W ramach projektu : Systemy Informatyczne dla Edukacji sidE
Pobierz 0.51 Mb.
NazwaW ramach projektu : Systemy Informatyczne dla Edukacji sidE
strona4/8
Data konwersji20.10.2012
Rozmiar0.51 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Na przykładzie edukacji wczesnoszkolnejETAP EDUKACJI
PRZEDMIOT/ edukacja
klasa …………………..
r. szk. ………………….
Imię i nazwisko n-la


Treści nauczania

wymagania szczegółowe

Numery godzin i przykłady tematów zajęć wpisanych do dziennika lekcyjnego ilustrujące realizację wymagań szczegółowych podstawy programowejUwagi

1.Edukacja polonistyczna.
1)W zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumienie sie i kulturę języka:


 1. obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce zrozumieć, co przekazują, komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby i odczucia, 1. w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób, dostosowuje ton głosu do sytuacji, np. nie mówi zbyt głośno, 1. Uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym , także inspirowane literaturą,2) W zakresie umiejętności czytania i pisania:

a) rozumie sens kodowania i dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy,b) zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty,c) pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci; dba o estetykę i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii),d) posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie,e) interesuje się książką i czytaniem; słucha w skupieniu czytanych utworów (np. baśni, opowiadań, wierszy), w miarę swoich możliwości czyta lektury

wskazane przez nauczyciela,f) korzysta z pakietów edukacyjnych (np. zeszytów ćwiczeń i innych pomocy dydaktycznych) pod kierunkiem nauczyciela;3) w zakresie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych 1. uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem

zachowania bohatera literackiego

lub wymyślonego,
b) rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence,c) odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np. wiersze, piosenki, fragmenty prozy.2. Język obcy nowożytny.
 1. rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje; 1. nazywa obiekty w najbliższym

otoczeniu; 1. recytuje wierszyki i rymowanki,

śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego; 1. rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami.3. Edukacja muzyczna.
 1. powtarza prostą melodię; śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego, wykonuje śpiewanki i rymowanki; 1. odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych; wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc (reaguje na zmianę tempa i dynamiki); 1. realizuje proste schematy rytmiczne (tataizacją, ruchem całego ciała); 1. wie, że muzykę można zapisać i odczytać; 1. świadomie i aktywnie słucha muzyki, potem wyraża swe doznania werbalnie i niewerbalnie; 1. kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu narodowego.4. Edukacja plastyczna.
 1. wypowiada się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni; posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt,

barwa, faktura; 1. ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią,

opowiadaniem, muzyką; korzysta z

narzędzi multimedialnych; 1. wykonuje proste rekwizyty (np. lalkę, pacynkę) i wykorzystuje je w małych formach teatralnych; tworzy przedmioty charakterystyczne dla sztuki ludowej regionu, w którym mieszka; 1. rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: architekturę (także architekturę zieleni),

malarstwo, rzeźbę, grafikę;

wypowiada się na ich temat.5. Edukacja społeczna.
 1. potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi; wie, że warto być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym; wie, że nie

należy kłamać lub zatajać prawdy; 1. współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie

dorosłych, grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy; 1. wie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi, wywiązuje się z powinności wobec nich; 1. ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę; dostosowuje swe oczekiwania

do realiów ekonomicznych

rodziny; 1. zna zagrożenia ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić o pomoc; 1. wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego; 1. potrafi wymienić status administracyjny swojej miejscowości (wieś, miasto); wie,

czym zajmuje się np. policjant,

strażak, lekarz, weterynarz; wie,

jak można się do nich zwrócić o

pomoc; 1. wie, jakiej jest narodowości, że

mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie; zna symbole narodowe (flaga, godło, hymn narodowy), rozpoznaje

flagę i hymn Unii Europejskiej.6. Edukacja przyrodnicza.

 1. w zakresie rozumienia i poszanowania świata roślin i zwierząt:
a)rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych, jak: park, las, pole uprawne, sad i ogród (działka),b) zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty i przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowy,c) wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach itp.; prowadzi proste hodowle

i uprawy (w szczególności w kąciku przyrody), 1. wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku: niszczenie szkodników przez ptaki, zapylanie kwiatów przez owady, spulchnianie gleby przez dżdżownice,


e) zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka: wypalanie łąk i ściernisk, zatruwanie powietrza i wód, pożary lasów, wyrzucanie odpadów i spalanie śmieci itp.; chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę w parku i w lesie, pomaga zwierzętom przetrwać zimę i upalne lato,
f) zna zagrożenia ze strony zwierząt (niebezpieczne i chore zwierzęta) i roślin(np. trujące owoce, liście, grzyby) i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia,
g) wie, że należy oszczędzać wodę; wie, jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka, roślin i zwierząt,
h) wie, że należy segregować śmieci; rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych;
2) w zakresie rozumienia warunków atmosferycznych:


 1. obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody,


b) wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, i stosuje się do podanych informacji o pogodzie, np. ubiera się odpowiednio do pogody,c)nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku, podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo

wynikające z pogody,d) zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych, takich jak: burza, huragan, powódź, pożar, i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia.7. Edukacja matematyczna.

1)w zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki:


a) ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów w porównywanych zbiorach,b) układa obiekty (np. patyczki) w serie rosnące i malejące, numeruje je; wybiera obiekt w takiej serii, określa następne i poprzednie,c) klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje np. zwierzęta, zabawki, rzeczy do ubrania,d) w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się

rozumnie, dąży do wykonania zadania,e) wyprowadza kierunki od siebie i innych osób; określa położenie obiektów względem obranego obiektu; orientuje się na kartce papieru, aby odnajdować

informacje (np. w lewym górnym rogu) i rysować strzałki we właściwym kierunku,f) dostrzega symetrię (np. w rysunku motyla); zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej; kontynuuje regularny wzór (np. szlaczek);2) w zakresie liczenia i sprawności rachunkowych:

a) sprawnie liczy obiekty (dostrzega regularności dziesiątkowego systemu liczenia), wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak (zakres do 20); zapisuje liczby cyframi (zakres do 10),b) wyznacza sumy (dodaje) i różnice (odejmuje), manipulując obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych, np. na palcach; sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie do 10, poprawnie zapisuje te działania,c) radzi sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga dodawania lub odejmowania,d) zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji, stosując zapis cyfrowy i znaki działań;3)w zakresie pomiaru:


a) długości: mierzy długość, posługując się np. linijką; porównuje długości obiektów,b) ciężaru: potrafi ważyć przedmioty; różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze; wie, że towar w sklepie jest pakowany według wagi,c) płynów: odmierza płyny kubkiem i miarką litrową,d) czasu: nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku; orientuje się, do czego służy kalendarz, i potrafi z niego korzystać; rozpoznaje czas na zegarze w takim zakresie, który pozwala mu orientować się w ramach czasowych szkolnych

zajęć i domowych obowiązków;4) w zakresie obliczeń pieniężnych:


a)zna będące w obiegu monety i banknot o wartości 10 zł; zna wartość nabywczą monet i radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży,b) zna pojęcie długu i konieczność spłacenia go.8. Zajęcia komputerowe.
1) posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program, korzystając z myszy i klawiatury;
2) wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia;
3) stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.
9. Zajęcia techniczne


1) w zakresie wychowania technicznego:


a) wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dziś siły przyrody (wiatr, wodę); majsterkuje (np. latawce, wiatraczki, tratwy),b) zna ogólne zasady działania urządzeń domowych (np. latarki, odkurzacza, zegara), posługuje się nimi, nie psując ich,c) buduje z różnorodnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu, np. szałas, namiot, wagę, tor przeszkód; w miarę możliwości konstruuje urządzenia

techniczne z gotowych zestawów do montażu np. dźwigi, samochody, samoloty, statki, domy;2) w zakresie dbałości o bezpieczeństwo własne i innych:


a) utrzymuje porządek wokół siebie (na swoim stoliku, w sali zabaw, szatni i w ogrodzie), sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymywaniu porządku,

b) zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych,

c) wie, jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji

wypadku, np. umie powiadomić dorosłych, zna telefony alarmowe.10. Wychowanie fizyczne.
1)uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną, zgodnie z regułami;2) potrafi:

a) chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na odległość, toczyć ją i kozłować,

b) pokonywać przeszkody naturalne i sztuczne,

c) wykonywać ćwiczenia równoważne;3) dba o to, aby prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole itp.;4) wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia i że można im zapobiegać poprzez: szczepienia ochronne, właściwe odżywianie się, aktywność fizyczną, przestrzeganie higieny; właściwie zachowuje się w sytuacji choroby;5) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych

(np. środków czystości, środków ochrony roślin);6) wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i pomaga im.

KOMENTARZ DO PLANU NADZORU


Warto zwrócić uwagę, że cały plan nadzoru został podzielony na 3 części, każda z nich odpowiada zapisom w rozporządzeniu. Jeśli dyrektor placówki postanowi poszerzyć plan nadzoru o dodatkowe zapisy będzie to rozwinięcie i poszerzenia obowiązujących wymagań. W odniesieniu do pierwszej części planu tj. projektu ewaluacji, nie ma określonej obowiązkowej liczby zagadnień poddawanych ewaluacji wewnętrznej w roku danym szkolnym. Ewaluacja może obejmować jedno wymaganie, kilka wymagań z różnych obszarów, cały obszar lub działanie spoza wymagań określonych w załączniku – zależy to od potrzeb i możliwości szkoły.

Na przykład:
· Doskonalenia nauczycieli i jego wpływu na jakość pracy szkoły
· Powiązania doskonalenia nauczycieli z rzeczywistymi potrzebami uczniów
· Zarządzania wewnątrzszkolnego służącego rozwojowi organizacji.
· Nabywania przez uczniów umiejętności kluczowych.

Decyzję zawsze poodejmuje dyrektor placówki, najlepiej w porozumieniu z radą pedagogiczną. MEN proponuje, aby nie projektować zbyt dużej liczby ewaluacji, gdyż może to doprowadzić do działań pozornych, nie mających nic wspólnego z jakościowym rozwojem szkoły. Bardzo rzadko w minionym roku szkolnym, miałam okazję spotkać się z sytuacją , w której dyrektor szkoły zdecydowałby się na więcej niż 3 przedmioty ewaluacji, najczęściej wybierano jeden bądź dwa przedmioty, którym towarzyszył zazwyczaj jeden cel.

W Planie nadzoru nie ma potrzeby zamieszczać informacji na temat głównych kierunków polityki oświatowej państwa, bądź też tematyki ewaluacji problemowej. Można przełożyć te zagadnienia na problematykę ewaluacji wewnętrznej bądź kontroli lub wspomagania ale wtedy należy odnieść ją do praktycznych aspektów funkcjonowania szkoły dla której plan nadzoru powstał. W załączniku 1) do projektu ewaluacji 1 zamieściłam przykładowe pytania jakie należy brać pod uwagę układając narzędzie wywiadu bądź ankiety. W załączniku 2) podałam przykład arkusza na podstawie którego nauczyciele oraz dyrektor mogą dokonać oceny programu pod względem jego zgodności z podstawą i użyteczności dla grupy uczniów, dla której został przeznaczony. W załączniku 3) znalazło się narzędzie, które w ramach ewaluacji również może posłużyć monitorowaniu realizacji podstawy w wybranym miesiącu, bądź innym odstępie czasowym jaki został przewidziany w ramach ewaluacji. Oczywiście ma ono posłużyć jedynie jako narzędzie użyteczne w ewaluacji wewnętrznej, wykorzystane w celu sprawdzenia realizacji wymagań, a nie jako stale towarzyszący załącznik dziennika lekcyjnego. Każde narzędzie powinno zostać przygotowane w oparciu o treści problemów wynikających z pytań kluczowych . Tej tematyce jednak zostaną poświęcone kolejne części cyklu. Nie można zapomnieć, że ewaluacja wewnętrzna musi zakończyć się raportem, z którego wnioski zostaną podane w sprawozdaniu z nadzoru.

***

Od kilku miesięcy, na wielu spotkaniach miałam okazję rozmawiać z dyrektorami na temat wątpliwości, dotyczących budowy sprawozdania, a w szczególności jego zawartości i ilości informacji jaka powinna się w nim znaleźć. Jednym z częstszych dylematów była odpowiedź na pytanie :czy pisać raz jeszcze to, co przedstawiano w ramach sprawozdania za 1 półrocze, czy też prezentować tylko wnioski i wyniki z nadzoru sprawowanego w 2 półroczu? Do 31 sierpnia każdego roku dyrektor szkoły lub publicznej placówki przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru – ten obowiązek wynika z rozporządzenia o nadzorze. Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły – te zadania określone są w art.40 ust.7 ustawy o systemie oświaty. W związku z tym , że w rozporządzeniu jest mowa o wynikach i wnioskach ze sprawowanego nadzoru, dyrektorzy muszą przedstawić szczegółowy raport na temat wszystkiego, co założyli w swoim planie do 31 sierpnia każdego roku. Jeśli plan nadzoru był modyfikowany, poszerzany bądź ulegał innym zmianom – co jest możliwe i zgodne z obowiązującym prawem , to również te kwestie powinny zostać opisane. Warto wspomnieć, że jedną z pierwszych informacji przytoczonych w sprawozdaniu powinny być wnioski, jakie zespół ewaluacyjny wyciągnął z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej innymi słowy opis tego, co zakładał cel ewaluacji, a w szczególności pytania kluczowe. Całość sprawozdania daje się usystematyzować, podobnie jak plan nadzoru w 3 główne obszary. Poniżej zamieszczam schemat sprawozdania, w który każdy dyrektor może wpisać wyniki oraz wnioski wypływające z wcześniej zaplanowanych działań. Chcę jednak zwrócić uwagę, że sprawozdanie nie odbiega znacznie swoją budową od budowy planu nadzoru, nawiązuje do niej w bardzo bezpośredni sposób – 3 główne rozdziały, w ramach których następuje prezentacja tego co działo się w szkole, jaki miało to wpływ na uczniów, nauczycieli , jakie dało to efekty, o czym świadczy to co się działo i na co wpłynęło. Wartościowym i logicznym zakończeniem wydaje się być przytoczenie tych dokumentów, które stanowić będą załącznik do sprawozdania, dzięki czemu nie ma konieczności przepisywania raz już zawartych w dokumentach szczegółowych danych.


SPRAWOZDANIE

Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO

DYREKTORA - schemat


W I i II semestrze roku szkolnego …………………. nadzór pedagogiczny dyrektora Szkoły Podstawowej ………………………………………. wynikał z Rozporządzenia Men z dnia 7 października 2009r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz. Plan nadzoru został przedstawiony Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu ………………………………………. Priorytetowe zadania nadzoru wyznaczone do realizacji przez dyrekcję Zespołu wynikały z głównych kierunków polityki oświatowej państwa, priorytetów MEN oraz wniosków z nadzoru dyrektora ………………z roku szkolnego ………………………………., w tym wniosków z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej a także wniosków do realizacji zawartych w „Programie poprawy kształcenia na rok szkolny …………………….” w oparciu o wyniki sprawdzianu zewnętrznego uczniów klas VI w roku szkolnym ……………………………. 1. Główne kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym …………………….

1.1………………………………………………………………………………………..

1.2……………………………………………………………………………………….

2. Priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej

2.1…………………………………………………………………………………………..

3. Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora ……………………… w roku szkolnym…………………………

3.1.przeprowadzenie ewaluacji programów : wychowawczego i profilaktycznego przy współudziale rodziców

3.2.zaprojektowanie skutecznych działań zmierzających do zniwelowania trudności edukacyjnych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem wyników sprawdzianu zewnętrznego w roku bieżącym

3.3.wdrożenie programu wspierania uzdolnień uczniów

3.4.pogłębienie współpracy z rodzicami w aspekcie podniesienia bezpieczeństwa uczniów w czasie przerw oraz wzmocnienia rodziców w procesie wychowywania dzieci,

3.5.pogłębienie kompetencji nauczycieli w zakresie motywowania uczniów poprzez ocenianie kształtujące oraz umiejętne planowanie procesów dydaktycznych,

Dyrektor szkoły wykorzystywał następujące formy : obserwacja w tym hospitacja kontrolująca i diagnozująca , monitorowanie , ewaluacja , ocenianie , gromadzenie informacji o pracy nauczycieli, kontrolowanie , badanie wybranych obszarów pracy szkoły.

Do prowadzenia diagnozy w zakresie powyższych priorytetów zostały powołane zespoły zadaniowe: ds. profilaktyki, ds. mierzenia osiągnięć edukacyjnych uczniów, ds. wspierania uzdolnień oraz ds. ewaluacji wewnętrznej.

Dyrektor szkoły opracował i zapoznał wszystkich nauczycieli oraz Radę Rodziców z trybem i zasadami prowadzenia nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej………………………………….. Znajomość i czytelność zasad, trybu i

przedmiotu nadzoru sprawiła , że cele nadzoru zostały osiągnięte. Nadzór był prowadzony systematycznie i planowo.


W zakresie ewaluacji wewnętrznej plan nadzoru został zrealizowany całkowicie.

W ramach ewaluacji wewnętrznej i na podstawie uzyskanych wyników sformułowano następujące wnioski zawarte w raporcie ewaluacyjnym stanowiącym załącznik do planu nadzoru :

1.Dla przedmiotu : Proces realizacji podstawy programowej w klasach 1 i 2 na pierwszym etapie edukacyjnym.

-………………………………………………………………….

-………………………………………………………………….

2.Dla przedmiotu: Bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw

-………………………………………………………………….

-………………………………………………………………….


3.Dla przedmiotu: Proces analizy wyników sprawdzianu klas 6

-………………………………………………………………….

-………………………………………………………………….

Wnioski w zakresie koniecznych kierunków doskonalenia:

-………………………………………………………………….

-………………………………………………………………….


W zakresie kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły plan nadzoru został zrealizowany całkowicie.

W pierwszym i drugim półroczu przeprowadzono łącznie …… ..obserwacji - hospitacji, w tym jedną związaną z procedurą oceniania pracy nauczyciela. Szczególna uwaga hospitujących kierowana była na :

a/ organizację pracy klasy

b/ zgodność procesów planowania z konstrukcją zajęć

c/ sposoby i kryteria oceniania wiadomości i umiejętności uczniów

d/ metody nauczania, formy organizacyjne i aktywizację uczniów

e/ środki dydaktyczne

f/ klimat nauczania ; relacje interpersonalne

Pozytywne aspekty:

1……………………………………………………….

2……………………………………………………….

3……………………………………………………….

Negatywne aspekty:

1……………………………………………………….

2……………………………………………………….

3……………………………………………………….

Wnioski w zakresie koniecznych kierunków doskonalenia:


- uwzględnić w planowaniu własnego rozwoju doskonalenie z zakresu relacji interpersonalnych oraz efektywnych sposobów komunikowania się z uczniami

- doskonalić aspekt rytmicznego realizowania zaplanowanej jednostki metodycznej – właściwie planować czas wykonywania czynności i w razie potrzeby modyfikować przebieg zajęć

- doskonalić umiejętność indywidualizacji pracy na lekcji

- doskonalić umiejętności w zakresie oceniania kształtującego a tym samym zwiększać motywację uczniów do nauki

- ………………………………………………………………………………………………


W zakresie wspomagania plan nadzoru uległ modyfikacji i został zrealizowany całkowicie.

Odbyły się wszystkie zaplanowane seminaria i warsztaty :

1.………………………………………………………………

2……………………………………………………………….

W związku ze zmianami prawa oświatowego zorganizowano dodatkowe warsztaty dla rady pedagogicznej z tematyki dotyczącej wspomagania uczniów z niepełnosprawnością oraz uczniów zdolnych.

Mocne strony placówki:

………………………………………………………………………………………..

Słabe strony :

…………………………………………………………………………………………

Wnioski z nadzoru na rok szkolny 2011/2012


 1. Wprowadzenie zajęć wyrównawczych oraz kół przedmiotowych dla uczniów zdolnych z wyżej wymienionych przedmiotów.

 2. Zmiana organizacji kształcenia uczniów objętych nauczaniem indywidualnym i posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego – wdrożenie programu integracyjnego ( kl.II i IV)

 3. Doskonalenie umiejętności przez nauczycieli podczas szkoleń rad pedagogicznych i szkoleń indywidualnych.

 4. Organizacja rady szkoleniowej na temat wykorzystania wyników sprawdzianu zewnętrznego do planowania pracy. Oraz organizowania systemu wyrównywania szans edukacyjnych w szkole.

 5. Diagnoza przyczyn występowania braku dyscypliny na lekcjach

 6. Ewaluacja dotycząca ilości i rodzajów zadań domowych w kontekście realizacji standardów egzaminacyjnych

 7. Uwzględnienie w tematyce hospitacji obserwacji dotyczących atmosfery pracy na lekcji oraz stosowanych sposobów dyscyplinowania i motywowania uczniów;

 8. Organizacja pomocy w odrabianiu zadań domowych bądź wyjaśniania niezrozumiałych treści podczas pobytu uczniów w świetlicy szkolnej; wsparcie biblioteki ( opracowanie planów pracy z uwzględnieniem realizacji standardów egzaminacyjnych)

 9. Doskonalenie współpracy ze środowiskiem rodzinnym uczniów, szczególnie wychowujących się w trudnych wychowawczo środowiskach ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej wpływu środowiska wychowawczego na rozwój dziecka oraz jego osiągnięć w nauce szkolnej oraz rodzajów pomocy w odrabianiu zadań domowych; organizacja zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców przez pedagoga szkolnego oraz psychologa; ścisła współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz rodzicami uczniów z orzeczeniami

 10. Uwzględnienie w Wewnątrzszkolnym Systemie Doskonalenia Nauczycieli zagadnień dotyczących: organizacji i metod pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych oraz sprawiających trudności wychowawcze, dostosowania wymagań edukacyjnych w stosunku do uczniów z orzeczeniami PPP; pogłębienia wiedzy na temat chorób lub deficytów rozwojowych, będących podstawą do wydania orzeczenia ( ADHD, autyzm, niedowidzenie, niedosłuch); konstruowania narzędzi pomiaru dydaktycznego; oceniania osiągnięć edukacyjnych


Załączniki :

1/Raport z ewaluacji wewnętrznej

2/ Dokumentacja kontroli – protokoły kontroli wg harmonogramu

2/Dokumentacja obserwacji w tym hospitacji kontrolującej i diagnozującej

3/Sprawozdania z odbytych form doskonalenia rady pedagogicznej.


Podsumowując, należy zwrócić uwagę na wyraźny schemat planu nadzoru i sprawozdania. Jedynym elementem, który może przysporzyć problemów, jest projekt ewaluacji wewnętrznej i proces budowania narzędzi przydatnych dla ewaluacji. Warto zrezygnować z chaotycznego obudowywania planów nadzoru elementami, które są poza obowiązującymi wymaganiami i pozostać przy trzech niezbędnych ogniwach : projekcie ewaluacji, planie kontroli, planie wspomagania. Warto również uważnie przyjrzeć się załącznikom, które pomagają uniknąć kłopotliwego rozpisywania się na temat wszystkich działań, a zarazem stanowią cenne źródło informacji np. na temat wyników działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej szkoły. W sprawozdaniu dyrektor nie może pominąć tych elementów, które wynikają bezpośrednio z planu nadzoru, może jednak przytoczyć informacje dodatkowe, takie, które uzna również za ważne i istotne dla sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Mam nadzieję, że zamieszczony powyżej materiał, okaże się pomocny, w procesie budowania sprawozdań i porządkowania dokumentacji.

Anna Stalmach - Tkacz


DODATKOWE NARZĘDZIA


II DIAGNOZA GRUPOWA (TEST SOCJOMETRYCZNY J.L. MORENO)

Zgadnij, kto to jest?
1. To jest ktoś, kto ma najwięcej kolegów.
.................................................................................................................................................
2. To jest ktoś, kto jest zawsze wesoły i uśmiechnięty.
.................................................................................................................................................
3. To jest ktoś, kto ma kłopoty w nauce.
.................................................................................................................................................
4. To jest ktoś, kto boi się Pani nauczycielki.
.................................................................................................................................................
5. To jest ktoś, kto jest koleżeński.
.................................................................................................................................................
6. To jest ktoś, kto zawsze potrafi wszystko dobrze zorganizować.
.................................................................................................................................................
7. To jest ktoś, kto jest najsilniejszy w klasie.
.................................................................................................................................................
8. To jest ktoś, kto umie opowiadać ciekawe rzeczy.
.................................................................................................................................................
9. To jest ktoś, kto jest często niegrzeczny na lekcjach.
.................................................................................................................................................
10. To jest ktoś, kto nie ma przyjaciół.
.................................................................................................................................................
11. To jest ktoś, kto jest nieśmiały.
.................................................................................................................................................


PRZYKŁADOWY REGULAMIN NADZORU

1   2   3   4   5   6   7   8

Powiązany:

W ramach projektu : Systemy Informatyczne dla Edukacji sidE iconTurcja side side miami beach all incl 3* Turcja/Side Położenie

W ramach projektu : Systemy Informatyczne dla Edukacji sidE iconSystemy informatyczne zarządzania

W ramach projektu : Systemy Informatyczne dla Edukacji sidE iconSystemy informatyczne zarzadzania I marketingu

W ramach projektu : Systemy Informatyczne dla Edukacji sidE iconBezprzewodowe systemy informatyczne wstęp

W ramach projektu : Systemy Informatyczne dla Edukacji sidE iconZintegrowane systemy informatyczne zarządzania”

W ramach projektu : Systemy Informatyczne dla Edukacji sidE iconNazwa przedmiotu: informatyka I systemy informatyczne

W ramach projektu : Systemy Informatyczne dla Edukacji sidE iconM. Orzyłowski, przemysłowe systemy informatyczne, 2002

W ramach projektu : Systemy Informatyczne dla Edukacji sidE iconInformatyczne systemy zarządzania (Inter lan)

W ramach projektu : Systemy Informatyczne dla Edukacji sidE iconSystemy informatyczne zintegrowane wspomagające zaawansowane zarządzanie

W ramach projektu : Systemy Informatyczne dla Edukacji sidE iconInstrukcja do ćwiczeń projektowych z przedmiotu: Systemy Informatyczne

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom