Metody wielowymiarowej analizy porównawczej
Pobierz 0.91 Mb.
NazwaMetody wielowymiarowej analizy porównawczej
strona1/7
Data konwersji21.10.2012
Rozmiar0.91 Mb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5   6   7
METODY WIELOWYMIAROWEJ ANALIZY PORÓWNAWCZEJMetody wielowymiarowej analizy porównawczej: metody służące do porównywania obiektów opisywanych przez wiele ich właściwości.


Grupy metod WAP


metody taksonomiczne - porównywanie obiektów obejmujące zarówno porządkowanie zbioru obiektów jak i ich grupowanie w podzbiory jednostek podobnych do siebie ze względu na charakteryzujące je właściwości oraz wybór reprezentantów otrzymanych grup obiektów


metody analizy czynnikowej - transformacja wejściowego zbioru charakterystyk obiektów dowolnej natury, najczęściej zmiennych opisujących obiekty przestrzenne, w nowe nie obserwowalne charakterystyki zwane czynnikami, poprzez ortogonalne przekształcenie macierzy danych wejściowych. Transformacja ta pozwala na wyjaśnienie struktury powiązań między obserwowalnymi charakterystykami obiektów


Przedmiot analizy porównawczej – obiekty, które mogą być jednostkami przestrzeni, zmiennymi lub jednostkami czasu lub ich iloczyny kartezjańskie.


Przestrzeń analizy porównawczej – właściwości obiektów, czyli wartości 2 pozostałych elementów, które mogą być przedmiotem analizy porównawczej.


Podstawowe przesłanki porównywania zbiorów obiektów:


 1. Zredukowanie dużej ilości nagromadzonych informacji do kilku podstawowych kategorii, które mogą być traktowane jako przedmiot dalszej analizy.
 1. Otrzymanie jednorodnych grup obiektów, ze względu na charakteryzujące je właściwości, co ułatwia ustalenie ich zasadniczych właściwości.
 1. Zmniejszenie nakładów czasu i kosztów badania przez ograniczenie rozważań do najbardziej typowych zjawisk, procesów i kategorii.
 1. Wyjaśnienie struktury powiązań między charakterystykami obiektów.MACIERZ OBSERWACJI


, i=1,2,...,n; j=1,2,...,m; t=1,2,...,T,


gdzie:

xijt – wartość j-tej zmiennej (cechy) w i-tym obiekcie przestrzennym w t-tym okresie (momencie) czasu.


Zbiory i ich iloczyny kartezjańskie stanowiące przedmiot i przestrzeń analizy porównawczej w badaniach społeczno-ekonomicznych:


 • P={p1,...,pn} – zbiór obiektów przestrzennych,

 • Y={y1,...,ym} – zbiór zmiennych (cech),

 • T={t1,t2,...,tk} – zbiór okresów (jednostek czasu),

 • PY=PY{p1y1,p2y1,...,pny1,p1y2,p2y2,...,pny2,...,p1ym,p2ym,...,pnym} – zbiór obiekto-zmiennych,

 • PT=PT – zbiór obiekto-okresów,

 • YT=YT – zbiór zmienno-okresów,

 • PYT=PYT – zbiór obiekto-zmienno-okresów.PODZIAŁ METOD TAKSONOMICZNYCH

ZE WZGLĘDU NA CEL PROWADZONEGO BADANIA 1. Metody porządkujące badane obiekty:
 1. uporządkowanie liniowe – rzutowanie przestrzeni wielowymiarowej na prostą,

 2. uporządkowanie nieliniowe – rzutowanie przestrzeni wielowymiarowej na płaszczyznę.
 1. Metody grupowania badanych obiektów:
 1. metody grupowania bezpośredniego – uzyskanie wynikowego grupowania obiektów bez przesuwania tych obiektów między grupami na kolejnych etapach grupowania,
 1. metody grupowania iteracyjnego – wstępny podział na grupy obiektów, wybór funkcji kryterium „dobroci” grupowania, wybór zasady przesuwania obiektów pomiędzy grupami aby uzyskiwać coraz większą „dobroć” grupowania, ustalenie reguły kończącej iterację.ETAPY BADANIA

WYKORZYSTUJĄCEGO METODY WAP


1. Sformułowanie celu analizy (wstępnych hipotez badawczych).


2. Określenie zakresu merytorycznego, terytorialnego i czasowego badań, a w szczególności wyspecyfikowanie elementów zbioru obiektów oraz zbioru cech wyjściowych.


3. Zebranie kompletnych i adekwatnych danych statystycznych:


- ustalenie źródeł danych i zebranie danych źródłowych,


- doprowadzenie danych do wzajemnej porównywalności,


- eliminacja obserwacji o anormalnych poziomach,


- interpolacja brakujących informacji,


- wyznaczenie zmiennych przetworzonych (udziałów procentowych, współczynników dynamiki, wskaźników ekonomicznych itp.).


4. Analiza statystyczna danych wejściowych:


- wyznaczenie i analiza parametrów opisowych rozkładu (miary przeciętne, miary dyspersji, miary asymetrii, miary koncentracji),


- ocena stopnia i kierunku współzależności między zmiennymi wyjściowymi.


5. Dobór optymalnego podzbioru zmiennych diagnostycznych:


- wyeliminowanie zmiennych quasi - stałych,


- analiza struktury macierzy korelacji,


- ustalenie końcowej listy zmiennych.


6. Porównywanie obiektów w ramach analizowanych układów zmiennych:


- wybór metody porównania,


- określenie sposobu normalizacji zmiennych,


- ustalenie miar podobieństwa,


- porównanie obiektów za pomocą wybranej metody.


7. Analiza i interpretacja wyników, sformułowanie wniosków końcowych.


SKALE POMIARU


 • skala nominalna

 • przyporządkowuje poszczególnym wartościom cechy wyłącznie nazwy

 • pozwala ona jedynie na stwierdzenie identyczności lub różnic porównywanych obiektów oraz zliczyć obiekty identyczne i różne

 • przykładem pomiaru na tej skali jest przyporządkowanie płci (kobieta, mężczyzna) porównywanym ze względu na tą cechę osobom
 • skala porządkowa (rangowa)

 • pozwala nie tylko na zróżnicowanie obiektów lecz także porównywanie wartości zmiennych zaobserwowanych w obiektach (liniowe porządkowanie obiektów)

 • nie pozwala określić odległości między obiektami

 • umożliwia w efekcie zliczanie obiektów uporządkowanych (liczby relacji równości (identyczności), równości, większości i mniejszości)

 • typowym przekładem tego typu cech jest poziom wykształcenia.
 • skala przedziałowa (interwałowa)

 • pozwala dodatkowo, w stosunku do skali porządkowej, obliczyć odległości między obiektami, dokonując pomiaru cech za pomocą liczb rzeczywistych

 • dla skali tej możliwe jest, obok operacji arytmetycznych dopuszczalnych dla skal o mniejszej mocy, także dodawanie i odejmowanie

 • wartość zerowa na tej skali ma charakter umowny (np. 0o w skali Celsjusza), co prowadzi do zachowania różnic między wartościami cechy przy zmianie jednostek miary

 • przykładem zmiennych, dla których pomiar dokonywany jest na skali przedziałowej są dochody gospodarstw domowych
 • skala ilorazowa (stosunkowa)

 • ma podobny charakter jak skala przedziałowa, z tym występuje na niej zero bezwzględne (zero ogranicza lewostronnie zakres tej skali)

 • można na tej skali obok operacji dopuszczalnych na skalach słabszych dokonywać także dzielenia i mnożenia, a tym samym przedstawiać dowolną wartość cechy danego obiektu jako wielokrotność wartości cechy dla innego obiektu

 • zmienną mierzoną na takiej skali jest na przykład wiek czy też waga osóbDOBÓR OPTYMALNEGO PODZBIORU ZMIENNYCH DIAGNOSTYCZNYCH


OGÓLNE ZASADY DOBORU ZMIENNYCH • kryteria pozastatystyczne (merytoryczne i formalne)
 • kryteria statystyczneKRYTERIA MERYTORYCZNE • istotność z punktu widzenia analizowanych zjawisk
 • wyczerpanie zakresu zjawisk
 • logiczność wzajemnych powiązań
 • zachowana proporcjonalność reprezentacji zjawisk cząstkowychKRYTERIA FORMALNE • ilościowy charakter zmiennych, czyli możliwość wyrażania poziomu zmiennej za pomocą liczb
 • dostępność danych
 • kompletność danych dla wszystkich obiektów
 • ekonomiczność, czyli koszty zebrania danychKRYTERIA STATYSTYCZNE • zdolność dyskryminacyjna zmiennych, czyli ich zmienność względem badanych obiektów
 • pojemność (potencjał) informacyjny zmiennych, czyli stopień ich skorelowania z innymi zmiennymi
 • stopień trudności w osiąganiu przez zmienne wysokich wartościMETODY DOBORU MERYTORYCZNO-FORMALNEGO


burza mózgów


 • opiera się na swobodnej wymianie poglądów w niewielkich zespołach osób, dobranych ze względu na znajomość badanego zjawiska
 • w klasycznej burzy mózgów tworzone są dwa zespoły zadaniowe
 • zespół twórczy ma za zadanie zaproponowanie jak największej liczby potencjalnych zmiennych diagnostycznych
 • rolą drugiego zespołu, oceniającego, jest dokładna analiza i ocena przygotowanej przez zespół twórczy wstępnej listy potencjalnych zmiennych diagnostycznych i przedstawienie ostatecznej listy potencjalnych zmiennych diagnostycznychmetoda delficka


 • jest metodą grupowego rozwiązywania problemów lecz nie w trakcie wspólnych sesji lecz drogą ankietowania ekspertów w danej dziedzinie
 • eksperci formułują swoje propozycje z zachowaniem anonimowości
 • procedurę ankietowania powtarza się wielokrotnie, stopniowo ustalając listę potencjalnych zmiennych diagnostycznychANALIZA ZDOLNOŚCI DYSKRYMINACYJNEJ


Klasyczny współczynnik zmienności:


, j=1,2,...,m,


gdzie:

- średnia arytmetyczna wartości j-tej zmiennej, przy czym:

,


- odchylenie standardowej j-tej zmiennej, przy czym:

.


Pozycyjny współczynnik zmienności:


, j=1,2,...,m,


gdzie:

- mediana j-tej zmiennej, przy czym:


,


- medianowe odchylenie bezwzględne j-tej zmiennej, przy czym:


, i=1,2,...,n; j=1,2,...,m.


ANALIZA POTENCJAŁU INFORMACYJNEGO


Metoda parametryczna


 1. Wyznaczamy macierz korelacji zmiennych.
 1. Ustalamy arbitralnie pewną progową wartość współczynnika korelacji, którą oznaczamy przy r* taką, że 0<r*<1. Najczęściej przyjmuje się r*=0,5 lub też w oparciu o formuły:


, j,j’=1,2,...,m,

,

gdzie:

- wartość odczytana z tablic dystrybuanty rozkładu t-Studenta dla n-2 stopni swobody oraz przyjętego poziomu istotności .


 1. Wyznaczamy sumę wartości bezwzględnych elementów każdej kolumny (lub każdego wiersza) macierzy R:
 1. Znajdujemy kolumnę (odpowiednio – wiersz), dla której powyższa suma jest największa:
 1. W kolumnie (wierszu) wyróżniamy elementy przewyższające co do modułu wartość r*, czyli takie , żeoraz odpowiadające tym elementom wiersze (kolumny). Zmienną, która odzwierciedla ta kolumna (ten wiersz) uważa się za pierwszą zmienną centralną, zaś zmienne reprezentowane przez wyróżnione wiersze (kolumny) – za jej zmienne satelitarne, czyli takie zmienne, że ich podobieństwo do cechy zmiennej jest nie mniejsze niż r*. W ten sposób uzyskujemy pierwszą grupę (skupienie) zmiennych.


 1. Z macierzy R wykreślamy wyróżnione kolumny i wiersze, otrzymując w ten sposób zredukowaną macierz korelacji.
 1. Kontynuujemy postępowanie opisane w punktach 1–4 aż do wyznaczenia zbioru zmiennych diagnostycznych. Do dalszej analizy pozostawiamy zmienne centralne oraz zmienne izolowane (tworzące tzw. bazowy układ cech), czyli zmienne nienależące do żadnej z otrzymanych grup.Metoda odwróconej macierzy korelacji


 1. Wyznaczanie macierzy odwrotnej do macierzy korelacji o postaci:


, j,j’=1,2,...,m,


gdzie:

,


przy czym:

– macierz zredukowana po usunięciu z niej j-tego wiersza i j’-tej kolumny.

– wyznaczniki odpowiednio macierzy R i Rjj’.


 1. Ustalamy wartość krytyczną elementów diagonalnych macierzy R-1, najczęściej na poziomie (elementy diagonalne przyjmują wartości z przedziału ).
 1. Wyszukujemy elementy diagonalne macierz R-1, spełniające nierówność:


.


Zmienne, które spełniają powyższy warunek powodują złe uwarunkowanie numeryczne macierzy R.


 1. Redukujemy zbiór dopuszczalnych zmiennych diagnostycznych usuwając z niego zmienne spełniające warunek sformułowany w kroku 3 uzyskując w ten sposób zbiór zmiennych diagnostycznych.WAŻENIE ZMIENNYCH DIAGNOSTYCZNYCH


Metoda punktowa


 1. Przyjmujemy założenia:

 • mamy p punktów do podziału między m zmiennych (przy czym p jest liczbą dodatnią),

 • przez ph oznaczamy nieujemną liczbę punktów przyznanych przez h-tego eksperta zmiennej Xj, przy czym spełniona jest równość:

, h=1,2,...,k.


 1. Na podstawie wyników ocen wszystkich ekspertów budujemy macierz:


, h=1,2,...k; j=1,2,...,m

 1. Obliczamy średnią ocenę każdej zmiennej:

, j=1,2,...,m.

 1. Ponieważ
wagi zmiennych określamy jako:

, j=1,2,...,m


przy czym spełniają one wymogi:

(wymóg niekonieczny)


Metoda GVP 1. Przyjmujemy założenia, że o wadze zmiennej decydują:
 • stopień zróżnicowania zmiennej w badanych obiektach (stopień dyskryminacji obiektów),

 • stopień skorelowania zmiennej z innymi zmiennymi (zasób informacji o obiektach).
 1. Stopień dyskryminacji obiektów oceniamy za pomocą następującej formuły:


 1. Zasób informacji o obiektach szacujemy według wzoru:
gdzie:

- współczynnik zmienności j-tej zmiennej,

- współczynnik korelacji pomiędzy j’-ą i j-tą zmienną,

r* - wartość progowa współczynnika korelacji, przyjęta na poziomie 0,5.


 1. Ostateczna formuła wagi dla zmiennych przyjmuje postać:  1   2   3   4   5   6   7

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Metody wielowymiarowej analizy porównawczej iconStatystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej 220570-0090

Metody wielowymiarowej analizy porównawczej icon2. 1 Rozwój I znaczenie metod analizy wielowymiarowej

Metody wielowymiarowej analizy porównawczej iconRóżne sposoby odniesień do motywu ars poetica. Rozwiń temat na przykładzie analizy I interpretacji porównawczej utworów

Metody wielowymiarowej analizy porównawczej iconRozporządzenie Komisji (WE) nr 1883/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r ustanawiające metody pobierania próbek I metody analizy do celów urzędowej kontroli dioksyn I dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (pcb) w środkach spożywczych (Tekst mający znaczenie dla eog)

Metody wielowymiarowej analizy porównawczej iconMetody analizy dynamiki zjawisk masowych

Metody wielowymiarowej analizy porównawczej iconMetody opracowania I analizy wyników pomiaróW. Cz. 1

Metody wielowymiarowej analizy porównawczej iconProcesy demograficzne I metody ich analizy

Metody wielowymiarowej analizy porównawczej iconMetody reprezentacji, przetwarzania I analizy obrazów w medycynie

Metody wielowymiarowej analizy porównawczej icon0. Metody komputerowej analizy I przetwarzania danych medycznych

Metody wielowymiarowej analizy porównawczej icon1. Przedmiot: metody analizy rynku; Wymagania wstępne

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom