Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Pobierz 91.79 Kb.
NazwaSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
strona1/3
Data konwersji20.10.2012
Rozmiar91.79 Kb.
TypSprawozdanie
  1   2   3
Toruń 01.06.2007 r.


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Małgorzata Wolicka

nauczyciel przyrody, staż pracy - 21 lat

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego

w Złejwsi Wielkiej


Staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2004 roku, a zakończyłam 31 maja 2007 roku.


Staż, który podjęłam ubiegając się o awans na nauczyciela dyplomowanego, nie zmienił diametralnie stylu mojej pracy ani aktywności zawodowej. Postrzegając swoją rolę jako wspieranie ucznia w rozwoju, od początku pracy w zawodzie nauczyciela starałam się doskonalić siebie i swój warsztat pracy dla dobra uczniów i szkoły. Pomimo tylu lat pracy w zawodzie, ciągle uczę się czegoś nowego. Każdego roku odkrywam nowe rozwiązania, stosuję ciekawsze metody i pomysły. Celem wszystkich moich działań w ramach pracy zawodowej od samego początku był i jest wszechstronny rozwój dzieci, przygotowanie ich do dalszej nauki, dążenie do ukształtowania wiedzy i wartości, postaw i motywacji, potrzeb i nawyków oraz umiejętności i sprawności, stwarzanie warunków do ich samoistnej działalności.

Okres stażu to tylko niewielki odcinek mojej pracy pedagogicznej, który przysporzył mi wiele osobistych i zawodowych osiągnięć oraz sukcesów. Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela dyplomowanego stała się dla mnie wyzwaniem, a jednocześnie okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem nauczycielem i wychowawcą. Myślę, że to, co zrobiłam przyczyniło się do wzrostu jakości mojej pracy oraz jeszcze lepszego funkcjonowania szkoły. Sprawozdanie z realizacji zadań przedstawione jest zgodnie z wymaganiami na stopień nauczyciela dyplomowanego, zawartymi w Rozporządzeniu MEN z dnia 01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. nr 260, poz. 2593). Stanowi ono okazję do podsumowania podjętych działań i jest próbą udokumentowania tego wszystkiego, co składa się na codzienną pracę nauczyciela.


§ 8 ust. 2 pkt.1


Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły • Samodzielnie pogłębiałam wiedzę na temat prawa oświatowego.

Systematycznie śledziłam wszelkie zmiany w przepisach prawa oświatowego, zwłaszcza dotyczących awansu zawodowego nauczycieli W tym celu często szukałam aktualnych informacji w Internecie, głównie na stronach www.menis.gov.pl, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.profesor.pl, www.eduinfo.pl, www.scholaris.pl oraz www.znp.edu.pl . • Systematycznie pogłębiałam swoją wiedzę dydaktyczną i wychowawczą poprzez:

- śledzenie nowości w bibliotece pedagogicznej


 • Uczestniczyłam w formach doskonalenia zawodowego:

- „Sposoby dokumentowania dorobku nauczycielskiego”

- „Awans zawodowy nauczyciela”

- „Wykorzystanie wyników sprawdzianu, egzaminu do planowania pracy szkoły nauczyciela”

- „Ewaluacja ścieżek edukacyjnych w szkole podstawowej gimnazjum”

- „Podnoszenie umiejętności wychowawcy – jak z klasy zrobić dobrą grupę?”

- „Praca z uczniem osiągającym słabe wyniki w nauce”

- „Praca uczniem zdolnym – opracowanie programu”

- „Jak postępować dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo?”

- „Podnoszenie umiejętności wychowawcy – jak utworzyć ład i dyscyplinę w klasie”

- ‘Hospitacja diagnozująca jako procedura mierzenia jakości pracy szkoły”

- „Hospitacja diagnozująca”

- ‘Podnoszenie jakości pracy szkoły i nauczyciela oraz diagnoza warsztatu pracy’

- ‘Jak motywować uczniów do nauki?”

- „Spójrz inaczej na agresję”

- „Metoda projektu – sposób na kształcenie umiejętności uczniów”

- „Agresja i przemoc w szkole – działania profilaktyczne”

- „Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży – doskonalenie wymagań edukacyjnych”

- „Praca z dzieckiem nadpobudliwym w szkole”

- „Problematyka narkomanii oraz przemocy wśród dzieci i młodzieży”

- Szkolenie koordynatorów programu „Trzymaj formę”


Dowody realizacji zadania:

-zaświadczenia o ukończeniu szkoleń (teczka osobowa nauczyciela, dokumentacja szkoły, listy obecności na szkoleniach, zał.1 teczka 3):


Wiedzę uzyskaną na szkoleniach wykorzystuję do realizacji poniższych zadań.


 • Uczestniczyłam w pracach w zespołu nadzorującego sprawdziany kompetencji.

Brałam udział w pracach zespołu nadzorującego oraz z innymi nauczycielami sprawdzałam, opracowywałam, analizowałam wyniki i ustalałam wnioski do dalszej pracy. Przedstawiałam je na posiedzeniach rady pedagogicznej. Wiedza zdobyta podczas analizy wyników sprawdzianu posłużyła do niezbędnych korekt w procesie nauczania i zwróceniu uwagi na elementy wymagające poprawy. Zagadnienia te były w szczególny sposób realizowane przeze mnie na zajęciach przygotowujących uczniów klas szóstych


Dowody realizacji zadania:

- dokumentacja szkoły (protokoły ze sprawdzianów kompetencji, protokoły posiedzeń rady pedagogicznej, programy naprawcze )  • Stosowałam aktywizujące metody nauczania:

Poszukiwałam i stosowałam różne skuteczne metody nauczania przyrody. Moja praca z uczniami ukierunkowana była na rozwijanie zainteresowań i aktywności. Na zajęciach stosuję aktywizujące metody nauczania: praca w grupach, „burza mózgów”, drama, gry i zabawy dydaktyczne, doświadczenie uczniowskie, zajęcia w terenie oraz metodę projektu.


Dowody realizacji zadania:

- dokumentacja szkoły (karty ,notatki pohospitacyjne; prezentacje uczniów, wystawki prac uczniów, zapisy w dziennikach lekcyjnych ,karty wyjść i wyjazdów ze szkoły, zdjęcia)

- przykładowy projekt uczniowski ( zał.3 teczka 3 )

- ankieta ewaluacyjna projektu ( zał.4 teczka 3 )

- wyniki ankiety ( zał.5 teczka 3 )


 • Organizowałam wycieczki:

- wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego

- wyjazdy do leśniczówki w Czarnowie

- wycieczki na ścieżki dydaktyczne

- wyjazd do Biskupina

- wycieczki do toruńskiego schroniska dla zwierząt

- wyjazd do oczyszczalni ścieków w Toruniu

- wyjazdy do Miejskiego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Toruniu

- wycieczki do parku na bydgoskim przedmieściu oraz muzeum przyrodniczego na UMK Toruniu

- wyjazdy do parków wodnych w Chojnicach i Płocku

-wycieczka do Muzeum piśmiennictwa i papieru w Grębocinie-wspólnie z koleżanką

- wyjazdy do Planetarium w Toruniu

- wyjazdy do kina

Cenną formą w nauczaniu przyrody są zajęcia terenowe prowadzone w bliższych i dalszych rejonach. .Mają one wiele zalet, podstawowa polega na tym, że uczeń przybliża się do podmiotu poznania, obcuje z nim, obserwuje i poznaje.


Dowody realizacji zadania:

- dokumentacja szkoły (dokumentacja wycieczek: karty, listy uczestników, zgody rodziców; zapisy w dziennikach lekcyjnych, zdjęcia)


 • Opracowałam i wdrożyłam„Program ścieżki ekologicznej dla klas IV-VI”.

Program został zaopiniowany i zatwierdzony do realizacji na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 21.10.2004 roku.

Program umożliwiał uczniom usystematyzowanie wiedzy i umiejętności w zakresie ekologii, wykształcenie poglądów i pozytywnych postaw w stosunku do człowieka i środowiska przyrodniczego, jak również rozwijanie całościowego spojrzenie na otaczającą rzeczywistość.

Po przeprowadzeniu ewaluacji programu mogę stwierdzić, że uzyskaliśmy oczekiwane osiągnięcia. Uczniowie naszej szkoły dbają o potrzeby środowiska naturalnego, umieją ocenić skutki dobrych i złych zachowań ludzi względem przyrody. Często zgłaszają nam o umiejscowieniu dzikich wysypisk śmieci w swojej miejscowości oraz o nękaniu zwierząt przez dorosłych. Chętnie uczestniczą w akcjach, konkursach i projektach ekologicznych. Zbierają makulaturę i baterie. Dbają o zieleń w szkole i wokół niej. Zadrzewiają tereny szkolne. Licznie uczestniczą, razem z wychowawcami w „Sprzątaniu Świata.” Swoje proekologiczne zachowania przenoszą do domu, gdzie namawiają rodziców do segregowania śmieci, oszczędzania wody i energii elektrycznej. Narzędziami ewaluacji programu były obserwacja zachowań uczniów, rozmowy z rodzicami, ankieta , zapisy w dziennikach lekcyjnych oraz gazetki i wystawy prac o tematyce ekologicznej.


Dowody realizacji zadania:

- program (zał.9 teczka 3 )

- ankieta ewaluacyjna programu ( zał.10 teczka 3 )

- wyniki ankiety ( zał.11 teczka3 )

- dokumentacja szkoły ( zapisy tematów w dziennikach lekcyjnych, protokoły rad pedagogicznych )

- wystawki prac uczniów, gazetki o tematyce ekologicznej

-.postawa uczniów ( udział w akcjach ekologicznych )


 • Opracowałam i wdrożyłam (współautorstwo) ”Szkolny program pracy z uczniem zdolnym”.

Program ten został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną 29.09. 2005 roku.

Celem programu jest spieranie indywidualnych uzdolnień i predyspozycji uczniów, rozwinięcie myślenia twórczego, motywowanie do pracy własnej, osiąganie sukcesów w danej dziedzinie na poziomie szkolnym i pozaszkolnym, opanowanie treści ponadprogramowych z danego przedmiotu.

Kontrola i ewaluacja osiągnięć przeprowadzona była na wielu szczeblach pracy z uczniem zdolnym: zarówno na terenie szkoły, podczas zajęć, jak i poza szkołą. W naszej szkole działa wiele kół zainteresowań, na których uczniowie zdolni poszerzają swoje wiadomości. Nauczyciele również obejmują opieką uczniów uzdolnionych w pracy indywidualnej na lekcji. Inną formą wspierania uzdolnień są konsultacje indywidualne oraz wdrażanie autorskich programów nauczania. Nasi uczniowie biorą udział w wielu konkursach, zawodach, gdzie zajmują znaczne miejsca. W dokumentacji szkolnej istnieje wykaz działających kół oraz na bieżąco prowadzona jest ewidencja konkursów, w których uczestniczą nasi uczniowie oraz odnotowywane są ich sukcesy.

Kontrola i ewaluacja całego programu przeprowadzona będzie po trzech latach od momentu jego wdrożenia ( w 2008 r. ). Wówczas będzie można dokonać oceny programu. .W ewaluacji programu pomocne będą wyniki ankiet, które są właśnie w trakcie opracowywania. Liczę, że realizacja tego programu przyczyni się do podniesienia jakości pracy szkoły.


Dowody realizacji zadania:

- program (zał.12 teczka 3)

-.dokumentacja szkoły ( protokoły posiedzeń rad pedagogicznych, wykaz działających kół, dzienniki pracy kół, ewidencja konkursów, ewidencja sukcesów uczniów, dyplomy, puchary

 • Organizowałam integrujące imprezy klasowe i angażowałam rodziców do współpracy:

dyskoteki, wycieczki. Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia klasowa, Choinka, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka. Takie działania przyczyniły się do integracji zespołu klasowego oraz umożliwiły uczniom poznanie walorów przyrodniczo - historycznych naszego kraju.


Dowody realizacji zadania:

- dokumentacja szkoły ( wpisy w dziennikach klasowych, ewidencja imprez szkolnych, karty wycieczek, zgody rodziców, program pracy wychowawcy, zdjęcia )


 • Prowadziłam pedagogizacje rodziców.

W ramach pedagogizacji rodziców na spotkaniach wygłosiłam referat pt: ”Korzyści i zagrożenia płynące z Internetu” ( listopad 2004 ),”Co to jest agresja?”( listopad 2006) oraz „Odżywianie dzieci i młodzieży ( 25 kwiecień 2007 ). Tematy moich wystąpień wynikały z obserwacji uczniów i przeprowadzonej analizy bieżących potrzeb. Celem tych prezentacji było przybliżenie rodzicom zagadnień, które, moim zdaniem, powinni znać. Uważam, że dzięki moim wystąpieniom osiągnęłam, przez siebie wyznaczone cele. Mogę tak stwierdzić na podstawie obserwacji swoich wychowanków i rozmów przeprowadzanych z nimi.


Dowody realizacji zadania:

- przykładowy referat ( zał.13 teczka 3 )

- dokumentacja szkolna ( protokoły zebrań z rodzicami i lista obecności harmonogram spotkań )


 • Wiele satysfakcji dała mi praca z uczniem zdolnym:

- organizowałam konkursy szkolne

„Najciekawszy informator o Parkach Narodowych w Polsce”

„Najładniejszy zielnik”

„Ekologiczna torba na zakupy’

„Przyroda w obiektywie”

„Najładniejszy strój ekologiczny”

„Rady na odpady”

„Efekt cieplarniany”

„Planeta Ziemia „

„Portret mojego zwierzaka”

- zachęcałam i przygotowywałam do konkursów pozaszkolnych

Konkursy kuratoryjne z przyrody

konkursy ekologiczne

konkursy o tematyce prozdrowotnej

Organizowanie konkursów szkolnych jest doskonałą formą rywalizacji między uczniami, ponadto daje możliwości rozwoju i wykazania się, a na pewno poszerzania wiadomości młodzieży z zakresu przyrody i ekologii. Moi uczniowie często w konkursach pozaszkolnych zdobywają nagrody i wyróżnienia., promując przez to szkołę na zewnątrz.

Dowody realizacji zadania:

- dokumentacja szkoły ( ewidencja konkursów, protokoły konkursów, dyplomy, prace uczniów, sprawozdania )


 • Bezpłatnie prowadziłam koło przyrodniczo – ekologiczne

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w wymiarze jednej godziny. Cieszyły się dużą popularnością, uczniowie chętnie w nich uczestniczyli. Prowadzili na nich obserwacje mikroskopowe, robili własne preparaty, wykonywali doświadczenia, wyszukiwali w Internecie informacje o tematyce ekologicznej, tworzyli prezentacje multimedialne, sadzili rośliny doniczkowe i opiekowali się nimi. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia w terenie; wokół szkoły, w pobliskim lesie oraz wycieczki autokarowe do toruńskiego parku, oczyszczalni ścieków czy ośrodka ekologicznego. W ramach koła przygotowywaliśmy inscenizacje ekologiczne, gazetki ścienne na korytarzu szkolnym i organizowaliśmy konkursy.


Dowody realizacji zadania:

- dokumentacja szkoły ( protokoły rady pedagogicznej, dzienniki pracy koła, semestralne i roczne sprawozdania z działalności koła, prace uczniów, karty wycieczek, gazetki na korytarzu szkolnym ) • Pracowałam również z uczniem osiągającym słabe wyniki w nauce:

stwarzałam uczniom dodatkowe możliwości powtarzania i poprawiania materiału na konsultacjach indywidualnych. Dzięki mojej pomocy wielu uczniów uzyskało promocję do następnej klasy.


Dowody realizacji zadania:

- dokumentacja szkoły (protokoły rad pedagogicznych, moje programy naprawcze dla ucznia słabego, zapisy w dziennikach ) • Organizowałam uroczyste akademie, apele ( „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie Świata”, „Pożegnanie absolwentów” ). Tego typu imprezy promują działalność szkoły w środowisku, podwyższają jakość pracy szkoły oraz podnoszą świadomość ekologiczną społeczeństwa.

Dowody realizacji zadania:

- dokumentacja szkoły ( ewidencja imprez szkolnych, kronika szkolna, zdjęcia, dekoracja szkoły, scenariusze imprez, sprawozdania )

-.przykładowe scenariusze ( zał.14,15 teczka 3 )


 • Uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań:

- opracowałam (współudział) Roczny Plan Rozwoju Szkoły na rok 2006/2007

- aktywnie pracowałam w zespole do mierzenia jakości pracy szkoły w zakresie organizacji procesu kształcenia (2005/2006)

- aktywnie pracowałam w zespole do mierzenia jakości pracy szkoły w zakresie pracy wychowawczej i profilaktycznej (2006/2007)

Udział w pracach zespołu do spraw mierzenia jakości pracy szkoły pozwolił na opracowanie podstawowych zadań do realizacji.


Dowody realizacji zadania:

- dokumentacja szkoły („Plan Rozwoju Szkoły”, plany mierzenia jakości pracy szkoły, wskaźniki, ankiety, wyniki ankiet, raporty, protokoły posiedzeń rad pedagogicznych )


 • Wdrożyłam Wewnątrzszkolny System Oceniania – opracowałam i wdrożyłam Przedmiotowy System Oceniania z Przyrody. .

Pozwolił on na ujednolicenie zasad obowiązujących nauczycieli uczących w naszej szkole oraz na eksponowanie osiągnięć edukacyjnych i zalet ucznia. Opracowany system ułatwia mi pracę, a uczniom wskazuje konkretne osiągnięcia i obszary, na które należy położyć większy nacisk.


Dowody realizacji zadania:

-.dokumentacja szkoły (szczegółowy, sprawny, przejrzysty system oceniania z przyrody zgodny wewnątrzszkolnym systemem oceniania i klasyfikowania uczniów )


 • Prowadziłam zajęcia hospitacji diagnozującej.

Hospitacja diagnozująca daje możliwość diagnozowania umiejętności uczniów, obserwowania ich wiedzy i postaw. Dla mnie jest refleksją nad tym, co uczniowie już potrafią, a co jeszcze muszą ćwiczyć.

Sprawność i osiągnięcia moich uczniów były zawsze wysoko ocenione przez dyrektora szkoły. Uzyskiwałam pozytywne efekty pracy z uczniami. Zajęcia te były dla mnie diagnozą do dalszej pracy.


Dowody realizacji zadania:

- dokumentacja szkoły ( arkusze hospitacji diagnozujących, notatki z rozmów przedhospitacyjnych, notatki z rozmów pohospitacyjnych, zapisy w dziennikach lekcyjnych )


  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego iconSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego iconSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego iconSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego iconSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego iconSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego iconSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego iconSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego iconSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego iconSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego iconSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom