Propozycja tematów na ustny egzamin dojrzałOŚci w roku szkolnym 2010/2011
Pobierz 0.83 Mb.
NazwaPropozycja tematów na ustny egzamin dojrzałOŚci w roku szkolnym 2010/2011
strona2/4
Data konwersji04.09.2012
Rozmiar0.83 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4
Homo faber (człowiek twórca), homo eruditus (człowiek wykształcony), homo notus (człowiek dorobkiewicz) a może homo animal (człowiek zwierzę)? Przedstaw prawdę o człowieku, porównując różne ujęcia motywu w wybranych tekstach literackich.

 • Artysta jako bohater literacki. Omów, analizując wybrane utwory.

 • Przedstaw różne kreacje artystów w literaturze XIX i XX wieku. Odwołaj się do wybranych przykładów.

 • Włóczyłem się z rękoma w podartych kieszeniach, / W bluzie, co już nieziemską była prawie bluzą, / Szedłem pod niebiosami, wierny ci, o Muzo! (A. Rimbaud) – Przedstaw portrety poetów przeklętych, odwołując się do wybranych tekstów literackich (np. A. Rimbaud, A. Bursa, R. Wojaczek, E. Stachura, R. Milczewski-Bruno, A. Sexton i inni) .

 • Na przykładzie dwóch kolejnych epok omów zmieniające się poglądy na zadania poezji i rolę artysty. Powołaj się na konkretne przykłady literackie.

 • Poeta jest podobny księciu na obłoku- postulat wyobcowania poezji i poety w tekstach literackich romantyzmu i modernizmu. Dokonaj analizy porównawczej wybranych utworów literackich.

 • Bohater samobójca. O przyczynach i rodzajach samobójstwa w literaturze.

 • Człowiek XX wieku w systemach totalitarnych- faszyzmu i stalinizmu. Omów problem, interpretując stosowne utwory (np. T. Borowski, J. Czapski, G. Herling-Grudziński, K. Moczarski, Z. Nałkowska).

 • Różne kreacje ludzi sprawujących władzę. Omów zagadnienie, posługując się kilkoma przykładami wybranych utworów literackich.

 • Różnorodne wizerunki władcy w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich różnych epok.

 • Topos władcy idealnego w literaturze. Omów temat na podstawie wybranych utworów.

 • Człowiek wobec doświadczenia wiary wraz z towarzyszącymi mu perypetiami duchowych zmagań. Na podstawie wybranych utworów literackich przedstaw temat.

 • Człowiek wobec nietolerancji. Omów problem, wskazując na jego złożoność i odwołując się do wybranych tekstów różnych epok literackich.

 • Symbolika chrześcijańska w polskiej literaturze romantycznej. Zinterpretuj wybrane symbole, przeprowadź ich typologię, określ funkcje w dziełach literackich.

 • Toposy, metafory i obrazy świata w literaturze staropolskiej. Analiza przykładów, wnioski.

 • Różne sposoby personifikowania zła w XIX i XX wieku. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów literackich.

 • Poezja religijna- wczoraj i dziś. Interpretując wybrane utwory, omów ewolucję gatunków literackich i sposoby wyrażania uczuć.

 • Poezja śpiewana jako alternatywna forma literackiego przekazu. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych przykładów.

 • Sztuka przemawiania i/lub mówienia na podstawie analizy wybranych tekstów literackich renesansu, baroku i oświecenia.

 • Tren jako gatunek literacki. Omów ewolucję gatunku, analizując przykłady z różnych epok.

 • Różnorodność tematyczna sonetu. Omów na przykładach pochodzących z trzech epok literackich.

 • Nowe elementy w teorii i praktyce poetyckiej poetów polskich po roku 1918. Przedstaw na wybranych przykładach.

 • Poetyka wiersza śpiewanego. Omów na kilku przykładach cechy poezji śpiewanej (język, fraza, typ obrazowania poetyckiego)

 • Ewolucja ballady jako gatunku literackiego. Omów na wybranych przykładach.

 • Magiczny świat baśni. Zinterpretuj i porównaj symbolikę magicznych rekwizytów i funkcję postaci fantastycznych w wybranych utworach H. Ch. Andersena oraz innego baśniopisarza.

 • Rola didaskaliów w utworach dramatycznych różnych epok. Porównaj koncepcje teatru i funkcje tekstu pobocznego.

 • Czas, przestrzeń, bohater – ich funkcje w dramaturgii współczesnej. Opracuj na podstawie wybranych tekstów dramatycznych.

 • Dramat romantyczny i jego wpływ na współczesną dramaturgię polską. Dokonaj porównania wybranych tekstów dramatycznych i określ rodzaje paraleli.

 • Dramat T. Różewicza lub S. Mrożka jako wyzwanie wobec tradycji. Omów zagadnienie, powołując się na konkretne przykłady literackie.

 • Geneza funkcjonujących dziś postaci dramatu. Omów zagadnienie formy i struktury, powołując się na konkretne przykłady literackie.

 • Porównaj koncepcje teatru dwóch wybitnych dramaturgów tworzących w XX wieku.

 • Epistolografia dawna i współczesna. Omów tematykę i formę listów, analizując wybrane przykłady i dwie epoki literackie.

 • List jako forma komunikacji międzyludzkiej i forma literacka. Na wybranych przykładach omów funkcje różnych rodzajów epistolografii.

 • Ukaż, jak zmieniała się forma i funkcja listu na przestrzeni epok (np. barok, romantyzm, współczesność).

 • Esej, reportaż, felieton. Omów cechy gatunkowe i funkcje wybranego spośród tych gatunków z powołaniem się na konkretne 2-3 przykłady.

 • Narrator wobec świata przedstawionego. Omów jego funkcje w dziele literackim, odwołując się do wybranych utworów z XIX i XX wieku.

 • Zanalizuj wybrane przykłady literackie, w których narracja odzwierciedla typowe mechanizmy ludzkiej pamięci (np. achronologię, zasadę skojarzeń, zaburzenie hierarchii ważności zdarzeń itp.).

 • Różne sposoby ukształtowania narratora i narracji w utworach związanych z wojną i okupacją. Przedstaw i omów ich funkcje na 2-3 przykładach literackich różnych autorów (np. T. Borowski, Z. Nałkowska, M. Białoszewski, H. Krall i inni).

 • Narrator w powieści pozytywizmu a narrator współczesny. Dokonaj analizy porównawczej tekstów powieściowych. Sformułuj wnioski.

 • Narracja w Lalce B. Prusa i w wybranej powieści S. Żeromskiego. Dokonaj porównania.

 • Różne kreacje podmiotu mówiącego w liryce romantycznej. Przedstaw temat, odwołując się do przykładów literatury polskiej i obcej.

 • Pamiętnik, dziennik, autobiografia, wywiad jako formy intymne z pogranicza gatunków. Omów na wybranych przykładach, uwzględniając uwarunkowania społeczne, obyczajowe, historyczne sprzyjające rozwojowi literatury o charakterze dokumentu osobistego.

 • Autobiografia w literaturze. Wskaż, w jaki sposób artysta może mówić o sobie samym w utworach literackich wybranej epoki, epok.

 • Kategoria czasu w wybranych tekstach literackich. Porównaj sposoby jej kreowania w wybranych dziełach.

 • Porównaj sposoby prezentowania portretu wewnętrznego bohaterów. Odwołaj się do wybranych dzieł literackich.

 • Dokumentaryzm jako sposób prezentacji świata w literaturze współczesnej. Omów tę koncepcje artystyczną.

 • Różne typy powieści historycznej (np. J.I. Kraszewskiego, H. Sienkiewicza, B. Prusa, S. Żeromskiego). Omów na wybranych przykładach, uwzględniając uwarunkowania społeczne i historyczne sprzyjające ewolucji tego gatunku.

 • Tendencje naturalistyczne i ich rola w prozie S. Żeromskiego i W. Reymonta. Omów na wybranych przykładach, uwzględniając podobieństwa i różnice ujęć.

 • Omów główne zasady kompozycji wybranej powieści B. Prusa.

 • Paraboliczność jako sposób prezentacji świata w literaturze XX wieku. Omów na wybranych przykładach.

 • Różnorodność form oraz problematyki publicystyki polskiego renesansu i oświecenia. Zanalizuj problem, posługując się wybranymi przykładami.

 • Na wybranych przykładach zbadaj przenikanie gatunków publicystycznych do współczesnej literatury.

 • Tragizm jako kategoria estetyczna i egzystencjalna. Omów, analizując teksty literackie z różnych epok.

 • Odwołując się do utworów z różnych epok, omów funkcje aluzji literackiej jako świadomego umieszczenia tekstu w polu tradycji literackiej (np. Balladyna J. Słowackiego, W małym dworku S. I. Witkiewicza, Ballady i romanse W. Broniewskiego, Tren Fortynbrasa Z. Herberta, Wyzwolenie S. Wyspiańskiego itp.).

 • Biblia jako przedmiot stylizacji, parafraz i aluzji w literaturze polskiej. Omów temat, przywołując konkretne przykłady z różnych epok literackich.

 • Parodia jako rodzaj stylizacji. Omów na wybranych przykładach z literatury.

 • Parodia i karykatura jako chwyty literackie. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

 • Jak uleczyć świat śmiechem? Rola satyry, kpiny, żartu w utworach z różnych epok. Omów zagadnienie.

 • Ironia romantyczna w dziełach J. Słowackiego i C.K. Norwida. Przedstaw zjawisko, odwołując się do wybranych utworów obu poetów.

 • Rola tytułu i motta w utworze literackim. Dokonaj interpretacji wybranych przykładów z poezji i prozy.

 • Przedstaw różne funkcje tytułu w utworze literackim. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

 • Symbol, alegoria, przypowieść- na konkretnych przykładach z literatury objaśnij pojęcia i określ różnice.

 • Najważniejsze tropy stylistyczne (4-5). Przedstaw ich charakter i funkcję na przykładach użycia w literaturze różnych epok.

 • Jeden temat literacki, kilka jego realizacji gatunkowych. Wybierz tematy i dokonaj analizy ich zastosowania w literaturze.

 • Porównaj odmienne funkcje i kreacje literackie symbolu i metafory w poezji dwóch wybranych epok literackich.

 • Autor-podmiot mówiący- bohater. Na wybranych przykładach objaśnij pojęcia, podobieństwa i różnice.

 • Rola odbiorcy w literaturze. Omów na podstawie wybranych dzieł literackich.

 • Kostium-gest- poza w literaturze romantycznej. Przedstaw ich charakter i funkcję.

 • Kostium historyczny w literaturze. Omów jego rolę, odwołując się do wybranych przykładów.

 • Świat rzeczywisty i fikcyjny w literaturze epickiej. Wybierz przykłady i opisz charakter ich funkcjonowania.

 • Realizm magiczny jako sposób kreowania rzeczywistości w literaturze współczesnej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 • Mit jako forma świadomości – przykłady mityzacji w literaturze. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

 • Na wybranych przykładach omów sposoby tworzenia i burzenia mitów w literaturze.

 • Mit Kresów w literaturze. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

 • Zbadaj przejawy fascynacji mitami kresowymi w literaturze i omów je na wybranych przykładach.

 • Prześledź na wybranych przykładach literackie wizje Kresów. Wskaż podobieństwa i różnice.

 • Sposoby mityzacji świata dzieciństwa. Rozważ temat, przywołując wybrane utwory literackie.

 • Mit dzieciństwa w wybranych tekstach z literatury polskiej (np. Godzina myśli J. Słowackiego, A. Mickiewicza: Pan Tadeusz, Liryki lozańskie, Syzyfowe prace S. Żeromskiego, Sklepy cynamonowe B. Schulza, Dolina Issy Cz. Miłosza). Rozwiń temat, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

 • Różne sposób wyzyskania mitu o Prometeuszu w literaturze. Przedstaw problem odwołując się do wybranych przykładów literackich.

 • Mit o Syzyfie i jego literackie przetworzenia. Omów problem na wybranych przykładach literackich.

 • Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Na wybranych przykładach scharakteryzuj sposoby i cele tego literackiego zjawiska.

 • Romantyczne mity narodowe i sposoby ich funkcjonowania w kulturze następnych epok. Zaprezentuj zjawisko, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

 • Polscy twórcy współcześni (np. T. Borowski, T. Konwicki, A. Wajda, M. Białoszewski i inni) wobec mitów narodowych. Ukaż problem, biorąc pod uwagę 2-3 wybranych artystów.

 • Życie i mit. Na wybranym przykładzie ukaż kształtowanie się legendy wokół życia i twórczości pisarza współczesnego.

 • „Gniazda ojczyste- małe ojczyzny”. Przywołując wybrane przykłady literackie, ukaż obraz „małych ojczyzn”.

 • Manifesty programowe kolejnych pokoleń artystycznych i grup literackich oraz ich realizacje literackie. Na wybranym przykładzie scharakteryzuj przełom między kolejnymi epokami (np. barok-oświecenie, oświecenie-romantyzm, romantyzm-pozytywizm itp.).

 • Związki manifestów i programów literackich z tendencjami dwóch wybranych epok. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 • Polemiki, spory, prowokacje- starcia pokoleń literackich. Omów na przykładach wybranych utworach.

 • Przedstaw i porównaj wybrane programy i dyskusje literackie oraz omów ich wpływ na obraz i charakter różnych epok.

 • Oda do młodości A. Mickiewicza na tle działalności filomatów i filaretów. W swoim omówieniu uwzględnij listy poety, korespondencję prywatną filomatów i filaretów oraz prace badawcze poświęcone temu tekstowi.

 • Rosja w oczach swoich pisarzy- porównanie sposobów mówienia o państwie i społeczeństwie na podstawie dzieł dwóch wybranych autorów (np. Puszkin, Gogol, Dostojewski, Bułhakow).

 • Przemiany postaw i poetyki. Ukaż problem, biorąc pod uwagę twórczość wybranego poety (np. A. Mickiewicza, J. Kasprowicza, L. Staffa lub innych).

 • Biografia jako klucz do odczytania twórczości (na przykładzie F. Kafki, M. Bułhakowa i in.). Opracuj temat, analizując wybrane teksty.

 • Ślady wątków biograficznych w twórczości pisarza; omówienie na przykładzie analizy utworów wybranego autora.

 • Dziennik, pamiętnik, list jako źródła wiedzy o autorze. Omów na wybranym przykładzie.

 • O gdybym kiedy dożył tej pociechy – zaprezentuj oczekiwania pisarzy i poetów dotyczące odbioru ich twórczości przez naród i społeczeństwo, odnosząc je do kontekstu historycznego.

 • Mickiewicz w Wielkopolsce. W swoim omówieniu uwzględnij listy poety, analizę stosownych utworów literackich oraz prace badawcze.

 • Zaprezentuj motywy podlaskie (Siedlce i okolice) w twórczości S. Żeromskiego.

 • Życie literackie w Siedlcach. Przedstaw twórców literackich związanych z miastem dawniej i/lub dziś.

 • Polscy pisarze o podróżach do Ameryki. Analiza wybranych utworów (gatunki literackie, sposoby opisywania podróży).

 • Od Listów z Ameryki do Przewodnika nowojorskiego E. i B. Redlińskich. Analiza wybranych tekstów z uwzględnieniem sposobu opisywania podróży do Ameryki, gatunków literackich służących opisowi i wyrażaniu emocji.

 • Filozoficzne konteksty literatury. Rozważ problem na wybranych przykładach różnych epok.

 • Filozofia jako inspiracja w dziele literackim. Przedstaw temat na wybranych przykładach literackich.

 • Istota dialogu twórców literatury z filozofami. Przedstaw problem na wybranych przykładach dzieł literatury dawnej bądź współczesnej.

 • Omów rolę literatury pięknej w rozwoju i popularyzowaniu myśli filozoficznej. Odwołaj się do przykładów różnych epok.

 • Wielkie idee europejskich myślicieli oświeceniowych(np. D. Diderota, J. J. Rousseau, Woltera) i ich odbicie w kulturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.

 • Inspiracje freudowskie w twórczości pisarzy XX wieku. Omów na wybranych przykładach.

 • Humanizm jako prąd umysłowy i postawa wobec świata. Omów problem na przykładzie tekstów literatury wybranych epok.

 • Różne spojrzenie na egzystencjalizm w XX wieku. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych przykładów z literatury.

 • Fascynacja złożonością i bogactwem psychiki ludzkiej w wybranych powieściach okresu modernizmu i dwudziestolecia międzywojennego. Omów problem, analizując stosowne utwory literackie w odniesieniu do znanych koncepcji psychologicznych.

 • Wpływ wojny na psychikę i losy przedstawicieli różnych pokoleń. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

 • Omów poetyckie komentarze do dzieł sztuki wybranych utworach literatury XX w.

 • Historia jako temat lub pretekst w polskiej prozie XIX i XX wieku. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

 • Zbadaj relacje między prawdą zawartą w pracach źródłowych i fikcją literacką w powieści historycznej, odwołując się do wybranych przykładów.

 • Odwołując się do wybranych utworów, porównaj sposoby wykorzystania motywu walki narodowowyzwoleńczej w wybranych utworach romantycznych i pozytywistycznych.

 • Dzieła literackie nawiązujące do historii. Przedstaw sposoby ujmowania historii i jej funkcje w wybranych utworach literatury polskiej i obcej.

 • Doświadczenie Holocaustu- pisarskie świadectwa z obu stron muru. Omów problem, analizując stosowne utwory literackie.

 • Literatura polska wobec faktu odzyskania niepodległości. Podaj przykłady różnego rozumienia roli pisarza w nowej rzeczywistości.

 • Różne typy postaw poetyckich wobec przeżyć wojenno-okupacyjnych w znanych Ci utworach. Rozpatrz zagadnienie, przywołując przykład 2-3 poetów polskich.

 • Pokolenia powojennej Polski (Współczesności, Nowej Fali, BruLionu) wobec rzeczywistości zewnętrznej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.
  Pytania o przyszłość Polski. Rozpatrz zagadnienie, przywołując wybrane utwory literackie.

 • Stosunek do polskiej przeszłości narodowej. Rozpatrz zagadnienie, przywołując wybrane utwory literackie.

 • Sądy pisarzy o społeczeństwie polskim. Omów temat na podstawie wybranych kronik, nowel i powieści.

 • Powstania narodowe jako wątek publicystyki i literatury polskiej. Rozpatrz zagadnienie, przywołując wybrane utwory literackie.

 • Wątek powstania listopadowego w literaturze polskiej. Na wybranych przykładach literackich omów, w jaki sposób i w jakim celu pisarze podejmowali ten temat.

 • Porównaj opisy scen batalistycznych w wybranych utworach literackich różnych epok i określ ich funkcje ideowe.

 • Literatura a polityka. Na wybranych przykładach literackich omów, w jaki sposób pisarze różnych epok reagowali na bieżące wydarzenia.

 • Poezja jako narzędzie walki z nieludzkim systemem. Omów zjawisko, odwołując się do wybranych utworów z literatury XX wieku.

 • Utopie i antyutopie w literaturze. Na wybranych przykładach omów ich funkcje oraz sposoby kreowania.

 • Przedstaw zjawisko „literatury drugiego obiegu” w czasach PRL-u, uwzględniając kontekst historyczny i biograficzny przywołanych utworów.

 • Temat: Polska –Rosja w polskiej literaturze. Na wybranych przykładach z różnych epok omów, w jaki sposób i w jakim celu pisarze podejmowali ten temat.

 • Temat: Polska –Niemcy w polskiej literaturze. Na wybranych przykładach z różnych epok omów, w jaki sposób i w jakim celu pisarze podejmowali ten temat.

 • Powieść historyczna H. Sienkiewicza w opinii krytyki i czytelników dawniej i dziś. Rozpatrz zagadnienie, porównując wybrane prace krytyczne i badawcze na ten temat.

 • To się czyta dzisiaj- modni pisarze, modne książki. Omów- na przykładzie dwóch- trzech twórców spoza szkolnego kanonu – przyczyny popularności niektórych autorów i książek. Sformułuj własną opinię na ten temat (W. Wharton, P. Coelho, L. Caroll, J. Pilch, O. Tokarczuk, A. Sapkowski i inni).

 • Rozważ, czy literatura najnowsza odpowiada na pytanie i problemy współczesnego człowieka. Odwołaj się do wybranych tekstów literackich.

 • Twój region w polskiej geografii życia literackiego i kulturalnego (zjawiska, grupy, postaci). Przywołaj wybrane przykłady i uzasadnij wybór.

 • Przedstaw najważniejsze osiągnięcia w powieści psychologicznej. Objaśnij zjawisko, odwołując się do twórczości wybranych pisarzy polskich i/lub obcych (np. Z. Nałkowskiej, M. Kuncewiczowej, M. Prousta)

 • Motywy fantastyczne dawniej i dziś. Porównaj sposób wykorzystania elementów fantastyki w wybranych utworach literackich różnych epok.

  JĘZYK POLSKI

  PROPOZYCJA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

  KORESPONDENCJA SZTUK

  (LITERATURA, MALARSTWO, KOSTIUMOLOGIA, ARCHITEKTURA, FILM, TEATR, ESTETYKA, MUZYKA, KABARET)  1. Motywy zwierzęce lub roślinne w sztuce i ich funkcja. Omów temat na przykładzie wybranych tekstów kultury.

  2. Przedstaw motyw cnoty i funkcję tego motywu w tekstach kultury i sztuki. Odwołaj się do trzech wybranych epok.

  3. Sztuka wobec niewyrażalnego. Symbol jako środek wyrazu w poezji i malarstwie. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

  4. Rola symbolu w poezji i malarstwie. Wybierz przykłady i omów podobieństwa i różnice.

  5. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie – omów jego najciekawsze - Twoim zdaniem - wykorzystania.

  6. Groteska zjawiskiem literackim i plastycznym. Omów zagadnienie, posiłkując się wybranymi przykładami.

  7. Brzydota jako kategoria estetyczna. Omów jej funkcje w literaturze i sztuce plastycznej epok minionych i we współczesności.

  8. Literackie, malarskie, muzyczne wizje ogrodu. Omów zagadnienie, odwołując się do dwóch spośród wymienionych dziedzin.

  9. Motyw pejzażu w literaturze i malarstwie. Przedstaw na wybranych przykładach.

  10. Na wybranych przykładach porównaj sposób ukazania motywu przyrody w literaturze i malarstwie jednej epoki.

  11. Tatry jako inspiracja twórczości literackiej, malarskiej, użytkowej i muzycznej. Dokonaj analizy porównawczej, odwołując się do dwóch spośród wymienionych dziedzin.

  12. Przedstaw różne koncepcje piękna ludzkiego ciała ukazane w literaturze i sztuce.

  13. Literackie i malarskie obrazy kobiecego piękna. Porównaj kryteria w dwóch wybranych epokach.

  14. Jak sztuka ukazuje małżeństwo? Omów problem, analizując wybrane dzieła literackie i malarskie.

  15. Przedstaw funkcję motywu dziecka w twórczości literackiej i plastycznej S. Wyspiańskiego.

  16. Porównaj literackie i plastyczne wizerunki kobiet w twórczości B. Schulza i Witkacego.

  17. Porównaj wizerunek żołnierza w literaturze i malarstwie (weź pod uwagę także plakat) XX wieku.

  18. Impresjonistyczny portret w malarstwie i literaturze- podobieństwa i różnice. Omów zagadnienie, analizując stosowne przykłady.

  19. Anioł i diabeł w sztuce. Porównaj sposoby kreacji tych postaci w wybranych tekstach literackich i malarskich.

  20. Upiory, zjawy i duchy. Zaprezentuj sposoby kreowania oraz ich funkcje w dziełach literackich i plastycznych.

  21. Mowa kwiatów w poezji i malarstwie. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

  22. Mit antyczny i jego reinterpretacje w tekstach kultury późniejszych epok. Przedstaw sposoby nawiązań do wybranego mitu w literaturze i sztukach plastycznych.

  23. Sztuka gotycka jako inspiracja twórczości lirycznej. Przedstaw na przykładzie wybranych utworów.

  24. Inspiracje impresjonizmem w literaturze. Omówienie i interpretacja zagadnienia na wybranych przykładach.

  25. Ekspresjonizm w malarstwie i literaturze. Omów na wybranych przykładach.

  26. Omów wpływ różnych kierunków malarskich na literaturę wybranych epok.

  27. M.E. Andriolli, S. Wyspiański, E. Okuń, J.M. Szancer, S. Mrożek i nie tylko. Ilustratorzy książek i ich rola w kulturze. Omów zagadnienie, odwołując się do 2-3 wybranych twórców.

  28. Hagiografia piórem i pędzlem malowana. Zanalizuj zjawisko, odwołując się do wybranych przykładów.

  29. Bohater historyczny- jego literackie i plastyczne ujęcie a prawda historyczna. Rozważ problem na wybranych tekstach kultury.

  30. Artystyczne interpretacje historii w literaturze malarstwie (np. H. Sienkiewicz i J. Matejko). Analiza porównawcza dzieł.

  31. Sposoby wykorzystania postaci z obrazów J. Matejki w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach.

  32. Sposoby kreacji postaci błazna oraz jego rola w literaturze i kulturze – analiza wybranych przykładów.

  33. Słynne dzieła malarstwa światowego jako temat poezji Z. Herberta. Omów i zinterpretuj na wybranych przykładach.

  34. Autobiografizm w literaturze i sztukach plastycznych. Omów sposoby kreacji „ja” artysty, analizując wybrane przykłady (J. Kochanowski, J. Ch. Pasek, J. Słowacki, S. Żeromski, W. Gombrowicz, T. Konwicki, A. Dürer, V. van Gogh, S.I. Witkiewicz lub inni). Uwzględnij kontekst historyczny i biograficzny.

  35. Pejzaż romantyczny w literaturze i malarstwie. Porównaj sposoby jego przestawienia, odwołując się do wybranych przykładów literackich i plastycznych.

  36. Malarstwo marynistyczne a poetyckie obrazy morza. Porównaj wybrane teksty kultury.

  37. Rola karykatury w literaturze i sztuce. Rozważ problem na wybranych tekstach kultury.

  38. Strój bohatera literaturze i malarstwie XIX wieku jako źródło informacji o jednostce, środowisku i epoce. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

  39. Strój jako element znaczący w literaturze i filmie. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

  40. Metody idealizacji postaci w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

  41. Omów funkcjonowanie motywów pasyjnych w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych tekstów kultury.

 • 1   2   3   4

  Powiązany:

  Propozycja tematów na ustny egzamin dojrzałOŚci w roku szkolnym 2010/2011 iconPropozycja tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji 2011/12 roku

  Propozycja tematów na ustny egzamin dojrzałOŚci w roku szkolnym 2010/2011 iconZestaw tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2011/2012

  Propozycja tematów na ustny egzamin dojrzałOŚci w roku szkolnym 2010/2011 iconPropozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2011/2012

  Propozycja tematów na ustny egzamin dojrzałOŚci w roku szkolnym 2010/2011 iconLista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2011/2012

  Propozycja tematów na ustny egzamin dojrzałOŚci w roku szkolnym 2010/2011 iconLista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2011/2012

  Propozycja tematów na ustny egzamin dojrzałOŚci w roku szkolnym 2010/2011 iconZestaw tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie w roku szkolnym 2011/2012

  Propozycja tematów na ustny egzamin dojrzałOŚci w roku szkolnym 2010/2011 iconTematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2010/2011

  Propozycja tematów na ustny egzamin dojrzałOŚci w roku szkolnym 2010/2011 iconTematy na ustny egzamin dojrzałości z języka polskiego w IV lo w Gdyni w roku szkolnym 2012/13 – sesja wiosenna

  Propozycja tematów na ustny egzamin dojrzałOŚci w roku szkolnym 2010/2011 iconLista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w roku szkolnym 2010/2011

  Propozycja tematów na ustny egzamin dojrzałOŚci w roku szkolnym 2010/2011 iconLista tematów obowiązująca na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2010/2011

  Umieść przycisk na swojej stronie:
  Rozprawki


  Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
  stosuje się do zarządzania
  Rozprawki
  Dom