Metodologia tworzenia Indywidualnych Planów Działania
Pobierz 263.74 Kb.
NazwaMetodologia tworzenia Indywidualnych Planów Działania
strona1/5
Data konwersji04.09.2012
Rozmiar263.74 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5Metodologia tworzenia Indywidualnych Planów Działania


Opracowanie:

IMC Consulting Limited w ramach projektu Phare 2001 SSG „Pomoc dla młodzieży poszukującej pracy”, realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości


Warszawa, wrzesień, 2003


Wprowadzenie............................................................................................................ 3


1. Definicje Indywidualnego Planu Działania............................................................ 4


2. Cel........................................................................................................................... 5


3. IPD – opis i schemat .............................................................................................. 6


4. Procedury................................................................................................................ 8


Etapy postępowania........................................................................................... 8


Zasady postępowania......................................................................................... 10


5. Stosowane metody i narzędzia, wskazówki metodyczne....................................... 11


6. Zakładane cele i ich realizacja................................................................................. 23


7. Portfolio


8. Załączniki


Wprowadzenie


Rosnące w ostatnich latach bezrobocie wymaga ciągłego poszukiwania nowych efektywnych i skutecznych metod pracy, prowadzących do łagodzenia skutków braku zatrudnienia z jednej strony, i wspierania oraz aktywizowania bezrobotnych z drugiej strony. Ważną rzeczą jest tu, stałe rozszerzanie wachlarza usług oferowanych klientom urzędów pracy o nowe rozwiązania jak i poprzez modyfikowanie rozwiązań już istniejących i z powodzeniem stosowanych.

Dotychczasowa praktyka pokazuje, że celowym jest doskonalenie i prowadzenie usług specjalizowanych, adresowanych do poszczególnych, konkretnych grup bezrobotnych. Takie podejście gwarantuje kompleksowość usługi, a przede wszystkim zwiększa jej efektywność w rozwiązywaniu problemów zatrudnieniowych danej grupy. Efektem bezpośrednim jest pozyskanie pracy stałej lub okresowej, a także aktywizacja bezrobotnych do podejmowania samodzielnych działań na rzecz zatrudnienia.

Jedną z takich grup są rejestrujący się w urzędach pracy, w ostatnich latach bardzo liczni, absolwenci wszystkich typów szkół. Ich trudności zatrudnieniowe stały się poważnym problemem społecznym. Rejestrujący się w urzędzie pracy ludzie młodzi i absolwenci szkół to jedne z grup bezrobotnych, wymagających traktowania priorytetowego, szczególnej troski i pomocy ze strony służb zatrudnienia i to już od momentu rejestracji.

Wyrazem takiej troski i pomocy skierowanej do ludzi młodych i absolwentów jest rządowy pakiet programowy „Pierwsza praca” przygotowany z myślą o daleko idącej pomocy w wejściu na rynek pracy młodzieży. Prowadzone już przez drugi rok działania w ramach tego programu przyniosły wiele pożytecznych efektów, ale pokazały także brak przygotowania jego beneficjentów do wejścia na rynek pracy. Absolwenci nie mając doświadczeń związanych ze światem pracy nie radzą sobie z tak elementarnymi zagadnieniami jak przygotowanie dokumentów dla pracodawców, identyfikowanie swoich mocnych i słabych stron, przydatności zawodowej, określanie swoich celów zawodowych czy wreszcie opracowanie planu działania prowadzącego do zatrudnienia. Dodatkową przeszkodą w podejmowaniu aktywności jest złe postrzeganie urzędów pracy wywodzące się z obiegowych opinii, że to urząd ma dać pracę.


Zwiększenie zdolności i aktywności młodych osób do samodzielnego poszukiwania pracy wymaga szerokich działań w zakresie informacji, poradnictwa zawodowego, kształtowania umiejętności poszukiwania pracy w oparciu o przygotowany przez siebie, pod opieką specjalistów realistyczny plan działania. Celem jest tu w szczególności przeciwdziałanie bierności, brakowi poczucia kompetencji, nierealistycznym oczekiwaniom wobec przyszłej pracy i brakowi rozeznania w wymaganiach rynku pracy i pracodawców. Ważne jest przy tym przełamanie stereotypu myślenia o urzędzie pracy poprzez uczynienie go przyjaznym i opiekuńczym w stosunku do klientów a przede wszystkim ludzi młodych i absolwentów mających problemy zatrudnieniowe i przez to rejestrujących się w urzędzie.

Celowym i koniecznym jest więc wypracowanie kompleksowej procedury świadczenia usług w stosunku do młodych ludzi przez urząd pracy. Procedura ta zawiera dotychczasowe doświadczenia i narzędzia stosowane dotąd z pozytywnym skutkiem w urzędach pracy opiera się jednak na przekazie informacji i procesie doradczym, mającym na celu rozwiązywanie problemu klienta poprzez: informację o rynku pracy, o wymaganiach pracodawców w stosunku do pracowników, o prawach i obowiązkach bezrobotnego, o usługach urzędu pracy, czy też identyfikację trudności zawodowych klienta, określenie celu. Ponadto, przewiduje się konieczność opracowywania dla każdego klienta Indywidualnego Planu Działania oraz ocenę realizacji tego planu w poszczególnych powiatowych urzędach pracy, uczestniczących w Projekcie. 1. Definicja Indywidualnego Planu Działania


Indywidualny Plan Działania (IPD) określić można jako:

   • pomoc świadczoną klientowi w ramach procesu doradczego, ułatwiającego podejmowanie konkretnych przedsięwzięć w celu rozwiązania problemu zawodowego,

- zaplanowaną aktywność klienta w kierunku zmiany umożliwiającą uzyskanie zatrudnienia.

Indywidualny Plan Działania można także określić jako efekt pracy doradcy zawodowego i klienta wyrażony w formie pisemnej, zawierający cele i alternatywy zawodowe, działania i terminy ich realizacji.


Z powyższej definicji wynikają dwa zasadnicze pytania:

   • pierwsze; czym jest IPD dla absolwenta, czy też ogólnie, osoby młodej bezrobotnej?,

   • drugie; czym jest IPD dla doradcy zawodowego?

Dla absolwenta jest szansą znalezienia pierwszej pracy i dokonania trafniejszego wyboru dzięki IPD niż, gdyby poszukiwałby pracy w sposób tradycyjny, dla osoby młodej bezrobotnej jest również szansą na zdobycie nowych kwalifikacji, doświadczeń zawodowych i kompetencji, a w konsekwencji – znalezienia zatrudnienia. Natomiast dla doradcy jest wyzwaniem do zbudowania efektywnego warsztatu pracy, zapewniającego skuteczniejszą i szerszą pomoc klientom – beneficjentom Programu i zarazem szansą na twórczą pracę przy konstruowaniu IPD, a tym samym na własny rozwój w zawodzie. Ponadto, dla doradcy jest niepowtarzalną okazją do śledzenia efektów swojej pracy i ciągłego wpływania na doskonalenie jakości procesu doradczego. 1. Cel i rola IPD w Projekcie


Główny cel tworzenia i wdrażania Indywidualnego Planu Działania wynika z Programu PHARE 2001 Spójność Społeczno-Gospodarcza „Pomoc dla młodzieży poszukującej pracy” i jest nim uzyskanie przez osobę młodą bezrobotną zatrudnienia. Ponadto zakłada się, że wsparcie doradcy i wdrożenie Indywidualnego Planu Działania powinno prowadzić do wymiernych, zauważalnych zmian w sytuacji zawodowej klienta poprzez:

- identyfikację własnych zasobów: mocnych i słabych stron, ograniczeń i możliwości,

 • nabycie umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia,

 • nabycie nowych kompetencji (szkolenie zawodowe, doświadczenie zawodowe),

 • podejmowanie działań przedsiębiorczych związanych z utworzeniem własnej firmy (samozatrudnienie)

oraz – docelowo – uzyskanie zatrudnienia stałego lub tymczasowego.


3. Indywidualny Plan Działania – opis i schemat.


Obecnie, doradztwo zawodowe postrzegane jest coraz częściej jako proces, mający na celu rozwiązywanie problemu klienta poprzez: identyfikację jego trudności zawodowych, określenie celu, opracowanie i wdrożenie Indywidualnego Planu Działania, a także ocenę rezultatów (weryfikację stopnia osiągnięcia celu). Sam proces rozwiązywania problemu obejmuje ocenę doradczą oraz wsparcie klienta w zakresie podejmowania przez niego konkretnych, realistycznych działań. Wsparcie to powinno prowadzić do wymiernych, zauważalnych zmian, takich jak: nabywanie umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia, podejmowanie wysiłków zmierzających do szkolenia zawodowego i ustawicznego kształcenia się, czy też podejmowania ryzyka związanego z utworzeniem własnej firmy (samozatrudnienie).

W przypadku klientów rejestrujących się w urzędach pracy proces doradczy powinien być poprzedzony dostarczeniem młodemu człowiekowi kompleksowej informacji na temat rynku pracy, podstawowych przepisów prawnych regulujących ten rynek oraz określających podstawowe prawa i obowiązki pracownika a także bezrobotnego. Duże znaczenie ma tu także informacja o usługach urzędów pracy i programach wspierających bezrobotnych młodych ludzi.

Tak, więc procedura pracy urzędu w stosunku do klientów jawi się jako kompleksowe działanie wieloetapowe gdzie:

 • Etap 0 to rejestracja poprzedzona zajęciami informacyjnymi,

 • Etap I to praca z doradcą zawodowym jako kilkufazowy proces doradczy,

 • Etap II szkolenie poszukiwania pracy,

 • Etap III współpraca z pośrednikiem pracy i poszukiwanie pracy,

 • Etap IV ponowna praca z doradcą zawodowym – bilans uczestnictwa w Projekcie,

 • Etap V (w przypadku niepowodzenia w zatrudnieniu) powrót do pośrednika i ewentualne skierowanie klienta do różnych form zatrudnienia przewidzianych przepisami,

 • Etap VI ponowne skierowanie do doradcy zawodowego – praca nad celem.

Udział klienta w tej procedurze poza etapem zerowym może być dobrowolny, uzależniony tylko od jego decyzji. Oczywiście ta decyzja podejmowana przez beneficjenta w dużej mierze zależna będzie od jakości sesji informacyjnej przeprowadzonej przed rejestracją, dlatego też ważny jest udział w niej, obok rejestratora, doradcy zawodowego. Cała procedura pracy z klientami rejestrującymi się w urzędzie pracy przedstawiona została na poniższym schemacie:

W schemacie tym nie zawarto opisu tzw. fazy „0”, tj. rejestracji klienta1 w powiatowym urzędzie pracy. Faza „0” odnosi się do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy i obejmuje spotkanie informacyjne z klientami, podczas którego omówione zostaną: podstawowe przepisy prawne, usługi urzędu pracy, prawa i obowiązki bezrobotnego i programy wspierające. Ponadto, w fazie „0” będzie mieć miejsce rejestracja klienta i skierowanie do doradcy zawodowego. Istotne jest to, że w zasadzie praca nad tworzeniem Indywidualnego Planu Działania rozpoczyna się sesją indywidualną z doradcą zawodowym.


4. Procedury

4.1. Etapy postępowania

Przewiduje się dwa etapy postępowania:

 1. Tworzenia przez klienta IPD we współpracy z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy.

 2. Kontynuacji działań przez klienta związanych z weryfikacją lub osiągnięciem celu.


Ad.I. Etap tworzenia IPD obejmować będzie proces doradczy, w wyniku którego nastąpi: identyfikacja oczekiwań klienta i wstępnych celów zawodowych, poznanie mocnych i słabych stron, wyznaczenie celów i podjęcie decyzji zawodowej przez klienta.

Sam przebieg procesu doradczego mieć będzie formę pięciu spotkań - sesji indywidualnych i grupowych:

 1. „Analiza potrzeb klienta” (spotkanie indywidualne – 1 godz.),

 2. „Rynek pracy i warsztat edukacyjny” (sesja grupowa od 2 do 4 godz.),

 3. „Warsztat samopoznania” (sesja grupowa od 2 do 4 godz.),

 4. „Indywidualna ocena zawodowa” (spotkanie indywidualne – 1 godz.),

 5. „Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania” (sesja indywidualna – 1 godz.).

 1. „Analiza potrzeb klienta”, pierwsze spotkanie indywidualne obejmuje: określenie trudności zawodowych, rozpoznanie wstępnych celów zawodowych, ocenę postawy w stosunku do przyszłości, postrzeganie samego siebie. Oprócz treści merytorycznych przewiduje się określenie wzajemnych ról: doradca – klient, ram współpracy, wspólnego celu pracy, przebiegu kolejnych spotkań, warunków działania i sposobów realizacji (m.in. tworzenia przez klienta dokumentacji w formie („Portfolio”). Spotkanie kończy zawarcie kontraktu z klientem z deklaracją uczestnictwa w zajęciach indywidualnych i grupowych.

 2. „Rynek pracy i warsztat edukacyjny”, sesja grupowa obejmuje następujące problemy: role społeczne i modele życia, sytuacja na rynku pracy i jej przewidywany rozwój, wymagania zawodowe – oczekiwania pracodawców, możliwości kształcenia i warunki uczestnictwa, ocena kwalifikacji i ewentualnego doświadczenia zawodowego klientów w świetle wymagań rynku pracy, wzory pracy i uczenia się. Klienci tworzą „Portfolio”.

 3. „Warsztat samopoznania”, sesja grupowa obejmuje następującą problematykę: samoocenę (mocne i słabe strony), wyrażoną w formie „Autoportretu” obejmującą: zainteresowania, uzdolnienia, wartości, umiejętności, doświadczenia życiowe. Klient tworzy „Portfolio”.

 4. „Indywidualna ocena zawodowa”, spotkanie indywidualne obejmuje następującą problematykę: zainteresowania, wartości i cele, doświadczenie życiowe, zawodowe i umiejętności, wykształcenie i przebyte szkolenia, wzory pracy i uczenia się oraz uzdolnienia, czynniki społeczno-ekonomiczne oraz uzdolnienia przedsiębiorcze. Doradca sporządza opinię referencyjną. Klient tworzy „Portfolio”.

 5. „Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania”, spotkanie indywidualne obejmuje następującą problematykę: aspekty kariery takie, jak: cele, plany, perspektywę czasową i dynamikę oraz zakres doświadczeń (umiejętności) i zdolności. Spotkanie kończy parafowanie przez doradcę i klienta tekstu Indywidualnego Planu Działania.

Ad.II. Etap kontynuacji działań przez klienta, związanych z weryfikacją lub osiągnięciem celu.

1) Klienci realizują swój IPD korzystając z wyboru następujących opcji:

  1. Szkolenia technik poszukiwania pracy,

  2. Grupowe kursy szkoleń zawodowych (kursy ICT powiązane z rynkiem pracy),

  3. Kursy jednorazowe lub kursy otwarte,

  4. Kursy szkoleniowe w miejscu pracy u pracodawcy,

  5. Szkolenie dotyczące samozatrudnienia,

  6. Zatrudnienie tymczasowe w przedsiębiorstwie poza powiatem (50 beneficjentów).

2) Ponadto klienci uczestniczą w trzech spotkaniach w powiatowym urzędzie pracy:

  1. „Szkolenie poszukiwania pracy”, sesja grupowa obejmuje: poznanie zasad rekrutacji w firmach (a zwłaszcza procesu selekcji), określenie list potencjalnych pracodawców oraz przygotowanie aplikacji (życiorysu zawodowego, listu motywacyjnego), ćwiczenie autoprezentacji (rozmowa z pracodawcą). Klient tworzy „Portfolio”.

2.2. „Usługi pośrednictwa pracy” realizowane przez pośrednika pracy obejmują następujące działania: analizę opinii referencyjnej i „Portfolio” klienta, dobór ofert pracy, wspólne poszukiwania pracy, marketing klienta u pracodawcy oraz skierowanie do zatrudnienia.

  1. „Bilans uczestnictwa w projekcie” – spotkanie indywidualne z doradcą zawodowym obejmujące następującą problematykę: podsumowanie dokonań klienta (synteza najważniejszych sukcesów). Ocena przez klienta istotnych aspektów w czasie procesu doradczego (wypełnienie przez klienta kwestionariusza pozwalającego ocenić efekty jego udziału w programie), ustalenie zasad utrzymania z klientem dalszego kontaktu.

3) Formy wsparcia klienta w sytuacji niepowodzeń w zatrudnieniu:

3.1. „Usługi pośrednictwa pracy” – spotkanie indywidualne obejmujące ocenę przyczyn niepowodzeń w uzyskaniu zatrudnienia, ustalenie „mapy poszukiwania pracy”, skierowanie do zatrudnienia.

3.2. „Usługi poradnictwa zawodowego” - spotkanie indywidualne obejmujące: ocenę niepowodzeń, analizę dotychczasowych działań oraz braków (deficytów), wyrównanie deficytów i wyznaczenie nowego celu – klient koryguje dotychczasowy Indywidualny Plan Działania.


4.2. Zasady postępowania

Realizując poszczególne etapy postępowania należy przestrzegać następujących zasad:

 • tworzenia odpowiednich warunków do aktywnej współpracy z klientem (atmosfery harmonii, zaufania i zrozumienia podczas sesji indywidualnych i grupowych),

 • traktowania klienta jako aktywnego podmiotu oddziaływań doradczych („aktora” swoich wyborów zawodowych), który nie oczekuje od doradcy gotowych rad, lecz źródeł profesjonalnych informacji i warunków dla samodzielnego wykształcenia umiejętności umożliwiających rozwiązanie problemu. W tym celu wprowadza się tworzenie przez klienta „Portfolio”, co w praktyce oznacza nie tylko wsparcie doradcy, ale własne działanie klienta,

 • postrzegania pracy z klientem nad Indywidualnym Planem Działania jako bieżącego procesu , stałego elementu sesji indywidualnych i grupowych mimo, że ostatnie spotkanie poświęcone jest wyłącznie opracowaniu planu,

 • modyfikacji oddziaływań doradczych wobec klientów, którzy podczas pierwszej sesji „Analiza potrzeb klienta” deklarują gotowość założenia własnej firmy (samozatrudnienie), poprzez dodatkową ocenę ich zdolności przedsiębiorczych,

 • podsumowywania uzyskanych rezultatów procesu doradczego w toku kolejnych sesji indywidualnych i grupowych oraz oceny postępów poczynionych w wyniku pracy doradczej:

  • ocena IPD – 5-ty etap pracy doradczej - opracowywanie IPD,

  • ocena IPD – 3-ci etap pracy doradczej, etap kontynuacji, weryfikacji/osiągnięcie celu.

 • współdziałania pracowników PUP, a zwłaszcza pracownika rejestracji, doradcy zawodowego, pośrednika pracy. Współdziałanie w/w pracowników jest nieodzowne dla osiągnięcia celów przez klientów i efektywności usług samego urzędu,

 • uczestnictwa w szkoleniach kursowych, przewidzianych w programie doradców zawodowych (doradcy zawodowego) i pośrednika pracy.  1   2   3   4   5

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Metodologia tworzenia Indywidualnych Planów Działania iconSpotkanie informacyjno-konsultacyjne w zakresie Planów działania po kl na rok 2012

Metodologia tworzenia Indywidualnych Planów Działania iconKonsultacje Społeczne Lista projektów indywidualnych dla działania 4

Metodologia tworzenia Indywidualnych Planów Działania iconKonsultacje Społeczne Lista projektów indywidualnych dla działania 4

Metodologia tworzenia Indywidualnych Planów Działania iconKonsultacje Społeczne Lista projektów indywidualnych dla działania 4

Metodologia tworzenia Indywidualnych Planów Działania iconZasady tworzenia I działania chorągwi

Metodologia tworzenia Indywidualnych Planów Działania iconZasady tworzenia I działania hufca

Metodologia tworzenia Indywidualnych Planów Działania iconTemat II metodologia Metodologia nauk

Metodologia tworzenia Indywidualnych Planów Działania iconTemat V metodologia logiki Metodologia logiki – prawa I reguły dowodzenia

Metodologia tworzenia Indywidualnych Planów Działania iconTworzenia bazy danych Oracle z zakresu zagadnień przedstawianych na wykładzie z tego przedmiotu. Szczególną uwagę należało zwrócić na konceptualną stronę tworzenia bazy oraz opisania w niniejszej instrukcji podstawowych kwestii z nią związanych, jak I napotkanych ‘po drodze’ problemów oraz uzasadnie

Metodologia tworzenia Indywidualnych Planów Działania iconPlanów noworocznych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom