Plan wynikowy klasa IV
Pobierz 0.54 Mb.
NazwaPlan wynikowy klasa IV
strona2/10
Data konwersji04.09.2012
Rozmiar0.54 Mb.
TypWymagania
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

13. Sprawdźmy, co już wiemy

1
utrwalenie zdobytej wiedzy i jej stosowanie w praktyce

 • samodzielnie i z pomocą nauczyciela wykonuje proste ćwiczenia

 • pracuje w małej grupie

 • określa nadawcę i adresata wypowiedzi

 • zna i stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe

 • samodzielnie wykonuje ćwiczenia zgodnie z poleceniem

 • potrafi pracować w grupie i właściwie zorganizować jej pracę

 • odczytuje intencje nadawcy wypowiedzi

 • samodzielnie układa dialogi
14. Pisownia wyrazów z „ó

1
zasady pisowni wyrazów z „ó”; wyjątki od tej pisowni • uzasadnia pisownię wyrazów z „ó”

 • podaje przykłady wyrazów z „ó”

 • stosuje w praktyce zasady pisowni wyrazów z „ó”

 • zna zasady pisowni wyrazów z „ó” i wymienia wyjątki

 • bezbłędnie zapisuje wyrazy z „ó”
15. Sprawdź, ile wiesz


1

Marek Głogowski „Pora wesoła”

czytanie ze zrozumieniem; doskonalenie techniki głośnego czytania; posługiwanie się pojęciami wyraz bliskoznaczny, rym, wers, wyrazy pokrewne; zapisywanie dialogu; pisma użytkowe (kartka pocztowa); zapis zwrotów grzecznościowych; zasady pisowni wyrazów z „ó” • wymienia imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu

 • określa tematykę wiersza

 • wyszukuje określone informacje w tekście

 • wskazuje wyrazy bliskoznaczne do podanych słów

 • podaje wyrazy pokrewne do podanych

 • układa i zapisuje dialog

 • pisze kartkę pocztową
 • opowiada o sytuacji przedstawionej w wierszu

 • omawia związek utworu z określoną porą roku

 • układa i zapisuje dialog

 • poprawnie zapisuje wszystkie elementy kartki pocztowej

 • poprawnie zapisuje zwroty grzecznościowe

PIERWSZE BARWY JESIENI

1. Moja rodzina


1

Joanna Papuzińska „Fotografie”


opowiadanie o własnych doświadczeniach; czytanie ze zrozumieniem; słuchanie wzorowej recytacji wiersza; członkowie rodziny; stopnie pokrewieństwa w rodzinie; podmiot liryczny; wybrane przysłowia i związki frazeologiczne; posługiwanie się pojęciami pokolenie, drzewo genealogiczne

 • opowiada o swoich doświadczeniach

 • określa tematykę utworu

 • wyszukuje określone informacje w utworze

 • określa, kim jest osoba mówiąca w wierszu

 • rozumie wybrane przysłowia

 • poprawnie posługuje się pojęciami pokolenie, drzewo genealogiczne

 • wymienia członków rodziny i opisuje ich wygląd, charakter, zainteresowania

 • poprawnie określa niektóre stopnie pokrewieństwa w rodzinie
 • wyciąga wnioski z własnych doświadczeń i doświadczeń innych osób

 • wyjaśnia związek utworu z ilustracjami

 • opowiada treść utworu

 • wyjaśnia, kim jest podmiot liryczny

 • zna i poprawnie stosuje wyrazy oznaczające stopień pokrewieństwa

 • zapamiętuje znaczenie wybranych związków frazeologicznych

 • wyjaśnia pojęcia pokolenie, drzewo genealogiczne

 • poznaje historię aparatu fotograficznego
2. Co ma kisiel do wujka. O frazeologizmach i przysłowiach

1

Grzegorz Kasdepke „Piąta woda po kisielu” (fragment ksiązki „Co to znaczy…”)opowiadanie o własnych doświadczeniach; czytanie ze zrozumieniem; doskonalenie techniki głośnego czytania; argumentowanie; wybrane przysłowia i związki frazeologiczne; korzystanie ze słownika frazeologicznego


 • wyszukuje określone informacje w tekście

 • wymienia bohaterów utworu

 • rozumie niektóre związki frazeologiczne

 • wie, do czego służy słownik frazeologiczny

 • rozumie mądrości zawarte w niektórych przysłowiach
 • wyjaśnia komizm sytuacyjny w utworze

 • określa cechy bohaterów

 • wyjaśnia znaczenie wybranych związków frazeologicznych

 • korzysta ze słownika frazeologicznego

 • poprawnie odmienia wyraz kisiel
3. Skąd się wzięły imiona i nazwiska?

1

Witold Cienkowski „Co starsze: imię czy nazwisko?” (fragment książki „Co starsze: imię czy nazwisko?”)wypowiadanie się na określony temat; czytanie ze zrozumieniem; wyszukiwanie określonych informacji w tekście; wnioskowanie; argumentowanie; kolejność alfabetyczna; redagowanie notatki; posługiwanie się pojęciami wizytówka, inicjały

 • wypowiada się na określony temat

 • czyta ze zrozumieniem

 • wyszukuje określone informacje w tekście

 • rozumie pojęcie wizytówka

 • projektuje własną wizytówkę

 • układa nazwiska w kolejności alfabetycznej

 • podaje swoje inicjały
 • uzasadnia swoje zdanie

 • przedstawia informacje zawarte w tekście

 • wyjaśnia, do czego służy wizytówka

 • wyjaśnia, dlaczego spisy sporządza się w kolejności alfabetycznej

 • poprawnie się przedstawia

 • podaje informacje o pochodzeniu swego nazwiska

4. Co wiemy o czasowniku?

1

podręcznik do języka polskiego, kształcenie językowe, rozdział 4

wskazywanie czasowników w tekście

 • wskazuje czasowniki w tekście

 • odróżnia czasownik od innych części mowy

 • uzupełnia tekst czasownikami
 • zna pojęcie: czasownik

 • odróżnia czasowniki nazywające czynności od nazywających stany

5. Odmieniamy czasownik przez osoby i liczby

1

podręcznik do języka polskiego, kształcenie językowe, rozdział 5

odmiana czasownika przez osoby i liczby;

stosowanie poprawnych form czasowników w mowie i w piśmie

 • odróżnia liczbę pojedynczą i mnogą czasowników

 • uzupełnia tekst poprawnymi formami czasowników

 • tworzy poprawne formy czasownika
 • określa osobę i liczbę czasowników w tekście

 • odmienia czasownik przez osoby i liczby

6. Dobre wychowanie w szkole i w domu

1

Maria Ziółkowska „Grzeczność na co dzień” (fragment książki „Jak się zachować”)

opowiadanie o własnych doświadczeniach; czytanie ze zrozumieniem; wyszukiwanie informacji w tekście; zasady zachowania; wnioskowanie; argumentowanie;

wybrane przysłowia i związki frazeologiczne; cechy osób; wyrazy przeciwstawne; rozumienie pojęć etykieta, kultura osobista

 • opowiada o własnych doświadczeniach

 • wyszukuje określone informacje w tekście

 • wymienia wyrazy przeciwstawne do podanych

 • wskazuje pozytywne i negatywne cechy bohatera

 • podaje przykłady kulturalnego zachowania się

 • rozumie, czym jest kultura osobista
 • ocenia postawę bohaterów książki i uzasadnia swoje zdanie

 • podaje własne przykłady antonimów

 • formułuje pouczenie płynące z przysłowia i uzasadnia jego słuszność

 • wyjaśnia pojęcie etykieta

7. Wśród szkolnych spraw

2

Kornel Makuszyński „Historyczna pasja w klasie siódmej” (fragment ksiązki „Szatan z siódmej klasy”)


opowiadanie o własnych doświadczeniach; czytanie ze zrozumieniem; doskonalenie techniki głośnego czytania; uważne słuchanie wypowiedzi innych; wyszukiwanie informacji w tekście; ocenianie postawy bohaterów; wnioskowanie; argumentowanie; komunikacja pozajęzykowa; porządkowanie wydarzeń w kolejności chronologicznej; określanie czasu i miejsca akcji; rozumienie pojęć akcja, świat przedstawiony; przenośne znaczenie powiedzeń


 • opowiada o własnych doświadczeniach

 • określa tematykę utworu

 • wyszukuje określone informacje w tekście

 • uważnie słucha wypowiedzi innych i nie przerywa im

 • czyta głośno i wyraźnie, z uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych

 • ocenia postępowanie bohaterów

 • rozumie informacje wyrażone gestem i mimiką

 • porządkuje wydarzenia w kolejności chronologicznej

 • określa czas i miejsce akcji w utworze

 • wskazuje elementy świata przedstawionego

 • poznaje niektóre słynne powiedzenia
 • uzasadnia swoje zdanie

 • opowiada przebieg zdarzeń w utworze

 • ocenia postępowanie bohaterów, odwołując się do tekstu

 • posługuje się pozajęzykowymi środkami komunikacji

 • wyjaśnia, czym jest czas i miejsce akcji w utworze

 • wymienia elementy świata przedstawionego w utworze

 • wyjaśnia pojęcie akcja utworu

 • opisuje przebieg akcji w filmie

 • stosuje znane powiedzenia w odpowiednim kontekście

 • pisze opowiadanie na zadany temat
8. Poznajemy osobowe i nieosobowe formy czasownika

1

podręcznik do języka polskiego, kształcenie językowe, rozdział 6

odróżnianie osobowych i nieosobowych form czasownika; poznanie zasad pisowni bezokoliczników (różnice między mową a pismem)

 • rozpoznaje osobową formę czasownika i bezokolicznik

 • podejmuje próby tworzenia osobowych form od bezokolicznika i podawania bezokoliczników, od których utworzono podane formy osobowe

 • zna zasady pisowni bezokoliczników zakończonych na „-ść”, „-źć”
 • wskazuje w tekście osobowe formy czasowników i bezokoliczniki

 • tworzy poprawne formy osobowe od bezokoliczników i podaje bezokoliczniki, od których utworzono podane formy osobowe

 • poprawnie zapisuje bezokoliczniki zakończone na „-ść”, „-źć”
9. Dzień Edukacji Narodowej

1

Tadeusz Kubiak „Piosenka o naszej Pani”


wypowiadanie się na określony temat; czytanie ze zrozumieniem; wyszukiwanie informacji w tekście; wskazywanie rymów w wierszu; określanie cech nauczyciela; wnioskowanie i argumentowanie; posługiwanie się pojęciami podmiot liryczny, zwrotka


 • wypowiada się na określony temat

 • czyta ze zrozumieniem

 • wyszukuje określone informacje w tekście

 • określa kim jest podmiot liryczny

 • opisuje podstawowe wyróżniki utworu poetyckiego (liczba zwrotek, liczba wersów w zwrotce, rymy)

 • wyjaśnia znaczenie podanego związku frazeologicznego
 • uzasadnia swoje zdanie

 • opowiada o sytuacji przedstawionej w wierszu

 • określa, kim jest podmiot liryczny

 • rozpoznaje i opisuje podstawowe wyróżniki utworu poetyckiego (zwrotkę, wers, rym i rytm)

 • kojarzy obrazy poetyckie z odpowiednimi porami roku

 • nadaje własny tytuł utworom poetyckim

 • wyjaśnia, kim jest osoba kompetentna

 • podejmuje własne próby poetyckie
10. Opisy barwne jak motyl

2

Dorota Gellner „Jesienny spacer”


wypowiadanie się na określony temat; czytanie ze zrozumieniem; doskonalenie techniki głośnego czytania; wyszukiwanie informacji w tekście;

nastrój wiersza;

elementy opisu; rodzaje opisów; gromadzenie słownictwa przydatnego w opisie; redagowanie opisu;

posługiwanie się pojęciem epitet


 • wypowiada się na określony temat

 • czyta głośno i wyraźnie, z uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych

 • wyszukuje określone informacje w tekście

 • wskazuje epitety w utworze

 • wymienia barwy kojarzące się z jesienią

 • wymienia określenia dotyczące liścia

 • zna elementy opisu

 • wymienia rodzaje opisów

 • redaguje prosty opis
 • uzasadnia swoje zdanie

 • opowiada treść utworu

 • określa nastrój utworu

 • podaje przykłady epitetów

 • zna elementy opisu

 • podaje przykłady różnych opisów

 • gromadzi słownictwo do opisu

 • opisuje liść
11. Odmieniamy czasownik przez czasy i rodzaje

1

podręcznik do języka polskiego, kształcenie językowe, rozdział 7

odmiana czasownika przez czasy i rodzaje; stosowanie poprawnych form czasowników w mowie i piśmie

 • określa czas trwania czynności, o której mowa w zdaniu

 • określa czas i rodzaj podanych form osobowych czasownika

 • w swoich wypowiedziach stosuje formy czasownika, poprawne pod względem czasu i rodzaju
 • poprawnie określa czas i rodzaj (w tym – męskoosobowy i niemęskoosobowy) podanych form czasownika

 • w wypowiedziach stosuje formy czasownika poprawne pod względem czasu i rodzaju (w tym – czasowników typu iść)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Powiązany:

Plan wynikowy klasa IV iconPlan wynikowy klasa II

Plan wynikowy klasa IV iconPlan wynikowy – klasa 1

Plan wynikowy klasa IV iconPlan wynikowy geografia klasa I

Plan wynikowy klasa IV iconPlan wynikowy z muzyki klasa I

Plan wynikowy klasa IV iconPlan wynikowy fizyka klasa I

Plan wynikowy klasa IV iconPlan wynikowy (przykładowy) – Klasa 4

Plan wynikowy klasa IV iconPlan wynikowy – klasa III

Plan wynikowy klasa IV iconPlan wynikowy sparks 3 (klasa 3)

Plan wynikowy klasa IV iconPlan wynikowy fizyka klasa II

Plan wynikowy klasa IV iconWynikowy plan nauczania Klasa 2

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom