraz przyporządkować znakom zodiaku odpowiednie fazy roślin

Bardzo dobry

j. w. Oraz interpretować dane zawarte w kalendarzu (zaplanować odpowiednie czynności na korzystny czas albo znaleźć korzystny czas dla zaplanowanej pracy)

celujący j. w. oraz posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza wymagania do przedmiotu

V.

V. Ochrona roślin


1. Podstawowe założenia ochrony roślin.

2. Ochrona roślin przed chorobami.

3. Zapobieganie wystąpieniu szkodników.

4. Zwalczanie niepożądanej roślinności w uprawach rolniczych.

5. Środki ochrony roślin pochodzenia naturalnego.

6. Wywary i wyciągi roślinne w ochronie roślin.

  • podaje podstawowe założenia ochronny roślin w rolnictwie ekologicznym

  • obserwuje zmiany w rolnictwie konwencjonalnym w kierunku ekologicznej i ekonomicznej równowagi

  • charakteryzuje środki dozwolone do zwalczania chorób roślin i szkodników

  • wskazuje na wykorzystanie wywarów, wyciągów

  • analizuje stosowanie preparatów bakteryjnych
Niedostateczny nie opanował wymaganych na ocenę dopuszczającą treści

Dopuszczający

zdefiniować podstawowe pojęcia związane z ochroną roślin, podzielić czynniki chorobotwórcze

wymienić preparaty bakteryjne, wymienić objawy chorobowe i sposoby żerowania szkodników

wymienić podstawowe środki stosowane w rolnictwie ekologicznym

Dostateczny

j.w. oraz wskazać metody ograniczenia występowania chorób szkodników i chwastów, wymienić grupy środków do zwalczania chorób roślin, wymienić środki do zwalczania szkodników, podać metody zwalczania chwastów, wyjaśnić na czym polega metoda integrowana

Dobry

j.w. oraz podać przykładowe środki ochrony roślin pochodzenia naturalnego, przedstawić stosowanie wywarów i wyciągów roślinnych, wyjaśnić zjawisko allelopatii

Bardzo dobry

j.w. oraz przyporządkować grupy środków do odpowiednich chorób roślin, przedstawić sposób przygotowania preparatu pochodzenia naturalnego,

określić działanie preparatów biologicznych

celujący j. w. oraz posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza wymagania do przedmiotu

VI.

Rośliny uprawy polowej


1. Uprawa roślin na nasiona.

2. Rośliny oleiste.

3. Rośliny pastewne uprawy polowej.

4. Uprawa mieszanek.

 • analizuje wymagania przyrodnicze i gospodarcze

 • przedstawia agrotechnikę wybranych roślin

 • przedstawia ekologiczne sposoby zwalczania chorób szkodników i chwastów

 • przedstawia przykładowe płodozmiany

Niedostateczny nie opanował wymaganych na ocenę dopuszczającą treści

Dopuszczający

wymienić podstawowe grupy roślin podając ich wymagania glebowe oraz uprawę roli

Dostateczny

j.w. oraz przedstawić agrotechnikę wybranej rośliny uprawnej

Dobry

j.w. oraz przedstawić zwalczanie sposobem ekologicznym ważniejszych chorób szkodników i chwastów

Bardzo dobry

j.w. oraz zaproponować przykładowy płodozmian dla określonego stanowiska

celujący j. w. oraz posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza wymagania do przedmiotu

VII.

Warzywnictwo i sadownictwo


1. Uprawa warzyw gruntowych

2. Bio-intensywne ogrodnictwo

3. Uprawa ogólna i gatunki roślin sadowniczych

 • analizuje zamknięty obiekt składników pokarmowych

 • przedstawia uzyskanie zdrowej żywności metodą Bio

 • podaje korzyści z prowadzenia sadu metodami ekologicznymi
Niedostateczny nie opanował wymaganych na ocenę dopuszczającą treści

Dopuszczający

podać zalety warzyw i owoców uzyskanych w gospodarstwach ekologicznych

Dostateczny

j.w. oraz omówić główne założenia zakładania i prowadzenia sadu

Dobry

j.w. oraz omówić główne zalecenia uprawy warzyw gruntowych

Bardzo dobry

j.w. oraz scharakteryzować metodą Bio intensywne ogrodnictwo jako produkcję zdrowej żywności

celujący j. w. oraz posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza wymagania do przedmiotu

VIII.

Trwałe użytki zielone


1. Roślinność użytków zielonych

2. Łąka naturalna jako zbiorowisko roślinne

3. Praktyczne wskazówki dotyczące użytkowania i nawożenia użytków zielonych w rolnictwie ekologicznym

 • Charakteryzuje poszczególne grupy roślinności na użytkach zielonych

 • Rozpoznaje ważniejsze gatunki traw, motylkowych, ziół i chwastów

 • Dostrzega zależność ekosystemu łąk naturalnych od sposobu użytkowania i nawożenia

 • Spostrzega zmiany w składzie runi, poznaje ich przyczyny

Niedostateczny nie opanował wymaganych na ocenę dopuszczającą treści

Dopuszczający

Podać znaczenie gospodarcze i przyrodnicze użytków zielonych

Dokonać podziału traw

Podać przyczyny zachwaszczenia

Wymienić zabiegi pielęgnacyjne

Dostateczny

j.w. oraz podać sposoby suszenia siana i wypasu, rozpoznać zioła i chwasty, wymienić gatunki traw określając ich wartość pokarmową

Dobry

j.w. oraz rozpoznać najbardziej pospolite gatunki traw

Ocenić skład runi

Bardzo dobry

j.w. oraz zaplanować nawożenie w oparciu o skład botaniczny, Wybrać sposób renowacji w oparciu o konkretne warunki

IX.

Podstawy chowu zwierząt w gospodarstwie ekologicznym.


1. Gatunki i rasy zwierząt

2. Warunki utrzymywania i obchodzenia się ze zwierzętami

3. Żywienie zwierząt

4. Profilaktyka i leczenie

5. Jakość produktów zwierzęcych, przygotowanie do sprzedaży

 • Dostrzega relacje między zwierzęciem gospodarczym a roślinami uprawnymi – jako zintegrowanego organizmu gospodarczego

 • Analizuje metody chowu jako ekonomicznie opłacalne

 • Charakteryzuje żywienie zwierząt zgodnie z naturą

 • Określa jakość produktów zwierzęcych

Niedostateczny nie opanował wymaganych na ocenę dopuszczającą treści

Dopuszczający

Określić warunki jakie należy zapewnić zwierzętom

Wymienić zabiegi hodowlane jakie mogą być prowadzone na zwierzętach

Dostateczny

j.w. oraz określić pochodzenie zwierząt w gospodarstwach ekonomicznych, omówić zasady obchodzenia się ze zwierzętami

Dobry

j.w. oraz omówić zasady żywienia zwierząt, scharakteryzować zabiegi profilaktyczne oraz niekonwencjonalne metody leczenia

Bardzo dobry

j.w. oraz dobrać gatunki i rasy zwierząt, określić stanowisko rolnictwa ekologicznego w sprawie inżynierii genetycznej, dokonać oceny lokalizacji budynku i wyposażenia

celujący j. w. oraz posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza wymagania do przedmiotu

X.

Kontrola i współpraca w rolnictwie ekologicznym


1. Przestawianie gospodarstwa na ekologiczny sposób gospodarowania

2. Rozporządzenia UE dotyczące rolnictwa ekologicznego

3. Organizacje i stowarzyszenia producentów ekologicznych

4. Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego


 • Analizuje możliwości przestawiania gospodarki rolnej wg. kryteriów ekologicznych

 • Określa zasady handlu rolnego

 • Interpretuje ważniejsze prawa i rozporządzenia

 • Wskazuje na zdrowe wytwarzanie żywności

 • Wskazuje na promocję produktów ekologicznych

 • Wskazuje na współpracę międzynarodową określając jej zadania

Niedostateczny nie opanował wymaganych na ocenę dopuszczającą treści

Dopuszczający

Znać zasady zdrowego ekologicznego odżywiania

Podać ogólne zasady dotyczące sprzedaży płodów rolnych

Określić rolę Ekolandu

Dostateczny

j.w. oraz określić ważniejsze cele Ekolandu, wymienić zadania Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego

Dobry

j.w. oraz analizować możliwości przestawiania gospodaki rolnej wg. kryteriów ekologicznych

Przewidywać wzrost liczby gospodarstw ekologicznych

Bardzo dobry

j.w. oraz interpretować ważniejsze prawa i rozporządzenia dotyczące gospodarstw ekologicznych

Dostrzegać zmiany w polityce rolnej, analizować szanse i możliwości dalszego rozwoju rolnictwa ekologicznego

celujący j. w. oraz posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza wymagania do przedmiotuLITERATURA1. Podręcznik rolnictwa ekologicznego. Georg E. Sieebeneicher, tłumaczenie zbiorowe pod redakcją Danieli Ostrowskiej; Wydawnictwo Naukowe: PWN Warszawa 1997r.

2. Ekologia z ochroną środowiska. Ewa Pyłka – Gutowska; Wydawnictwo Naukowe: Oświata 1998r.

3. Broszury dotyczące rolnictwa ekologicznego wydawane na bieżąco.

4. Czasopismo „Aura" - artykuły dotyczące rolnictwa ekologicznego.

5. Ustawy i Rozporządzenia dotyczące rolnictwa ekologicznego.


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

Powiązany:

Informator iconInformator

Informator iconInformator

Informator iconInformator ects

Informator iconInformator dla

Informator iconInformator krajoznawczy

Informator iconInformator krajoznawczy

Informator iconBydgoski Informator Kulturalny

Informator iconInformator – luty 2012

Informator iconInformator 31. 05. (wtorek) godz. 17. 00

Informator iconInformator 22. 09. (środa) godz. 15. 30-17. 30

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom