Nazwa: Region Gdański nszz "Solidarność"
Pobierz 35.88 Kb.
NazwaNazwa: Region Gdański nszz "Solidarność"
Data konwersji20.10.2012
Rozmiar35.88 Kb.
TypDokumentacjaProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
ZAPROSZENIE DO SKŁADNIA OFERT

Region Gdański NSZZ „Solidarność”, w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi szkoleniowej w zakresie obsługi maszyn i urządzeń w ramach projektu pt. „Nowe kwalifikacje receptą na kryzys!” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet VIII„Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”

Sekcja I: Zamawiający

1.1 Oficjalna nazwa i adres zamawiającego

Nazwa:

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

NIP: 583-00-18-150

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:

Stanisława Gatz,

Magdalena Nowak

Adres: ul. Wały Piastowskie 24

Kod pocztowy: 80–855

Miejscowość: 80-855 Gdańsk

Województwo: pomorskie

Telefon: 58 308 43 37,

58 308 42 45

Faks: 58 308 44 18

Poczta elektroniczna:

s.gatz@solidarnosc.gda.pl

m.nowak@solidarnosc.gda.pl

Strona internetowa:

www.solidarnosc.gda.pl

1.2 Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje

Region Gdański NSZZ "Solidarność", Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

1.2 Adres, pod którym można przesyłać oferty cenowe

Region Gdański NSZZ "Solidarność", Wały Piastowskie 24, 80-855 GdańskSekcja II: Przedmiot zamówienia

2.1 Opis

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa w zakresie obsługi maszyn i urządzeń dla 100 uczestników projektu „Nowe kwalifikacje receptą na kryzys!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  1. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Profile szkoleń zawodowych

 • Obsługa obrabiarki CNC

 • Obsługa dźwigów i suwnic

 • Obsługa wózków widłowych/jezdniowych

 • Obsługa maszyn i urządzeń budowlanych (koparki/koparko-ładowarki)

Dla wszystkich profili szkoleń konieczna jest realizacja jednego modułu wspólnego dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy, po którym uczestnik podejmie naukę na odpowiedniej specjalizacji.

Wszystkie szkolenia muszą być opracowane wg standardu projektu (Konspekty, Programy Szkoleń, Materiały Szkoleniowe, Dokumentacja Szkoleniowa, Miesięczne Rozliczenia Pracy)

Oferta musi zawierać szczegółową wycenę szkoleń dla grup 5-cio, 10-cio osobowych oraz dla szkoleń indywidualnych. Szkolenia powinny obejmować przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień i certyfikatów.


Konieczne jest zachowanie możliwości modyfikacji liczby osób na poszczególne szkolenia w zależności od zainteresowań uczestników zgłaszających się do projektu


Preferowane miejsca szkoleń to: Gdańsk, Gdynia i Starogard Gdański


  1. Opis przedmiotu zamówienia

 1. TERMIN WYKONANIA przedmiotu ZAMÓWIENIA : od stycznia 2011 do listopada 2011
Sekcja III: Warunki, które powinien spełniać wykonawcaOd wykonawcy oczekuje się spełnienia następujących warunków uczestnictwa w postępowaniu:

posiada wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia. Przez doświadczenie rozumie się:

 • posiadanie minimum 5 cio letniego doświadczenia w zakresie realizacji szkoleń zawodowych potwierdzanych certyfikatami w formie papierowej, w tym w realizowanych ramach projektów unijnych;

 • posiada możliwość przeprowadzenia szkoleń zakończonych egzaminem umożliwiającym uzyskanie certyfikatów i uprawnień

 • dysponuje odpowiednim personelem i infrastrukturą do wykonania zamówienia, w tym posiada warunki techniczne umożliwiające prowadzenie 3 szkoleń w ramach trzech grup szkoleniowych równolegle

 • Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z przepisami art. 24 w/w ustawy o zamówieniach publicznych.

Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie koszty związane z realizacją zadania.

Termin realizacji: najpóźniej do 30 listopada 2011 roku.

Miejsce realizacji usługi: województwo pomorskie

Sekcja IV: Tryb

4.1 Zapytanie ofertowe zostanie wysłane do 3 oferentów. Jednocześnie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Lidera i Partnera oraz wywieszona na ogólno dostępnej tablicy w siedzibie zleceniodawcy.

4.2 Kryteria oceny: 60 % cena

20% elastyczność miejsca organizacji szkolenia

20% możliwość organizacji szkoleń w nowych profilach


Preferowani będą oferenci, którzy udokumentują, iż w okresie prowadzenia działalności przeprowadzili szkolenia zawodowe w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

4.3 Termin składania ofert:

Oferty przyjmujemy w terminie do dnia 27 grudnia 2010 do godz.15.00 w siedzibie: Region Gdański NSZZ „Solidarność”, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w pokoju 128 na załączonym formularzu. Oferty powinny być dostarczane w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie szkoleń zawodowych” osobiście lub listem poleconym.

4.4 Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:

28 grudnia, godz.10.00, ul. ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk

Oferty rozpatrywane będą przez Komisję 3 osobową składającą się z przedstawicieli Zleceniodawcy.

4.4.1 Weryfikacja warunków postawionych w punkcie 3 odbędzie się w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone na formularzu oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania okazania dokumentów potwierdzających stwierdzenie warunków uczestnictwa w postępowaniu.

4.4.2 Z posiedzenia komisji zostanie sporządzony protokół.

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 28.12.2010r a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem www.solidarnosc.gda.pl

Oferenci otrzymają pisemna informację o wynikach poprzez e-mail lub Fax.

4.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych;

4.5.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji oferowanych warunków z wykonawcą, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą w celu uzyskania warunków korzystniejszych dla zamawiającego.

4.5.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

4.5.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia zamówienia uzupełniającego na warunkach niniejszej oferty.

4.5.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju szkoleń zawodowych pod warunkiem uzyskania zgody wykonawcy na przeprowadzenie takich zmian.

4.6 Zgodnie z przepisami art. 180 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oferentowi przysługuje prawo wniesienia protestu dotyczącego istotnych warunków zamówienia

4.7 Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.


4.8 Postępowanie dotyczy projektu: „Nowe kwalifikacje receptą na kryzys!” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII„Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”Wykonawca

N

Zamawiający:

Region Gdański NSZZ Solidarność”

Ul. Wały Piastowskie 24

80-855 Gdańsk, pokó129
azwa:

Adres:


OFERTA

Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla Beneficjentów projektu „Nowe kwalifikacje receptą na kryzys!” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

oznaczenie postępowania: 01/POKL/8.1.1/2010/RG


Ja niżej podpisany(a), upoważniony(a) do reprezentowania Wykonawcy oferuję usługę dotyczącą szkoleń zawodowych realizowanych w ramach projektu pt. „Nowe kwalifikacje receptą na kryzys!” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, za cenę brutto: ………………………………………………………………………………………………….…….. złotych

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………….) za całość przedmiotu zamówienia.

Szczegółowa kalkulacja znajduje się poniżej

Składając niniejszą ofertę oświadczam, że: • Posiadam wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia. Przez doświadczenie rozumie się: posiadanie minimum 5-cio letniego doświadczenia w zakresie realizacji szkoleń zawodowych , w tym w ramach projektów unijnych;
 • Dysponuję odpowiednim personelem i infrastrukturą do wykonania zamówienia, w tym posiadam warunki techniczne i infrastrukturę do realizacji równolegle trzech grup szkoleniowych oraz prowadzenia szkoleń w Gdańsku Gdyni i Starogardzie Gdańskim,
 • Posiadam uprawnienie do przygotowania i przeprowadzenia szkoleń zakończonych egzaminem umożliwiającym uzyskanie certyfikatów i uprawnień
 • Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z przepisami art. 24 w/w ustawy o zamówieniach publicznych.……………………………………..

(data i miejsce)


……………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)


……………………………………………………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)


Składając niniejszą ofertę na realizację usługi realizacji szkoleń zawodowych realizowanych w ramach projektu „Nowe kwalifikacje receptą na kryzys!” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

(oznaczenie postępowania: 01/POKL/8.1.1/2010/RG) potwierdzam poniższe warunki realizacji zamówienia:

III. Wynagrodzenie wykonawcy płatne będzie na podstawie faktur VAT w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, a faktury wystawiane będą nie częściej, niż raz w miesiącu za zrealizowane zamówienia;

VI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany rodzajów szkoleń zawodowych pod warunkiem uzyskania zgody Wykonawcy na przeprowadzenie takich zmian;

……………………………………..

(data i miejsce)


……………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)


……………………………………………………………………………………….

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)www.receptanakryzys.eduportal.pl


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Nazwa: Region Gdański nszz \"Solidarność\" iconStanowisko Narady Przewodniczących Organizacji Zakładowych nszz "Solidarność" zrzeszonych w Krajowej Sekcji Nauki nszz "Solidarność"

Nazwa: Region Gdański nszz \"Solidarność\" iconNszz solidarnośĆ PiS

Nazwa: Region Gdański nszz \"Solidarność\" icon30-lecie nszz „Solidarność”

Nazwa: Region Gdański nszz \"Solidarność\" iconStatut nszz "solidarnośĆ"

Nazwa: Region Gdański nszz \"Solidarność\" iconNszz region Ziemia Łódzka Stanowisko

Nazwa: Region Gdański nszz \"Solidarność\" iconDeklaracja programowa nszz „solidarnośĆ”

Nazwa: Region Gdański nszz \"Solidarność\" iconDrodzy członkowie nszz solidarność!

Nazwa: Region Gdański nszz \"Solidarność\" iconGazetka Historyczna- nszz „SolidarnoŚĆ” 6

Nazwa: Region Gdański nszz \"Solidarność\" iconUchwały kongresu ksznośil nszz "Solidarność"

Nazwa: Region Gdański nszz \"Solidarność\" iconDeklaracja programowa nszz „solidarnośĆ” preambułA

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom