Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Neofilologii
Pobierz 25.65 Kb.
NazwaNazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Neofilologii
Data konwersji21.10.2012
Rozmiar25.65 Kb.
TypDokumentacja
Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Neofilologii

Nazwa kierunku (nazwa specjalności): Filologia (rosyjska)

Specjalizacja: przekładoznawcza

Poziom kształcenia: Studia wyższe I stopnia stacjonarne

Nazwa przedmiotu: Literatura rosyjska w przekładach polskich

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: historia literatury rosyjskiej.

Semestr: 6

Liczba godzin: 26 godz. audytoryjnych

Liczba punktów ECTS: 2

Założenia i cele przedmiotu: ćwiczenie umiejętności analizy przekładoznawczej dzieła literackiego.

Metody dydaktyczne: analiza dzieła literackiego, dyskusja

Forma zaliczenia: sprawdzian

Treści programowe


 1. Ludowe bajki rosyjskie zebranie przez A.Afanasjewa. Problemy gatunkowe, typy bajek, środki artystyczne w bajkach ludowych, archetypy. Mowa bajek. Porównanie z polskimi bajkami ludowymi – wspólne wątki. Próby własnego przekładu wybranych bajek.

 2. Bajki I.Kryłowa. Historia bajek zaczynając od Ezopa. Problemy gatunkowe. Pomiędzy klasyczną poetyką normatywną a dydaktycznymi założeniami. Język bajek Kryłowa.Sens alegoryczny bajki. Tłumaczenia prezentujące, adaptujące i deformujące. Przekłady F.S Dmochwskiego, S.Baryczki, S.Kaczkowskiego, T.Łopalewskiego.

 3. Historia przekładu poematu Eugeniusz Oniegin A.Puszkina na język polski. Analiza porównawcz przekładów A.Ważyka i J.Tuwima. Poziom rytmiczno-brzmieniowy poematu. Strofa onieginowska. Nacechowanie semantyczne rymów.

 4. Proza A.Puszkina w języku polskim na przykładzie powieści „Dubrowski”. Analiza

 5. porównawcza środków artystycznych tekstu oryginału i przekładu. Plusy i minusy degradacji tekstu tłumaczenia S. Pollaka.

 6. Mistrzowstwo przekładu dramatu. „Rewizor” N. Gogola w tłumaczeniu J.Tuwima. Dominanta translatologiczna. Tłumaczenie komizmu.

 7. Tłumaczenie tłumaczenia: M. Lermontow – tłumacz G.Byrona. Z. Bieńkowski – tłumacz M.

 8. Lermontowa. Przykład poetyckeij improwizacji (подражание) na przykładzie

 9. Umierającego gladiatora” (z części CXLI pieśni IV Harolda G. Byrona).

 10. Typy tłumaczenia i charakterystyka typów epitetów w oryginale i tłumaczeniach.

 11. 7. Poemat „Dwunastu” A. Błoka. Perspektywa historyczna. Różnorodność konwencji i wyborów

 12. translatologicznych. Poetyka, język, przesłanie utworu. Tłumaczenia S. Pollaka,

 13. W.Woroszyłowskiego. J.Waczkowa.

 14. 8. Tłumaczenie poezji „kobiecej”. A. Achmatowa w polskich tłumaczeniach S.Pollaka, A.

 15. Geishtor, A. Kamieńskiej, L. Podgórskiego-Okołów. Punktuacja w poetyckich utworach rosyjskiej poetki i w tłumaczeniach.

 16. Tłumaczenia krótkiej formy narracyjnej. Opowiadania M. Zoszczenki. Poetyka skazu. Kontekst obyczajowo-historyczny. Propozycje translatoryczne E. Siemaszkiewicz, S.Pollaka oraz W. Woroszczylskich.

 17. A. Czechow w języku polskim. Problem tłumaczenia „nieprzetłumaczlnych” wyrazów, nazwisk bohaterów. Tłumaczenie „niedomówienia” w wypowiedziach czechowskich bohaterów w przekładach M. Dąbrowskiej, N. Gałczyńskiej.

 18. Problematyka przekładu poezji śpiewanej. B. Okudżawa i jego polscy tłumacze. W.

 19. Dąbrowski, A. Drawicz, Z. Fedecki, W. Młynarski, W. Woroszylski.

 20. W kręgu postmodernizmu rosyjskiego. Generation „П” W. Pielewina. Wybór konwencji translatologicznej. Aspekt kulturowy. Język współczesnje reklamy. Tłumaczenie E.

 21. Rojewskiej-Olejarczuk.


Teksty literackie w języku rosyjskim:

 1. Афансьев А., Русские народные сказки в 3х томах, Москва 1964.

 2. Ахматова А., Лирика, М. 1989.

 3. Блок А., Избранные сочинения, т. 2, М.1984.

 4. Зощенко М., Сочинения 1920-е годы, СПб 2000.

 5. Крылов И.. Басни, М.1950.

 6. Крылов И., Сочинения, М. 1969.

 7. Лермонтов М., Избранные сочинения, М. 1972.

 8. Окуджава Б., Стихи и песни, Краков 1999.

 9. Пелевин В., Generation „П”, М. 2003.

 10. Пушкин А., Избранные сочинения, т. 2, М. 1980.

 11. Чехов А., Повести и рассказы, М.1978.Teksty literackie w języku polskim:

 1. Achmatowa A., Poezje (Wybór i posłowie J. Szymak-Reiferowa), Wyd. 2, Kraków 1986.

 2. Błok A., Poezje, opracował i wstepem opatrzył S.Pollak, W.1967.

 3. Błok A., Poezje wybrane, wyboru dokonał i wstępem opatrzył W.Słobodnik, W.1969.

 4. Błok A., Dwunastu, w: Poeci rosyjscy w przekładach A. Sandauera, W.1987.

 5. Błok A., Dwunastu, przeł, J.Waczków, W.1977.

 6. Błok A., Dwunastu, przel. B. Drozdowski, „Poezja” 1977, nr.44.

 7. Błok A., Dwunastu, przeł. B. Dohnalik, „Nowy wyraz” 1980, nr.10.

 8. Gogol N., Rewizor, przeł. J. Tuwim. Wr.1966.

 9. Czechow A., Końskie nazwisko i inne opowiadania, W.1976.

 10. Kryłow I., Bajki wybrane, opracował i wstępem opatrzył S.Pollak, W.1951.

 11. Kryłow I., Bajki, przeł. S. Kaczkowski, S. Koma, T. Łopalewski, wstęp i komentarze B. Galster, Wr.1961.

 12. Michał Lermowntow, Wybór poezji. Wstęp i komentarze W. Jakubowski, Wr-W-Kr-Gd 1972.

 13. Okudżwa B., Pieśni, ballady, wiersze, Kr.1999.

 14. Pielewin, W. Generation „П”, W. 2002.

 15. Puszkin A., Eugeniusz Oniegin, przeł. A. Ważyk, Wr.1973.

 16. Puszkin A., Eugeniusz Oniegin, przeklad J. Tuwima, A. Ważyk, W.1972.

 17. Zoszczenko M., Punkt widzenia, W.1985.

 18. Zoszczenko M., Bądź człowiekiem, towarzyszu!, przeł. N. i W. Woroszylscy, Gd. 1993.

Opracowania:

 1. Balcerzan E., Przekład w badaniach literackich, w zbiorze: Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in., Wr. 1992.

 2. Balcerzan E., Tłumacz i tłumaczenia [w:] Oprócz głosu. Szkice krytycznoliterackie, W.1971.

 3. Balcerzan E., (red.) Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego, Wr. 1984.

 4. Barańczak S., Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tlumacza poezji z dołączeniem małej antologii przekladów, Poznań 1992.

 5. Dąmbska-Prokop U., (red.) Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa 2000.

 6. Dedecius K., Notatnik tłumacza, przeł. J.Prokop, Kr. 1974.

 7. Fast P., Żemła K. (red.), Przekład w historii literatury [w:] Studia o przekładzie pod red. P. Fasta, nr.12, Katowice 2002.

 8. Gomulicki J.W., Z „rosyjskiego” Juliana Tuwima, „Twórczość” 1955, nr. 2.

 9. Krzysztofiak M., Przekład literacki a translatologia, Poznań 1999.

 10. Kuś B., Poezja rosyjska w polskim życiu literackim przełomu XIX i XX wieku, Wr. 1979.

 11. Legeżyńska A., Tłumacz i jego kompetencje autorskie, W.1999.

 12. Legeżyńska A., Kryłow po polsku. Teoretyczne problemy tłumaczenia bajki, „Pamietnik Literacki” 1980, z.1.

 13. Łazarczyk B., Sztuka translatorska Juliana Tuwima. Przekłady z poezji rosyjskiej, Wr. 1979.

 14. Matlak-Piwowarska D., Rosyjska poezja romantyczna w polskim życiu literackim lat 1822-1863, Wr.1950.

 15. Toporowski M., Puszkin w Polsce, W.1950.

 16. Tuwim J., Pegaz dęba, panopticum poetyckie, W.1950.

 17. Tuwim J., Z rosyjskiego, W.1954.

 18. Zbyrowski Z., Wokół dziejów poematu Aleksandra Błoka „Dwunastu” w Polsce, „Slavia Orientalis” 1962, nr. 2.

 19. Szemczuk-Jurska M., Przekład-interpretacja czy praca rzemeślnicza? O dwóch tłumaczeniach „Requiem” Anny Achmatowoj [w:] „Recepcja, Transfer, Przekład”, Wrocław 2002.

 20. Серкова Н.И., Функции пунктуации и проблема художественного перевода [в:] Прблемы функционирования языковых единиц, Хабаровск 1997.

 21. Ковтунова И.И., Поэтика пунктуации (функция тире) [в:] „Язык как творчество”, М. 1996.

 22. Баевский В.С., Пунктуация как отражение нравственных и религиозных исканий [в:] „Риторика-лингвистика”, Смоленск 2003, № 4.

 23. Канафьева А.В., О функциях авторской пунктуации [в:] „Вопросы лингвистики”, Москва 1998, вып. 2, с. 67-78.

 24. Валгина Н.С., Необычное … в необычном (заметки о пунктуации А.Ахматовой) [в:] „Русская речь”, 1979. № 6, с. 22-29.

 25. Эко У., Два типа интерпретации [в:] „Новое литературное обозрение”, 1996. № 21. c.10-22.

 26. Эпштейн М., Истоки и смысл русского постмодернизма [в:] „Звезда”, 1996. № 8. c.166-189.

 27. Затонский Д., Вклад Чехова, [в:] „Иностранная литература”, 1980, № 5.

28. Творчество Чехова: Сборник статей. Вып. 3, Ростов-на-Дону 1978.


Osoba prowadząca: dr Lesława Korenowska

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Neofilologii iconNazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Neofilologii

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Neofilologii iconNazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Neofilologii

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Neofilologii iconNazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Neofilologii

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Neofilologii iconNazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Neofilologii

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Neofilologii iconNazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Neofilologii

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Neofilologii iconNazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Neofilologii

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Neofilologii iconNazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Neofilologii

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Neofilologii iconNazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Neofilologii

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Neofilologii iconNazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Neofilologii

Nazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Neofilologii iconNazwa jednostki organizacyjnej: Instytut Neofilologii

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom