Sprawozdanie z Działalności
Pobierz 145.62 Kb.
NazwaSprawozdanie z Działalności
strona4/5
Data konwersji04.09.2012
Rozmiar145.62 Kb.
TypSprawozdanie
1   2   3   4   5

2. Realizacja zadań dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych:


W roku 2003 wszyscy uczniowie zostali sklasyfikowani. 1 uczeń nie otrzymał promocji, 2 uczniów gimnazjum podjęło naukę w Środowiskowym Hufcu Pracy w Lesznie, 6 uczniom rada pedagogiczna wyznaczyła egzaminy poprawkowe, rodzice 11 uczniów otrzymali listy gratulacyjne. Ponadto szkoła realizuje 27 godzin nauczania indywidualnego ( 5 uczniów).

Średnia ocen bez klas I-III wynosiła 3,8.

Losy absolwentów, którzy ukończyli gimnazjum w roku szkolnym 2002/2003

Gimnazjum ukończyło 65 uczniów, w tym 12 uczniów ukończyło klasę specjalną

 • w szkołach średnich naukę podjęło 40 uczniów, co stanowi 75% ogółu

 • w zasadniczych szkołach zawodowych naukę podjęło 13 uczniów, co stanowi 25%

 • uczniowie klasy specjalnej kontynuują naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej w Kościanie.

Według rankingu , który ukazał się w prasie, szkoła zajęła 11 miejsce na 67 szkół.


Uczniowie gimnazjum w minionym roku szkolnym zakwalifikowali się do etapu rejonowego w 5 konkursach przedmiotowych :konkurs języka polskiego – 1 uczeń, konkurs biologiczny – 1 uczeń, konkurs chemiczny – 3 uczniów, konkurs geograficzny – 5 uczniów, konkurs historyczny – 2 uczniów. Młodzież brała również udział w konkursach i imprezach organizowanych przez różne instytucje, zarówno na szczeblu gminy jak i powiatu.

Ponadto w szkole zorganizowano 14 konkursów na wszystkich etapach edukacyjnych o różnej tematyce.


W okresie sprawozdawczym do końca czerwca nauczyciele prowadzili nieodpłatnie 19 zajęć w ramach kół zainteresowań i kół przedmiotowych, a od września działalność kół prowadzona jest w ramach przydziału godzin - 17 form zajęć. Jednakże oprócz zajęć planowych wynikających z arkusza organizacyjnego nauczyciele prowadzą również zajęcia nieodpłatne - 12 form zajęć, według pomysłów i postulatów uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak : wyrównywanie braków w opanowaniu materiału, przygotowania do egzaminów zewnętrznych, udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, rozwijanie zainteresowań uczniów, zagospodarowanie czasu wolnego, orientacja zawodowa i planowanie kariery szkolnej (zespól wczesnych oddziaływań wychowawczych oraz szkolny ośrodek kariery).

Szkoła tradycyjnie czynna jest w czasie ferii zimowych. W roku 2003 na nieodpłatne dyżury zapisało się 20 nauczycieli, a dominujące formy zajęć to: zajęcia rekreacyjno – sportowe w sali gimnastycznej oraz na przygotowanym przez nauczycieli wychowania fizycznego lodowisku, zajęcia informatyczne, imprezy klasowe ( Dzień Babci, baliki, dyskoteki), kursy przygotowawcze do egzaminów końcowych i zajęcia wyrównawcze, próby teatrzyku szkolnego, zajęcia sekcji modelarskiej.

W roku 2003 uczniowie otrzymali pomoc socjalną i tak: 57 uczniom przyznano obiady z pomocy społecznej, 23 uczniom przyznano śniadania ufundowane przez ROTARY CLUB, 15 uczniom klasy pierwszej przyznano wyprawki szkolne.


W okresie sprawozdawczym odbyło się wiele imprez szkolnych, między innymi: Święto Patrona Szkoły, Dzień Europejski i Święto Wiosny, Święto Ziemi oraz wiele imprez klasowych.


W roku 2003 młodzież brała udział w różnych formach zorganizowanego wypoczynku. Zorganizowano: 36 jednodniowych wycieczek na terenie województwa (udział w nich wzięło 1224 uczniów), 1 wycieczkę – w ramach „zielonej szkoły” – Mazury dla 34 uczniów gimnazjum, 2 biwaki dla 48 uczniów- Dębiec, Ścięgny tygodniowy wypoczynek w Łebie dla 30 uczniów, 9 wyjazdów do kina i teatru w Poznaniu m.in. film „Harry Potter”, „Stara Baśń”, „Małolaty u taty”, „Gdzie jest Nemo”’ „Mali agenci”, oraz przedstawienie „Grek Zorba”.

W ramach działalności Klubu Sportowego „PROMIEŃ” zorganizowano 2 wyjazdy uczniów na międzynarodowe spotkanie piłkarskie -mecz piłki nożnej Polska – Kazachstan w Poznaniu,


Ponadto w szkole działa sekcja tenisa stołowego, której członkowie odnoszą liczne sukcesy, między innymi reprezentowali szkołę na Indywidualnych Mistrzostwach Tenisa Stołowego – Województwa Wielkopolskiego w Miłkowie oraz uczestniczą w rozgrywkach na szczeblu rejonowym i powiatowym Ponadto uczniowie gimnazjum brali udział w Mistrzostwach Wojewódzkich w Lekkoatletyce. Jak co roku młodzież wzięła udział w Biegu Olimpijczyka w Racocie ( 30 osób) oraz zorganizowano „Bieg Uliczny” – ulicami miasta Krzywinia w którym udział wzięli uczniowie i nauczyciele szkół z terenu gminy,


W roku 2003 w szkole miały miejsce inne wydarzenia, takie jak:

 • „Góra grosza” (akcja charytatywna na rzecz dzieci z domu dziecka – ogółem zebrano 82,67 zł w monetach groszowych),

 • Kramik misyjny – wspomaganie działalności misyjnej w krajach Trzeciego Świata (dożywianie dzieci Afryki), w akcji tej zebrano 250,07 zł,

 • Duszpasterska wizyta Metropolity Poznańskiego arcybiskupa Stanisława Gądeckiego,

 • Okolicznościowe wystawy:

 • „Kościoły Ziemi Krzywińskiej ” ( zwiedzili ją między innymi, ks. arcybiskup S. Gądecki, były premier i poseł na Sejm Waldemar Pawlak, burmistrz węgierskiej gminy Pomaz Atahanasz Golub, wicewojewoda wielkopolski Jerzy Błoszyk, starosta kościański Andrzej Jęcz oraz inni goście biorący udział w obchodach 75- lecia OSP Krzywiń,

 • Wystawa pamiątek i prac uczniowskich tematycznie związanych z patronem szkoły,

 • „Państwa Unii Europejskiej” – plakaty wykonane przez uczniów, aktywistów Klubu Europejskiego,

 • „ Nasz Dom Europa” - wystawa prac uczniowskich,

- Szkoła zdobyła „ Świadectwo uczestnictwa w programie MOJA SZKOŁA W UNII EUROPEJSKIEJ zorganizowanym przez UKIE i MENiS oraz certyfikat uczestnictwa w intenetowej debacie „ Spring Day” na temat przyszłości Europy,

 • Pomoc koleżeńska ( szkolna koło PCK przekazało rodzinom uczniów będących w trudniej sytuacji materialnej dary zebrane od sponsorów i społeczności szkolnej),

 • „Czytamy dzieciom”- akcja ogólnopolska.


W okresie sprawozdawczym przeprowadzono egzamin na kartę rowerową i motorowerową – kartę rowerową otrzymało 40 uczniów, a motorowerową 10 uczniów.

Ponadto wprowadzono oryginalne pomysły z dziedziny nowatorstwa pedagogicznego:

 • Apel z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja w warunkach plenerowych..

 • Przedstawienie teatralne „ Kubuś Puchatek” w scenerii leśnej.

 • Wyjazdowa lekcja historii w Opactwie Benedyktynów Lubiniu.

 • Lekcja integracyjna ( przyroda z matematyką).


3. Poprawa bazy materiałowej i remonty:


W roku 2003 wykonano:

 • kapitalny remont świetlicy szkolnej polegający na wymianie płytek PCV na płytki typu GRESY, malowanie ścian , wymiana oświetlenia– środki pozabudżetowe. Koszt - 8.877,60 zł,( w całości ze środków pozyskanych przez szkołę).

 • częściową wymianę mebli szkolnych w 7 salach lekcyjnych oraz świetlicy szkolnej. Koszt - 22.710,28zł - ze środków budżetowych.

- wymianę kotła centralnego ogrzewania wraz z pracami instalacyjnymi. Koszt - 18 tys. złotych – ze środków UM i G w Krzywiniu.

- Bieżące remonty i prace modernizacyjne w obiekcie, takie jak: wymiana stolarki drzwiowej ( 10 szt. – I piętro sale lekcyjne i sanitariaty, konserwacja podłogi w sali 017, wymiana posadzek w salach 101, 203 oraz wykładzin dywanowych w pokoju nauczycielskim, sekretariacie i sali do zajęć z gimnastyki korekcyjnej, instalacja rolet w sali 302 i 210 (ze środków Spółdzielni Uczniowskiej), wymiana okien w sklepiku uczniowskim, modernizacja instalacji elektrycznej, adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu służbowym na cele dydaktyczne, zamontowanie barierki zabezpieczającej wyście z boiska szkolnego w kierunku ulicy Strażackiej. Koszt - 31.015,74 zł

Ponadto w roku sprawozdawczym zakupiono za łączną kwotę 16,157,07 zł pomoce dydaktyczne (słowniki językowe, model szkieletu człowieka, katechizmy, mapy, sprzęt sportowy, sprzęt nagłaśniający, stelaże wystawowe, sprzęt komputerowy, programy komputerowe.


W roku 2003 pozyskano dodatkowe środki finansowe w kwocie 9.762,22 zł, które pochodziły z następujących źródeł:

 • za udostępnianie pomieszczeń szkolnych (sale lekcyjne, sala gimnastyczna, świetlica, gabinet higienistki szkolnej). -2.671,60 zł,

 • za prowizję ze zdjęć – 854,25 zł

 • dochód z zabawy – 2.382,72 zł,

 • za sprzedaż makulatury – 1.222,40 zł,

 • prowizja z PZU – 2.631,25 zł,


Ponadto pozyskano z tytułu wynajmu pionu żywieniowego - 7.785,19 zł.


IV. Zespół Szkół Jerka


 1. Informacje o szkole:


Do Zespołu Szkół w 2003 roku uczęszczało 558 dzieci w tym:

- w szkole podstawowej - 364

- w gimnazjum - 194

Dzieci uczyły się w 24 oddziałach (16 – szkoła podstawowa, 8 – gimnazjum).

Szkoła zatrudniała 38 nauczycieli, z tego 35 pełnozatrudnionych i 3 niepełnozatrudnionych (w tym 2 księży). W roku 2003 zatrudnionych było 13 pracowników administracyjnych i obsługi z czego 5 pełnozatrudnionych, 8 niepełnozatrudnionych.


 1. Zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze:


W roku 2003 odbyło się wiele imprez szkolnych takich jak: Majówka zorganizowana dla wszystkich uczniów i rodziców, Święto Patrona Szkoły i Mini Polagra,

Młodzież uczestniczyła w wielu konkursach organizowanych w szkole, a były to: konkurs plastyczny pt.Krzywiń i okolice, konkurs na najaktywniejszą klasę, konkurs o tytuł Prymusa Szkoły, konkursy przedmiotowe (z przedmiotów: język polski, matematyka, biologia, historia, geografia): na etapie szkolnym brało udział 40 uczniów oraz w konkursach i zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.


Ponadto w okresie sprawozdawczym zrealizowano ważniejsze zagadnienia ze Szkolnego programu wychowawczego:

 • w ramach przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy i lepszy start w dorosłe życie odbyły się wyjazdy do Rejonowego Urzędu pracy w Lesznie i spotkania z przedstawicielami różnych grup zawodowych,

 • przeprowadzono egzaminy na karty rowerowe i motorowerowe,

 • nawiązano współpracę z gminą francuską Le Beny Bocage w ramach współpracy szkołę odwiedziło 22 uczniów z zaprzyjaźnionej gminy oraz 3 nauczycieli, w roku 2004 młodzież uda się z rewizytą do Francji,

 • nawiązano współpracę z Wyższą Szkołą Dziennikarstwa im Melchiora Wańkowicza w Warszawie w ramach, której powstał film Wańkowicze w Jerce zaprezentowany 6.01.04 na Święcie Patrona Szkoły,

 • działa Szkolny Klub Europejski, Szkolny Klub Ekologiczny, kółka zainteresowań nieodpłatnie prowadzone przez nauczycieli: plastyczne, matematyczne, chór szkolny, geograficzne

 • zasady samorządności wdrażają Samorząd Uczniowski szkoły podstawowej kl. IV- VI i gimnazjum oraz Mały Samorząd Uczniowski kl I-III szkoły podstawowej, maluchy wydają gazetkę Gacek a klasy starsze Korzystniak,

 • w szkole działa Uczniowski Klub Sportowy, w ramach klubu prowadzone są nieodpłatnie zajęcia z tenisa stołowego, piłki ręcznej i siatkowej, tańca oraz LA,

Ponadto zorganizowano pomoc dla uczniów z rodzin potrzebujących, pomoc w postaci paczek świątecznych dla 38 rodzin (pieniądze z konkursów, dyskotek, od sponsorów)


 1. Poprawa bazy materiałowej i remonty:


W 2003 roku:

 • zakupiono 250 woluminów do biblioteki szkolnej, w szczególności lektury dla klas gimnazjalnych, oraz słowniki i leksykony

 • zakupiono niezbędne pomoce naukowe do: biologii, chemii, historii, informatyki, sztuki, nagłośnienie na salę sportową

 • zakupiono sprzęt audio dla nauczycieli języków obcych

 • zakupiono ze środków AWRSP oprogramowanie oraz unowocześniono 15 komputerów w sali komputerowej, zainstalowano komputer z drukarką do biblioteki do dyspozycji uczniów oraz zakupiono komputer do sekretariatu

 • zakupiono wykładziny do dal 101 i 105

 • zakończono ogrodzenie terenu szkoły

 • wymalowano podczas wakacji letnich: sanitariaty, kuchnię , sale lekcyjne 203, 101, podłogę na sali gimnastycznej

 • wykonano prace związane z adaptacją starej sali gimnastycznej na dwie sale lekcyjne w tym salę do prowadzenia zajęć z religii


W roku 2003 pozyskano dodatkowe środki finansowe w kwocie 17.360,45 zł, które pochodziły z wpłat różnych firm, instytucji i osób prywatnych, prowizji PZU, imprez organizowanych w szkole, sklepiku uczniowskiego, sprzedaży gazetki szkolnej lub przekazane były w formie rzeczowej oraz wykonanych usługach.


V. Zespół Szkół w Lubiniu


1. Informacja o szkole:


Do Zespołu Szkół w Lubiniu w roku 2003 uczęszczało 268 uczniów uczących się w 12 oddziałach. Szkoła zatrudniała 18 nauczycieli w pełnym wymiarze w tym 2 katechetów oraz 2 nauczycieli niepełnozatrudnionych w tym 1 katecheta.

Czterech nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego Nauczyciele zespołu posiadają następujące wykształcenie: wyższe mgr – 16, wyższe zaw. –3, średnie (kontynuacja studiów) - 1

Szkoła zatrudniała 3 osoby na stanowisku administracyjnym oraz 4 pracowników obsługi w tym 3 w pełnym wymiarze czasu pracy.


2. Działania dydaktyczne, opiekuńcza i wychowawcza:


Promocję w roku szkolnym 2002/2003 otrzymało 272 uczniów, w tym 8 uczniów promocję warunkową. Sześcioro uczniów nie otrzymało promocji. Od września 2003 r. 1 uczeń klasy 3 gimnazjum realizuje obowiązek szkolny w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Lesznie.

Zajęcia opiekuńczo –wychowawcze realizowane są na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych. W szkole w roku 2003 działały następujące koła zainteresowań: polonistyczne, chemiczne, geograficzne, fizyczne, turystyczne, szachowe, chór, teatralne, modelarskie, informatyczne oraz tenisa ziemnego. Szkoła prowadzi ścisłą współpracę z radą rodziców, pedagogiem szkolnym oraz parafią w celu eliminowania zachowań patologicznych i prowadzenia profilaktyki. Corocznie odbywa się zbiórka odzieży, która przekazywana jest Siostrom Służebniczkom w Warszawie. Prowadzone jest również współpraca z Domem Opieki Społecznej w Mościszkach.

W roku 2003 uczniowie brali udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych. Do etapu rejonowego konkursu z języka polskiego zakwalifikowało się 2 uczniów III klasy Gimnazjum.

W naszej szkole działa Klub Europejski oraz Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Lubiniu. Wychowankowie klubu odnoszą znaczące sukcesy na Mistrzostwach Polski, zdobyto 4 drużynowe Mistrzostwa Polski, 5 drużynowych Wicemistrzostw Polski w Trójboju Siłowym

i w Wyciskaniu Leżąc oraz indywidualnie 22 tytuły Mistrzyń Polski, 26 tytułów Wicemistrzyń Polski, 16 brązowych medali Mistrzyń Polski oraz 25 rekordów Polski w Trójboju Siłowym. Za osiągnięcia sportowe ULKS Lubiń uzyskał organizację Mistrzostw Polski Młodzików do lat 18 w Wyciskaniu Leżąc. Z ULKS Lubiń powołanych zostało

6 dziewczyn do kadry narodowej. Za osiągnięcia w 2003 roku PZKFiTS przyznał organizację Mistrzostw Polski Młodzików w Trójboju Siłowym - 11.12.2004 r oraz Otwartych Mistrzostw Wielkopolski w Martwym Ciągu.

Ponadto w 2003 roku zorganizowany został przy współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nieodpłatny kurs komputerowy dla rodziców i mieszkańców gminy, na którym przeszkolono 84 osoby.

W okresie sprawozdawczym szkoła kolejny raz gościła nauczycieli i uczniów ze szkoły im. Św. Stefana z Budapesztu. W przerwie wakacyjnej odbył się międzynarodowy obóz dla młodzieży polsko – węgierskiej.

W okresie sprawozdawczym odbyły się apele i uroczyste akademie związane ze świętami narodowymi i państwowymi oraz ,, Czerwcówka ‘’. Zorganizowano spotkanie opłatkowe. Szkolny Chór ,,Semplicze’’ zorganizował Trzeci Koncert Świąteczny z udziałem młodzieży, nauczycieli i rodziców, w Klasztorze O.O. Benedyktynów i Soplicowie. Nauczanie zintegrowane zorganizowało Dzień Matki i Ojca oraz Dzień Babci i Dziadka.

Przeprowadzono 5 rad szkoleniowych na temat nauczania zintegrowanego, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, szkolnego programu wychowawczego i rozwijania zdolności i inteligencji dziecka. Opracowano standardy osiągnięć i wymagań oraz wskaźniki. Korzystano z pomocy edukatorów i doradców metodycznych.

1   2   3   4   5

Powiązany:

Sprawozdanie z Działalności iconSprawozdanie z działalności Komisji Budżetu I Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za 2009 rok

Sprawozdanie z Działalności iconSprawozdanie z prowadzonej działalności. Sprawozdanie to Komisja przedstawia w terminie 1 miesiąca od publikacji wyników rankingu współzawodnictwa

Sprawozdanie z Działalności iconSprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu

Sprawozdanie z Działalności iconSprawozdanie Zarządu (Sprawozdanie z Działalności Emitenta)

Sprawozdanie z Działalności iconSprawozdanie Zarządu (Sprawozdanie z Działalności Emitenta)

Sprawozdanie z Działalności iconSprawozdanie z działalnośCI

Sprawozdanie z Działalności iconSprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z Działalności iconSprawozdanie z działalnośCI

Sprawozdanie z Działalności iconSprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z Działalności iconSprawozdanie z Działalności

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom