Środków zmieniających świadomość skutków ich używania
Pobierz 83.65 Kb.
NazwaŚrodków zmieniających świadomość skutków ich używania
Data konwersji19.10.2012
Rozmiar83.65 Kb.
TypDokumentacja
Szkolny Program Profilaktyki

na lata 2005/2008


Główny cel profilaktyki szkolnej:


Wspomaganie wychowania młodzieży dbającej o swoje zdrowie, bezpieczeństwo, mającej świadomość zagrożeń współczesnego świata i dokonującej właściwych wyborów związanych ze swoim zdrowiem i życiem a także dbającej o kulturę bycia i właściwe relacje z otoczeniem.


Zadania szkoły jako instytucji promującej zdrowie:


 • promowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia,

 • prowadzenie szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień,

 • czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów w szkole i w czasie drogi do szkoły,

 • zapobieganie agresji i przemocy w szkole i poza nią,

 • wdrażanie do aktywnego wypoczynku i dbania o właściwy rozwój fizyczny,

 • współpraca z rodzicami dla właściwie rozumianego dobra dziecka,

 • współpraca z różnymi instytucjami na terenie gminy w sprawach profilaktyki uzależnień, wagarowania, agresji,

 • propagowanie kultury osobistej wśród uczniów,

 • współpraca z rodzicami w realizacji wszystkich celów programu.


Zadania wychowawców, nauczycieli i służby medycznej:


 • przygotowanie do dokonywania świadomych wyborów i tworzenia własnego systemu wartości,

 • uświadomienie uczniom wartości zdrowego stylu życia,

 • dostarczanie wiedzy na temat środków zmieniających świadomość skutków ich używania,

 • zapoznanie uczniów z systemem pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom na terenie gminy i kraju,

 • wdrażanie uczniów do bezpiecznego zachowywania się na terenie szkoły

i poza nią,

 • przygotowanie i przeprowadzenie akcji profilaktycznych zapobiegających uzależnieniom wśród młodzieży,

 • uświadomienie zagrożeń wynikających z rozwoju cywilizacji i wskazanie sposobów radzenia sobie z problemami,

 • kształtowanie umiejętności wyboru właściwych form spędzania wolnego czasu,

 • organizowanie lekcji wychowawczych, różnorodnych zajęć, konkursów, gazetek i programów profilaktycznych,

 • konsekwentna realizacja postawionych celów.
Hasło programowe

Zagadnienia

Cele

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

Kultura osobista


Frekwencja na zajęciach spóźnienia.


Agresja

i mobbing


UzależnieniaWłaściwy stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły i innych dorosłych.


Przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa.


Stosunek do rówieśników i młodszych kolegów,

uczniów niepełnosprawnych.


Kulturalny sposób bycia.


Właściwy, schludny wygląd.


Przestrzeganie realizacji obowiązku szkolnego.


Zapobieganie spóźnieniom na zajęcia szkolne.


Radzenie sobie
z problemami wieku dorastania.Eliminowanie zachowań agresywnych.


Wzmacnianie czynników chroniących przed agresją.


Zapobieganie uzależnieniom od nikotyny, alkoholu, narkotyków.


Postępowanie

w razie kontaktu

z dealerami narkotyków.


Promocja zdrowia.- uczeń stosuje formy grzecznościowe

- uczeń podporządkowuje się poleceniom nauczycieli, zarządzeniom dyrekcji

- uczeń jest uczynny wobec dorosłych


- uczeń zna regulaminy szkolne i stosuje się
do nich:

 • zmienia obuwie

 • nie biega
  po korytarzach

 • przychodzi punktualnie
  na lekcje

 • nie opuszcza terenu szkoły
  w czasie nauki

 • nosi strój gimnastyczny
  na lekcje w-f

 • dba
  o bezpieczeństwo swoje i kolegów

 • nosi mundurek szkolny- uczeń stara się pomagać kolegom

- uczeń szanuje własność osobistą innych

- uczeń jest życzliwy dla kolegów

- uczeń stosuje formy grzecznościowe, zwraca się do kolegów w kulturalny sposób

- uczeń przeciwstawia się przejawom agresji, przemocy, wulgarności,


- uczeń dba o kulturę słowa – nie używa wulgaryzmów

- szanuje mienie szkolne

- w sposób kulturalny potrafi wyrazić swoje zdanie, opinie i poglądy

- szanuje zdanie innych


- uczeń wie, jak wygląda strój uczniowski

- uczeń nosi odpowiedni strój do szkoły

- uczeń potrafi dobrać strój odpowiednio do okazji

- uczeń z umiarem stosuje środki pielęgnacyjne


-uczeń zna przepisy dotyczące obowiązku szkolnego

-uczeń zdaje sobie sprawę
z zagrożeń wynikających
z wagarowania

- uczeń zna konsekwencje prawne nieuczęszczania
do szkoły

- uczeń systematycznie przychodzi do szkoły

- uczeń usprawiedliwia nieobecności w szkole na najbliższej lekcji wychowawczej

- uczeń stara się radzić sobie ze swoimi problemami nie wagarując


- uczeń zna regulamin szkolny i system oceniania z zachowania odnośnie spóźnień szkolnych

- uczeń wie, jak kulturalnie zachować się w razie spóźnienia

-uczeń usprawiedliwia się ze swoich spóźnień

- uczeń stara się nie spóźniać na lekcje


- uczeń wie, gdzie zgłosić się po pomoc w razie problemów w szkole, rodzinie, środowisku rówieśniczym

- uczeń szuka pomocy
w przypadku zaistnienia problemów

- uczeń radzi sobie ze swoimi problemami bez uciekania się
do niezdrowych
i szkodliwych dla siebie sposobów


- uczeń zna prawa człowieka i nie zachowuje się niezgodnie z nimi

- uczeń potrafi radzić sobie z własną złością

- uczeń potrafi rozpoznać różne formy agresji

- uczeń umiejętnie radzi sobie z przejawami agresji

- uczeń zgłasza przypadki agresywnego zachowania się kolegów na terenie szkoły i poza nią

- uczeń wie, do kogo zwrócić się o pomoc
w przypadku mobbingu

- uczeń poszukuje nieagresywnych metod rozwiązywania konfliktów - - uczeń jest świadomy odpowiedzialności za własne działania


- uczeń zna swoje mocne
i słabe strony

- uczeń rozwija swoje poczucie wartości

- uczeń jest tolerancyjny wobec kolegów

- uczeń zdaje sobie sprawę z przyczyn zachowań agresywnych

- uczeń rozwija swoje zainteresowania

- uczeń zna zasady zdrowej rywalizacji


- uczeń zna przyczyny uzależnień

- uczeń wie, w jaki sposób dochodzi do uzależnienia

- uczeń zna skutki środków odurzających

- uczeń potrafi strzec się przed uzależnieniami, dokonując świadomych
i właściwych wyborów

- uczeń nie naraża swojego zdrowia i życia

- uczeń zdaje sobie sprawę ze strat wynikających z uzależnienia we wszystkich sferach życia

- uczeń zna i rozumie zagrożenie wirusem HIV

- uczeń potrafi się zachować w sposób bezpieczny dla zdrowia
i życia


- uczeń wie, jak zachować się w razie namawiania
go na kupno narkotyków

- uczeń zna sposoby odmawiania i umie je zastosować

- uczeń zna sposoby manipulacji stosowane przez dealerów

- uczeń zna zdrowy styl życia

- uczeń umie sobie radzić
w trudnych sytuacjach bez uciekania się do środków odurzających

- uczeń zdaje sobie sprawę z zagrożeń wynikających
z nieprawidłowego odżywania (anoreksja
i bulimia)

-uczeń umie wybrać właściwą formę aktywności ruchowej

- uczeń umie aktywnie wypoczywać

- uczeń wie
o niebezpieczeństwach wynikających z korzystania z komputera i Internetu


 • lekcje wychowawcze

 • gazetki ścienne

 • pogadanki

 • codzienne, konsekwentne zwracanie uwagi uczniom
  na wszystkich lekcjach
  i przerwach, kiedy zachodzi taka potrzeba
 • zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa w szkole

 • zapoznanie uczniów z zasadami oceniania zachowania

 • lekcje wychowawcze na tematy związane z bezpieczeństwem

 • wyeksponowanie w gablocie obowiązujących regulaminów

 • apele

 • gazetki

 • audycje

 • stałe, cierpliwe przypominanie
  o zasadach bezpieczeństwa
  i egzekwowanie stosowania się
  do regulaminów szkolnych

 • regularne sprawdzanie obuwia zmiennego
 • lekcje wychowawcze

 • gazetki

 • nieustanne zwracanie uwagi uczniom

 • wybór najmilszego ucznia
  w klasie i szkole
 • lekcje wychowawcze

 • gazetki

 • audycje przez radiowęzeł

 • nieustanne zwracanie uwagi
  na sposób wypowiadania się uczniów i kulturalne zachowanie
 • lekcje wychowawcze

 • konsekwentne zwracanie uwagi uczniom na noszenie właściwego stroju

 • pokaz mody szkolnej

 • audycje, gazetki
 • zapoznanie uczniów i rodziców
  ze wszystkimi aspektami realizacji obowiązku szkolnego

 • uświadomienie uczniom
  i rodzicom konsekwencji opuszczania zajęć lekcyjnych

 • stała współpraca z rodzicami
  w zakresie kontrolowania realizacji obowiązku szkolnego przez ich dzieci

 • przekazywanie rodzicom dwa razy w roku analizy dotyczącej opuszczania przez młodzież zajęć lekcyjnych

 • lekcje wychowawcze

 • spotkania z kuratorem zawodowym Sądu Rodzinnego
  i Nieletnich

 • audycje

 • apele szkolne

 • ustalenie nagrody na zakończenie roku szkolnego dla uczniów
  o najwyższej frekwencji

 • organizacja ciekawych zajęć
  w czasie pierwszego dnia wiosny
 • pogadanki

 • zapoznanie z regulaminem szkoły w tym zakresie

 • rozliczanie uczniów ze spóźnień

 • współpraca z rodzicami
 • lekcje wychowawcze

 • spotkania z pedagogiem szkolnym

 • uświadamianie młodzieży na temat radzenia sobie w trudnych sytuacjach i problemach

 • zapoznanie uczniów
  z instytucjami, organizacjami zajmującymi się pomocą młodzieży

 • spotkania z psychologiem

 • gazetki ścienne

 • udostępnianie i zachęcanie młodzieży do czytania literatury psychologicznej dla młodzieży

 • współpraca z rodzicami

 • propagowanie literatury psychologicznej wśród rodziców
 • lekcje wychowawcze

 • spotkania z pedagogiem szkolnym

 • uświadamianie młodzieży
  na temat radzenia sobie
  w trudnych sytuacjach
  i problemach z agresywnym zachowaniem kolegów

 • spotkania z psychologiem

 • gazetki ścienne

 • współpraca z rodzicami

 • propagowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej wśród rodziców

 • ankiety

 • indywidualne rozmowy z ofiarami i sprawcami agresji

 • zwracanie uwagi na agresywne zachowania młodzieży w czasie lekcji i przerw
 • lekcje wychowawcze

 • spotkania z pedagogiem szkolnym

 • uświadamianie młodzieży
  na temat radzenia sobie
  w trudnych sytuacjach
  i problemach z agresywnym zachowaniem kolegów

 • spotkania z psychologiem

 • współpraca z rodzicami

 • propagowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej wśród rodziców

 • indywidualne rozmowy z ofiarami i sprawcami agresji
 • lekcje wychowawcze

 • lekcje biologii

 • programy profilaktyczne

 • gazetki

 • pogadanki

 • spotkania z lekarzami, policjantami

 • inscenizacje

 • konkursy

 • projekcja filmów

 • współpraca z rodzicami uczniów zagrożonych uzależnieniem

 • oddziaływania indywidualne skierowane do poszczególnych uczniów zagrożonych uzależnieniem

 • zajęcia warsztatowe

 • obserwacje uczniów w czasie lekcji i przerw

 • Dni Profilaktyki

 • współpraca z PPPP

 • współpraca z Pełnomocnikiem
  ds. Profilaktyki
 • lekcje wychowawcze

 • programy profilaktyczne

 • spektakle teatralne

 • spotkania z policjantem

 • monitoring osób obcych wchodzących do szkoły
 • programy profilaktyczne

 • lekcje wychowawcze

 • wycieczki

 • konkursy

 • zajęcia pozalekcyjne

 • rozgrywki sportowe

 • gazetki

 • Dni Profilaktyki

 • spotkania z ciekawymi ludźmi

 • współpraca z rodzicami
- wychowawcy i nauczyciele,

- pedagog szkolny

- pracownicy szkoły


- wychowawcy klas

- pedagog szkolny

-nauczyciele na wszystkich lekcjach i przerwach

- pielęgniarka szkolna

- dyrekcja szkoły


- wychowawcy klas

- pedagog szkolny

-nauczyciele na wszystkich lekcjach i przerwach

- dyrekcja szkoły

- Samorząd Szkolny


- wychowawcy klas

- pedagog szkolny

-nauczyciele na wszystkich lekcjach i przerwach

- dyrekcja szkoły


- wychowawcy klas

- pedagog szkolny

-nauczyciele na wszystkich lekcjach i przerwach

- pielęgniarka szkolna

- dyrekcja szkoły • wychowawcy klas

 • pedagog szkolny

 • nauczyciele wszystkich przedmiotów

 • dyrekcja szkoły

 • Samorząd Szkolny

 • Zespół Wychowawczy

 • Samorząd lokalny- wychowawcy klas

- nauczyciele


- wychowawcy klas

- pedagog szkolny

-nauczyciele na wszystkich lekcjach i przerwach

- pielęgniarka szkolna

- dyrekcja szkoły


- wychowawcy klas

- dyrekcja szkoły

- pedagog szkolny

- nauczyciele na wszystkich lekcjach i przerwach


- wychowawcy klas

- pedagog szkolny

- nauczyciele


- wychowawcy klas

- pedagog szkolny

- nauczyciele biologii

- pielęgniarka szkolna

- dyrekcja szkoły

- Zespół Wychowawczy


- dyrekcja szkoły

- wychowawcy klas

- pedagog szkolny

- nauczyciele


- wychowawcy klas

- pedagog szkolny

- nauczyciele biologii i w-f

- pielęgniarka szkolna

- dyrekcja szkołyDodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Środków zmieniających świadomość skutków ich używania iconNegatywnych skutków używania dopalaczy

Środków zmieniających świadomość skutków ich używania iconSkutków stosowania niedozwolonych środków, oraz analiza opinii dotyczącej stosowania dopingu I mechanizmów przyjmowania wzmacniających środków farmakologicznych

Środków zmieniających świadomość skutków ich używania iconTemat: "ograniczanie ryzyka używania środków psychoaktywnych, czyli profilaktyka w domu"

Środków zmieniających świadomość skutków ich używania iconZapobieganie stresom szkolnym I łagodzenie ich skutków

Środków zmieniających świadomość skutków ich używania iconKlęski żywiołowe Charakterystyka klęsk żywiołowych oraz ich skutków

Środków zmieniających świadomość skutków ich używania iconFormularz zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych I podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzanie do obrotu I do używania

Środków zmieniających świadomość skutków ich używania iconFormularz zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych I podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzanie do obrotu I do używania

Środków zmieniających świadomość skutków ich używania iconZgłoszenie do Rejestru wyrobów stosowanych w medycynie weterynaryjnej I podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu I do używania

Środków zmieniających świadomość skutków ich używania iconKonkurs z zakresu zapobiegania zagrożeniom środowiska I poważnym awariom oraz usuwania ich skutków

Środków zmieniających świadomość skutków ich używania iconWpływu telewizji I komputera na rozwój dzieci I skutków ich oddziaływania na psychikę młodych osób

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom