Nauczanie multimedialne. Propozycje metod pracy na lekcjach języka obcego
Pobierz 150.23 Kb.
NazwaNauczanie multimedialne. Propozycje metod pracy na lekcjach języka obcego
Data konwersji04.09.2012
Rozmiar150.23 Kb.
TypDokumentacja
Ormiana Ćwirko-Białas

Nauczanie multimedialne. Propozycje metod pracy

na lekcjach języka obcego.„Zwróć uwagę, jak uczą się twoi uczniowie ,(…) większość absolwentów szkół średnich spędziła 10 tysięcy godzin rozmawiając przez komórkę i około 20 tysięcy godzin przed telewizorem. Dzieci i młodzież (7-14 lat) spędzają średnio 49,5 godz. miesięcznie przed komputerem. (……)39%amerykańskich absolwentów szkół średnich twierdzi, że edukacja szkolna będzie mieć wpływ na sukces w ich życiu. Czy wierzysz w to, że opinie polskich uczniów mogą być inne niż ich amerykańskich kolegów?(…..)Angażować uczniów, nie rozwścieczać!(…..)Dlaczego? Dlaczego nie wykorzystać nowych technologii , które uczniowie tak kochają, do bardziej efektywnego docierania do nich? Do efektywnego nauczania?(…)Na świecie jest już w użytku ponad 100 milionów iPodów (…..) Czy wykorzystujesz 3W w nauczaniu swych uczniów? 3W=Whatever+Whenever+Wherever; uczymy się cokolwiek robiąc, w każdej chwili, gdziekolwiek jesteśmy(….)” (A stąd już tylko krok do zrozumienia idei permanentnej edukacji, tzw. LLL-Life-Long-Learning – dod. autorki tego artykułu). To jedynie fragmenty znanej w środowisku oświatowym prezentacji edukacyjnej pt. „Pay attention” , nie ma więc żadnych wątpliwości, iż nauczyciel winien być zmotywowany do nauczania multimedialnego. I tak często jest.

Komputery, odtwarzacze mp3, DVD, radio, telewizja i Internet wykorzystywane do przekazu różnego typu informacji zawierającej tekst, grafikę, dźwięk czy obraz wideo może w znacznym stopniu wspomóc uczniów na każdym poziomie edukacji. Zastosowanie tych urządzeń i technologii w szkołach wpływa na zmianę procesu nauczania. Umiejętne wykorzystanie ICT (technologii informacyjno-telekomunikacyjnych) pozwala na zmianę dotychczasowej koncepcji prowadzenia zajęć szkolnych, a co za tym idzie zmianę ich jakości. To w dzisiejszych czasach proces nieunikniony.

Nauczyciel najczęściej preferuje więc podawanie materiału polisensorycznie, tzn. wzrokowo, słuchowo, ruchowo, gdyż każdy człowiek różni się preferencjami sensorycznymi. Pożądane jest kreatywne nauczanie przy aktywizowaniu obu półkul mózgowych uczniów; łączenie słowa, faktów z emocjami, kolorami i muzyką, wykorzystywanie wyobraźni. Realizacja procesu kształcenia innych polega na doborze odpowiedniej strategii nauczania, dostrzeżeniu różnic i indywidualnych przyzwyczajeń, umiejętności, a nawet sposobu i tempa przyswajania wiedzy.

Na lekcjach języka obcego nauczyciel dąży do zrealizowania celów nauczania multimedialnego na dwóch płaszczyznach: pedagogicznej i językowej. Na płaszczyźnie pedagogicznej ma miejsce :

-indywidualizowanie uczenia się, wspieranie autonomii ucznia-gotowości do przejęcia odpowiedzialności za własna naukę, w celu sprostania własnym potrzebom , wynikiem czego jest chęć i zdolność do działania niezależnie lub we współpracy z innymi,

–zachęcenie uczniów do korzystania z Otwartych Zasobów Edukacyjnych (ang. Open Educational Resources , OER), materiałów dostępnych w Internecie wraz z możliwością ich dalszego wykorzystania (przy zalecanym wykorzystaniu tzw. wolnych licencji), co uczy umiejętności wyszukiwania, oceniania, interpretacji określonych treści oraz uświadamia potrzebę i zalety dzielenia się wiedzą,

-zmiana stosunku emocjonalno-motywacyjnego do procesu uczenia się związana z dostępem do nowoczesnych źródeł wiedzy, zerwanie z przewagą słowa mówionego i druku na korzyść występowania wielu „ języków ” i aktywizowaniem ucznia przy pomocy multimediów.

Na płaszczyźnie językowej odbywa się:

-symultaniczne rozwijanie poszczególnych sprawności językowych,

-doskonalenie szczególnie zaniedbywanej w nauczaniu gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym sprawności, jaką jest rozumienie ze słuchu,

-korekta wymowy,

-przeniesienie treści realioznawczych na grunt zajęć szkolnych,

-przekazywanie informacji gramatycznych , wzbogacanie zasobów leksykalnych i stosowanie tego w praktyce,

-kontrola kompetencji językowych (również przed egzaminem gimnazjalnym i maturalnym)

analiza poziomu przygotowania i osiągnięć uczących się.

Cele te z powodzeniem uda się osiągnąć poprzez umiejętne stosowanie poniższych metod pracy nauczania multimedialnego na zajęciach języka obcego.


Nowoczesne nauczanie języków obcych rozpoczyna się już od tak popularnej wśród młodzieży metody korzystania z podcastów – formy internetowej publikacji treści multimedialnych. Autentyczność ciągle aktualizowanych materiałów wzbogaca treść zajęć, których głównym celem jest rozwijanie sprawności językowych tj. rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, mówienia oraz pisania. Istnieją obecnie gotowe opracowania do podcastów służących nauce języka obcego. Alternatywną i niezwykle cenioną przez uczniów aktywnością jest stworzenie własnego podcastu i opublikowanie go na wybranej platformie internetowej. Wystarczy zajrzeć na przykładowe strony www.iTunes.com, www.deutschewelle.de , czy www.bbc.co.uk Podcasty można odtwarzać na dowolnym komputerze czy odtwarzaczu mp3, nie mają zbyt dużych wymagań sprzętowych. Ciekawymi zadaniami dla ucznia są np. wyszukanie informacji na zajęcia do handoutów przygotowanych przez nauczyciela wymagających wysłuchania fragmentu jakiegoś filmu, np. „My name is Holmes, Sherlock Holmes” G.Ritchie, zapoznania się z wydarzeniami na świecie wybranego dnia - www.itunes.apple.com/podcast/langsam-gesprochene-nachrichten/ , lub wysłuchania, czego na iPhone słuchaja młodzi Niemcy www. iTunes.com/blogschau/es-geht-was?-lesen-auf-dem –iPhone!

Współtworzenie blogów, zabieranie głosu/wpisywanie krótkich komentarzy na forach internetowych może skutecznie motywować uczniów do komunikowania się w języku obcym.

Zastosowanie znajdą tu przede wszystkim uczniowskie wpisy na blogach z domu, szkoły, kawiarenki internetowej jako dzienniki codziennych zdarzeń, możliwość wymiany zdań na przeróżne tematy, wymiana uwag dotyczących postępów w nauce (np. poprzez kontakt z uczącym, czy native speakerem).Blog to przecież dziennik z funkcją komentarza. Propozycją pracy może być skonstruowanie innego zakończenia znanego uczniom krótkiego opowiadania w języku obcym i komentowanie go przez uczniów na blogu (blogodydaktyka).

Autentyczną sytuację komunikacyjną przeżyje każdy uczeń , który nawiąże kontakt z innym uczniem tego samego języka obcego poprzez korespondencje e-mailowa. Nauczyciel pełni w tym wypadku rolę pośrednika w nawiązaniu i wyborze klasy lub osoby, z którą grupa uczących się lub jeden chociażby uczeń chce nawiązać kontakt, później wspiera korespondencję pod względem poprawności językowej. Uczniowie uczą się odpowiedzialności za nawiązane znajomości, zyskują motywację do wykonywania wspólnych projektów, tworzą i dbają o e-przyjaźnie, co często skutkuje konfrontacją poza siecią, np. wymianami klasowymi.

Uczeń musi na co dzień wykonywać przeróżne zadania z języka obcego, a jedno z wielu dotyczyć może dla uczniów początkujących wyszukania informacji w sieci na wskazanych przez nauczyciela stronach WWW. Metodą cyberenquête (odnajdywanie w sieci) łatwo da się sprawdzić np. godzinę transmisji wiadomości niemieckich na kanale RTL. Korzystanie ze słowników interaktywnych on-line i zasobów Wikipedii rozpoczyna się właśnie na początkowym etapie nauki języka obcego. Dla uczniów na poziomie A2-B1 wg Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego odpowiednia jest tzw. metoda kreative Internetrallye („rajd po sieci”) pobudzająca fantazję i wyobraźnię uczniów, np. opracowanie projektu wycieczki po Hamburgu. Dla osób na poziomie B2-C2 wg ESKJ nauczyciel proponuje znaną już od 10 lat(!) metodę Web Quest , która polega na indywidualnym lub zespołowym poszukiwaniu rozwiązania postawionego uprzednio pod rozwagę zadania (analiza), podaniu źródeł i możliwości jego rozwiązania, opisie pracy (synteza), przedstawieniu pracy na forum np. klasy w formie prezentacji w programie PowerPoint, na folii , a także na platformie internetowej oraz dokonaniu ewaluacji. Autor metody Web Quest zwraca uwagę na to, iż najważniejszą częścią WQ jest właśnie zadanie. Dobrze zaprojektowane zadanie angażuje myślenie i twórcze działania ucznia. B. Dodge wyodrębnił następujące kategorie zadań: relacja (Retelling); kompilacja (Compilation),odkrywanie tajemnicy (Mystery), dziennikarstwo (Journalistic),projekt (Desing),wykonanie przedmiotu (Creative Product),osiąganie porozumienia (Consensus Building),perswazja (Persuasion),poznanie samego siebie (Self - Knowledge),analiza (Analitical),sąd (Judgment),projekt badawczy (Scientific).

Bardzo istotny jest feedback (ocena, opinia) nauczyciela po zakończeniu prezentacji. Ciekawą propozycją tematu do zrealizowania tą znakomitą metodą edukacyjną jest np. Niemiecki System Szkolnictwa.

Uczniowie zaawansowani mają możliwość pracować w roli eksperymentatorów czy odkrywców również nad tzw. Web Inquiry Project (WIP), który składa się z kilku etapów. Na początku nauczyciel próbuje pokazując najczęściej plakat, ilustrację inny materiał graficzny zachęcić grupę do wykonania wspólnie zdefiniowanego zadania (Hook), następnie uczniowie precyzują temat (Questions), decydują o sposobie wykonania zadania, uzgadniają źródła , które pomogą rozwiązać zadanie (Procedures), szukają odpowiedzi na postawione przez siebie pytania i wątpliwości (Data Investigation), porządkują, ewentualnie uzupełniają pozyskane materiały (Analysis), udzielają odpowiedzi, argumentują, wyjaśniają, prezentują rozwiązanie kwestii((Findings).Tematem może być np. porównanie życia rówieśników obecnie i wczasach kolonialnych.

Praca nad hipertekstami i konstruowanie takich , to kolejna metoda nauczania multimedialnego w procesie nabywania umiejętności językowych , która wspiera twórcze myślenie, rozwija umiejętność kreatywnego, aczkolwiek ekonomicznego pisania, pobudza umiejętność wnioskowania, zachęca do pracy zespołowej, prezentowania wyników na platformie internetowej lub opublikowania w formie płyty CD-R . Metoda ta ma zastosowanie chociażby przy opracowywaniu lektury obcojęzycznej, kiedy tekst musi być znany, więc (prze)czytany, po czym modyfikowany poprzez dodawanie własnych segmentów.

Hipertekst rozumiany jako pismo niesekwencyjne z odnośnikami kontrolowanymi
przez czytelnika [Kerckhove, 2001], dodatkowo poszerzony o właściwości hipermedialne,
np. odsyłacze multimedialne, budując struktury na podobieństwo map myśli, oddaje
asocjacyjny sposób pracy naszego umysłu [Cempel, 2004].
Zaletami zastosowania w edukacji systemów hipertekstowych są sieciowa struktura prezentowanego materiału, odzwierciedlająca nielinearnie reprezentację wiedzy w umyśle człowieka (sieć semantyczna), możliwość prezentacji informacji w zróżnicowanej formie (np. graficznej, dźwiękowej, filmowej) oraz łatwość wyszukiwania potrzebnej informacji [Taborek, 2002].

Zainteresowanie u uczniów, czyniąc z nich uważnych i aktywnych uczestników lekcji, wzbudza wspomniana metoda Mind Mapping (mapa myśli, mapa słowa, czy mapa mentalna, słownik sieci), która wyjątkowo skutecznie wspomaga tworzenie językowych bloków tematycznych , lub jest sposobem przedstawienia uprzednio przeczytanej krótkiej historii w języku obcym, wspiera rozbudowę i powtórkę słownictwa, gdyż tworzyć ją mogą również samiuczniowie.
Mapy stanowią wyjątkowo skuteczną metodę pracy z dziećmi z trudnościami w nauce, zwłaszcza z dysleksją. Wyzwalając dzieci z "tyranii semantyki", która często jest odpowiedzialna za 90 % trudności, mapy pozwalają im na znacznie bardziej naturalne, pełne i przyspieszone wyrażanie myśli.

Metoda konstruowani map myśli za pomocą komputera polega na wprowadzeniu słowa – klucza. Następnie dodawane są kolejne zagadnienia – gałęzie(logiczne połączenia) - każda z nich definiowana jest przez wprowadzenie kolejnego słowa. Wszystkie gałęzie niższego szczebla są automatycznie umiejscawiane i kolorowane zgodnie z barwą nadrzędnej. Możliwe jest późniejsze całkowite zreorganizowanie mapy.

Istnieje szereg cieszących się popularnością wśród młodzieży multimedialnych programów edukacyjnych na platformach e-learningowych do nauki języków obcych z pełnym wsparciem tutora, czy e –mentora (tu: lektora) , najczęściej również z możliwością utworzenia tzw. wirtualnej klasy. Platforma e-learningowa może być skutecznym dopełnieniem zajęć szkolnych.

Wiele bardzo dobrych podręczników szkolnych wyposażonych jest w CD-ROM towarzyszący procesowi uczenia się języka obcego, do którego używania nauczyciel powinien zachęcać.

W edukacyjną codzienność wpisują się tablice interaktywne, dzięki którym nauka wg ostatnich badań staje się o 15% efektywniejsza. Tablice współpracujące z systemami operacyjnymi używanymi w szkole w połączeniu z oprogramowaniem do kursów językowych to atrakcyjny sposób na przeprowadzenie dynamicznych i interesujących lekcji, podczas których uczniowie są w pełni skoncentrowani , a czas zajęć wykorzystany efektywnie. Oprogramowanie stwarza mnogość narzędzi do pisania, zakreślania, rysowania oraz prezentuje całą galerię gotowych elementów edukacyjnych. Ćwiczenia wykonywane na tablicy mogą być archiwizowane i zapisywane na dysku w różnych formatach. Uczniowie, również niepełnosprawni (!) mogą aktywnie i z zaangażowaniem pracować samodzielnie lub w grupach, bezprzewodowe tablety są bowiem częstym elementem systemu. Połączenie tablicy interaktywnej z oprogramowaniem komputerowym do nauki języka obcego oraz rzutnikiem multimedialnym daje zupełnie nową jakość w pracy nauczyciela, jak np. możliwość odsłuchania dowolnego – wskazanego na tablicy – słowa lub fragmentu tekstu, uwypuklenie najważniejszych treści, tworzenie na poczekaniu prostych ćwiczeń bazujących na tekstach, prezentowanie filmów, wykresów i animacji, wykonywanie zadań interaktywnych, odtwarzanie piosenek w wersji karaoke, zapisywanie notatek i ćwiczeń w pamięci komputera, a także wiele innych.

Zasadniczym celem multimedialnego nauczania języków obcych w szkole , powinno być jak najlepsze przygotowanie młodzieży do zdobywania dalszych umiejętności językowych oraz wiedzy o świecie w globalnym społeczeństwie informacyjnym. Pokolenie to powinno umieć oceniać i konfrontować również treści kulturowe emitowane przez multimedia z własnym systemem wartości i postaw. Chodzi o wykształcenie młodzieży umiejącej korzystać z zalet nowoczesnej technologii kształcenia w doskonaleniu i we wspomaganiu własnego rozwoju, umiejącej myśleć krytycznie, refleksyjnie i twórczo w rozwiązywaniu problemów z wykorzystaniem multimediów. Postawa nauczyciela jako osoby wspierającej , angażującej i motywującej uczniów do aktywności jest z pewnością oczekiwana i niezwykle szybko wśród nich rozpoznawana.


mgr Ormiana Ćwirko-Białas


nauczyciel i lektor języka niemieckiego

Źródła

Uwe Klemm „Podcasts im FSU”

Gabi Netz „Weblogs im FSU”, „WIB-die Idee des Webquests weitergedacht”

Richard Heinen „ E-Mail im Fremdsprachenunterricht”

Astrid Hillenbrand “Foren im Fremdsprachenunterricht”

Wolfgang Steveker “Webquests im Fremdsprachenunterricht”

Cerstin Henning “Post-reading activities mit dem Internet”

Birgit Tramnitz “ MindManager-Arbeitsmedium für den FSU’

Andreas Grünewald “Interkulturelles Lernen mit dem Netz”

Treści filmu “Zwróć uwagę” Fundacja Teraz Edukacja 2008

Marta Dąbkowska, Daria Kowalczyk „Wykorzystanie narzędzi ICT w nauczaniu” 2008

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Nauczanie multimedialne. Propozycje metod pracy na lekcjach języka obcego iconRodzice a nauczanie języka obcego

Nauczanie multimedialne. Propozycje metod pracy na lekcjach języka obcego iconMetody aktywizujące na lekcjach języka obcego

Nauczanie multimedialne. Propozycje metod pracy na lekcjach języka obcego iconMetody aktywizujące na lekcjach języka obcego

Nauczanie multimedialne. Propozycje metod pracy na lekcjach języka obcego iconNauczanie języka polskiego jako obcego

Nauczanie multimedialne. Propozycje metod pracy na lekcjach języka obcego iconKilka uwag o zapamiętywaniu słownictwa na lekcjach języka obcego

Nauczanie multimedialne. Propozycje metod pracy na lekcjach języka obcego iconScenariusz lekcji z języka obcego Leksyka, szybkie zapamiętywanie słów z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania

Nauczanie multimedialne. Propozycje metod pracy na lekcjach języka obcego iconKształtowanie wielostronne I nauczanie problemowe na lekcjach historii w klasie IV

Nauczanie multimedialne. Propozycje metod pracy na lekcjach języka obcego iconPropozycje zajęć artystycznych dla uczniów klas I gimnazjum „Zajęcia multimedialne ” prowadząca : Barbara Hetmańczyk

Nauczanie multimedialne. Propozycje metod pracy na lekcjach języka obcego iconPropozycje metod oceniania ucznia

Nauczanie multimedialne. Propozycje metod pracy na lekcjach języka obcego iconOkreśl swój poziom kompetencji w zakresie języka obcego Tab. 2
«dwa dwugodzinne spotkania tygodniowo» z nauczycielem plus przynajmniej godzina pracy własnej przez cztery dni w tygodniu przez 30...

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom