Wywiadem, rozmową z uczniami. Analiza ankiet oraz wnioski z wywiadów I rozmów z uczniami wskazują na duże zainteresowanie uczniów zagadnieniami przyrodniczymi oraz chęć działania w kole przyrodniczym
Pobierz 105.31 Kb.
NazwaWywiadem, rozmową z uczniami. Analiza ankiet oraz wnioski z wywiadów I rozmów z uczniami wskazują na duże zainteresowanie uczniów zagadnieniami przyrodniczymi oraz chęć działania w kole przyrodniczym
Data konwersji20.10.2012
Rozmiar105.31 Kb.
TypWywiad

PROGRAMKOŁA ZAINTERESOWAŃ


MŁODZI PRZYJACIELE

PRZYRODY

OPRACOWAŁA : DOROTA PĘDZIERSKA
SZKOLNE KOŁO ZAINTERESOWAŃ

MŁODZI PRZYJACIELE PRZYRODY”


I WSTĘP


Początki ochrony sięgają daleko w przeszłość. Najdawniejszym źródłem ochrony przyrody były wierzenia religijne różnych ludów w wielu częściach świata. Dzięki tym wierzeniom zachowały się jako święte i nietykalne sędziwe drzewa oraz inne osobliwości przyrody. U plemion słowiańskich powszechną czcią otoczone były święte gaje, stare dęby i lipy. W średniowieczu zakony franciszkańskie propagowały ochronę dzikich zwierząt, szacunek do przyrody i jej ochronę.

W Polsce już za czasów Bolesława Chrobrego chroniony był bóbr. Wiele ograniczeń w polowaniach wydał również król Władysław Jagiełło, natomiast na podstawie zarządzenia króla Zygmunta III opieką prawną objęty został tur – wielkie zwierzę kopytne. Dzięki tej ochronie tur żył w Europie najdłużej w naszych puszczach.

W obecnych czasach w związku z rozwojem przemysłu, techniki i urbanizacji stały się widoczne ujemne skutki tych zjawisk dla środowiska człowieka, zdrowia ludzi oraz zagrożenie wyczerpania się zasobów naturalnych w niedalekiej przyszłości. Staje się, więc oczywista konieczność oszczędnego, racjonalnego gospodarowania bogactwami oraz potrzeba ochrony przyrodniczego środowiska człowieka. W chwili obecnej wskazane jest szerokie uświadomienie i wychowanie całego społeczeństwa w rozumieniu problemów ochrony przyrody oraz zgubnych skutków zachwiania równowagi panującej w przyrodzie. Pokolenie, które za młodu będzie miało wpojone zasady ochrony środowiska nie będzie ich lekceważyło w przyszłości. Takie zadania wychowawcze może spełniać szkoła, wdrażając zasady ochrony środowiska poprzez prowadzenie m.in. przyrodniczego koła zainteresowań.


Program koła powstał z inicjatywy uczniów w oparciu o diagnozę przeprowadzoną wśród uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Szewni metodą sondażu diagnostycznego: ankietą, wywiadem, rozmową z uczniami.

Analiza ankiet oraz wnioski z wywiadów i rozmów z uczniami wskazują na duże zainteresowanie uczniów zagadnieniami przyrodniczymi oraz chęć działania w kole przyrodniczym.

Koło skupia ok. 15 członków. Członkami są chętni uczniowie klas IV-VI. Opiekunem koła jest nauczyciel przyrody Dorota Pędzierska.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu w ramach zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 1 godziny.

Ideą koła jest oddziaływanie wychowawcze nie tylko na jej członków, ale także na całą społeczność szkolną, rodziców i środowisko społeczne.


II.

CEL OGÓLNY:


 • kształtowanie właściwego stosunku dzieci do przyrody i wyrabianie nawyku umiejętnego chronienia jej,

 • budzenie zainteresowań przyrodniczych dzieci.CELE SZCZEGÓŁOWE:


 • poznanie piękna przyrody swojego regionu,

 • przekazywanie uczniom podstawowych wiadomości z zakresu ochrony przyrody,

 • wdrażanie do działalności na rzecz ochrony i wzbogacania środowiska przyrodniczego,

 • poznanie skutków działalności człowieka i wpływu na zdrowie,

 • obserwacja roślin i zwierząt w warunkach naturalnych,

 • wyrabianie nawyków społecznie użytecznych,

 • wyzwalanie samodzielności i inicjatyw uczniów,

 • wdrażanie do samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia ciekawych artykułów oraz literatury o tematyce przyrodniczej,

 • kształtowanie umiejętności gromadzenia zbiorów i ich porządkowania,

 • wprowadzanie różnorodnych form pracy.III.

ZARYS TREŚCI


 1. Moja najbliższa okolica

 • najciekawsze elementy przyrodnicze w okolicy,

 • obiekty architektoniczne,

 • sławni ludzie związani z okolicą,

 • poznanie nazw ważniejszych miejscowości,

 • poznanie form ochrony przyrody w okolicy (parki narodowe, parki

krajobrazowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody),

  1. Inwentaryzacja walorów przyrodniczych i dóbr kulturowych zasługujących na ochronę.
  1. Organizacja imprez szkolnych:

 • konkursy szkolne, np.

„Wiem wszystko o ochronie przyrody – konkurs wiedzy”


„ Najlepszy karmnik”

„Najaktywniejsza klasa w akcji dokarmiania ptaków”
„Ochrona przyrody w oczach dziecka” – plakat

„Zgaduj zgadula” – wiem wszystko o parkach narodowych

- rajd śladami ciekawych ludzi (,, Śladami A. Wachniewskiej malarki i orędowniczki ochrony przyrody Roztocza”)

- wieczór ciekawej przyrody ( spotkanie z podróżnikiem lub pracownikiem Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego RPN )

  1. Gromadzenie i wykonywanie pomocy:

- zbieranie i segregowanie okazów przyrodniczych

- wykonywanie plansz, plakatów, gablot, zielników itp.

- organizowanie kącików przyrody

- układanie i rozwiązywanie krzyżówek przyrodniczych,

- wykonywanie pomocy naukowych /albumów, zielników/,


IV.

ZADANIA


Pierwszoplanowym zadaniem koła jest opieka nad zielenią budynku szkolnego, zielenią wokół szkoły oraz praca przyczyniająca się do podniesienia estetyki szkoły i jej otoczenia.

Szkolne koło jest inicjatorem wielu poczynań na rzecz odnowy przyrody. Jego działalność oparta jest na planie pracy w którym uwzględniono:


 • potrzeby najbliższego środowiska,

 • zainteresowania członków koła,

 • własne możliwości organizacyjne,

 • możliwości współpracy z innymi organizacjami w terenie,

 • podejmowanie prac porządkowych i społecznie użytecznych,

 • dbałość o ład i estetykę szkoły i najbliższego otoczenia,

 • opieka nad zieleńcami i klombami przyszkolnymi,

 • uczestnictwo w akcjach sadzenia drzew i krzewów,

 • zainteresowanie się losem zwierząt.V.

METODY I TECHNIKI PRACY


Realizacja zadań koła wymaga stosowania różnych form i metod pracy. Ogromne znaczenie mają metody praktyczne, które umożliwiają samodzielne dochodzenie przez uczniów do nowej wiedzy oraz metody prowadzące do rozwoju emocjonalnego i społecznie pozytywnego stosunku do przyrody i środowiska.

Dlatego w pracy koła zastosowano wiele metod aktywnych :

  • ćwiczenia związane z obserwacjami w terenie ;

  • ćwiczenia w oparciu o zebrany materiał ( liście, zielniki, skały itp. )

  • prowadzenie hodowli roślin i prace pielęgnacyjne na klombach kwiatowych;

  • sadzenie drzew i krzewów wokół szkoły ;

  • analiza danych statystycznych związanych z ochroną przyrody ;

  • praca z literaturą służąca zdobywaniu informacji oraz kształceniu umiejętności ponadprzedmiotowych ;

  • przeprowadzanie wywiadów z mieszkańcami, przedstawicielami straży pożarnej, pracownikiem oczyszczalni ścieków ;

  • przygotowanie ściennych gazetek tematycznych ;

  • pogadanki związane z różnymi akcjami dotyczącymi ochrony przyrody ;

  • udział w akcjach: sprzątanie świata, Dzień Ziemi itp. ;

  • wygłaszanie przez uczniów referatów o tematyce wcześniej ustalonej z opiekunem ;

  • organizowanie konkursów i turniejów przyrodniczych ;

  • organizowanie wycieczek po najbliższej okolicy ;

  • opieka nad zwierzętami ( dokarmianie ptaków ) ;

  • organizowanie wystaw przyrodniczych np. dary jesieni, jesienne bukiety ;

- wykorzystanie technologii komputerowej do przygotowania

napisów na gazetki, wystawy itp. ;

- projekcja filmów przyrodniczych, które ożywiają pracę koła.


Zastosowanie tak różnych form i metod pracy wzbudzić ma w uczniach zapał do pracy i przyczyniać się do osiągania dobrych rezultatów.


VI.

OCZEKIWANE EFEKTY


Osiągnięcia ucznia:

 • Umiejętność prowadzenia obserwacji w najbliższej okolicy

 • Dostrzeganie, opisywanie i wyjaśnianie związków między naturalnymi składnikami środowiska, człowiekiem i jego działalnością

 • Krytyczna analiza relacji między działalnością człowieka a stanem środowiska

 • Organizowanie działań służących poprawie stanu środowiska w najbliższym otoczeniu

 • Umiejętność przestrzegania zasad ładu i porządku w miejscach publicznych

 • Poszukiwanie pomysłów zgodnych z ideą proekologiczną

 • Rozpoznawanie chronionych gatunków roślin i zwierząt

 • Podejmowanie działań w zakresie ochrony przyrody

 • Właściwe zachowanie się na obszarach chronionych

 • Poznawanie i rozróżnianie form ochrony przyrody

 • Dostrzeganie atrakcyjności przyrodniczo- krajobrazowych regionuLiteratura pomocnicza przy realizacji programu

Scenariusze zajęć lekcyjnych Ptaki drapieżne”, Komitet Ochrony Orłów, Olsztyn2002,

HLUSZYK H., STANKIEWICZ A. Ekologia. Słownik szkolny., Warszawa WsiP, 1997,

KOŹNIEWSKAB. Edukacyjny spacer zieloną ścieżką, Edukacja i Dialog 1997 nr 8,

,,Ptaki program edukacyjny OTOP, Gdańsk 2004,

BOCHENEK Jolanta : Wędrujmy razem : [zajęcia nt. osobliwości parków narodowych w Polsce] Przyroda Polska. - 2002,

CICHOSZ Barbara : Program zajęć koła ekologicznego Biologia w Szkole, 1997, nr 1,

GARECKA Danuta : Jak wielki i piękny jest mój świat... : zajęcia Koła Ekologicznego Poradnik Bibliotekarza. - 1998, nr 3,

GODLEWSKA G. , JANKOWSKA B. : Jak długo jeszcze będą padały kwaśne deszcze : scenariusz zajęć pozalekcyjnych Aura. - 2001, nr 9, Dod. ekol. dla szkół,

JASTRZĘBSKA-KOŁODYŃSKA Aleksandra : Las - znaczenie w przyrodzie i gospodarce : program autorski zajęć pozalekcyjnych w szkole podstawowej Aura. - 1997, nr 11, Dod. ekol. dla szkół,

JASTRZĘBSKA-KOŁODYŃSKA Aleksandra : Woda wspólnym dobrem : program zajęć pozalekcyjnych w szkole podstawowej Aura. - 1998, nr 10, Dod. ekol. dla szkół,

JASZEK Danuta : Wykorzystanie ścieżki przyrodniczej : scenariusz zajęć koła biologicznego Biologia w Szkole. - 1998, nr 5,

LIS-ŁUBKOWSKA Krystyna : Dlaczego trzeba chronić wody : konspekt zajęć pozalekcyjnych dla szkoły podstawowej Biologia w Szkole. - 1997, nr 4,

LIS-ŁUBKOWSKA Krystyna, JAROMI-WOLNIAKOWKA Grażyna : Co zrobić z tą górą śmieci? : scenariusz zajęć pozalekcyjnych Biologia w Szkole. - 2000, nr 4,

ŁOWIECKA Janina : Las celem naszych wycieczek, Przyroda Polska. - 2002, nr 8, dod.
W artykule również konspekty zajęć wg autorskiego programu edukacyjnego "Lekcje w lesie, czyli praktyczne formy edukacji leśnej"

PIEGDOŃ Alicja : "Mamy tylko jeden świat" - sejmik ekologiczny Aura. - 2001, nr 7, Dod. ekol. dla szkół,

ROMANOWSKA Alicja : Przykłady zajęć rekreacyjno-sportowych z elementami edukacji prozdrowotnej i ekologicznej Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2000, nr 2/3, dod.

SZULC-GUZIAK Dorota : Ratujmy bociany! Przyroda Polska. - 2002, nr 5, dod.

WIECZOREK Jolanta : Plan pracy koła ekologicznego dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej Aura. - 2002, nr 12, Dod. ekol. dla szkół,

WILKIEWICZ Justyna : Gospodarka odpadami : konspekt zajęć pozalekcyjnych dla koła ekologicznego Biologia w Szkole. - 1998, nr 4,


ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ KOŁAMiesiąc

Tematyka zajęć

Sposoby realizacji

Niezbędne pomoceIX

1. Spotkanie organizacyjne


2. Porządkowanie zieleńców i klombów szkolnych


3. Wykonanie gazetki

„Już jesień”


4. Obserwacja odlotu ptaków

 • zapoznanie z rocznym planem działania koła

 • organizowanie biblioteczki przyrodniczej (literatury, czasopisma, pozycje uzyskane w wyniku nawiązania kontaktu z dyrekcją RPN w Zwierzyńcu oraz zgromadzonych przez uczniów w czasie wakacji).
 • odchwaszczanie klombów,

 • grabienie zieleńców,

 • zbieranie nasion kwiatów ozdobnych.
 • oprawienie i opisanie wcześniej zgromadzonych ilustracji, wierszy;

  • wykonanie hasła gazetki na komputerze,

  • wykonanie gazetki.
   • spacer na pobliskie łąki i pola w celu obserwacji ptaków szykujących się do odlotu / wilgi, jaskółki itp./
  • czasopisma, kalendarze, wiersze, przysłowia
 • narzędzia ogrodnicze,

 • torebki na nasiona.
  • ilustracje, wiersze, kolorowe kartony, nożyczki, klej, komputer,
   • lornetka


X1. Zbieranie roślin do zielnika

„Pospolite rośliny łąkowe”


2. Zbieranie karmy dla ptaszków na zimę.


3. Rozmieszczenie karmników wokół szkoły.


4. Przycięcie i zabezpieczenie róż i krzewów przed zimą.


 • wycieczka na łąkę i obserwacja pojawienia się zimowych gości

 • zebranie roślin łąkowych potrzebnych do wykonania zielnika

 • przygotowanie zebranych roślin do zasuszenia

 • ogłoszenie konkursu na najciekawszy karmnik.
 • spacer w okolicach szkoły w celu zbierania żołędzi,
 • oczyszczanie i naprawianie starych karmników

 • wyjście przed szkołę w celu zawieszenia karmników starych i nowych.
 • obcinanie i odkopywanie róż i krzewów ozdobnych,

 • czytanie lektur o tematyce przyrodniczej.

 • łopatki,

 • papierowe torebki, stare gazety na zbierane rośliny
 • woreczki na zbierane zapasy
 • gwoździe, młotki, sznurek, drut, papier ścierny.
 • narzędzia ogrodnicze, sekator.

XI1. Z nastaniem zimy zaczynamy dokarmiać ptaki.


2. Wykonanie pomocy naukowych.

 • przydział rejonów i punktów poszczególnym grupom uczniów,

 • zmiana gazetki na zimową / oprawienie i opisanie zgromadzonych ilustracji, wykonanie hasła „ Pozwól ptakom przetrwać zimę”.
 • podział uczniów na grupy,

 • układanie w grupach krzyżówek, zestawów pytań, medali, zakładek potrzebnych do konkursów i turniejów przyrodniczych.

 • wykonywanie albumów o określonej tematyce np. „Rezerwaty przyrody naszej okolicy”, „Czy znasz grzyby”, „Nasze lasy” itp.

 • ilustracje, kolorowe kartony, nożyczki, klej, komputer.
 • ilustracje, rysunki, fotografie wcześniej zgromadz., blok techniczny, kolorowe kartony, wstążki, nożyczki, klej, obwoluty.
XI

3. Wystawa pt. „Jesienne bukiety”.


4. Dokarmianie ptaków.

 • wykonanie bukietów kwiatów z liści, zasuszonych róż, suchych części dziko rosnących roślin zielnych

 • opisanie bukietów nazwiskami wykonawców i zorganizowanie wystawki
 • rozmieszczenie skórek ze słoniny

 • umieszczenie skwarków w pojemnikach, uzupełnienie zapasów w ptasiej stołówce.

 • suche liście, gałązki, róże, zioła, bibuła, nożyce, nici, drut.
 • plastikowe pojemniki, skwarki, słonina, nasiona, owoce jarzębiny, żołędzie.XII

1. Rzeźby zwierząt ze śniegu.


2. Wykonanie zielnika np.„Pospolite rośliny łąkowe”, ,, Kwiaty naszych ogrodów”.


3. Rozwiązywanie krzyżówek, rebusów.

 • wyjście na boisko szkolne,

 • podział uczniów na grupy,

 • rzeźbienie zwierząt ze śniegu
 • oznaczanie zasuszonych roślin łąkowych,

 • naklejanie roślin na kartony,

 • opisanie roślin,

 • wpięcie kartek do segregatora.
 • czytanie literatury przyrodniczej,

 • rozwiązywanie krzyżówek i rebusów,

 • ustalenie dyżurów w celu dokarmiania ptaków w czasie przerwy świątecznej,

 • rozdzielenie tematów referatów do przygotowania w domu
______ • zasuszone rośliny,

 • kolorowe kartki,

 • segregatory, teczki, albumy, atlasy roślin, klucze do oznaczania roślin,
 • książki i czasopisma przyrodnicze, krzyżówki i rebusy.I


I

1. Systematyczne dokarmianie ptaków.


2. Rozpoznawanie śladów i tropów zwierząt na śniegu.


3. Projekcja filmów przyrodniczych propagujących ideę ochrony przyrody.


4. Ekologia w naszych domach – pogadanka.

 • uzupełnienie zapasów w ptasiej stołówce,

 • obserwacja ptaków przy karmnikach,

 • rozpoznawanie nazw ptaków,

 • wygłaszanie wcześniej przygotowanych referatów
 • wycieczka do lasu lub sadu przyszkolnego w celu rozpoznawania śladów i tropów zwierząt
 • oglądanie filmu,

 • dyskusja
 • pogadanka wygłoszona przez opiekuna koła,

 • wypełnianie przez uczniów ankiety „Czy twój dom jest ekologiczny”.

 • zimowe zapasy, notatniki, długopisy, referaty______ • kaseta z nagranym filmem.
 • ankieta.

II

1. Kontynuacja dokarmiania ptaków.


2. Wykonanie haseł i plakatów związanych z dokarmianiem ptaków.

 • uzupełnienie zapasów w ptasiej stołówce,

 • analiza przeprowadzonej wcześniej ankiety i wyciągnięcie wniosków
 • podział uczniów na grupy,

 • wymyślanie haseł i rymowanek związanych z dokarmianiem ptaków,

 • wykonanie plakatów,

 • ustalanie dyżurów w celu dokarmiania ptaków w czasie ferii zimowych.

 • zgromadzone zapasy, ankiety
 • kolorowe kartki, flamastry, farby.III


III

1. Przyrodnicza zgaduj zgadula na temat form ochrony przyrody pt. „Wiem wszystko o parkach narodowych”.


2. Konkurs na najciekawszą marzannę.


3. Powitanie wiosny.


4. Obserwacja pierwszych zwiastunów wiosny.


 • podział uczniów na grupy 3 osobowe,

 • wybranie lidera grupy,

 • losowanie pytań i udzielanie odpowiedzi,

 • podsumowanie punktacji,

 • wyłonienie zwycięskiej grupy i wręczenie medali wcześniej przygotowanych
 • wykonywanie kukły marzanny z wcześniej zgromadzonych przez uczniów materiałów,

 • ogłoszenie wyników konkursu
 • wyjście do sadu szkolnego w celu spalenia marzanny
 • śpiewanie piosenek, układanie rymowanek

  • spacer w okolicy szkoły,

  • rozpoznawanie wiosennych kwiatów,

  • rozpoznawanie i nagrywanie głosów ptaków.

 • ilustracje z parków narodowych,

 • kontury Polski,

 • kolorowe kółeczka do oznaczania lokalizacji parków,

 • zestawy pytań.
 • odpady,

 • stare ubrania, sznurki.
 • kukły marzanny.
 • magnetofon


IV

1. Wiosenne prace w ogrodzie szkolnym.


2. Sadzenie i siew roślin ozdobnych.


3. Obserwacja budzącego się życia w lesie.


4. Gawęda „Moje wrażenia z wycieczki do lasu”.

 • przygotowanie podłoża pod siew i sadzenie roślin ozdobnych

 • wykonanie przez uczniów projektu klombu kwiatowego – praca domowa.
 • zakup potrzebnych sadzonek, nasion, cebulek roślin ozdobnych,

 • wybranie najciekawszego projektu klombu.
 • wycieczka do lasu,

 • fotografowanie roślin i zwierząt,

 • rozpoznawanie leśnych roślin i zwierząt,

 • nasłuchiwanie odgłosów przyrody.
 • przygotowanie krótkich referatów, barwnych opowiadań i ich prezentacja,

 • wybranie najlepszego gawędziarza i wręczenie medalu.

 • narzędzia ogrodnicze,

 • nawozy, nasiona i sadzonki kwiatów
 • narzędzia ogrodnicze, wybrany projekt klombu, cebulki, nasiona, sadzonki roślin
 • aparat fotograficzny,

 • przewodniki i atlasy roślin

i zwierząt • notatnik,

 • medale.V


V

1. Sadzenie krzewów ozdobnych wokół szkoły.


2. Oczyszczanie terenu wokół szkoły z papierów i wszelkich śmieci.


3. Ochrona kwiatów wiosennych i gniazd ptaków.


4. Wycieczka do obszaru chronionego- Ośrodek Muzealno – Edukacyjny w Zwierzyńcu


 • zorganizowanie akcji „Drzewko mojej klasy” /poszczególne klasy organizują zbiórkę pieniędzy na zakup krzewów, po czym zakupione zostają wybrane przez klasę krzewy/.
 • podział uczniów na grupy 5-osobowe,

 • przydzielenie grupom obszarów do porządkowania,

 • zbieranie śmieci i odpadów i umieszczanie ich w koszu.
 • pogadanka wygłoszona przez opiekuna propagująca ideę ochrony przyrody.
 • przypomnienie zasad zachowania obowiązujących na terenie chronionym,

 • zwiedzanie obszaru chronionego.

 • sadzonki krzewów,

 • narzędzia ogrodnicze,

 • nawozy.
 • rękawice gumowe,
 • worki na śmieci.
 • ilustracje, pocztówki, przeźrocza, albumy.

 • mapy, przewodniki turystyczne, kompas,

 • aparat fotograficzny, lornetka, lupy.VI

1. Wykonanie plakatu „Warstwy lasu i spotkane tam organizmy żywe”.


2. Prace pielęgnacyjne na działce (przed wakacjami).


3. Zmiana gazetki na letnią.


4. Hasła jakimi pokierujemy się w obcowaniu z przyrodą podczas wakacji.

 • podział uczniów na grupy,

 • wykonanie w grupach plakatów /map mentalnych/,

 • prezentacja wykonanych plakatów.
 • odchwaszczanie klombów kwiatowych
 • opisanie i oprawienie zgromadzonych ilustracji,

 • wykonanie hasła gazetki na komputerze,

 • wykonanie gazetki.
 • pogadanka prowadzona przez opiekuna mająca na celu omówienie zasad postępowania w czasie wakacji,

 • podsumowanie pracy koła.
 • arkusze papieru,

 • kredki, flamastry.
 • narzędzia ogrodnicze.
 • ilustracje, kolorowe kartony, nożyczki, klej, komputer.


______

OPRACOWAŁA: DOROTA PĘDZIERSKA


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wywiadem, rozmową z uczniami. Analiza ankiet oraz wnioski z wywiadów I rozmów z uczniami wskazują na duże zainteresowanie uczniów zagadnieniami przyrodniczymi oraz chęć działania w kole przyrodniczym iconWywiadów I ankiet z dyrekcją szkoły, z nauczycielami zespołu, pedagogiem I psychologiem szkolnym oraz analizy dokumentacji szkoły sformułowałyśmy następujące wnioski

Wywiadem, rozmową z uczniami. Analiza ankiet oraz wnioski z wywiadów I rozmów z uczniami wskazują na duże zainteresowanie uczniów zagadnieniami przyrodniczymi oraz chęć działania w kole przyrodniczym iconWywiadów z wybranymi uczniami

Wywiadem, rozmową z uczniami. Analiza ankiet oraz wnioski z wywiadów I rozmów z uczniami wskazują na duże zainteresowanie uczniów zagadnieniami przyrodniczymi oraz chęć działania w kole przyrodniczym iconWywiadów z uczniami, rodzicami I nauczycielami

Wywiadem, rozmową z uczniami. Analiza ankiet oraz wnioski z wywiadów I rozmów z uczniami wskazują na duże zainteresowanie uczniów zagadnieniami przyrodniczymi oraz chęć działania w kole przyrodniczym iconWywiadów z uczniami, którzy osiągają sukcesy w zawodach sportowych

Wywiadem, rozmową z uczniami. Analiza ankiet oraz wnioski z wywiadów I rozmów z uczniami wskazują na duże zainteresowanie uczniów zagadnieniami przyrodniczymi oraz chęć działania w kole przyrodniczym iconRozmowa nauczyciela z uczniami sterowana pytaniami prowadzącego zajęcia

Wywiadem, rozmową z uczniami. Analiza ankiet oraz wnioski z wywiadów I rozmów z uczniami wskazują na duże zainteresowanie uczniów zagadnieniami przyrodniczymi oraz chęć działania w kole przyrodniczym iconWywiad panelowy z uczniami na temat wagarów- stan początkowy oraz stan końcowy (w czerwcu)

Wywiadem, rozmową z uczniami. Analiza ankiet oraz wnioski z wywiadów I rozmów z uczniami wskazują na duże zainteresowanie uczniów zagadnieniami przyrodniczymi oraz chęć działania w kole przyrodniczym iconKongres liturgicznej słUŻby ołtarza „Bądźcie uczniami moimi”
«Bądźcie uczniami moimi» niech będzie próbą odpowiedzi na pytanie, co znaczy być w pełni uczniem Chrystusowym w posłudze I życiu...

Wywiadem, rozmową z uczniami. Analiza ankiet oraz wnioski z wywiadów I rozmów z uczniami wskazują na duże zainteresowanie uczniów zagadnieniami przyrodniczymi oraz chęć działania w kole przyrodniczym iconPierwszym elementem akcji jest zainteresowanie uczniów lokalnymi zwyczajami oraz najbliższym otoczeniem swojego zamieszkania

Wywiadem, rozmową z uczniami. Analiza ankiet oraz wnioski z wywiadów I rozmów z uczniami wskazują na duże zainteresowanie uczniów zagadnieniami przyrodniczymi oraz chęć działania w kole przyrodniczym iconWywiadów z nauczycielami (wychowawcami klas), rozmów z rodzicami, analizy dokumentów (uwag w dziennikach lekcyjnych) wynika, że w przypadku uczniów naszej szkoły zachowania problemowe to

Wywiadem, rozmową z uczniami. Analiza ankiet oraz wnioski z wywiadów I rozmów z uczniami wskazują na duże zainteresowanie uczniów zagadnieniami przyrodniczymi oraz chęć działania w kole przyrodniczym iconAnaliza ankiet przeprowadzonych wśród rodziców uczniów klas I i II gimnazjum Nr 1 w Bielsku-Białej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom