Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Stolarka okienna I drzwiowa
Pobierz 63.32 Kb.
NazwaSpecyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Stolarka okienna I drzwiowa
Data konwersji20.10.2012
Rozmiar63.32 Kb.
TypWymagania

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

Stolarka okienna i drzwiowa
ST – 01.07.


SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.07.


WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH


STOLARKA BUDOWLANA

- INSTALOWANIE OKIEN STRYCHOWYCH

KOD CPV 45421000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej 1. Stolarka budowlana – montaż okien i drzwi

Ogólne wymagania podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne"


  1. Przedmiot

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"

Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót pod nazwą:


Wymiana pokrycia dachów budynków „A” wraz z robotami towarzyszącymi

przy ul. Rzecznej nr 25 w Gryfowie Śląskim”


  1. Zakres

Roboty obejmują wszystkie czynności mające na celu:

 • wymianę stolarki drewnianej okiennej jednoramowej na stolarkę z tworzyw sztucznych,

 • remont istniejących okien owalnych drewnianych wraz z malowaniem i oszkleniem.
  1. Określenia podstawowe


Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz sporządzonymi przedmiarami.
  1. Wymagania dotyczące Robót


Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora.


 1. Materiały

  1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą materiałów i ich składowanych na budowie przeznaczonych do wykonania robót.

Materiały przewidziane do wykonania robót w 100% nowe gatunku I:


2.1. Wymagania szczegółowe

  1. Okna - wymogi

Profile PVC pięciokomorowe o współczynniku U=1,0 W/(m2K) oraz 0,5

 • Okna rozwieralno-uchylne ze szprosami na wzór istniejących,

 • parapety wewnętrzne i zewnętrzne z blachy aluminiowej malowanej montowane pod ramiakiem.

Okna owalne - remont

Remont istniejących okien szczytowych owalnych drewnianych tj. wymianę i uzupełnienie elementów drewnianych, konserwacja i malowanie, przeszklenie, uzupełnienie elementów mocujących w otworze okiennym.

  1. Właściwości techniczne okien

 1. Odporność na obciążenie wiatrem.

Ugięcie czołowe względne najbardziej odkształconego elementu okien i drzwi balkonowych pod obciążeniem wiatrem wg PN-77/B-02011 nie powinno być większe niż 1/300 (zgodnie z PN-EN 12210:2001 - klasa C wg wartości względnego ugięcia czołowego.


 1. Sprawność działania skrzydeł.

Ruch skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu okna powinien być płynny, bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o inne części okna. Siła potrzebna do uruchomienia okuć zamykających przy otwieraniu i zamykaniu powinna być mniejsza niż 10 daN. Siła potrzebna do poruszenia odryglowanego skrzydła powinna być mniejsza niż 8 daN.


 1. Sztywność skrzydeł na obciążenia statyczne siłą skupioną działającą w płaszczyźnie skrzydła.

Skrzydła okien poddane działaniu siły skupionej 50 daN działającej w płaszczyźnie skrzydła i przyłożonej do ramiaka skrzydła od strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachować sprawność działania zgodną z p. 3.5.2. Nie może nastąpić uszkodzenie okuć oraz naruszenie trwałości ich zamocowania w skrzydle lub ościeżnicy.


 1. Sztywność skrzydeł na obciążenia dynamiczne i statyczne siłą skupioną działającą prostopadle do płaszczyzny skrzydła.

Skrzydła okien, poddane obciążeniu dynamicznemu, a następnie statycznemu siłą skupioną 40 daN działającą prostopadle do płaszczyzny skrzydła zgodnie z BN-75/7150-03 nie powinno powodować widocznych uszkodzeń skrzydła i szklenia.


 1. Wodoszczelność.

Okna nie powinny wykazywać przecieków wody przy zraszaniu ich powierzchni wodą w ilości 120 I na 1 h i 1 m2 powierzchni przy różnicy ciśnień ∆p = 150 Pa, tzn. powinny spełniać wymagania klasy 4A wg PN-EN 12208:2001.


 1. izolacyjność akustyczna.

Izolacyjność akustyczną właściwą okien oszklonych szybami zespolonymi, jednokomorowymi 4+4/16 powinna wynosićW przypadku zastosowania innych rodzajów szyb zespolonych wartości wskaźników RA2, RA1 i

Rw (i klasy akustyczne) okien i drzwi balkonowych należy ustalać na podstawie indywidualnych badań przeprowadzonych wg PN-EN 20140-3:1999.


 1. Wpływ zmiennych temperatur na właściwości użytkowe.

Okna i drzwi balkonowe wykonane z kształtowników powinny spełniać wymagania zakresie przepuszczalności powietrza i w zakresie wodoszczelności po wykonaniu 10 cykli nagrzewania zewnętrznej powierzchni wyrobów w temperaturze 75 ± 5°C w ciągu 8 h i chłodzenia w temperaturze 20 ± 2°C w ciągu 16 h.


 1. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

Okna i drzwi powinny być pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996.


 1. S

  przęt


Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"

Odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora


 1. Transport

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"

Środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora.


 1. Wykonanie robót

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne”

Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z kilkoma podstawowymi zasadami, które pozwolą uniknąć przykrych niespodzianek w trakcie i po wbudowaniu stolarki okiennej i drzwiowej zarówno wykonanej z drewna, PCV. Właściwy montaż ma bardzo istotny wpływ na ich późniejsze funkcjonowanie i użytkowanie.


a) Montaż ościeżnic (futryn) okien

 • Sprawdzić czy wymiary zewnętrzne okna, futryny będą pasowały do wymiarów otworu okiennego , drzwiowego - szerokość otworu w murze musi być większa o min. 20 mm i max. 30 mm od szerokości okna, a wysokość o min. 35 mm i max. 50 mm większa od wysokości okna.

 • Następnie dokładnie oczyścić miejsce osadzenia ościeżnicy w murze np. odkurzaczem.

 • Przed przystąpieniem do montażu zdjąć skrzydła okienne z ościeżnic.

 • Ościeżnicę ustawić w murze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe.

 • Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować na jej narożach. Zabrania się klinowanie ościeżnicy w połowie jej wysokości może doprowadzić do wygięcia się któregoś z jej elementów.

 • Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy.

 • Ościeżnicę należy zamontować trwale w murze za pomocą dybli lub kotew. W przypadku montażu ościeżnicy na kotwy, należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór okienny. Otwory na dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze. Następnie wkręcić dyble.

 • Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą a murem zabezpieczyć powierzchnie futryn drzwiowych poprzez naklejenie papierowej taśmy malarskiej. Przy większych gabarytach okien i ościeżnic drzwiowych, zastosować rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy ościeżnicy przed ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania pianki montażowej.

 • Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru przystąpić do obróbki glefów, pamiętając o wcześniejszym zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą tynkarską.

 • Uszczelnić silikonem miejsca styku okna z murem wzdłuż całego obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej.

 • Po obróbce glefów niezwłocznie zdjąć taśmę zabezpieczającą powierzchnie okien.
Wymiary zewnętrzne stolarki

Liczba punktów mocowaniaRozmieszczenie punktów mocowania

wysokość

w cm

szerokość

w cm

w nadprożu i progu

w ościeżnicach bocznych

do 150do 150

4

nie mocuje się

w 2 punktach w odległości 33 cm od nadproża i 33 cm od progu150-200

6

po 1 punkcie w nadprożu i progu w połowie szerokości

powyżej 200

8

po 2 punkty w nadprożu i progu rozmieszczone co 1/3 szerokości okna

powyżej 150do 150

4

nie mocuje się

w 3 punktach

- w odległości 33 cm od nadproża

- w 1/2 wysokości

- w odległości 33cm od progu150-200

8

po 1 w nadprożu i progu w połowie szerokości

powyżej 200

10

po 2 punkty w nadprożu i progu rozmieszczone co 1/3 szerokości oknab) Montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych

Od prawidłowego osadzania parapetów w dużej mierze zależy izolacyjność okien. W celu wyeliminowania zbędnych mostków cieplnych, powstających przy nieodpowiednim i nieumiejętnym montażu, należy w znacznym stopniu ograniczyć straty ciepła. 

Przestrzeń między ościeżnicą a ścianą znajdującą się pod oknem powinna być wypełniona pianką montażową, co pozwoli na ograniczenie ucieczki ciepła. W żadnym przypadku nie powinno się pozostawiać tej przestrzeni pustej lub wypełniać jej "zimną" zaprawą wykorzystywaną do mocowania parapetu zewnętrznego.

Styk okna i parapetu wewnętrznego również uszczelniamy masą silikonową.

Okna owalne - remont

Istniejące okna należy poddać renowacji przez wymianę i uzupełnienie elementów drewnianych okien. Zrekonstruowane okna podać konserwacji zapobiegającej dalszej ich degradacji oraz wykonać malowanie farbami okiennymi odpornymi na promieniowanie UV. We wszystkich oknach należy zachować szprosy jak w istniejących. Wymianę oszklenia okien należy wykonać w 100 %.

Zrekonstruowane okno zamontować w otworze okiennym z uzupełnienie elementów mocujących, w przypadku braku tynków należy je wykonać.

 1. Kontrola jakości robót

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności z ST w zakresie prawidłowość ich wykonania. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzeniu właściwej technologii wykonywanych robót, rodzaju użytych materiałów oraz robót zanikających wykonanych robót.

Kontrola montażu stolarki budowlanej polega na sprawdzeniu:

 • jakości i zgodności cech technicznych z ST zastosowanych materiałów i wyrobów,

 • ilości zamontowanych dybli i ich prawidłowości montażu,

 • pionu i poziomów zamontowanych ram okiennych,

 • szerokości szczelin montażowych,

 • prawidłowości wykonania montażu pianką montażową,

 • prawidłowości montażu parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,

 • prawidłowości regulacji skrzydeł okiennych i drzwiowych,

 • prawidłowości montażu ościeżnic drzwiowych.
 1. Zasady obmiaru

0gólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne"  1. Szczegółowe zasady obmiaru robót
   1. Powierzchnię zamontowanej stolarki budowlanej oblicza się w metrach kwadratowych (m2) z dokładnością do 0,10 m2.

   2. Zamontowane okien owalnych po rekonstrukcji, parapety oblicza się w (szt.) z dokładnością do 1 sztuki.
  1. Jednostka obmiaru

Ogólne wymagania podano w ST – 00.00 "Wymagania ogólne"

m2 - okna w świetle osadzonych ościeżnic,

sztuk – okna po rekonstrukcji, parapety


 1. Odbiór

Ogólne wymagania podano w ST – 00.00 "Wymagania ogólne"

Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową i ST


 1. Podstawa płatności

Ogólne wymagania podano w ST – 00.00 "Wymagania ogólne"

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi.

Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych na podstawie książki obmiarów, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:


Stolarka okienna, parapety za (m2) (sztuka) :

 • przygotowanie stanowiska roboczego,

 • dostarczenie materiałów i sprzętu,

 • obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

 • wykonanie robót przygotowawczych,

 • wykonanie robót montażowych

 • ustawienie i rozbiórkę rusztowań,

 • oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

 • likwidacja stanowiska roboczego.
 1. Przepisy związane

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka - Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe drewniane. Metody badań

PN-91/B-06080 Metody badań drzwi. Badanie skrzydeł drzwiowych na uderzenie miękkim ciałem ciężkim.
PN-89/B-06085 Drzwi. Metody badań odporności na włamanie. Obciążenia statyczne prostopadłe i równoległe do płaszczyzny skrzydła.
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18
PN-88/B-10085 Zmiana 2.
Instrukcja ITB 183 Wytyczne projektowania i wykonywania przeszkleń z szyb zespolonych

Instrukcja ITB 269/2002 Właściwości dźwiękoizolacyjne przegród budowlanych i ich elementów


Tytuł inwestycji:


Wymiana pokrycia dachów budynków „A” wraz z robotami towarzyszącymi

przy ul. Rzecznej nr 25 w Gryfowie Śląskim”

Opracowanie BUDO-TECH 2011

Strona nr:
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Stolarka okienna I drzwiowa iconSpecyfikacje techniczne wykonania I odbioru robóT

Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Stolarka okienna I drzwiowa iconSpecyfikacje techniczne wykonania I odbioru robóT

Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Stolarka okienna I drzwiowa iconSpecyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót kod; 45. 30. 00. 00

Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Stolarka okienna I drzwiowa iconSpecyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Stolarka okienna I drzwiowa iconSpecyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Stolarka okienna I drzwiowa iconSpecyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Stolarka okienna I drzwiowa iconSpecyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Stolarka okienna I drzwiowa iconTom 1 Specyfikacje techniczne wykonania I odbioru Robót budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Stolarka okienna I drzwiowa iconZałącznik nr 8 Szczegółowa Specyfikacja techniczna –stolarka okienna I drzwiowa

Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Stolarka okienna I drzwiowa iconBudynek gminnego centrum szkolenia I administracji w ostrówku specyfikacje techniczne wykonania I odbioru robót budowlanych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom