Przedmiotowy system oceniania w klasach I – III
Pobierz 291.31 Kb.
NazwaPrzedmiotowy system oceniania w klasach I – III
strona1/6
Data konwersji04.09.2012
Rozmiar291.31 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5   6PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA


w klasach I – III


1 września 2011 r.


I. OCENIANIE– to proces gromadzenia informacji o uczniach będących integralną częścią procesu nauczania, uczenia się i wychowania. Polega na stałej obserwacji uczniów przez nauczyciela i rozpoznawaniu poziomu opanowania przez nich  wiadomości i umiejętności, a także postaw społeczno – moralnych w stosunku do wymagań edukacyjnych.

W klasach I- III ocena klasyfikacyjna półroczna i roczna podsumowująca pracę ucznia na zajęciach oraz ocena zachowania są ocenami opisowymi. Ocenę opisową wykonuje się w formie opinii o uczniu.


II. PODSTAWOWE ZASDY OCENIANIA


 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz jego zachowanie.

 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

 3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.


III. CELE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU OCENIANIA:


 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

 2. udzielanie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;

 3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

 4. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się i zachowaniu oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia;

 1. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznej.


IV. MONITOROWANIE I EWALUACJA:


WSO podlegać będzie monitorowaniu i ewaluacji w ciągu roku szkolnego. Ewentualne poprawki nanoszone będą po zakończeniu semestru / roku szkolnego. O zmianach WSO nauczyciel poinformuje uczniów i rodziców w czasie najbliższego spotkania. Fakt ten zostanie odnotowany w dzienniku zajęć lekcyjnych.


V. SPOSOBY GROMADZENIA INFORMACJI O UCZNIU


W klasach I-III podstawę oceniania stanowić będzie systematyczna obserwacja ucznia w różnych sytuacjach ujawniających predyspozycje, zainteresowania, trudności, zachowania i postawy.

Informacje o postępach ucznia pochodzić będą z następujących źródeł:


 1. dziennik lekcyjny

Ocenianie bieżące:

  1. na kartach obserwacji dla każdego ucznia, które znajdują się w dzienniku lekcyjnym, nauczyciel zaznacza w poszczególnych kolumnach opanowaną umiejętność w formie symbolu: „W”, „P”, „S”, „N” („W-”, „P+”, „P- „S+”, „S„) oraz ilość uzyskanych punktów ze sprawdzianów w klasach I i II, natomiast w klasach III oceny cyfrowe 1- 6.

Nauczyciel może zastosować dodatkowe znaki w dzienniku lekcyjnym, a ich objaśnienie zamieści na

danej stronie.

  1. Ocena opisowa roczna klasyfikacyjna z postępów w nauce i z zachowania.

 1. teczek obserwacji ucznia zawierających:

  1. arkusze wstępnej diagnozy (klasa I, II)

  2. testy diagnozujące i sprawdzające wiadomości i umiejętności

  3. prace indywidualne (wybrane prace literackie, plastyczno- techniczne)

 1. karty pracy ucznia

 2. zeszyty uczniowskie

 3. zeszyt obserwacji ucznia – pochwały i uwagi.

 4. arkusz ocen ucznia

 5. karta osiągnięć ucznia po I semestrze nauki szkolnej

Osiągnięcia ucznia po I semestrze podlegają ocenie w 4 kategoriach: „W”, „P”, „S”, „N”

 1. świadectwo po każdym roku nauki


VI. STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH W KLASACH I – III


Według podstawy programowej z dnia 23 XII 2008 r. dla klas I

Według podstawy programowej z dnia 23 VIII 2007 r. dla klas II i III

Klasa I


Edukacja polonistyczna

WYMAGANIA PODSTAWOWE

WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

Uczeń:

 • obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce zrozumieć, co przekazują, komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia

 • w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób, dostosowuje ton głosu do sytuacji, np. nie mówi zbyt głośno,

 • uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym, także inspirowane literaturą

 • rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy

 • zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty

 • pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci; dba o estetykę i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii)

 • posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie

 • interesuje się książką i czytaniem; słucha w skupieniu czytanych utworów (np. baśni, opowiadań, wierszy), w miarę swoich możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela

 • korzysta z pakietów edukacyjnych (np. zeszytów ćwiczeń i innych pomocy dydaktycznych) pod kierunkiem nauczyciela

 • uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego

 • rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence

 • odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np. wiersze, piosenki, fragmenty prozy

Uczeń:

 • zwraca uwagę na właściwe akcentowanie wymawianych wyrazów

 • zwraca się do odbiorcy informacji, nawiązuje z nim kontakt wzrokowy i słuchowy

 • opowiada treści pojedynczego obrazka

 • w skupieniu słucha czytany tekst, audycję telewizyjną, nagrania na CD, by po wysłuchaniu wiernie odtworzyć ich treść.

 • czyta z naturalną intonacją

 • naśladuje wzorowe czytanie nauczyciela, aktora

 • układa wyrazy z rozsypanki literowej i zapisuje je

 • podpisuje ilustracje

 • pisze wyrazy ze spółgłoskami miękkimi

 • z pomocą nauczyciela (bez wprowadzania pojęć) odkrywa, że w utworze literackim( baśń, legenda, opowiadanie, komiks, wiersz) wszystko jest możliwe – to, co jest prawdopodobne, i to, co jest nieprawdopodobne (fantastyczne)

 • wyodrębnia w utworze literackim postacie, wskazuje głównego bohatera, określa nastrój utworu

 • wyszukuje fragmenty zabawne, smutne, wzruszające, budzące strach

 • wyjaśnia znaczenie nowych wyrazów i zwrotów występujących w czytanym tekście,

 • w opowiadaniu nauczyciela, w rozmowach w toku zajęć

 • używa wyrazów i zwrotów oznaczających stosunki przestrzenne i czasowe

 • tworzy łatwe wyrazy pochodne, np. mama – mamusia, wóz – wózek–

 • woźnica, koń – konik, itp

Edukacja matematyczna

WYMAGANIA PODSTAWOWE

WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

Uczeń:

 • ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów w porównywanych zbiorach,

 • układa obiekty ( np. patyczki) w serie rosnące i malejące, numeruje je; wybiera obiekt w takiej serii, określa następne i poprzednie,

 • klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje np. zwierzęta, zabawki, rzeczy do ubrania,

 • wyprowadza kierunki od siebie i innych osób; określa położenie obiektów względem obranego obiektu; orientuje się na kartce papieru, aby odnajdować informacje (np. w lewym górnym rogu), i rysować strzałki we właściwym kierunku,

 • dostrzega symetrię (np. w rysunku motyla); zauważa, że jedna figura jest powiększeniem drugiej; kontynuuje regularny wzór ( np. szlaczek),

 • sprawnie liczy obiekty (dostrzega regularność dziesiątkowego systemu liczenia),

 • wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak ( zakres do 20),

 • zapisuje liczby cyframi ( zakres do 10),

 • wyznacza sumy ( dodaje) i różnice ( odejmuje) manipulując obiektami lub na zbiorach zastępczych ( palcach), sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 10, poprawnie zapisuje te działania;

 • radzi sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga dodawania i odejmowania,

 • zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji, stosując zapis cyfrowy i znaki działań,

 • mierzy długość posługując się np. linijką; porównuje długości obiektów,

 • potrafi ważyć przedmioty; różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze; wie, że towar w sklepie jest pakowany według wagi,

 • odmierza płyny kubkiem lub miarką litrową,

 • nazywa dni tygodnia i miesiące w roku; orientuje się do czego służy kalendarz i potrafi z niego korzystać;

 • rozpoznaje czas na zegarze w takim zakresie, który pozwala mu orientować się w ramach czasowych szkolnych zajęć i domowych obowiązków,

 • zna będące w obiegu monety i banknot o wartości 10 złotych, zna wartość nabywczą monet i radzi sobie w sytuacjach kupna i sprzedaży

 • zna pojęcie długu i konieczność spłacenia go.
Uczeń:

 • porównuje liczebność zbiorów różnolicznych za pomocą znaków <, >,

 • dodaje i odejmuje wewnątrz drugiej dziesiątki,

 • rozumie pojęcie – zero jako wynik odejmowania,

 • dostrzega kształt różnych figur geometrycznych w otoczeniu,

 • rysuje figury geometryczne za pomocą szablonów,

 • obrysowuje modele figur, układa je z patyczków, modeluje na goplanie,

 • tworzy kształty różnych figur geometrycznych poprzez rozcinanie, zginanie, układanie jednych figur na drugich,

 • odróżnia i nazywa takie figury jak: koło, trójkąt, prostokąt, kwadrat,

 • rysuje odcinki ( w zakresie 10 cm),

Edukacja przyrodnicza

WYMAGANIA PODSTAWOWE

WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

Uczeń:

 • rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych, jak: park, las, pole uprawne, sad i ogród (działka)

 • zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty i przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowy

 • wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach itp.; prowadzi proste hodowle i uprawy (w szczególności w kąciku przyrody),

 • wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku: niszczenie szkodników przez ptaki, zapylanie kwiatów przez owady, spulchnianie gleby przez dżdżownice,

 • zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka: wypalanie łąk i ściernisk, zatruwanie powietrza i wód, pożary lasów, wyrzucanie odpadów i spalanie śmieci itp.; chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę w parku i w lesie, pomaga zwierzętom przetrwać zimę i upalne lato,

 • zna zagrożenia ze strony zwierząt (niebezpieczne i chore zwierzęta) i roślin (np. trujące owoce, liście, grzyby) i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia,

 • wie, że należy oszczędzać wodę; wie, jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka, roślin i zwierząt

 • wie, że należy segregować śmieci; rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych;

 • obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody

 • wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, i stosuje się do podanych informacji o pogodzie, np. ubiera się odpowiednio do pogody

 • nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku, podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody,

 • zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych, takich jak: burza, huragan, powódź, pożar, i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia.

Uczeń:

  • nazywa i wskazuje części jadalne wybranych warzyw,

  • zna wartości odżywcze wybranych warzyw i owoców,

  • zna różne sposoby przechowywania wybranych warzyw i owoców,

  • porównuje kwiaty jabłoni, śliw, grusz, brzoskwini,

  • wyjaśnia dlaczego liście opadają z drzew,

  • rozumie znaczenie pokrywy śnieżnej dla roślin i zwierząt,

  • zna wybrane zwierzęta chronione,

  • zna wybrane rośliny egzotyczne,

  • obserwuje ruch w mrowisku,

  • zakłada budki lęgowe,

  • opiekuje się zwierzęciem domowym np. kot, pies,

  • zna pojęcia: mgła, mżawka, szadź, gołoledź, zamieć, odwilż, jesienne szarugi, nocne przymrozki, zamarzanie wody, parowanie wody, sople lodu,

  • obserwuje kierunek i siłę wiatru; osuszające działanie wiatru.  1   2   3   4   5   6

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Przedmiotowy system oceniania w klasach I – III iconPrzedmiotowy System Oceniania z religii w klasach I – III

Przedmiotowy system oceniania w klasach I – III iconPrzedmiotowy system oceniania z biologii w klasach I – III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania w klasach I – III iconPrzedmiotowy system oceniania z historii w gimnazjum w klasach I – III

Przedmiotowy system oceniania w klasach I – III iconPrzedmiotowy system oceniania z kształcenia słuchu w klasach III vi

Przedmiotowy system oceniania w klasach I – III iconPrzedmiotowy system oceniania z historii w gimnazjum w klasach I – III

Przedmiotowy system oceniania w klasach I – III iconPrzedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach I-III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania w klasach I – III iconPrzedmiotowy System Oceniania z religii w klasach I – III szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania w klasach I – III iconPrzedmiotowy System Oceniania Matematyki w klasach I-III gimnazjum nr 1 w Gryficach

Przedmiotowy system oceniania w klasach I – III iconPrzedmiotowy system oceniania z katechezy oraz kryteria wymagań edukacyjnych w klasach 0-vi szkoły podstawowej nr 307 im. Króla jana III sobieskiego w warszawie

Przedmiotowy system oceniania w klasach I – III iconPrzedmiotowy System Oceniania z plastyki w klasach IV- vi

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom