Temat: Moja rodzina na co dzień I w święta
Pobierz 100.82 Kb.
NazwaTemat: Moja rodzina na co dzień I w święta
Data konwersji21.10.2012
Rozmiar100.82 Kb.
TypDokumentacja
SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO PROWADZONEJ W KLASIE V W DNIU 18. 03. 2002 r.

LICZBA UCZNIÓW: 13

TEMAT: Moja rodzina na co dzień i w święta

CEL OGÓLNY: Wzmacnianie więzi emocjonalnej w rodzinie.

CELE OPERACYJNE:

- uczeń uświadamia sobie zależności między zdobytym doświadczeniem a sposobem widzenia przez ludzi spraw i wydarzeń;

- doskonali technikę opowiadania;

- potrafi zredagować życzenia okolicznościowe;

- stosuje wielkie litery w nazwach świąt i zwrotach grzecznościowych;

- potrafi okazać serdeczność rodzinie.

METODA: techniki i strategie dramowe: film, pogadanka FORMA PRACY: indywidualna, grupowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tekst E. M. Letki pt: Moja rodzina odbity na ksero,

kartki z bloku, flamastry, słowniki ortograficzne, wzory życzeń, plansza Święta [w:] To lubię. Teksty i zadania.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

I Faza wprowadzająca:

1. Uczniowie prezentują przyniesione z domu przedmioty lub (i) zdjęcia, rysunki, które przypominają im rodzinę. Uzasadniają, dlaczego właśnie taki przedmiot wybrali i jaki uczucia czy wspomnienia on wywołuje.

II Faza realizacji:

1. Odczytanie przez nauczyciela opowiadania Moja rodzina. Ustalenie osoby "opowiadacza" (chłopiec chodzący do szkoły, bliźniaczy brat Gabrysia), wskazanie przedmiotów, które są dla niego znakiem rodziny (np. klucz do mieszkania, zdjęcie mamy jako małej dziewczynki, telewizor), porównanie ich z rzeczami i rysunkami przyniesionymi przez uczniów.

2. Ciche czytanie tekstu przez dzieci - szukanie informacji o rodzinie ukazanej w opowiadaniu (z ilu osób się składa, gdzie one mieszkają, w jakich żyją stosunkach). Notatka.

3. Nadawanie tytułów poszczególnym częściom opowiadania - zapis na tablicy i w zeszytach.

4. Działania dramowe: opowiadanie w roli, tworzenie żywego obrazu rodziny.

Nauczyciel dzieli klasę na kilka grup. Każda z nich przygotowuje żywy obraz

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO

PROWADZONEJ W KLASIE V

W DNIU 15.04.2002

TEMAT: JAK POWSTAWAŁ ŚWIAT I BOGOWIE WEDŁUG MITOLOGII

CELE OPERACYJNE:

- utrwala znajomość treści mitu;

- czyta tekst ze zrozumieniem;

- posługuje się zdobytymi informacjami;

- popiera swą wypowiedź cytatem;

- poszerza zasób słownictwa o terminy mitologiczne (nazwy bogów);

- systematyzuje zdobyte wiadomości w postaci drzawka genealogicznego;

- zna funkcje bogów;

- posługuje się słownikami;

- prezentuje swoją pracę

METODA: pogadanka, puzzle, ćwiczenia FORMA PRACY: grupowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: J. Parandowski, Chaos, Gaja i bogowie [w:] To lubię.

Teksty i zadania, kolorowe kwiatuszki, rysunki przedstawiające drzewo, kartki z nazwami bogów, karteczki z drzewkami, elementy układanki, Słowniki mitów i tradycji kultury, Słownik kultury antycznej, arkusz papieru, klej, masa mocująca.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Zapisanie tematu.

2. Przypomnienie co to jest drzewo genealogiczne.

3. Praca w grupach: I ETAP.

Z treścią mitu uczniowie zapoznali się w domu, stąd zbędne jest odczytanie go na lekcji. Uczniowi losują kolorowe kwiatuszki, od tego jaki kolor wylosują zależy w jakiej będą grupie. Znaczki przyklejają do ubrania. Następnie każda grupa otrzymuje rysunek przedstawiający drzewo, kartki z nazwami bogów i klej. Zadanie uczniów polega na stworzeniu drzewa genealogicznego bogów i omówieniu go (cytaty). W tym celu grupa wybiera osobę, która ją będzie reprezntowała.

Uczniowie mogą korzystać z podręcznika.

4. Prezentacja efektów.

5. Zawieszenie poprawnie wykonanej pracy lub prac na tablicy.

6. Notatka.

Dzieci otrzymują małe drzewka, uzupełniają je i wklejają do zeszytu.

7. Praca w grupach: II ETAP.

8. Każda grupa otrzymuje fragmenty układanki: na jednych kartkach są nazwy bogów na drugich ich funkcje. Zadanie uczniów polega na sprawdzeniu w słowniku i prawidłowym połączeniu nazwy boga z funkcją, którą pełnił.

9. Prezentacja.

10.Przyklejenie haseł na arkusz i przymocowanie do tablicy.

11 .Zapisanie rezultatów do zeszytu.

12.0cena najlepszej grupy lub najaktywniejszych uczniów.

13.Praca domowa: Przynieś na następną lekcję: kolorowe czasopisma, nożyczki, farby, kredki i klej.

H.Ewaluacja:

Napisz na kwiatuszku, co podobało ci się na dzisiejszej lekcji, a na listeczku co ci się nie podobało. Przyklej kwiatki pod drzewem, które wisi na tablicy.

Scenariusz sporządziła i lekcję prowadziła: ^_—> . ^^, Ewelina Czop ^_—-----------—--

rodziny przedstawionej w opowiadaniu E. M. Letki. (

Zadania dla grup:

- ustalić, kto kim będzie w obrazie,

- wybrać sytuację z życia rodziny,

- omówić sposób jej prezentacji.

5. Na znak nauczyciela pierwsza grupa przedstawia swój obraz. Pozostali uczniowie rozpoznają osoby tworzące rodzinę Gabrysia, określając ich usytuowanie w obrazie i pozycję rodzinną. "Widzowie mogą też ożywić dowolną postać z obrazu by zadać jej pytanie: "O jakim wydarzeniu z życia rodziny chciałbyś nam opowiedzieć?" Podobnie są omawiane propozycje kolejnych grup.

6. Podanie tematu lekcji.

7. Rozmowa nauczyciela z uczniami o świętach rodzinnych. Zapisanie ważniejszych dat z kalendarza ściennego, np.

21 I-Dzień Babci

22 I - Dzień Dziadka 3 V - imieniny mamy 26 V - Dzień Matki

1 VI - Dzień Dziecka

23 VI - Dzień Ojca

24 XII - imieniny taty

8. Zasady stosowania wielkich liter w nazwach świąt (korzystanie za słownika ortograficznego).

Odpowiedź na pytania:

- Jak uczcić święta rodzinne?

- Dlaczego składamy bliskim życzenia?

9. Ćwiczenia redakcyjne: układanie życzeń z okazji świąt rodzinnych. Uczniowie dzielą się na grupy i na podstawie wzorów życzeń otrzymanych od nauczyciela wspólnie redagują życzenia okolicznościowe, np. dla babci, dziadka. Przypomnienie zasad stosowania wielkich liter w korespondencji (zwroty grzecznościowe). Odczytanie życzeń przez reprezentantów grup - wybór przykładów, które dzieciom najbardziej się podobały, zapisanie jednego z nich na tablicy i w zeszytach. Potrzeba okazywania sobie serdeczności na co dzień i od święta (wypowiedzi uczniów).

II Faza podsumowująca:

1. Obejrzyj w podręczniku planszę pt. Święta (str.87, 88).

2. Jakie święta oprócz rodzinnych są tam przedstawione?

3. Ocena pracy uczniów.

4. Praca domowa:

Wypisz z kalendarza święta religijne i państwowe. Pamiętaj o pisowni wielką literą.

5. Ewaluacja:

Odpowiedz na pytania, które znajdują się na kartkach.

Nauczyciel hospitujący______Scenariusz sporządziła i lekcję prowadziła

Ewelina Czop

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO PROWADZONEJ W KLASIE IV W DNIU 15. 04. 2003 r.

LEKCJA DWUGODZINNA LICZBA UCZNIÓW: 14

TEMAT: Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie - A. Mickiewicz

Przyjaciele

CEL OGÓLNY: zwrócenie uwagi uczniów na cechy prawdziwej przyjaźni

CELE OPERACYJNE:

— uczeń zna utwór A. Mickiewicza pt. Przyjaciele;

— potrafi czytać ze zrozumieniem tekst niewspółczesny;

— wyszukuje w tekście potrzebne informacje;

— odmienia rzeczownik przyjaciel przez przypadki i liczby;

— opowiada według planu;

— nazywa cechy bohaterów;

— wyraża własną opinię;

— zna właściwości gatunkowe bajki;

— potrafi wskazać w tekście morał.

METODA: praca z tekstem, komiks, pogadanka, dyskusja. FORMA PRACY: indywidualna, w parach, cała klasa.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: płyta gramofonowa z aktorską recytacją wiersza

A. Mickiewicza pt. Przyjaciele, tekst bajki [w:] To lubię. Teksty i zadania, (strona 116), duże i małe rysunki przedstawiające zdarzenia, paski z tytułami, klej, masa mocująca, karteczki z zapisaną częściowo notatką, w której należy uzupełnić wykropkowane miejsca, kolorowe kółka.

PRZEBIEG ZAJĘĆ: I Faza wprowadzająca:

1.Sprawy organizacyjno - porządkowe.

LWprowadzenie do tematu.

a) Uczniowie słuchają aktorskiej recytacji wiersza. Następnie czytają tekst

samodzielnie i podkreślają niezrozumiałe wyrazy i zwroty.

B) Zadaję pytania badające stopień zrozumienia i ilość przyjętych informacji:

— Kim są bohaterowie utworu?

— Co wiemy o ich życiu?

Jakie zdanie o Leszku i Mieszku mieli inni bohaterowie powiatu? Kto opowiada o przygodzie z niedźwiedziem? Odpowiedzi dzieci potwierdzają cytatami z tekstu bajki.

3. Zapoznaję uczniów z odmianą rzeczownika przyjaciel.

II Faza realizacji.

1. Przypinam do tablicy przygotowane wcześniej - w przypadkowej kolejności -rysunki i proszę uczniów aby:

uporządkowali je zgodnie z kolejnością wydarzeń;

dopasowali przygotowane tytuły do obrazków;

włożyli w usta bohaterów ich wypowiedzi.

Dla ułatwienia rozdaję każdemu komplet obrazków i tytułów. Po poprawnym

ułożeniu na tablicy uczniowie wklejająje do zeszytu.

2. Ustalamy, że tytuły obrazków stanowią punkty planu, według którego można o powiedzieć przebieg wydarzeń. Wybieram spośród ochotników jedną osobę, która ma opowiedzieć wydarzenia na podstawie komiksu.

3. Rozpoczynam rozmowę o bohaterach bajki. Punktem wyjścia jest tytuł pierwszego obrazka Czułe wyznania przyjaźni. Cechy Leszka i Mieszka zapisujemy w tabelce.

Leszek

- samolubny - podczas niebezpieczeństwa myślał tylko o sobie;

- fałszywy, obłudny, tchórzliwy;

- nie był prawdziwym przyjacielem.

Mieszek

- zaradny, sprytny, czego dowodem jest przechytrzenie niedźwiedzia;

- urny, bo liczył na przyjaźń Leszka;

- być może stanąłby w obronie przyjaciela.

4. Wprowadzenie problemu:

Co oznacza sformułowanie mieć przyjaciela lub być czyimś przyjacielem? - próba dyskusji, w trakcie której zachęcam uczniów do określenia, na czym polega prawdziwa przyjaźń.

Czy takim określeniem możemy nazwać więzy łączące Mieszka i Leszka? Jaka prawda kończy opowieść o Leszku i Mieszku?

5. Podanie i zapisanie tematu lekcji.

6. Zapoznaję uczniów z terminami: morał i bajka.

III Faza podsumowująca

1. Rozdaję karteczki z notatką do uzupełnienia.

2. Praca domowa.

Przygotuj się do recytacji wiersz Jana Brzechwy pt. Kwoka

3. Ewaluacja.

Rozdaję uczniom kolorowe kółka. Jeśli dzisiejsza lekcja im się podobała rysują na nich uśmiechniętą buzię, jeśli nie - smutną.

Nauczyciel hospitujący Scenariusz sporządziła i lekcję prowadziła

Ewelina Czop

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO PROWADZONEJ W KLASIE V W DNIU 5. 10.2001

LICZBA UCZNIÓW: 13 LEKCJA DWUGODZINNA

TEMAT: Porównujemy wiersz i legendę o bazyliszku.

CEL OGÓLNY: Uczą się dostrzegać podobieństwa i różnice

CELE OPERACYJNE:

- uczeń zna treść legendy;

- potrafi wskazać charakterystyczne cechy opisu;

- zna funkcje przymiotników;

- wskazuje je w tekście;

- potrafi opowiadać o przedstawionych wydarzeniach;

- zna inną wersję opowieści o bazyliszku;

- analizuje treść według szczegółowych dyspozycji;

METODA: pogadanka, przekład intersemiotyczny, analiza porównawcza FORMA PRACY: indywidualna, grupowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: M. Orłoń, J. Tyszkiewicz, Bazyliszek [w:]

Legendy i podania polskie, kserowki z opisem smoka, kolorowa kreda, mapa Warszawy, skserowane, małe mapki stolicy, T. Kubiak, Bazyliszek i Barbarka [w:] To lubię. Teksty i zadania,

PRZEBIEG ZAJĘĆ: I Faza wprowadzająca:

1. Sprawy organizacyjno - porządkowe.

2. Zapisanie tematu.

3. Z treścią legendy uczniowie mieli zapoznać się w domu, stąd zbędne jest odczytanie jej na lekcji.

4. Lekcję rozpoczynam od rozdania dzieciom (tym, które nie przyniosły książki) kserówek z opisem bazyliszka. Następnie czytam opis.

5. Po przeczytaniu dzieci dochodzą do wniosku, iż opis smoka jest tak dokładny, że można go narysować. Jednak przed przystąpieniem do rysowania ustalamy jeszcze kilka ważnych spraw m.in.

- Jakie będą nam potrzebne kolory? (czerwony, czarny, żółty)

- Czy w opisie są na pewno wszystkie potrzebne nam informacje?

- W jakiej kolejności są one podane? (wygląd ogólny, głowa, szyja, kadłub, nogi, łapy, oczy)

- Dlaczego oczy opisane są dopiero na końcu? (bo to u bazyliszka broń najgroźniejsza, nimi zabijał)

6. Dzieci wspólnie tworzą na tablicy kolorowy rysunek. Dochodzą do wniosku, że najbardziej pomagają im w rysowaniu przymiotniki.

11 Faza realizacji:

1. Następnie rozwieszam mapę Warszawy i rozdaję skserowane mapki. Uczniowie odszukują miejsca opisane w legendzie i zaznaczają je na swoich mapkach (Stare Miasto,Rynek, ulica Brzozowa, Świętojańska, Piwna, Bugaj).

2. Chętni opowiadają historię bazyliszka.

3. Recytacja wiersza Tadeusza Kubiaka, Bazyliszek i Barbarka.

4. Za pomocą pytań staram się zbadać stopień zrozumienia utworu:

- Kto mówi?

- Do kogo mówi?

- Jaki wygląda bazyliszek?

- Jak się zachowuje?

- Kim jest Barbarka?

- Jaki jest nastrój wiersz i co temu sprzyja?

- Jakie uczucia zostały wyrażone w wierszu?

- Kto kogo przestraszył?

II Faza podsumowująca:

1. Dzieci zauważają podobieństwa i różnice między wierszem a legendą. Zapisują

je w tabeli.

2.Praca domowa:

Moja walka ze smokiem (opowiadanie).

EWALUACJA:

Uczniowie siedząc w kręgu, dokonują podsumowania lekcji, kończąc takie zdania:

Dzisiaj nauczyłem się..........................................

Podobało mi się...................................................

Zmieniłbym.........................................................

Nauczyciel hospitujący Scenariusz sporządziła i lekcję prowadziła

__- Ewelina Czop

f

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO (ŚCIEŻKA EKOLOGICZNA) PROWADZONEJ W KLASIE V W DNIU 17. 05. 2001r.

LEKCJA DWUGODZINNA LICZBA UCZNIÓW: 13

TEMAT: Los zwierząt jest w naszych rękach.

CEL OGÓLNY: Ukazanie uczniom niektórych zagrożeń ekologicznych,

występujących we współczesnym świecie zwierząt oraz wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za ich los.

CELE OPERACYJNE:

- uczeń potrafi wcielać się w rolę;

- wyszukiwać w tekście potrzebne informacje;

- czytać ze zrozumieniem;

- poprawnie wypowiadać się na dany temat;

- odczytywać sens tekstów niewerbalnych;

- wyrażać własną opinię;

- rozwiązywać dany problem;

- wnioskować.

METODA: techniki i strategie dramowe: improwizacje głosowe i ruchowe uczniów w rolach, pogadanka, metaplan

FORMA PRACY: indywidualna, grupowa, cała klasa.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: kolorowe zwierzątka wykonane z papieru (origami),

albumy o ginących zwierzętach, encyklopedie, artykuł prasowy pt.: Targowisko niegodziwości, bajka I. Krasickiego, Ptaszki w klatce, plakat A. Pągowskiego, Circus [w:] To lubię. Teksty i zadania, arkusze papieru, mazaki, masa mocująca.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

I Faza wprowadzająca:

1. Sprawy organizacyjno - porządkowe.

2. Wprowadzenie do tematu.

Uczniowie losują przygotowane przez nauczyciela zwierzątka wykonane techniką origami. Każdy z nich ma przedstawić je ruchowo i głosowo. Wiadomości na temat wybranego zwierzęcia mogą uzyskać z dostępnych na lekcji albumów i encyklopedii. Na przygotowanie prezentacji mają około 7 minut. Po tym czasie ochotnicy wchodzą w rolę "swojego" zwierzaka prezentując jego

zachowanie i charakterystyczne głosy. Uczniowie oglądający improwizacje oceniają stopień podobieństwa z oryginałem.

Zakomunikowanie dzieciom, że prezentowane zwierzęta należą do gatunków wyginających. Zapisanie (na tablicy i w zeszytach) ich nazw i słownictwa określającego ich zachowanie.

II Faza realizacji:

1. Uczniowie samodzielnie odczytują artykuł prasowy pt: Targowisko niegodziwości (podręcznik, str. 144).

2. Wywiązuje się rozmowa na temat odpowiedzialności człowieka za los zwierząt.

3. Odczytanie bajki I. Krasickiego pt.: Ptaszki w klatce (podręcznik str. 145).

4. Interpretacja bajki mająca na celu pokazanie dwóch postaw ludzkich wobec niewoli. Notatka może wyglądać np. tak:

CZYŻYK I CZYŻYK II

pyta się odpowiada

dziwi się ' płacz

chwali wygodną klatkę nie godzi się na klatkę

urodził się w klatce urodził się na wolności

nie zna innego życia zna inne życie

zgoda bunt

5. Obserwacja plakatu A. Pągowskiego Circus pod kątem: kolorystyki, tworzących obraz detali i relacji między nimi. Próby wytłumaczenia plakatu - metafory Pągowskiego (cyrk to takie miejsce, gdzie dzieją się rzeczy absurdalne, absurdalnie przeciwne prawom natury, a zwłaszcza prawu zwierząt do bycia sobą).

III Faza podsumowująca:

1. Tak szeroki temat wymaga uporządkowania. Pomoże w tym metaplan. Problem, który chcemy rozwiązać brzmi: Czy człowiek może pomóc zwierzętom? Dzielę klasę na dwie grupy. Pierwsza skupia się na pytaniu: Jak jest? , druga: Jak być powinno? Efekt pracy grup zostaje zapisany na dużych arkuszach papieru. Punkty Dlaczego nie jest tak jak być powinno? oraz Co trzeba zrobić, aby było tak jak być powinno ? opracowuje cała klasa i zapisuje na arkuszach. Zapisanie efektów do zeszytów.

2. Ocena pracy uczniów.

3. Praca domowa

Wykonaj plakat nawołujący ludzi do niesienia pomocy ciemiężonym zwierzętom.

4. Ewaluacja

Na otrzymanych zwierzątkach napisz, co sądzisz o dzisiejszej lekcji. Następnie przyklej je na zielony karton wiszący na tablicy (możesz narysować jakiś element jego naturalnego środowiska)

Nauczyciel hospitujący Scenariusz sporządziła i lekcję prowadziła

Ewelina Czop

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Temat: Moja rodzina na co dzień I w święta iconKonkurs: „moja rodzina albo moja wymarzona rodzina”

Temat: Moja rodzina na co dzień I w święta iconTemat: Miłość od święta czy na co dzień?

Temat: Moja rodzina na co dzień I w święta iconProjekt „Savoir vivre na co dzień I od święta” Jaki jest temat/problem projektu? Skąd pomysł na projekt?

Temat: Moja rodzina na co dzień I w święta iconMoja Rodzina Wielopokoleniowa”

Temat: Moja rodzina na co dzień I w święta iconMoja rodzina- ankieta (młodzież)

Temat: Moja rodzina na co dzień I w święta iconMoja rodzina- ankieta (dorośli)

Temat: Moja rodzina na co dzień I w święta iconTemat: Moja niewypowiedziana tęsknota „ do kraju tego” K. C. Norwid: Moja piosnka ( II )

Temat: Moja rodzina na co dzień I w święta iconTemat: Moja okolica – moja mała ojczyzna. Uczestnicy: uczniowie Gimnazjum w Jarnołtowie

Temat: Moja rodzina na co dzień I w święta iconRegulamin Konkursu,,Moja Rodzina Wielopokoleniowa

Temat: Moja rodzina na co dzień I w święta iconRegulamin konkursu "Moja rodzina podczas wspólnej zabawy"

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom