Scenariusz lekcji informatyki dla klasy VI dział programowy: Prezentacje multimedialne
Pobierz 62.94 Kb.
NazwaScenariusz lekcji informatyki dla klasy VI dział programowy: Prezentacje multimedialne
Data konwersji20.10.2012
Rozmiar62.94 Kb.
TypDokumentacja


SCENARIUSZ LEKCJI INFORMATYKI dla klasy VI

Dział programowy: Prezentacje multimedialne


Temat: Tworzymy własną prezentację w programie PowerPoint.

Cele operacyjne:
 • Uczeń zna pojęcie prezentacja multimedialna

 • Uczeń wie gdzie i w jakim celu można wykorzystywać prezentacje multimedialne

 • Uczeń zna sposób tworzenia prostej prezentacji w programie PowerPoint:

 • wstawia slajd tytułowy

 • wstawia nowy slajd

 • stosuje układ slajdu

 • stosuje szablon projektu

 • wstawia clipart do slajdu,

 • wstawia dźwięk do slajdu

  • Uczeń umie wyświetlić pokaz slajdów

  • Uczeń współpracuje w grupie
Metody pracy:

 • Wykład z prezentacją

 • Burza mózgów

 • Praktyczne działanie

  • Plenum


Forma pracy:

 • Indywidualna, grupowa, zespołowa

Metod

Części lekcji

Ogniwa

Czynności uczniA

Czynności
nauczyciela

Środki
dydaktyczne/


METODA PRACY

KOMENTARZ DYDAKTYCZNY

Wstępna
Lekcję rozpoczyna krótka rozgrzewka w postaci asocjogramu.

Uczeń podaje propozycje skojarzeń ze słowem prezentacja


tło dźwięk obrazek program
zdjęcie film


autoprezentacja clipart


pokaz konferencja komputer

Przedstawia plan wykładu zapisany na tablicy.( Zał. 1)


Na tablicy nauczyciel zapisuje słowo prezentacja i promieniście skojarzenia uczniów z tym słowem; nie porządkuje się ich, nie ocenia, nie selekcjonuje.

 • Z czym się wam kojarzy…

 • Wymieńcie zastosowania…

Tablica


Tablica, marker/

„Burza mózgów”

  Faza wstępna ma na celu aktywizację uczniów i wprowadzenie w temat bieżących zajęć

Główna


  W trakcie pokazu slajdów, na jego podstawie i komentarza nauczyciela uczeń:

 • tworzy swoją prezentację:

 • wstawia slajd tytułowy

 • wstawia nowy slajd

 • stosuje układ slajdu

 • wstawia tekst

 • wstawia clipart

 • wstawia dźwięk

 • stosuje szablon projektu

 • wyświetla pokaz slajdów • Uczniowie zapisują dokument.

  Prezentuje samodzielnie przygotowanego krótki pokaz slajdów, mający na celu zapoznanie uczniów z zagadnieniami związanymi z tworzeniem pojedynczych slajdów oraz pokazu

Komputer, projektor multimedialny/

Prezentacja multimedialna w PowerPoint, przykładowe prezentacje/


Indywidualne praktyczne działanie

  Przekaz werbalny poparty prezentacją (zasada poglądowości) - ułatwi zrozumienie (zasada przystępności)   tematu lekcji.


Końcowa


 • Po wykonaniu ćwiczenia uczniowie w 2 osobowych grupach:

 • Formułują (lub uzupełniają) na podstawie asocjogramu, zdobytych wiadomości definicję „prezentacja multimedialna”

 • starają się zebrać najważniejsze informacje dotyczące przygotowania pojedynczego slajdu oraz całej prezentacji.
 • Uczniowie prezentują swoje instrukcje.

Wspólnie pod kontrolą nauczyciela ustalają tok postępowania aby przygotować prostą prezentację – formułują instrukcję

tworzenia prezentacji i pokazu slajdów

 • uruchomienie programu Power Point

 • wybór układu nowego slajdu (slajd tytułowy, tytuł i tekst, slajd pusty, zawartość itd.)

 • w przypadku chęci stworzenia własnego slajdu wybór pustej prezentacji

 • wprowadzanie poszczególnych elementów slajdu

 • wybór szablonu

 • wyświetlenie pokazu
 • Uczniowie uzupełniają ankietę ewaluacyjną:


  Poleca utworzyć 2 osobowe zespoły, rozdaje uczniom materiały do uzupełnienia ( w zależności od zespołu klasowego) (zał.2, zał3)

  Kontroluje pracę w grupach,


  W zależności od wydajności pracy zespołu klasowego uzupełnienie „instrukcji” (zał. 2) można zamienić na samodzielne opracowanie w.w instrukcji


  Zad. Domowe:

  Rozdaje uczniom do ponownego uzupełnienia i wklejenia do zeszytu zał. 2 i zał. 3


  Rozdaje ankietę ewaluacyjną (zał. 4) do wypełnieniaKartki papieru/

Przygotowane do uzupełnienia instrukcje prezentacji multimedialnej oraz def. prezentacji multim.


Przygotowane do uzupełnienia instrukcje prezentacji multimedialnej oraz def. prezentacji multimedialnej

  Przygotowane instrukcje usprawnią lekcję

Ocena
lekcji

Dobre aspekty
Złe aspekty
WnioskiUwagi o realizacji:
Załącznik 1

Plan wykładu z prezentacją:

1. Wstęp

 • przedstawienie tematu lekcji: „Tworzenie Prezentacji w MS PowerPoint”

 • cele wykładu: Przekazanie informacje niezbędne do utworzenia własnej prezentacji

 • korzyści: Nabycie umiejętności tworzenia własnej prezentacji w programie PowerPoint,2. Rozwinięcie:


 • Pokaz slajdów połączony z samodzielnym tworzeniem prezentacji multimedialnej3. Zakończenie:


 • Podsumowanie

 • Ocena lekcji i swojej pracy.Załącznik 2

Na podstawie zdobytych informacji uzupełnij:

Pokaz opracowany na komputerze zawierający treść oraz następujące elementy multimedialne dla zobrazowania tej treści:

 • rysunki

 • zdj………

 • dź………

 • a……….

 • f…….

 • ..

to prezentacja multimedialna.


Załącznik 3

Na podstawie zdobytych informacji i umiejętności uzupełnij „INSTRUKCJE TWORZENIA PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ w programie MS PowerPoint”.


Aby utworzyć i zaprezentować prezentację multimedialną należy:

    • uruchomić program (wpisz nazwę programu)…………………..

 • wybrać (odpowiedni do zamierzeń) układu nowego slajdu :

  • slajd ……………..

oraz slajdy odpowiednie do planowanej zawartości, na przykład:

  • slajd tytuł i …….

  • slajd tytuł i ……..

 • w przypadku chęci stworzenia slajdu według własnego pomysłu wybrać ………… slajd..

 • wprowadzić poszczególne ………… slajdu

 • wybrać ………….. slajdów

 • wyświetlić ……………………


Załącznik 4

 • Zaznacz odpowiedź TAK lub NIE

  1. Lekcja była interesująca

 1. Zdobyłem nową wiedzę

 2. Zdobyłem nowe umiejętności

 3. Byłem aktywny w grupie

Przykładowy slajd z pokazu:Ewaluacj lekcji otwartej


Planowanie procesu ewaluacji:

 1. Obiekt ewaluacji – lekcja otwarta.

 1. Obszar – metody stosowane na lekcji.

 1. Kto chce żeby przeprowadzono ewaluację – nauczyciel prowadzący lekcję.

 1. Komu ma służyć – nauczycielowi, dyrektorowi, uczniom.

 1. Jaki rodzaj ewaluacji jest możliwy ze względu na towarzyszące jej okoliczności – monitoring + ewaluacja końcowa.

 1. Kto koordynuje procesem ewaluacji - dyrektor.

 1. Kto zbiera informacje - nauczyciel.

 1. Kto opracowuje zbiorczą ankietę ewaluacyjną - nauczyciel.

 1. Techniki i metody badawcze wykorzystane - obserwacja i kwestionariusz ankiety.

 1. Czas - 1 miesiąc.

 1. Pozwolenie - od uczestników lekcji.

 1. Kto decyduje o sposobie wykorzystania ewaluacji - nauczyciel.

 2. Forma opracowania ankiet - pisemna dla dyrektora szkoły i rady pedagogicznej; ustny dla uczniów

.


Obiekt: lekcja otwarta

Cel: Badanie przydatności zastosowania metod aktywizujących na lekcji informatyki.


Obszar ewaluacji

Pytania kluczowe

Kryteria ewaluacji

Żródła informacji

Metoda zbierania danych

Odpowiedzialność

Termin oraz miejsca

Opracowanie

metody aktywizujące

- w jakim stopniu uczestnikom odpowiadały metody zastosowane na lekcji?

atrakcyjność metod do przekazanych treści

uczniowie i inni uczestnicy

kwestionariusz ankiety

nauczyciel

na lekcji

nauczyciel lub obserwatorzy
- w jakim stopniu zastosowane metody zmobilizowały uczniów do aktywnego udziału w lekcji?

umiejętność kreowania aktywnej i twórczej atmosfery zajęć

inni obserwatorzy, uczestnicy

arkusz obserwacyjny

obserwatorzy

na lekcji- jakie były efekty wykorzystanych metod?

efektywność zastosowanych form i metod

uczniowie

analiza dokumentów

nauczyciel

po zajęciach


Ankieta ewaluacyjna do zajęć otwartych dla uczniów


 • Zaznacz odpowiedź TAK lub NIE

1. Czy odpowiadały Tobie metody pracy zastosowane na lekcji?

(skojarzenia, pokaz, praca w grupie)
2. Czy zastosowane metody mobilizowały Ciebie do aktywnego udziału w lekcji?

3. Czy jesteś zadowolony z efektów swojej pracy


Ankieta ewaluacyjna do zajęć otwartych dla obserwatorów:


Proszę o zaznaczenie oceny dotyczącej następujących zagadnień:

 1. Atrakcyjność zastosowanych metod do przekazywanych treści

1...2...3...4....5...6

2. Kreowanie aktywnej i twórczej atmosfery

1...2...3...4...5...6

Dziękuję za szczere odpowiedzi


.

  Na podstawie wyników ankiet ewaluacyjnych oraz arkusza obserwacji stwierdzam, że uczniom odpowiadały metody stosowane na lekcji. Aż 96% uczniów odpowiedziało TAK na pytanie 1. Zastosowane metody mobilizowały do udziału w lekcji 94 % uczniów. Słuszne więc jest twierdzenie, że o wiele bardziej atrakcyjne są zajęcia, gdzie treści przekazywane są przy zastosowaniu metod aktywnych. Trochę mniej bo 76%uczniów odpowiedziało TAK na pytanie, „czy jesteś zadowolony z efektów swojej pracy?”. Myślę, że na wynik wpłynął fakt, iż pytanie było niejednoznacznie sformułowane. Uczniom sprawiło trudność opracowanie instrukcji - wyciąganie wniosków z działania i formułowanie określeń i definicji- i do tego się odnieśli. Natomiast moja i obserwatorów obserwacja dowiodła, że uczniowie nabyli nowe umiejętności.

Analiza wyników ankiety dla obserwatorów wskazuje, że obserwatorzy lekcji wysoko ją ocenili. 98% obserwatorów oceniło na 5 lub 6 atrakcyjność metod w stosunku do przekazywanych treści. Bardzo wysoko ocenili również kreowanie aktywnej i twórczej atmosfery przeze mnie - aż 96% szkolonych wystawiło notę celującą i bardzo dobrą..

WNIOSKI.

 • Stosowanie metod aktywizujących pozwala pracować ciekawiej, skuteczniej w stosunku do uczniów, a także dla osobistej satysfakcji pedagogicznej.

 • Uczymy się szybciej, gdy działamy w zespole, wykonujemy konkretną pracę,gdy jesteśmy aktywni.
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Scenariusz lekcji informatyki dla klasy VI dział programowy: Prezentacje multimedialne iconScenariusz lekcji otwartej w klasie V dział programowy: pola figur płaskich

Scenariusz lekcji informatyki dla klasy VI dział programowy: Prezentacje multimedialne iconKonspekt lekcji w III klasie lo dział programowy

Scenariusz lekcji informatyki dla klasy VI dział programowy: Prezentacje multimedialne iconKonspekt lekcji z przyrody kl. VI dział programowy woda

Scenariusz lekcji informatyki dla klasy VI dział programowy: Prezentacje multimedialne iconScenariusz lekcji języka polskiego dla klasy II gimnazjum Temat lekcji

Scenariusz lekcji informatyki dla klasy VI dział programowy: Prezentacje multimedialne iconScenariusz lekcji języka polskiego dla klasy II gimnazjum Temat lekcji

Scenariusz lekcji informatyki dla klasy VI dział programowy: Prezentacje multimedialne iconScenariusz lekcji języka polskiego dla klasy II gimnazjum Temat lekcji

Scenariusz lekcji informatyki dla klasy VI dział programowy: Prezentacje multimedialne iconKonspekt lekcji dla klasy IV dział

Scenariusz lekcji informatyki dla klasy VI dział programowy: Prezentacje multimedialne iconKonspekt lekcji przyrody dla klasy IV dział

Scenariusz lekcji informatyki dla klasy VI dział programowy: Prezentacje multimedialne iconKonspekt lekcji przyrody dla klasy IV dział

Scenariusz lekcji informatyki dla klasy VI dział programowy: Prezentacje multimedialne iconKonspekt lekcji dla klasy V dział: Człowiek I środowisko

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom