Literatura
Pobierz 0.81 Mb.
NazwaLiteratura
strona1/3
Data konwersji04.09.2012
Rozmiar0.81 Mb.
TypDokumentacja
  1   2   3
JĘZYK POLSKI

PROPOZYCJA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

LITERATURA

 1. Różnorodne ujęcie motywu proroctwa w literaturze. Zinterpretuj zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

 2. Magia i okultyzm w literaturze. Odwołując się do konkretnych przykładów z różnych epok, przedstaw motywy i wskaż ich funkcję.

 3. Motyw walki z przeznaczeniem w Legendach Drizzta R. A. Salwatora. Omów na wybranych przykładach.

 4. Funkcja motywu miłości w twórczości Paulo Coelho. Zinterpretuj zagadnienie, odnosząc się do wybranych powieści.

 5. Sylwetka Karola Szymanowskiego w literaturze XIX i XX wieku. Zaprezentuj temat, odwołując się do stosownych przykładów.

 6. Motyw kłamstwa w literaturze. Omów zagadnienie na przykładach literackich wybranych epok.

 7. Różne sposoby wykorzystania motywu kamienia w literaturze. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

 8. Przeanalizuj dosłowne i metaforyczne funkcjonowanie motywu jesieni w wybranych utworach literackich.

 9. Różne sposoby funkcjonowania motywu władzy w literaturze. Omów problem, odwołując się do wybranych dzieł literackich.

 10. Różne sposoby funkcjonowania motywu stepu w literaturze. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich.

 11. Dokonaj analizy porównawczej różnych sposobów funkcjonowania motywu miasta i omów swoje spostrzeżenia, odwołując się do wybranych przykładów.

 12. Gdańsk- portrety miasta. Omów, analizując jego różne wizje ukazane w wybranych tekstach literackich.

 13. Motyw theatrum mundi w literaturze. Przedstaw sposób wykorzystania toposu, odwołując się do wybranych przykładów z literatury staropolskiej.

 14. Omów funkcje motywu teatru w teatrze w poznanych dziełach literatury XX wieku.

 15. Motyw vanitas w literaturze polskiej i obcej. Omów problem, analizując celowo wybrane teksty z różnych epok.

 16. Omów problematykę splecionych ze sobą motywów przemijania i śmierci podejmowaną przez pisarzy i poetów wybranych epok.

 17. Apokalipsa, chaos, zagłada w poezji polskiej (lub dramacie). Zanalizuj i zinterpretuj wskazane motywy.

 18. Porównaj różne wizje apokaliptyczne, odwołując się do wybranych utworów literackich dwóch epok.

 19. Początek i koniec - biblijne i literackie wizje stworzenia i zagłady świata. Omów problem, analizując wybrane teksty.

 20. Różnorodne obrazy walki dobra ze złem. Omów zagadnienie w odniesieniu do literatury romantycznej.

 21. Motywy oniryczne w literaturze, ich różnorodne ujęcie i funkcje. Omów na wybranych przykładach.

 22. Zaprezentuj literackie interpretacje szaleństwa, odwołując się do wybranych utworów.

 23. Motyw nieśmiertelności poety w i poezji w literaturze. Omów na przykładzie utworów literackich od starożytności do romantyzmu.

 24. Przedstaw różne ujęcie toposu exegi monumentum. Odwołaj się do utworów literackich z różnych epok.

 25. Przedstaw różne sposoby wykorzystania motywu cierpienia w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

 26. Motyw pychy i pokory. Porównaj różne ujęcia motywu w Biblii i innych tekstach literackich.

 27. Młodość jako temat i jako problem w literaturze XIX i XX wieku. Interpretacja wybranych utworów literackich.

 28. Błędne decyzje i ich konsekwencje. Omów problem, przywołując wybrane przykłady literackie.

 29. Dokonaj porównania motywu miłości w poezji romantycznej i młodopolskiej. Uzasadnij wybór przykładów.

 30. Motyw podróży, jej różne wersje i znaczenie w biografiach bohaterów literackich. Przywołując utwory z różnych epok, omów temat.

 31. Wizerunek Boga i sfery sacrum na przestrzeni wieków. Omów zagadnienie na przykładach literackich wybranych epok.

 32. Motyw Szatana w literaturze. Na wybranych przykładach omów różnorodne sposoby jego funkcjonowania.

 33. Motyw rycerza i rycerskiej walki w wybranych tekstach z różnych epok- serio i parodystycznie. Przedstaw na wybranych przykładach.

 34. Góry w literaturze różnych epok. Na wybranych przykładach przedstaw wiążące się z tym motywem sposoby opisywania i symbolikę.

 35. Odwołując się do wybranych utworów, omów różne sposoby wykorzystania obrazów marynistycznych w literaturze.

 36. Zanik fałszywego wstydu czy moralne dowartościowanie erotyki. Przedstaw na wybranych przykładach literatury XIX i XX wieku.

 37. Przedstaw różne sposoby przedstawiania brzydoty w literaturze. Odwołaj się do wybranych tekstów.

 38. Funkcje turpizmu w literaturze naturalistycznej i współczesnej. Rozwiń temat na podstawie wybranych utworów.

 39. Przedstaw obrazy dworu polskiego, analizując opisy dworu i życia w nim, w ujęciu różnych pisarzy, np. A. Mickiewicza, E. Orzeszkowej, S. Żeromskiego, Cz. Miłosza, T. Konwickiego i innych.

 40. Polski dom- azyl, twierdza, świątynia, ruina. Przedstaw motyw w oparciu o utwory wybranych epok.

 41. Literackie obrazy europejskich stolic. Omów ich funkcje na wybranych przykładach.

 42. Przedstaw literackie obrazy wybranego miasta na przykładzie utworów XIX i XX w.

 43. Krajobraz ojczysty jako motyw literacki. Przedstaw jego funkcjonowanie na wybranych przykładach literackich.

 44. Krajobraz egzotyczny jako motyw w literaturze. Przedstaw jego funkcjonowanie na wybranych przykładach literackich.

 45. Różne spojrzenia na wieś i jej problemy. Omów zagadnienie na wybranych przykładach w literaturze polskiej.

 46. Lud i ludowość w twórczości romantyków, pozytywistów i twórców Młodej Polski. Przedstaw i porównaj funkcje.

 47. Folklor jako źródło inspiracji pisarzy różnych epok. Omów problem, analizując wybrane utwory literackie, np. Ballady i romanse A. Mickiewicza, Chłopi Reymonta, Kamień na kamieniu Myśliwskiego i inne.

 48. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze – omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach.

 49. Różne sposoby przedstawiania tańca ludowego w tekstach literackich. Omów na wybranych przykładach.

 50. Różne obrazy prowincji w wybranych utworach XIX i XX w. Przedstaw je i porównaj ich funkcje.

 51. Świat, Bóg i człowiek widziani oczyma poetów barokowych. Przedstaw zagadnienie na wybranych tekstach literackich.

 52. Miłość, śmierć, Bóg w poezji B. Leśmiana. Na wybranych przykładach omów sposoby opisu i funkcjonowania tych motywów.

 53. Słowo i milczenie w poezji C.K. Norwida i w poezji współczesnej. Omów na wybranych przykładach.

 54. Ocena świata kultury zachodnioeuropejskiej w twórczości C. K. Norwida. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów poety.

 55. Poezja C. K. Norwida i jej związek z utylitaryzmem i uniwersalizmem. Omów zagadnienie na przykładzie wybranych utworów poety.

 56. Literackie nawiązania i kontynuacje. Pokaż i omów na wybranych przykładach, jak motywy z wcześniejszych epok literackich funkcjonują w epokach późniejszych.

 57. Wskaż i omów motywy antyczne i ich funkcjonowanie w poezji polskiej dwóch wybranych epok.

 58. Motywy horacjańskie w literaturze nowożytnej. Omów na wybranych przykładach.

 59. Różne sposoby funkcjonowania tradycji homeryckiej w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.

 60. Motywy antyczne i ich funkcje w twórczości Z. Herberta. Omów je na wybranych przykładach.

 61. Funkcje odwołań do postaci i symboli antycznych w poezji XX wieku. Rozważ temat na wybranych przykładach.

 62. Biblia jako źródło wzorców osobowych. Omów wybrane postacie i wskaż nawiązania do nich w literaturze późniejszych epok.

 63. Pokaż na wybranych przykładach wpływ tekstu i treści biblijnych na literaturę różnych epok.

 64. Poezja A. Kamieńskiej wobec tradycji biblijnej. Omów zagadnienie, odwołując się do jej twórczości.

 65. Motywy baśniowe w literaturze różnych epok i ich rola. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 66. Nawiązania do średniowiecza w późniejszej literaturze polskiej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z poezji i prozy, uwzględniając sposoby i funkcję przywołań.

 67. Kultura średniowieczna źródłem inspiracji dla współczesnej literatury fantasy. Interpretując wybrane przykłady literackie, określ zakres i kierunek wpływów.

 68. Różne źródła inspiracji dla literatury fantasy. Przeanalizuj zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów tego gatunku.

 69. Tendencje klasycystyczne w poezji XX wieku (np. w poezji Z. Herberta, J.M. Rymkiewicza, M. Jastruna). Omów na podstawie wybranych tekstów literackich.

 70. Elementy sentymentalne, groteskowe, satyryczne w poezji J. Tuwima. Omów je na wybranych przykładach.

 71. Tradycje romantycznej poezji tyrtejskiej w wybranych utworach z późniejszej literatury polskiej (np. S. Żeromskiego, W. Broniewskiego, K.K. Baczyńskiego). Omów zagadnienie na wybranych przykładach z poezji i/lub prozy dwóch twórców, uwzględniając sposoby i funkcję przywołań, podobieństwa i różnice.

 72. Liryka pozytywistów- wobec tradycji romantycznej, programu pozytywizmu polskiego i nadchodzących przemian w liryce modernistycznej. Porównaj ujęcia, odwołując się do twórczości 2-3 poetów pozytywistycznych.

 73. Wiersze poetów Nowej Fali wobec tradycji literackiej- dokonaj porównania.

 74. Dialog z koncepcją miłości romantycznej w literaturze późniejszych epok. Przedstaw temat na wybranych przykładach.

 75. Literackie wizje szczęścia ukształtowane w różnych epokach – przedstaw problem, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

 76. Symbolika żywiołów. Interpretując wybrane teksty poetyckie, zwróć uwagę na wieloznaczność tych samych elementów natury.

 77. Przedstaw przemiany w koncepcji bohatera powieściowego, odwołując się do przykładów z literatury XIX i XX wieku.

 78. Przedstaw romantyczny model bohatera i jego recepcję w twórczości pisarzy następnych epok, odwołując się do wybranych przykładów z literatury.

 79. Bohaterowie literaccy jako autorzy pamiętników, dzienników i listów. Scharakteryzuj i porównaj wybrane kreacje ich osobowości (np. Rzeckiego i Wertera).

 80. Autokreacja w literaturze. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich.

 81. Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 82. Maski, ich rola i znaczenie w życiu człowieka. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane utwory literackie.

 83. Wizerunek elfa w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach.

 84. Topos pielgrzyma-wygnańca- emigranta. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory literatury polskiej różnych epok.

 85. Rola doświadczeń młodzieńczych w biografii bohaterów literackich. Ukaż różne ujęcia tego problemu.

 86. Bohaterstwo i odwaga młodzieży polskiej w okresie II wojny światowej. Omów zagadnienie, posługując się wybranymi tekstami literackimi.

 87. Literacki wyraz buntowniczej postawy młodych. Odwołaj się do wybranych utworów literackich różnych epok.

 88. Bunt i ofiara – konieczność, przejaw szaleństwa, świadectwo wrażliwości...? Przedstaw własną ocenę bohaterów romantycznych i ich spadkobierców, odwołując się do wybranych tekstów.

 89. Polscy poeci zbuntowani. Przeanalizuj źródła buntu i sposoby wyrażenia. Odwołaj się do twórczości 2-3 wybranych poetów, np. T. Gajcego, R. Wojaczka, A. Bursy, E. Stachury i in.

 90. Konflikt pokoleń w przekazie literackim. Omów temat na podstawie wybranych utworów.

 91. Sylwetki nauczycieli i uczniów w literaturze. Przedstaw temat na wybranych przykładach.

 92. Etos inteligenta w kulturze polskiej. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

 93. Intelektualiści i naukowcy jako bohaterowie literaccy. Omów zagadnienie, posługując się wybranymi przykładami.

 94. Różne wizerunki lekarza w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów.

 95. Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich bohaterów w utworach z różnych epok.

 96. Portret zbrodniarza. Przedstaw sposoby jego kreowania w wybranych utworach literackich różnych epok.

 97. Wpływ zbrodni na psychikę bohaterów literackich. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich.

 98. Człowiek w kręgu zła. Rozwiń temat na podstawie wybranych utworów F. Dostojewskiego.

 99. Omów różne, ukazane w literaturze, psychologiczne portrety mordercy. Wskaż na zróżnicowane sposoby portretowania.

 100. Wróżbita i prorok jako bohater literacki. Omów jego funkcje w literaturze różnych epok, rozwijając temat, odwołaj się do konkretnych przykładów.

 101. Świętość – ascetyczne poświęcenie czy pełne oddania życie? Przedstaw różne sposoby kreowania postaci świętych w wybranych utworach literackich różnych epok.

 102. Święty i świętość w literaturze polskiej i powszechnej. Omów temat na wybranych przykładach.

 103. Sylwetki szaleńców w literaturze polskiej i/lub europejskiej. Omów funkcję i sposób kreacji tego typu postaci.

 104. Szaleństwo romantycznych bohaterów- szczerość czy poza? Wyraź swoją opinię, analizując stosowne przykłady.

 105. Portret kobiety w literaturze. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.

 106. Czy kobieta to istota słaba? Dokonaj analizy postaw wybranych bohaterek z literatury polskiej i obcej.

 107. Świat ukazany z perspektywy kobiety. Przeanalizuj temat, odwołując się, np. do poezji K. Iłłakowiczówny, H. Poświatowskiej, M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, A. Achmatowej itd.

 108. Stereotypy kobiecości w literaturze dawnej i współczesnej. Omów zagadnień, odwołując się do przykładów literackich oraz krytyki feministycznej.

 109. Najciekawsze sylwetki kobiet w znanych ci utworach literatury pozytywistycznej, młodopolskiej i okresu dwudziestolecia międzywojennego. Scharakteryzuj i oceń wybrane kreacje ich osobowości w odniesieniu do konwencji obyczajowej i artystycznej danej epoki.

 110. Swój i obcy w epice polskiej XIX i XX wieku. Omów problem, analizując wybrane przykłady literackie.

 111. Mniejszości narodowe, ich rola i znaczenie dla przeszłości i współczesności. Omów na wybranych przykładach z literatury.

 112. Kategoria inności w wybranych tekstach literackich. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.

 113. Wizerunek młodego pokolenia przełomu XIX i XX wieku. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

 114. Obraz wroga w polskiej literaturze związanej z okresem zaborów. Zanalizuj artystyczne sposoby jego kreowania w celowo wybranych utworach różnych autorów (np. A. Mickiewicz, J. Słowacki, E. Orzeszkowa, B. Prus, H. Sienkiewicz i inni).

 115. Obraz wroga w polskiej literaturze związanej z wojną i okupacją. Zanalizuj artystyczne sposoby jego kreowania w celowo wybranych utworach różnych autorów (np. Z. Nałkowska, T. Borowski, L. Kruczkowski, H. Krall, K. Moczarski i inni).

 116. Spisek i konspiracja jako temat wybranych utworów z literatury polskiej. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów różnych epok.

 117. Walka z wpływami „cudzoziemskimi” i korzystanie z dorobku obcych kultur w literaturze polskiej różnych epok. Omów, analizując wybrane utwory.

 118. Znaczenie przestrzeni sakralnej w życiu bohaterów literackich. Zanalizuj artystyczne sposoby jej kreowania w celowo wybranych utworach.

 119. Realistyczna, fantastyczna, magiczna... Omów różne sposoby kształtowania przestrzeni w wybranych utworach literackich.

 120. Porównaj sposoby kreowania przestrzeni oraz funkcje tej kreacji w prozie B. Schulza i F. Kafki.

 121. Nastroje końca wieków: XIX i XX - obawy czy nadzieje? Porównaj refleksje poetów obu okresów. Odwołaj się do wybranych tekstów poetyckich.

 122. Literatura religijna wobec problemów współczesnego świata. Omów temat na przykładzie twórczości, np. K. Wojtyły lub J. Twardowskiego.

 123. Świat wartości i typy bohaterów w epice XX wieku. Próba porównania wybranych autorów (np. A. Camusa i A. Saint-Exupérego, F. Kafki i E. Hemingwaya).

 124. J. Conrad i A. Camus – dwie propozycje moralne: bliskie czy przeciwne? Przedstaw je i oceń, odwołując się do wybranych utworów.

 125. Zachowanie jednostki i zbiorowości w sytuacjach ekstremalnych. Omów na podstawie wybranych utworów.

 126. Indywidualista czy istota społeczna? Bohater literacki w poszukiwaniu tożsamości. Omów problem na wybranych przykładach.

 127. Relacje między człowiekiem a społeczeństwem. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów autorów literatury współczesnej (np. P. Huelle, A. Stasiuk).

 128. Portrety i karykatury Polaków w literaturze. Analizując utwory z dwóch epok, omów sposoby kreowania postaci i ich rolę w utworze.

 129. Humorystyczny, satyryczny i groteskowy obraz społeczeństwa polskiego w wybranych utworach literackich. Przeanalizuj sposoby i cele wybranych przedstawień.

 130. Satyryczny obraz społeczeństwa polskiego w wybranych utworach literackich. Przeanalizuj sposoby tworzenia takiego obrazu.

 131. Homo faber (człowiek twórca), homo eruditus (człowiek wykształcony), homo notus (człowiek dorobkiewicz) a może homo animal (człowiek zwierzę)? Przedstaw prawdę o człowieku, porównując różne ujęcia motywu w wybranych tekstach literackich.

 132. Artysta jako bohater literacki. Omów, analizując wybrane utwory.

 133. Przedstaw różne kreacje artystów w literaturze XIX i XX wieku. Odwołaj się do wybranych przykładów.

 134. Włóczyłem się z rękoma w podartych kieszeniach, / W bluzie, co już nieziemską była prawie bluzą, / Szedłem pod niebiosami, wierny ci, o Muzo! (A. Rimbaud) – Przedstaw portrety poetów przeklętych, odwołując się do wybranych tekstów kultury.

 135. Poeta-nauczyciel, poeta-artysta, poeta-wieszcz. Przedstaw różne koncepcje roli pisarza, odwołując się do wybranych utworów z kilku epok.

 136. Na przykładzie dwóch kolejnych epok omów zmieniające się poglądy na zadania poezji i rolę artysty. Powołaj się na konkretne przykłady literackie.

 137. Poeta jest podobny księciu na obłoku- postulat wyobcowania poezji i poety w tekstach literackich romantyzmu i modernizmu. Dokonaj analizy porównawczej wybranych utworów literackich.

 138. Bohater samobójca. O przyczynach i rodzajach samobójstwa w literaturze.

 139. Człowiek XX wieku w systemach totalitarnych- faszyzmu i stalinizmu. Omów problem, interpretując stosowne utwory (np. T. Borowski, J. Czapski, G. Herling-Grudziński, K. Moczarski, Z. Nałkowska).

 140. Różne kreacje ludzi sprawujących władzę. Omów zagadnienie, posługując się kilkoma przykładami wybranych utworów literackich.

 141. Różnorodne wizerunki władcy w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich różnych epok.

 142. Topos władcy idealnego w literaturze. Omów temat na podstawie wybranych utworów.

 143. Człowiek wobec doświadczenia wiary wraz z towarzyszącymi mu perypetiami duchowych zmagań. Na podstawie wybranych utworów literackich przedstaw temat.

 144. Człowiek wobec nietolerancji. Omów problem, wskazując na jego złożoność i odwołując się do wybranych tekstów różnych epok literackich.

 145. Symbolika chrześcijańska w polskiej literaturze romantycznej. Zinterpretuj wybrane symbole, przeprowadź ich typologię, określ funkcje w dziełach literackich.

 146. Toposy, metafory i obrazy świata w literaturze staropolskiej. Analiza przykładów, wnioski.

 147. Różne sposoby personifikowania zła w XIX i XX wieku. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów literackich.

 148. Poezja religijna- wczoraj i dziś. Interpretując wybrane utwory, omów ewolucję gatunków literackich i sposoby wyrażania uczuć.

 149. Poezja śpiewana jako alternatywna forma literackiego przekazu. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych przykładów.

 150. Sztuka przemawiania i/lub mówienia na podstawie analizy wybranych tekstów literackich renesansu, baroku i oświecenia.

 151. Tren jako gatunek literacki. Omów ewolucję gatunku, analizując przykłady z różnych epok.

 152. Różnorodność tematyczna sonetu. Omów na przykładach pochodzących z trzech epok literackich.

 153. Nowe elementy w teorii i praktyce poetyckiej poetów polskich po roku 1918. Przedstaw na wybranych przykładach.

 154. Poetyka wiersza śpiewanego. Omów na kilku przykładach cechy poezji śpiewanej (język, fraza, typ obrazowania poetyckiego)

 155. Ewolucja ballady jako gatunku literackiego. Omów na wybranych przykładach.

 156. Magiczny świat baśni. Zinterpretuj i porównaj symbolikę magicznych rekwizytów i funkcję postaci fantastycznych w wybranych utworach H. Ch. Andersena oraz innego baśniopisarza.

 157. Rola didaskaliów w utworach dramatycznych różnych epok. Porównaj koncepcje teatru i funkcje tekstu pobocznego.

 158. Czas, przestrzeń, bohater – ich funkcje w dramaturgii współczesnej. Opracuj na podstawie wybranych tekstów dramatycznych.

 159. Dramat romantyczny i jego wpływ na współczesną dramaturgię polską. Dokonaj porównania wybranych tekstów dramatycznych i określ rodzaje paraleli.

 160. Dramat T. Różewicza lub S. Mrożka jako wyzwanie wobec tradycji. Omów zagadnienie, powołując się na konkretne przykłady literackie.

 161. Geneza funkcjonujących dziś postaci dramatu. Omów zagadnienie formy i struktury, powołując się na konkretne przykłady literackie.

 162. Porównaj koncepcje teatru dwóch wybitnych dramaturgów tworzących w XX wieku.

 163. Epistolografia dawna i współczesna. Omów tematykę i formę listów, analizując wybrane przykłady i dwie epoki literackie.

 164. List jako forma komunikacji międzyludzkiej i forma literacka. Na wybranych przykładach omów funkcje różnych rodzajów epistolografii.

 165. Ukaż, jak zmieniała się forma i funkcja listu na przestrzeni epok (np. barok, romantyzm, współczesność).

 166. Esej, reportaż, felieton. Omów cechy gatunkowe i funkcje wybranego spośród tych gatunków z powołaniem się na konkretne 2-3 przykłady.

 167. Narrator wobec świata przedstawionego. Omów jego funkcje w dziele literackim, odwołując się do wybranych utworów z XIX i XX wieku.

 168. Zanalizuj wybrane przykłady literackie, w których narracja odzwierciedla typowe mechanizmy ludzkiej pamięci (np. achronologię, zasadę skojarzeń, zaburzenie hierarchii ważności zdarzeń itp.).

 169. Różne sposoby ukształtowania narratora i narracji w utworach związanych z wojną i okupacją. Przedstaw i omów ich funkcje na 2-3 przykładach literackich różnych autorów (np. T. Borowski, Z. Nałkowska, M. Białoszewski, H. Krall i inni).

 170. Narrator w powieści pozytywizmu a narrator współczesny. Dokonaj analizy porównawczej tekstów powieściowych. Sformułuj wnioski.

 171. Narracja w Lalce B. Prusa i w wybranej powieści S. Żeromskiego. Dokonaj porównania.

 172. Różne kreacje podmiotu mówiącego w liryce romantycznej. Przedstaw temat, odwołując się do przykładów literatury polskiej i obcej.

 173. Pamiętnik, dziennik, autobiografia, wywiad jako formy z pogranicza gatunków. Omów na wybranych przykładach, uwzględniając uwarunkowania społeczne, obyczajowe, historyczne sprzyjające rozwojowi literatury o charakterze dokumentu osobistego.

 174. Autobiografia w literaturze. Wskaż, w jaki sposób artysta może mówić o sobie samym w utworach literackich wybranej epoki, epok.

 175. Kategoria czasu w wybranych tekstach literackich. Porównaj sposoby jej kreowania w wybranych dziełach.

 176. Porównaj sposoby prezentowania portretu wewnętrznego bohaterów. Odwołaj się do wybranych dzieł literackich.

 177. Dokumentaryzm jako sposób prezentacji świata w literaturze współczesnej. Omów tę koncepcje artystyczną.

 178. Różne typy powieści historycznej (np. J.I. Kraszewskiego, H. Sienkiewicza, B. Prusa, S. Żeromskiego). Omów na wybranych przykładach, uwzględniając uwarunkowania społeczne i historyczne sprzyjające ewolucji tego gatunku.

 179. Tendencje naturalistyczne i ich rola w prozie S. Żeromskiego i W. Reymonta. Omów na wybranych przykładach, uwzględniając podobieństwa i różnice ujęć.

 180. Omów główne zasady kompozycji wybranej powieści B. Prusa.

 181. Paraboliczność jako sposób prezentacji świata w literaturze XX wieku. Omów na wybranych przykładach.

 182. Różnorodność form oraz problematyki publicystyki polskiego renesansu i oświecenia. Zanalizuj problem, posługując się wybranymi przykładami.

 183. Na wybranych przykładach zbadaj przenikanie gatunków publicystycznych do współczesnej literatury.

 184. Tragizm jako kategoria estetyczna i egzystencjalna. Omów, analizując teksty literackie z różnych epok.

 185. Odwołując się do utworów z różnych epok, omów funkcje aluzji literackiej jako świadomego umieszczenia tekstu w polu tradycji literackiej (np. Balladyna J. Słowackiego, W małym dworku S. I. Witkiewicza, Ballady i romanse W. Broniewskiego, Tren Fortynbrasa Z. Herberta, Wyzwolenie S. Wyspiańskiego itp.).

 186. Biblia jako przedmiot stylizacji, parafraz i aluzji w literaturze polskiej. Omów temat, przywołując konkretne przykłady z różnych epok literackich.

 187. Parodia jako rodzaj stylizacji. Omów na wybranych przykładach z literatury.

 188. Parodia i karykatura jako chwyty literackie. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

 189. Jak uleczyć świat śmiechem? Rola satyry, kpiny, żartu w utworach z różnych epok. Omów zagadnienie.

 190. Ironia romantyczna w dziełach J. Słowackiego i C.K. Norwida. Przedstaw zjawisko, odwołując się do wybranych utworów obu poetów.

 191. Rola tytułu i motta w utworze literackim. Dokonaj interpretacji wybranych przykładów z poezji i prozy.

 192. Przedstaw różne funkcje tytułu w utworze literackim. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

 193. Symbol, alegoria, przypowieść- na konkretnych przykładach z literatury objaśnij pojęcia i określ różnice.

 194. Najważniejsze tropy stylistyczne (4-5). Przedstaw ich charakter i funkcję na przykładach użycia w literaturze różnych epok.

 195. Jeden temat literacki, kilka jego realizacji gatunkowych. Wybierz tematy i dokonaj analizy ich zastosowania w literaturze.

 196. Porównaj odmienne funkcje i kreacje literackie symbolu i metafory w poezji dwóch wybranych epok literackich.

 197. Autor-podmiot mówiący- bohater. Na wybranych przykładach objaśnij pojęcia, podobieństwa i różnice.

 198. Rola odbiorcy w literaturze. Omów na podstawie wybranych dzieł literackich.

 199. Kostium-gest- poza w literaturze romantycznej. Przedstaw ich charakter i funkcję.

 200. Kostium historyczny w literaturze. Omów jego rolę, odwołując się do wybranych przykładów.

 201. Świat rzeczywisty i fikcyjny w literaturze epickiej. Wybierz przykłady i opisz charakter ich funkcjonowania.

 202. Realizm magiczny jako sposób kreowania rzeczywistości w literaturze współczesnej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 203. Mit jako forma świadomości – przykłady mityzacji w literaturze. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

 204. Na wybranych przykładach omów sposoby tworzenia i burzenia mitów w literaturze.

 205. Mit Kresów w literaturze. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

 206. Zbadaj przejawy fascynacji mitami kresowymi w literaturze i omów je na wybranych przykładach.

 207. Prześledź na wybranych przykładach literackie wizje Kresów. Wskaż podobieństwa i różnice.

 208. Sposoby mityzacji świata dzieciństwa. Rozważ temat, przywołując wybrane utwory literackie.

 209. Mit dzieciństwa w wybranych tekstach z literatury polskiej (np. Godzina myśli J. Słowackiego, A. Mickiewicza: Pan Tadeusz, Liryki lozańskie, Syzyfowe prace S. Żeromskiego, Sklepy cynamonowe B. Schulza, Dolina Issy Cz. Miłosza). Rozwiń temat, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

 210. Różne sposób wyzyskania mitu o Prometeuszu w literaturze. Przedstaw problem odwołując się do wybranych przykładów literackich.

 211. Mit o Syzyfie i jego literackie przetworzenia. Omów problem na wybranych przykładach literackich.

 212. Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Na wybranych przykładach scharakteryzuj sposoby i cele tego literackiego zjawiska.

 213. Romantyczne mity narodowe i sposoby ich funkcjonowania w kulturze następnych epok. Zaprezentuj zjawisko, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

 214. Polscy twórcy współcześni (np. T. Borowski, T. Konwicki, A. Wajda, M. Białoszewski i inni) wobec mitów narodowych. Ukaż problem, biorąc pod uwagę 2-3 wybranych artystów.

 215. Życie i mit. Na wybranym przykładzie ukaż kształtowanie się legendy wokół życia i twórczości pisarza współczesnego.

 216. „Gniazda ojczyste- małe ojczyzny”. Przywołując wybrane przykłady literackie, ukaż obraz „małych ojczyzn”.

 217. Manifesty programowe kolejnych pokoleń artystycznych i grup literackich oraz ich realizacje literackie. Na wybranym przykładzie scharakteryzuj przełom między kolejnymi epokami (np. barok-oświecenie, oświecenie-romantyzm, romantyzm-pozytywizm itp.).

 218. Związki manifestów i programów literackich z tendencjami dwóch wybranych epok. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 219. Polemiki, spory, prowokacje- starcia pokoleń literackich. Omów na przykładach wybranych utworach.

 220. Przedstaw i porównaj wybrane programy i dyskusje literackie oraz omów ich wpływ na obraz i charakter różnych epok.

 221. Oda do młodości A. Mickiewicza na tle działalności filomatów i filaretów. W swoim omówieniu uwzględnij listy poety, korespondencję prywatną filomatów i filaretów oraz prace badawcze poświęcone temu tekstowi.

 222. Rosja w oczach swoich pisarzy- porównanie sposobów mówienia o państwie i społeczeństwie na podstawie dzieł dwóch wybranych autorów (np. Puszkin, Gogol, Dostojewski, Bułhakow).

 223. Przemiany postaw i poetyki. Ukaż problem, biorąc pod uwagę twórczość wybranego poety (np. A. Mickiewicza, J. Kasprowicza, L. Staffa lub innych).

 224. Biografia jako klucz do odczytania twórczości (na przykładzie F. Kafki, M. Bułhakowa i in.). Opracuj temat, analizując wybrane teksty.

 225. Ślady wątków biograficznych w twórczości pisarza; omówienie na przykładzie analizy utworów wybranego autora.

 226. Dziennik, pamiętnik, list jako źródła wiedzy o autorze. Omów na wybranym przykładzie.

 227. O gdybym kiedy dożył tej pociechy – zaprezentuj oczekiwania pisarzy i poetów dotyczące odbioru ich twórczości przez naród i społeczeństwo, odnosząc je do kontekstu historycznego.

 228. Mickiewicz w Wielkopolsce. W swoim omówieniu uwzględnij listy poety, analizę stosownych utworów literackich oraz prace badawcze.

 229. Zaprezentuj motywy podlaskie (Siedlce i okolice) w twórczości S. Żeromskiego.

 230. Życie literackie w Siedlcach. Przedstaw twórców literackich związanych z miastem dawniej i/lub dziś.

 231. Polscy pisarze o podróżach do Ameryki. Analiza wybranych utworów (gatunki literackie, sposoby opisywania podróży).

 232. Od Listów z Ameryki do Przewodnika nowojorskiego E. i B. Redlińskich. Analiza wybranych tekstów z uwzględnieniem sposobu opisywania podróży do Ameryki, gatunków literackich służących opisowi i wyrażaniu emocji.

 233. Filozoficzne konteksty literatury. Rozważ problem na wybranych przykładach różnych epok.

 234. Filozofia jako inspiracja w dziele literackim. Przedstaw temat na wybranych przykładach literackich.

 235. Istota dialogu twórców literatury z filozofami. Przedstaw problem na wybranych przykładach dzieł literatury dawnej bądź współczesnej.

 236. Omów rolę literatury pięknej w rozwoju i popularyzowaniu myśli filozoficznej. Odwołaj się do przykładów różnych epok.

 237. Wielkie idee europejskich myślicieli oświeceniowych(np. D. Diderota, J. J. Rousseau, Woltera) i ich odbicie w kulturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.

 238. Inspiracje freudowskie w twórczości pisarzy XX wieku. Omów na wybranych przykładach.

 239. Humanizm jako prąd umysłowy i postawa wobec świata. Omów problem na przykładzie tekstów literatury wybranych epok.

 240. Różne spojrzenie na egzystencjalizm w XX wieku. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych przykładów z literatury.

 241. Fascynacja złożonością i bogactwem psychiki ludzkiej w wybranych powieściach okresu modernizmu i dwudziestolecia międzywojennego. Omów problem, analizując stosowne utwory literackie w odniesieniu do znanych koncepcji psychologicznych.

 242. Wpływ wojny na psychikę i losy przedstawicieli różnych pokoleń. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

 243. Omów poetyckie komentarze do dzieł sztuki wybranych utworach literatury XX w.

 244. Historia jako temat lub pretekst w polskiej prozie XIX i XX wieku. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

 245. Zbadaj relacje między prawdą zawartą w pracach źródłowych i fikcją literacką w powieści historycznej, odwołując się do wybranych przykładów.

 246. Odwołując się do wybranych utworów, porównaj sposoby wykorzystania motywu walki narodowowyzwoleńczej w wybranych utworach romantycznych i pozytywistycznych.

 247. Dzieła literackie nawiązujące do historii. Przedstaw sposoby ujmowania historii i jej funkcje w wybranych utworach literatury polskiej i obcej.

 248. Doświadczenie Holocaustu- pisarskie świadectwa z obu stron muru. Omów problem, analizując stosowne utwory literackie.

 249. Literatura polska wobec faktu odzyskania niepodległości. Podaj przykłady różnego rozumienia roli pisarza w nowej rzeczywistości.

 250. Różne typy postaw poetyckich wobec przeżyć wojenno-okupacyjnych w znanych Ci utworach. Rozpatrz zagadnienie, przywołując przykład 2-3 poetów polskich.

 251. Pokolenia powojennej Polski (Współczesności, Nowej Fali, BruLionu) wobec rzeczywistości zewnętrznej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.
  Pytania o przyszłość Polski. Rozpatrz zagadnienie, przywołując wybrane utwory literackie.

 252. Stosunek do polskiej przeszłości narodowej. Rozpatrz zagadnienie, przywołując wybrane utwory literackie.

 253. Sądy pisarzy o społeczeństwie polskim. Omów temat na podstawie wybranych kronik, nowel i powieści.

 254. Powstania narodowe jako wątek publicystyki i literatury polskiej. Rozpatrz zagadnienie, przywołując wybrane utwory literackie.

 255. Wątek powstania listopadowego w literaturze polskiej. Na wybranych przykładach literackich omów, w jaki sposób i w jakim celu pisarze podejmowali ten temat.

 256. Porównaj opisy scen batalistycznych w wybranych utworach literackich różnych epok i określ ich funkcje ideowe.

 257. Literatura a polityka. Na wybranych przykładach literackich omów, w jaki sposób pisarze różnych epok reagowali na bieżące wydarzenia.

 258. Poezja jako narzędzie walki z nieludzkim systemem. Omów zjawisko, odwołując się do wybranych utworów z literatury XX wieku.

 259. Utopie i antyutopie w literaturze. Na wybranych przykładach omów ich funkcje oraz sposoby kreowania.

 260. Przedstaw zjawisko „literatury drugiego obiegu” w czasach PRL-u, uwzględniając kontekst historyczny i biograficzny przywołanych utworów.

 261. Temat: Polska –Rosja w polskiej literaturze. Na wybranych przykładach z różnych epok omów, w jaki sposób i w jakim celu pisarze podejmowali ten temat.

 262. Temat: Polska –Niemcy w polskiej literaturze. Na wybranych przykładach z różnych epok omów, w jaki sposób i w jakim celu pisarze podejmowali ten temat.

 263. Powieść historyczna H. Sienkiewicza w opinii krytyki i czytelników dawniej i dziś. Rozpatrz zagadnienie, porównując wybrane prace krytyczne i badawcze na ten temat.

 264. To się czyta dzisiaj- modni pisarze, modne książki. Omów- na przykładzie dwóch- trzech twórców spoza szkolnego kanonu – przyczyny popularności niektórych autorów i książek. Sformułuj własną opinię na ten temat (W. Wharton, P. Coelho, L. Caroll, J. Pilch, O. Tokarczuk, A. Sapkowski, i inni).

 265. Rozważ, czy literatura najnowsza odpowiada na pytanie i problemy współczesnego człowieka. Odwołaj się do wybranych tekstów literackich.

 266. Twój region w polskiej geografii życia literackiego i kulturalnego (zjawiska, grupy, postaci). Przywołaj wybrane przykłady i uzasadnij wybór.

 267. Przedstaw najważniejsze osiągnięcia w powieści psychologicznej. Objaśnij zjawisko, odwołując się do twórczości wybranych pisarzy polskich i/lub obcych (np. Z. Nałkowskiej, M. Kuncewiczowej, M. Prousta)

 268. Motywy fantastyczne dawniej i dziś. Porównaj sposób wykorzystania elementów fantastyki w wybranych utworach literackich różnych epok.

JĘZYK POLSKI

PROPOZYCJA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Literatura iconLiteratura dotycząca komunikacji interpersonalnej x/ Literatura obowiązkowa

Literatura iconLiteratura przedmiotu: psychologia architektury literatura podstawowa

Literatura iconTemat: I. Literatura podmiotu: II. Literatura przedmiotu

Literatura iconLiteratura wspóŁczesna dwudziestolecie Literatura obowiązkowa

Literatura iconZalecana literatura: I. Literatura podstawowa

Literatura icon8. Literatura polska po 1945 roku 02. Literatura polska w latach 1956 -1989

Literatura iconProgramu nauczania oraz tematy prac kontrolnych pomogą Wam poznać I opanować materiał obowiązujący w klasie III. Przed Wami spotkanie z literaturą dwudziestolecia międzywojennego, wojny I literaturą współczesną. Sądzę, że potraficie już samodzielnie interpretować teksty, wyciągać wnioski, wyrażać wł

Literatura iconLiteratura

Literatura iconLp literatura

Literatura iconLiteratura

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom