Nazwa szkoły: Zespół Gimnazjów Nr 3 im. Stanisława Konarskiego
Pobierz 468.35 Kb.
NazwaNazwa szkoły: Zespół Gimnazjów Nr 3 im. Stanisława Konarskiego
strona2/3
Data konwersji20.10.2012
Rozmiar468.35 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3


Wnioski do dalszej pracy wynikające z badań:

- zwrócić szczególną uwagę na kształtowanie umiejętności zastosowania zintegrowanej wiedzy do rozwiązywania problemów na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych

 • uzyskane wyniki wskazują na dobre przygotowanie uczniów, należy pracować nad utrzymaniem, poprawą poziomu;

 • wyniki świadczą o systematycznej pracy nauczycieli i uczniów, należy zaplanować zajęcia dla chętnych wspomagające przygotowanie uczniów do egzaminów

 • zaplanować zajęcia wychowawcze obniżające poziom lęku egzaminacyjnego dla uczniów klas trzecich i ich rodziców.

 • zwracać szczególną uwagę na trafne redagowanie krótkich form wypowiedzi.


8. Wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły:

Badany obszar:

Standard:

Sposoby przeprowadzenia badania:

Wyniki badania:


Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości

Nadzór pedagogiczny w szkole zapewnia ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy oraz zmierza do zaspokojenia potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli. Sprawny i skuteczny nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły sprzyja podwyższaniu jakości pracy. Dyrektor organizuje wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły.

Analiza dokumentów, wywiad, ankieta dla rodziców, uczniów i nauczycieli obserwacja

W szkole opracowano organizację wewnętrznego mierzenia jakości pracy.

Systematycznie diagnozowano są osiągnięcia edukacyjne uczniów oraz oceniany jest poziom ich wiedzy i umiejętności.

Wyniki mierzenia są analizowane przez Radę Pedagogiczną, ustalane są kierunki zmian, wnioski z mierzenia są przedstawiane uczniom i rodzicom. Wyniki wewnętrznego mierzenia są zbieżne z wynikami uzyskanymi w zewnętrznym mierzeniu jakości.

W szkole gromadzi się, udostępnia i na bieżąco wykorzystuje wyniki wewnętrznego mierzenia jakości.

W szkole analizuje się potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli oraz poziom zaspokojenia tych potrzeb i oczekiwań.

Równość szans


Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo pracy

Szkoła zaspokaja realizowanie potrzeb edukacyjnych i osobowy rozwój wszystkich uczniów. Wolna jest od jakichkolwiek uprzedzeń i niesprawiedliwości


Szkoła zapewnia uczniom pracownikom oraz innym osobom przebywającym w szkole lub w placówce zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki.

Analiza dokumentów, wywiad, ankieta obserwacja


Analiza dokumentów, wywiad, ankieta, obserwacjaZasady przyjmowania uczniów do szkoły są zgodne z obowiązującymi przepisami. Prawa i obowiązki uczniów oraz kary i nagrody, określone w statucie szkoły, są zgodne z konwencją o prawach dziecka i znane uczniom i rodzicom. W szkole przestrzegane są prawa i obowiązki ucznia oraz zapisy dotyczące przyznawania uczniom nagród i wymierzania kar. Szkoła zapewnia równe szanse rozwoju uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wychowawczych lub opiekuńczych. Organizacja i warunki kształcenia umożliwiają wszystkim uczniom jednakowe szanse uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Programy wychowania i kształcenia oraz działania szkoły promują szacunek, tolerancję dla inności, sprawiedliwość, godność osobistą oraz inne uniwersalne wartości.


Szkoła rozpoznaje potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa oraz podejmuje działania zapewniające bezpieczeństwo i higienę pracy.

Podczas zajęć organizowanych przez szkołę wszyscy uczniowie mają zapewnioną odpowiednią opiekę.

Opieka nad uczniami podczas przerw między zajęciami jest wystarczająca.

Wszyscy pracownicy odbywają stosowne przeszkolenie w zakresie bhp.

Uczniowie zapoznani są z zasadami bhp obowiązującymi w szkole.
9. Liczba i tematyka prowadzonych narad szkoleniowych:


Szkolenia Rady Pedagogicznej

Temat/zakres

Liczba nauczycieli

szkolenie

Zadania dobrego wychowawcy

52

szkolenie

Praca w zespole gwarantuje sukces dydaktyczny i wychowawczy

49

Szkolenie

Prawo oświatowe

46

Szkolenie

Zdrowie psychiczne – emocje

51

Szkolenie

Rodzina – system wychowawczy

52

Szkolenie

Egzamin gimnazjalny

47

Szkolenie

Strategie rozwiązywania problemów

42

Szkolenie

Inteligencja emocjonalna

46


10. Podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli:


Nauczyciele, którzy ukończyli:

Studia podyplomowe

Studia magisterskie

Studia licencjackie

Kursy kwalifikacyjne

Kursy doskonalące

Liczba nauczycieli

kierunek

Liczba nauczycieli

kierunek

Liczba nauczycieli

Kierunek

Liczba nauczycieli

Kierunek

Licz. Nauczycieli

Kierunek


1


Sprawowanie nadzoru pedagogicznego


1


Wychowanie fizyczne
1

Egzaminator maturalny z chemii


1


Instruktor „Rekreacji ruchowej z aerobiku”

2

Wiedza o kulturze i sztuce (muzyka plastyka)

1

J. niemiecki1

Egzaminator maturalny z j. polskiego

1

Szkolenie „Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej ADHD-ADD

2

WOS

1

Egzaminator

maturalny z historii

6

Warsztaty „Uczeń trudny zagrożenie czy wyzwanie”

2

Nauczanie techniki w SP i GM.2

Seminarium Prawa i obowiązki dyr. w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia”

2

Bibliotekoznawstwo z biblio terapią3

Konferencja Dydaktyczno naukowa „Polubić Gimnastykę”

1

Kształcenie integracyjne1

Konferencja „Algebry skutecznie się uczę”

1

Biologia dla nauczycieli1

Konferencja „Nieuk, prymus, leser i mądrala. Lekcja fizyki ponad podziałami”

1

Seminarium „Zadania Służby z zakresu BHP

w Placówce Oświaty


1

Seminarium „Bezpieczne użytkowanie oświatowych obiektów budowlanych”

1

Szkolenie „Trudna sytuacja jako okazja do uczenia się”

1

Szkolenie „Jak przygotować aplikacje do programu Grantów Standartowych Funduszu Wyszechradzkiego”

3

Warsztaty metodyczne

z j.polskiego „kurtyna w górę! Wprowadzamy ucznia w świat dramatu.

1

Szkolenie „Przygotowanie egzaminatorów przed egzaminem gimnazjalnym

z przedmiotów matem.-przyrod”


1

Szkolenie „Szkoła dobrze wychowana-kodeks postępowania”

1

Szkolenie w zakresie oceniania prac pisemnych egzaminu maturalnego

2

Szkolenie Trenera Odysei Umysłu

14

Wykorzystanie technik komputerowych w procesie oceniania ucznia gimnazjum

1

Szkolenie

z zakresu problematyki uzależnień prowadzonych metodami aktywnymi.

1

Przygotowanie Egzaminatorów przed egzaminem maturalnym

z chemii

1

Szkolenie „Emisja i higiena głosu”

1

„Konflikty w szkole. Diagnoza zjawiska i sposoby radzenia sobie z nim.”

1

Szkolenie „Arteterapii”

1

„Wspomaganie szkół i placówek oświatowych w pozyskiwaniu Funduszy Strukturalnych UE”

1

Konferencja „Fitness i relaksacja

w szkole”

12. Imprezy masowe organizowane dla środowiska przez szkołę:


 • Jasełka noworoczne zaprezentowane w kościele parafialnym.

 • Misterium Paschalne przedstawione dla młodzieży szkolnej oraz okolicznych mieszkańców.

 • Mikołajkowy Turniej Sportowy.

 • plener malarski z okazji Dni Dzierżoniowa dla chętnych uczniów z dzierżoniowskich gimnazjów.

 • dni otwarte szkoły.

 • zbiórka odzieży używanej dla podopiecznych PCK.

 • Świąteczna Akcja Charytatywna dla dzieci z Domu Dziecka w Dzierżoniowie „Podaruj dzieciom uśmiech”.

 • Miejski konkurs Wiedzy o Dzierżoniowie i Ziemi Dzierżoniowskiej

 • widowisko poświęcone pamięci Jana Pawła II – wieczornica przygotowana przez uczniów, przedstawiona w szkole dla młodzieży i zaproszonych gości oraz zaprezentowana w kościele pw. Królowej Różańca Świętego.

 • 60 rocznica Osadnictwa na Ziemi Dzierżoniowskiej – spektakl przygotowany na uroczystą Sesję Rady Miejskiej.

 • I Powiatowy Festiwal Nauki.

 • włączenie się do organizowanych w mieście imprez masowych przez występy młodzieży na estradzie.
 1. Realizacja programów w zakresie:
 • zdrowie i sprawność dziecka,

 1. Do najważniejszych działań z zakresu promocji zdrowia należą:

 • zorganizowanie festynu promocji zdrowia,

 • przeprowadzenie szkoleń, warsztatów dla nauczycieli, rodziców i uczniów w zakresie promocji zdrowia

 • redagowanie wkładki do gazety szkolnej o tematyce zdrowego trybu życia

 • funkcjonowanie gabinetu stomatologicznego w szkole i gabinetu pielęgniarki szkolnej.

2. Przeprowadzono badania przesiewowe uczniów kl. 1 GM.

 • waga i wzrost

 • ostrość wzroku

 • ostrość słuchu

 • pomiar RR

 • ocena postawy ciała

do bilansu zdrowia kl. I podlegało 256 uczniów. Przesiewy wykonano w 100 %. Do lekarza pierwszego kontaktu zgłosiło się 249 uczniów. Do grup dyspanseryjnych zakwalifikowano 186 uczniów. Ostrość wzroku skontrolowano

u 242 uczniów klas III GM.

 1. Akcja szczepień p/grypie.

 2. Monitorowanie szczepień ochronnych.

Pielęgniarka szkolna prowadziła oświatę zdrowotną w formie:

gazetki, pogadanki, prelekcji, konkursów, pokazów, filmu.

Tematyka oświaty obejmowała:

 1. program edukacyjny „różowa wstążeczka”

 2. higiena w okresie dojrzewania

    1. pomoc w nagłych wypadkach

    2. AIDS

    3. program antynikotynowy

 1. Otyłość i nadwaga.

 1. pomiary wagi i wzrostu

 2. pomiar poziomu cukru

 3. wyliczanie centyli BMI

 4. analiza prawidłowego żywienia – wpływ na spadek wagi.

Programem objęto 29 osób, trwał on 5 miesiące. Szkoła brała udział w rejonowych olimpiadach Promocji Zdrowia.

Dwa razy w roku kontrola czystości obiektu, oraz kontrola czystości ucznia.


 • rozwój samorządności i demokracji wśród uczniów,

 1. Młodzież aktywnie uczestniczy w pracach Samorządu Uczniowskiego w szkole oraz poza nią m.in. w Młodzieżowej Radzie Miasta Dzierżoniowa.

 2. Uczniowie współpracują także z innymi samorządami szkół i Dzierżoniowskim Ośrodkiem Kultury.

 3. Samorząd Uczniowski m.in. prowadzi część oficjalną apeli szkolnych, ankietuje klasy wg zapotrzebowania np. diagnozuje oczekiwania uczniów co do organizacji czasu wolnego na terenie szkoły i rozwoju zainteresowań. Opiniuje harmonogram konsultacji nauczycieli. Współdecyduje o uroczystościach i imprezach szkolnych.

 4. Samorząd współpracuje z samorządami klas oraz samorządami innych szkół w celu wsparcia, pomocy, wymiany doświadczeń i uczestniczenia w konkursach i imprezach międzyszkolnych.

 5. W szkole działa rzecznik praw ucznia.

 6. W pierwszych miesiącach nowego roku szkolnego członkowie Samorządu Uczniowskiego przeprowadzają lekcje wychowawcze na temat samorządności i demokracji na terenie szkoły, zapoznają uczniów z obowiązującymi regulaminami.

 7. Na wniosek uczniów i po akceptacji Prezydium Samorządu przeprowadzanych jest szereg akcji np. zbiórka artykułów papierniczych dla dzieci z domu dziecka.

 8. Młodzież uczestniczy w różnych spotkaniach i konferencjach na tematy związane z samorządnością i demokracją.

 9. Uczniowie redagują gazetę szkolną pn. „Z podwórka Konarskiego”.

 10. Prężnie działa Klub Europejski.

- ekologia,

Edukacja ekologiczna realizowana była w roku szkolnym 2005/2006 na wszystkich przedmiotach.

Głównym celem było:

 • uświadomienie uczniom zagrożeń środowiska przyrodniczego występujących

w miejscu zamieszkania,

 • wyjaśnienie związków między naturalnymi składnikami środowiska, człowiek

i jego działanie,

 • organizowanie działań służących poprawie środowiska w najbliższym otoczeniu,

 • przestrzeganie zasad ładu i porządku w miejscach publicznych.

W/w cele były realizowane w ramach:

 1. Uczestnictwa wszystkich uczniów szkoły w Międzynarodowej Akcji Sprzątania Świata (17 września 2005)

 2. Zbiórka darów rzeczowych dla schroniska „Azyl”,

 3. Zbiórka baterii przez cały rok szkolny,

 4. Zbiórka makulatury przez cały rok szkolny,

 5. Organizacja Dnia Ziemi (apel, konkursy, wystawa plakatów),

 • szkolny Konkurs Wiedzy o Zdrowiu

 • zajęcia plastyczne „Ruch to zdrowie”, „Śmiech to zdrowie”, „Bezpieczne wakacje”, „Segregujemy śmieci”

- udział w Powiatowej i Miejskiej Olimpiadzie Ekologicznej,

- udział w Powiatowej i Wojewódzkiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia,

 • zorganizowanie w szkole Festynu o Zdrowiu (wystawa „Zdrowa żywność”, zapobieganie uzależnieniom, profilaktyka układu ruchu),

 1. Zorganizowanie I Powiatowego Festiwalu Nauki poświęconego odnowie środowiska.

 2. Zbiórka żywności dla osób najbardziej potrzebujących.

 3. Organizowanie wycieczek, zielonych szkół w ramach których realizowano zagadnienia ochrony środowiska.

1   2   3

Powiązany:

Nazwa szkoły: Zespół Gimnazjów Nr 3 im. Stanisława Konarskiego iconZ espół Gimnazjów nr 3 im. Stanisława Konarskiego ul. Sikorskiego 2, 58-200 Dzierżoniów

Nazwa szkoły: Zespół Gimnazjów Nr 3 im. Stanisława Konarskiego iconZespóŁ szkóŁ ponadgimnazjalnych nr 1 w jędrzejowie im. Ks. Stanisława konarskiego

Nazwa szkoły: Zespół Gimnazjów Nr 3 im. Stanisława Konarskiego iconGimnazjum nr 2 im. Ks. Stanisława konarskiego

Nazwa szkoły: Zespół Gimnazjów Nr 3 im. Stanisława Konarskiego iconSamorząd Uczniowski Gimnazjum im. Ks. Stanisława Konarskiego w Grybowie

Nazwa szkoły: Zespół Gimnazjów Nr 3 im. Stanisława Konarskiego iconPodsumowanie konkursów szkolnych w Gimnazjum nr 2 im ks. Stanisława Konarskiego w Łukowie

Nazwa szkoły: Zespół Gimnazjów Nr 3 im. Stanisława Konarskiego iconNazwa szkoły I dokładny adres (jeśli to zespół szkół wymień jakie szkoły wchodzą w jego skład)

Nazwa szkoły: Zespół Gimnazjów Nr 3 im. Stanisława Konarskiego iconUprzejmie informujemy, że Zespół Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego w Rupniowie jest organizatorem VI edycji Konkursu Wiedzy o Życiu I Twórczości Stanisława

Nazwa szkoły: Zespół Gimnazjów Nr 3 im. Stanisława Konarskiego iconNazwa szkoły: Zespół Szkół nr 3 w Świdnicy

Nazwa szkoły: Zespół Gimnazjów Nr 3 im. Stanisława Konarskiego iconNazwa szkoły: Zespół Szkół Usługowo- gospodarczych zwane dalej Szkołą

Nazwa szkoły: Zespół Gimnazjów Nr 3 im. Stanisława Konarskiego iconNazwa szkoły realizującej projekt : Zespół Szkół Nr 5 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Białymstoku

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom