Plan wynikowy klasa IV
Pobierz 0.54 Mb.
NazwaPlan wynikowy klasa IV
strona1/10
Data konwersji04.09.2012
Rozmiar0.54 Mb.
TypWymagania
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
PLAN WYNIKOWY KLASA IVTemat

Liczba godz.

Lektura tekstu/środki dydaktyczne

Treści nauczania

Wymagania podstawowe

Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe

Uczeń:

1. Nasz podręcznik do języka polskiego

1

podręcznik do języka polskiego, kształcenie kulturowo-literackie

czytanie ze zrozumieniem; wyszukiwanie określonych informacji w tekście; opowiadanie o własnych odczuciach; wnioskowanie; argumentowanie; ocenianie; posługiwanie się pojęciami rozdział, temat, tekst, ilustracja • wskazuje rozdziały w podręczniku

 • opowiada o swoich odczuciach związanych z podręcznikiem

 • ocenia podręcznik do języka polskiego

 • rozumie pojęcia rozdział, temat, tekst, ilustracja

 • wyjaśnia związek tytułów rozdziałów z kalendarzem

 • ocenia różne elementy podręcznika

 • wymienia cechy dobrego podręcznika

 • poprawnie się posługuje pojęciami rozdział, temat, tekst, ilustracja

2. Poznajemy się


1

podręcznik do języka polskiego, kształcenie językowe, rozdział 1

rola nadawcy i odbiorcy wypowiedzi; formułowanie wypowiedzi jedno- i wielozdaniowych;

dbałość o poprawne posługiwanie się językiem w różnych sytuacjach

 • rozróżnia nadawcę i adresata wypowiedzi

 • wskazuje w tekście zwroty właściwe nadawcy i adresatowi wypowiedzi

 • zna i stosuje zwroty właściwe dla sytuacji oficjalnej i nieoficjalnej

 • przedstawia siebie i innych we właściwy sposób

 • układa prosty dialog
 • zna i poprawnie stosuje zwroty grzecznościowe w rozmowie oficjalnej i nieoficjalnej

 • właściwie odczytuje intencje nadawcy wypowiedzi

 • przedstawia siebie i innych we właściwy sposób

 • układa i poprawnie zapisuje dialog dotyczący sytuacji oficjalnych i nieoficjalnych
WAKACYJNE WSPOMNIENIA

3. Wakacyjnych wspomnień czar

1

Wanda Chotomska „Do widzenia, wakacje”


czytanie ze zrozumieniem; wyszukiwanie określonych informacji w tekście; wnioskowanie; argumentowanie; posługiwanie się pojęciami wers, rym

 • nazywa wakacyjne miesiące

 • wymienia słowa kojarzące się z wakacjami

 • określa tematykę wiersza

 • wyszukuje określone informacje w wierszu

 • rozumie pojęcie wers

 • wskazuje wersy i rymy w wierszu

 • wyjaśnia związek treści wiersza z ilustracją

 • zna pochodzenie słowa wrzesień

 • gromadzi słownictwo na określony temat

 • wskazuje adresata wiersza

 • wyjaśnia sens przenośny słów

 • opowiada o sytuacji przedstawionej w wierszu

 • opisuje podstawowe wyróżniki utworu poetyckiego (zwrotka, wers, rym)

 • podaje własne przykłady rymów

 • opisuje ilustrację i ocenia jej zgodność z treścią utworu
4. Piszemy pozdrowienia


2

Czesław Janczarski „Pamiątka z wakacji”


opowiadanie o własnych doświadczeniach;

czytanie ze zrozumieniem; wyszukiwanie określonych informacji w tekście; opisywanie sytuacji przedstawionej w wierszu; wnioskowanie; argumentowanie; zwroty grzecznościowe; pisma użytkowe (kartka pocztowa)

 • opowiada o swoich doświadczeniach

 • opisuje pamiątki z wakacji

 • wypowiada się na temat przyjaźni

 • nazywa elementy kartki pocztowej

 • poprawnie adresuje kartkę pocztową

 • zapisuje zwroty do adresata wielką literą

 • wypisuje kartkę pocztową na podstawie wzoru
 • opowiada o sytuacji przedstawionej w wierszu

 • wyciąga wnioski z sytuacji przedstawionej w wierszu

 • porównuje własne doświadczenia z przeżyciami innych

 • wymienia różne sposoby podtrzymywania przyjaźni

 • poprawnie wypisuje wszystkie elementy kartki pocztowej

 • poprawnie redaguje kartkę pocztową

 • rozumie znaczenie związku poczta pantoflowa
5. Używamy słów: proszę, dziękuję, przepraszam

1

podręcznik do języka polskiego, kształcenie językowe, rozdział 2

formułowanie wypowiedzi w formie życzeń, podziękowań i przeprosin

 • zna zwroty grzecznościowe, za pomocą których wyraża podziękowanie, prośbę, przeprosiny

 • dostrzega pozajęzykowe środki komunikacji

 • w różny sposób potrafi wyrazić prośbę, gratulacje, podziękowanie, przeprosiny

 • dobiera zwroty grzecznościowe adekwatne do sytuacji

 • rozumie, czym są pozajęzykowe środki komunikacji i poprawnie się nimi posługuje, uwzględniając cel wypowiedzi

 • wie, kiedy słowo dziękuję oznacza podziękowanie, a kiedy jest odmową
6. Witaj przygodo!1

René Goscinny i Jean-Jacques Sempé „Nocna zabawa” (fragment książki „Wakacje Mikołajka”)

czytanie ze zrozumieniem; doskonalenie techniki głośnego czytania; opowiadanie o własnych doświadczeniach; relacjonowanie zdarzeń opisanych w tekście; wyszukiwanie określonych informacji w tekście; wnioskowanie; argumentowanie; układanie dialogu; określanie rodzaju narracji, posługiwanie się pojęciami dialog, narrator

 • opowiada o swoich doświadczeniach

 • wymienia imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu

 • wymienia bohaterów opowiadania

 • wskazuje narratora

 • czyta dialogi w opowiadaniu

 • zapisuje rozmowę w postaci dialogu

 • rozumie pojęcia dialog, narrator
 • opowiada o harcerstwie

 • relacjonuje przebieg zdarzeń w opowiadaniu

 • wskazuje fragmenty narracji i dialogi w opowiadaniu

 • zapisuje dialog z fragmentami narracji

 • określa rodzaj narracji (pierwszoosobowa, trzecioosobowa)

 • wyjaśnia pojęcia dialog, narrator
7. Porozmawiajmy o przyjaźni

1

Hanna Ożogowska „Pierwsze zmartwienie w nowym roku szkolnym” (fragment książki „Lusterko dla każdej dziewczyny”)czytanie ze zrozumieniem;

doskonalenie techniki głośnego czytania; czytanie z podziałem na role; relacjonowanie zdarzeń; wyszukiwanie określonych informacji w tekście; argumentowanie;

określanie cech charakteru bohaterów utworu; wyrazy bliskoznaczne; posługiwanie się pojęciami bohater utworu, wyrazy bliskoznaczne

 • wypowiada się na określony temat

 • stara się czytać przydzieloną rolę głośno i wyraźnie, z uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych

 • wymienia bohaterów utworu i określa ich cechy charakteru

 • wskazuje wyrazy bliskoznaczne do podanych słów

 • wymienia cechy przyjaciela

 • układa dialog
 • uzasadnia swoje zdanie i wybory

 • czyta przydzieloną rolę z odpowiednią intonacją i artykulacją

 • ocenia postępowanie bohaterów

 • rozumie przesłanie utworu

 • posługuje się słownikiem wyrazów bliskoznacznych

 • stosuje wyrazy bliskoznaczne w wypowiedzi

8. Historia pewnej przyjaźni

1

Adam Mickiewicz „Przyjaciele”


czytanie ze zrozumieniem; czytanie z podziałem na role; odwoływanie się do własnych doświadczeń i przeżyć; określanie cech bohaterów; ocenianie; argumentowanie; wnioskowanie; wskazywanie w tekście form staropolskich i zastępowanie ich formami współczesnymi; posługiwanie się pojęciami morał, przysłowie,

życie i twórczość Adama Mickiewicza

 • opowiada o swoich doświadczeniach

 • wymienia imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu

 • wymienia bohaterów opowiadania

 • wymienia cechy bohaterów

 • rozumie, dlaczego bohater utworu źle postąpił

 • stara się czytać przydzieloną rolę głośno i wyraźnie, z uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych

 • rozumie pojęcia przysłowie i morał

 • uzasadnia swoje zdanie

 • opowiada przebieg zdarzeń w utworze

 • ocenia postępowanie bohaterów, odwołując się do tekstu

 • wskazuje wyrazy, które wyszły z użycia

 • czyta przydzieloną rolę z odpowiednią intonacją i artykulacją

 • rozumie przesłanie utworu

 • poznaje życie i twórczość Adama Mickiewicza

 • posługuje się pojęciami przysłowie i morał
9. Czworonożni przyjaciele

2

Joanna Chmielewska „Tęsknota” (fragment książki „Nawiedzony dom”)


opowiadanie o własnych doświadczeniach; relacjonowanie zdarzeń; wyszukiwanie określonych informacji w tekście; wnioskowanie; argumentowanie;

określanie cech charakteru bohaterów utworu; ocenianie ich postępowania; rozróżnianie języka potocznego i języka literackiego; posługiwanie się pojęciem związek frazeologiczny; wybrane związki frazeologiczne

 • opowiada o swoich doświadczeniach

 • wymienia imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu

 • wymienia bohaterów opowiadania

 • charakteryzuje bohaterów

 • wyszukuje określone informacje w tekście

 • czyta głośno i wyraźnie, z uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych

 • wskazuje wypowiedzi w języku potocznym i języku literackim

 • wyjaśnia znaczenie wybranych związków frazeologicznych

 • dostrzega związek treści utworu z ilustracjami
 • uzasadnia swoje zdanie

 • opowiada przebieg zdarzeń w utworze

 • ocenia postępowanie bohaterów, odwołując się do tekstu

 • podaje własne przykłady wypowiedzi w języku potocznym

 • zapamiętuje znaczenie wybranych związków frazeologicznych
10. Komunikujemy się ze sobą

1

podręcznik do języka polskiego, kształcenie językowe, rozdział 3

określanie nadawcy i adresata wypowiedzi; rozumienie słuchanej wypowiedzi; formułowanie wypowiedzi w formie zaproszeń, gratulacji i instrukcji; poprawna artykulacja głosek

 • wyróżnia nadawcę i adresata wypowiedzi

 • odczytuje intencje nadawcy (polecenie, informację, zaproszenie)

 • poprawnie wymawia wyrazy

 • rozróżnia i poprawnie nazywa nadawcę i afdresata wypowiedzi

 • rozumie zależności między nadawcą a adresatem wypowiedzi

 • poprawnie określa intencje nadawcy

 • poprawnie artykułuje głoski

11. Koleżeński to znaczy…

1

Mira Jaworczakowa „Tylko ja sama” (fragment książki „Oto jest Kasia”)

opowiadanie o własnych doświadczeniach; czytanie ze zrozumieniem; porządkowanie wydarzeń w kolejności chronologicznej; wyszukiwanie określonych informacji w tekście; doskonalenie techniki głośnego czytania; wnioskowanie; argumentowanie;

określanie cech charakteru bohaterów utworu; ocenianie ich postępowania; posługiwanie się pojęciami chronologia, plan wydarzeń


 • opowiada o swoich doświadczeniach

 • wymienia imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu

 • wymienia bohaterów opowiadania

 • charakteryzuje bohaterów

 • wyszukuje określone informacje w tekście

 • czyta głośno i wyraźnie, z uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych

 • porządkuje wydarzenia w kolejności chronologicznej

 • rozumie pojęcie chronologia
 • uzasadnia swoje zdanie

 • opowiada przebieg zdarzeń w utworze

 • ocenia postępowanie bohaterów, odwołując się do tekstu

 • odróżnia twórczy i odtwórczy plan wydarzeń

 • uzasadnia konieczność odpowiedniego zachowania się w określonej sytuacji

 • wyjaśnia pojęcie chronologia
12. Jak poprawnie napisać opowiadanie

2
opowiadanie o własnych doświadczeniach; czytanie ze zrozumieniem; wskazywanie elementów opowiadania; ustalanie chronologii wydarzeń; wnioskowanie; argumentowanie; pisanie opowiadania; stosowanie środków stylistycznych i znaków interpunkcyjnych;

stosowanie akapitów

 • określa tematykę opowiadania

 • wskazuje bohatera, który jest narratorem opowiadania

 • ustala chronologię wydarzeń

 • pisze dalszy ciąg opowiadania

 • układa zdanie rozpoczynające i kończące opowiadanie

 • poprawnie buduje zdania

 • dba o poprawność ortograficzną
 • określa rodzaj narracji

 • opowiada tę samą historię z punktu widzenia różnych bohaterów

 • zna i stosuje zasady pisania opowiadania

 • poprawnie zapisuje dialog i stosuje akapity

 • dba o poprawną budowę opowiadania (wstęp, rozwinięcie, zakończenie)

 • stosuje bogate słownictwo

 • pracuje nad stylem wypowiedzi
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Plan wynikowy klasa IV iconPlan wynikowy klasa II

Plan wynikowy klasa IV iconPlan wynikowy – klasa 1

Plan wynikowy klasa IV iconPlan wynikowy geografia klasa I

Plan wynikowy klasa IV iconPlan wynikowy z muzyki klasa I

Plan wynikowy klasa IV iconPlan wynikowy fizyka klasa I

Plan wynikowy klasa IV iconPlan wynikowy (przykładowy) – Klasa 4

Plan wynikowy klasa IV iconPlan wynikowy – klasa III

Plan wynikowy klasa IV iconPlan wynikowy sparks 3 (klasa 3)

Plan wynikowy klasa IV iconPlan wynikowy fizyka klasa II

Plan wynikowy klasa IV iconWynikowy plan nauczania Klasa 2

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom